Wycena Firm

Polityka prywatności wycenafirm.com.pl

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Usługi świadczone przez Corporate Mind Sp. z o.o. prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów , niezbędnych do realizacji umowy przez Corporate Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038433, NIP: 5223259542, REGON: 52540295300000 (zwanym dalej „Administratorem”).
 2. Polityka Prywatności ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności celem ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz wykorzystuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie adekwatnej i odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 4. Serwis może pobierać przy pomocy formularza kontaktowego albo formularza rejestracji dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą mieć postać: imienia i nazwiska, nazwy firmy, zajmowanego stanowiska, numeru telefonu oraz adresu email. Podanie wskazanych danych osobowych przez Użytkownika jest oczywiście dobrowolne. Użytkownik ma możliwość dostępu do treści swoich danych i tym samym może je poprawiać bądź aktualizować

Kontakt z administratorem

 1. W sprawach bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na adres e-mail: biuro@wycenafirm.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług, materiałów w tym świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie),
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią),
 • w celu nawiązania współpracy w związku z zainteresowaniem ofertą Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowej,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),
 • wysyłania treści o charakterze edukacyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość podtrzymywania kontaktów z Klientami i dostarczania im wartościowej wiedzy z zakresu finansów, kontrolingu),
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail),
 • marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora),
 • oferowania usług partnerów biznesowych, w tym celu przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na rozwoju działalności, możliwości oferowania usług partnerów biznesowych,
  • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności strony internetowej;
  • administrowania i zarządzania stroną internetową, w tym potwierdzania tożsamości oraz zapobiegania uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu stabilności strony internetowej oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa osobom odwiedzającym stronę;
 • agregowania danych w celu prowadzenia analiz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia działań mających na celu ulepszenie działania strony internetowej
 1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie wycenafirm.com.pl.
 2. Zapis na newsletter oraz zgoda na kontakt telefoniczny.

Jeśli Klient podał w tym celu swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Jeżeli Klient podał w tym celu numer swojego telefonu, świadczymy usługi dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług podczas rozmowy telefonicznej. Podanie danych dotyczących adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Klienta zgodą;
 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach kontaktu telefonicznego oraz sms – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Klienta zgodą;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie praw.

4. Kontakt poprzez wiadomość e-mail

 • W przypadku, gdy Klient kontaktuje się za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazuje jednocześnie swój adres e-mail jako nadawca wiadomości. Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z serwisem.

5. Dane osobowe osób, które są członkami społeczności utworzonych przez Administratora

Jeżeli Klient jest członkiem jednej ze społeczności utworzonej przez Administratora i korzysta z usług świadczonych przez Administratora zgodnie z regulaminem danej społeczności, przetwarzamy dane w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

Dane użytkowników profili w social media i osób komentujących treści w serwisach

 • Profile utworzone przez Administratora w serwisach: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google są publiczne. Odwiedzając profil, Klient udostępnia swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).
 • Jeśli Klient komentuje treści w serwisach Administratora, udostępnia swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail.

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia efektywnego prowadzenia profilu lub bloga w związku z promowaniem przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu działalności, poprawie jakości świadczonych usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami profili,  fanpage lub bloga.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych Klienta przez administratorów poszczególnych serwisów.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe, w zależności od potrzeby, będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (szczególnie podmiotom, które obsługują i dostarczają systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe) oraz osobom współpracującym z Corporate Mind Sp. z o.o., które muszą mieć dostęp do danych, aby możliwe było wykonywanie powierzonych im obowiązkom. Państw dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze a także uprawnionym do tego organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności urzędom skarbowym, oczywiście gdy okaże się to niezbędne.
 2. W związku z tym, iż Serwis wycenafirm.com.pl  korzysta z narzędzi, np. Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager , Google Search Console, Facebook Ads, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA)

Lista powierzeń:

 • OVH Sp. z o. o. – jest spółką zależną spółki OVH Groupe SA, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.
 • AfterMarket.pl – Limited Chytron 3, Office 301 1075 Nikozja, Cypr
 • MailerLite Limited – spółka zarejestrowana w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia
 • EasyCart- eduweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000821672, NIP: 9512495989
 • Stripe Inc. 354 Oyster Point Boulevard South San Francisco, California, 94080, USA

Prawa przysługujące w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

 1. Mają Państwo prawo do:
 • zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie to opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@wycenafirm.com.pl:
 1. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Media społecznościowe

W serwisach używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak  Facebook, Instagram, LinkedIN,  YouTube, Google.

