Wycena Firm

Dodano: 12 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Wycena znaku towarowego - wartość znaku towarowego

Znaki towarowe stały się nie tylko elementem identyfikacji marki, ale również cennym aktywem majątkowym. W kontekście rosnącej konkurencji i globalizacji rynków, właściwa wycena znaku towarowego jest kluczowa dla strategii firmy, zarządzania niematerialnymi aktywami oraz planowania finansowego. Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych. Wymaga dogłębnej analizy rynkowej, zrozumienia aspektów prawnych oraz znajomości specyfiki branży. Zrozumienie wyceny znaku towarowego jest nie tylko istotne dla właścicieli marek i menedżerów, ale także dla inwestorów, analityków finansowych i specjalistów od marketingu.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Definicja znaku towarowego

Znak towarowy ma kluczowe znaczenie w działalności gospodarczej, ponieważ umożliwia konsumentom identyfikację i wybór produktów lub usług określonego producenta lub dostawcy, innymi słowy odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. 

Znakiem towarowym mogą być w szczególności:

 • wyraz, włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera, cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
 • dźwięk.

Metody wyceny znaku towarowego - jak wycenić znak towarowy

Wycena znaku towarowego jest niezwykle złożonym procesem, który wymaga szczegółowego zestawienia różnych aspektów związanych z tytułem posiadania marki lub znaku. Wycena znaku towarowego polega na zestawieniu dwóch głównych komponentów: obiektywnej wartości rynkowej i subiektywnego wpływu marki na odbiorców. Zakres wyceny obejmuje analizę zarówno bieżącego wykorzystania znaku lub marki, jak i jej potencjalnego wpływu w przyszłości. Ta skomplikowana praktyka zakłada stosowanie znaku towarowego lub marki w sposób, który odzwierciedla jego aktualną i przyszłą wartość na rynku. Zastosowana metoda wyceny musi brać pod uwagę unikalny charakter znaku oraz warunki rynkowe. Metody wyceny wartości znaku towarowego można podzielić na podejście kosztowe, dochodowe i rynkowe. Podejście kosztowe koncentruje się na wydatkach poniesionych na utworzenie i promocję znaku, obejmując koszty rozwoju, ochrony prawnej i marketingu. Metoda dochodowa skupia się na przewidywanych dochodach, uwzględniając przyszłe perspektywy marki oraz jej potencjał w generowaniu przychodów. Metoda rynkowa polega na porównaniu wartości znaku z cenami transakcyjnymi innych, podobnych znaków. Określenie wartości znaku towarowego nie jest rzeczą łatwą i wymaga rozważenia wielu czynników, w tym specyfiki znaku, celu wyceny oraz dostępnych danych rynkowych. Wskutek stosowania znaku lub marki, firmy mogą doświadczać znaczącego wzrostu wartości i rozpoznawalności na rynku.

Podejście
Metoda
Kosztowe
Historycznego Kosztu Wytworzenia
Kosztu Wymiany (Zamiany)
Kosztu Odtworzenia
Kapitalizacji Wydatków Przypisanych do Brandu
Rynkowe
Porównania Transakcji Rynkowych
Oszczędności na Opłatach za Korzystanie z Brandu
Dochodowe
Premii Cenowej
Premii Ilościowej
Podziału Dochodu
Nadwyżek Dochodów z Wielu Okresów
Narastających Przepływów Pieniężnych
Zwolnienia z Opłaty za Korzystanie z Brandu

Wycena marki i znaku towarowego - metody dochodowe

Podejście Dochodowe:

 • Premii Cenowej: Wycena oparta na premii cenowej, jaką tworzy brand. Cena sprzedawanych dóbr lub usług porównywana jest do ceny produktów lub usług bez brandu.
 • Premii Ilościowej: Wycena oparta na dodatkowej sprzedaży dóbr lub usług związanych z brandem.
 • Podziału Dochodu: Opiera się na wartości netto części korzyści ekonomicznych związanych z brandem.
 • Nadwyżek Dochodów z Wielu Okresów: Wartość netto przyszłych rezydualnych przepływów pieniężnych po odjęciu zwrotów z aktywów niezbędnych do działalności.
 • Narastających Przepływów Pieniężnych: Ocena przepływów pieniężnych generowanych przez brand w porównaniu z podobnym przedsiębiorstwem bez brandu.
 • Zwolnienia z Opłat licencyjnych za Korzystanie z Brandu: Wartość netto oczekiwanych przyszłych opłat za korzystanie z brandu​​.

Proces wyceny - zwolnienie z opłat licencyjnych

Proces wyceny znaku towarowego, uwzględniający zwolnienie z opłat licencyjnych, jest kluczowym elementem przy tworzeniu raportu z wyceny na potrzeby tej metody. Ta metoda polega na określeniu wartości, jaką należałoby ponieść w celu uzyskania licencji na używanie znaku towarowego, gdyby firma nie była jego właścicielem. Wycena ta pozwala na realistyczną ocenę wartości marki i znaku towarowego, biorąc pod uwagę oszczędności, które firma osiąga dzięki posiadaniu wyłącznych praw. Proces ten wymaga dokładnej analizy rynkowych stawek licencyjnych dla podobnych znaków towarowych oraz oceny, jakie korzyści przynoszą one ich użytkownikom. W szczególności, uwagę zwraca się na przyszłe perspektywy marki, w tym oczekiwane korzyści z jej rozwoju, ekspansji rynkowej i zwiększenia rozpoznawalności. Takie podejście pozwala na holistyczne spojrzenie na znaczenie i wartość znaku towarowego, co jest nieocenione w kontekście strategicznego zarządzania marką.

Wycena wartości - metody rynkowe

Podejście Rynkowe:

 • Porównania Transakcji Rynkowych: Wycena odniesiona do danych z transakcji kupna/sprzedaży podobnych brandów.
 • Oszczędności na Opłatach za Korzystanie z Brandu: Opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo nie posiada praw własności do brandu, który musiałoby pozyskać na podstawie umowy licencyjnej.

Jak wycenić znak towarowy - metody kosztowe

 • Historycznego Kosztu Wytworzenia: Wartość oparta na łącznych kosztach związanych z rozwojem brandu.
 • Kosztu Wymiany (Zamiany): Wartość wydatków potrzebnych do zamiany brandu na inny o podobnej charakterystyce.
 • Kosztu Odtworzenia: Nakłady inwestycyjne na rozwój brandu do poziomu z dnia wyceny.
 • Kapitalizacji Wydatków Przypisanych do Brandu: Często szacowana jako iloczyn wartości przedsiębiorstwa i ilorazu sumy wydatków reklamowych do całkowitych wydatków marketingowych.

Oferta współpracy z Corporate Mind

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy kompleksową obsługę w procesie wyceny, poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Zapraszamy do kontaktu zarówno w przypadku obsługi kompleksowej jak i obsługi wybranych elementów wyceny oraz sprzedaży przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Dlaczego warto poznać wartość marki lub własnego znaku towarowego ?

Poznanie wartości marki lub danego znaku towarowego ma kluczowe znaczenie zarówno dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak i dla realizacji jego długoterminowych celów biznesowych. Wycena znaku towarowego pozwala na świadome zarządzanie tym aktywem, umożliwiając efektywne wykorzystanie jego potencjału w kreowaniu wartości firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej planować swoje strategie marketingowe, inwestycyjne i rozwojowe, a także dokonywać bardziej precyzyjnych decyzji dotyczących pozycjonowania produktów na rynku i optymalizacji portfela markowego. Wiedza o wartości znaku towarowego jest również nieoceniona podczas negocjacji umów licencyjnych, współprac i fuzji, gdyż pozwala na realną ocenę wartości niematerialnych włączanych w transakcje. Ponadto, w sytuacjach sporów prawnych lub naruszeń praw do znaku, precyzyjna wycena jest niezbędna do określenia wysokości ewentualnych odszkodowań. Wartość marki stanowi zatem nie tylko miarę jej siły i pozycji na rynku, ale również ważny element w procesie podejmowania decyzji strategicznych i zarządzania wartością przedsiębiorstwa (więcej o usłudze wycena firm).

Znaczenie znaku towarowego dla przyszłych perspektyw firmy

Rozwój i pielęgnacja swojego znaku towarowego to kluczowe działania, które mają bezpośredni wpływ na wartość i potencjał znaku towarowego lub marki. Siła znaku towarowego, postrzegana przez pryzmat jego rozpoznawalności i reputacji wśród konsumentów, bezpośrednio przekłada się na zyski firmy wskutek stosowania znaku towarowego. Inwestycje w markę, w tym jej promocję i ochronę, nie tylko wzmacniają jej obecność na rynku, ale także zwiększają zaufanie i lojalność klientów. Efektywne wykorzystanie znaku towarowego może prowadzić do długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie solidną podstawę dla jego przyszłych perspektyw. Firmy, które skutecznie zarządzają swoimi znakami towarowymi, zyskują strategiczną przewagę, która umożliwia im nie tylko utrzymanie aktualnej pozycji rynkowej, ale również otwiera drogę do nowych możliwości rozwoju i ekspansji.

Wycena znaku towarowego - klucz do zrozumienia wartości firmy

Wycena znaku towarowego na potrzeby ustalenia jego rynkowej wartości jest fundamentalnym zadaniem dla każdego właściciela znaku towarowego. Posiadany znak towarowy, będący często kluczowym składnikiem aktywów niematerialnych firmy, wymaga precyzyjnej oceny wartości, aby móc w pełni zrozumieć jego wpływ na ogólną wycenę firmy (więcej o usłudze wycena firm). Właściciel znaku towarowego, poprzez tę ocenę, zyskuje istotne informacje nie tylko o stanie obecnym, ale również o potencjalnych możliwościach rozwoju marki lub znaku. Wartość na podstawie wyceny pozwala nie tylko na efektywniejsze zarządzanie aktywami niematerialnymi, ale także stanowi kluczowy element w procesach decyzyjnych związanych z inwestycjami, sprzedażą, czy pozyskiwaniem kapitału. Ustalenie rynkowej wartości znaku towarowego pozwala więc na dokładne zrozumienie jego wpływu na wartość i pozycję firmy na rynku, co jest niezbędne do świadomego kierowania jej rozwojem.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kliknij gwiazdkę aby dokonać oceny !
Share via
Copy link
Powered by Social Snap