W związku z korzystaniem z serwisów, które zawierają taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła dany serwis, nawet jeśli Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Klienta danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

YouTube, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Instagram – https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

LinkedIN – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym serwisie bezpośrednio profilowi Klienta w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokujące skrypty.

Marketing

W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi, Administrator może w oparciu o zgodę Klienta, jego uzasadniony interes lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub oparciu o zgodę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  przetwarzać informacje pomagające dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań Klienta, w tym m.in. w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej. W tym celu mogą być przetwarzane m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o ruchu Klienta w Serwisie.

Działania marketingowe mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu w Serwisie treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Klienta (tzw. reklama kontekstowa) – jeżeli do wyświetlania takiej reklamy wykorzystywane byłby dane osobowe Klienta, to ich przetwarzanie odbywa się na podstawie związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego polegającego na promowaniu usług świadczonych przez Administaratora lub działalności podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane zaś przetwarzane są do momentu zaprzestania korzystania z Serwisu.
 • wyświetlaniu treści marketingowych dopasowanych do preferencji Klienta, w tym dostosowywaniu wyświetlanych ofert Serwisie, na podstawie przeglądanych ofert i aktywności Klienta w Serwisie (tzw. reklama behawioralna). Informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii (takich jak: Meta Pixel, Google Ads) i wykorzystywane są przez Administratora dla celów marketingowych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Klienta na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Klienta.
 • kontaktowaniu się z Klientem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi za pośrednictwem udostępnionego przez Klienta kanału komunikacji elektronicznej, e-mail, SMS, telefon, powiadomienia push. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 UŚUDE lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. W takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Klienta.

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Meta Pixel, Google Ads, by kierować do Klienta reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta (dawniej Facebook). W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zdecydować zadecydować, czy wyrażają zgodę na korzystanie przez Administratora z cookies marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Klient odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Klient. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Klienta.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Okres przechowywania danych

 1.  Okres przez jaki będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest uzależniony od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej, na której wskazany cel opiera się
 2. W zakresie złożonej przez Państwa reklamacji do momentu jej rozpatrzenia. W przypadku dochodzenia żądań i/lub obrony praw do czasu rozstrzygnięcia konfliktu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia żądań.
 3.  Przez czas określony przepisami prawa z dziedziny rachunkowości i finansów,
 4.  Przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 5. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, dane te mogą być przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Pliki cookies

 1. Serwis wycenafirm.com.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki „cookies” (ciasteczka) to małe pliki, które są wysyłane przez serwer internetowy do Państwa przeglądarki oraz następnie przechowywane są na Państwa komputerze. Pliki „cookies” pomagają analizować ruch sieciowy oraz rozpoznają, która część strony internetowej została odwiedzona. Moja strona internetowa również używa plików cookies, aby możliwe było zastosowanie podejścia indywidualnego do każdego odwiedzającego poprzez  dostosowanie działań do Państwa potrzeb. Dzieje się to poprzez, np. gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Państwa preferencjach. Informacje te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu analizowania danych statystycznych a następnie są usuwane  z systemu.
 3. Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:
 • Cookies sesyjne –które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika tylko do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Informacje, które zostały zapisane są wtedy trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies stałe – które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu kiedy zostaną usunięte bądź ustawienia zostaną zmienione. Zakończenie sesji przeglądarki albo wyłączenie urządzenia nie spowoduje, że zostaną usunięte.
 1. Pliki „cookies” w żaden sposób nie powodują, że Administrator będzie mieć dostęp do Państwa komputera albo informacji o Państwie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystacie Państwo ze strony internetowej Administratora oraz danych osobowych, którymi zdecydujecie się Państwo podzielić z Administratorem.
 2. Celem monitorowania oraz ulepszania strony internetowej Administrator gromadzi zbiorcze informacje na Państwa temat w momencie, kiedy strona jest przez Państwa przeglądana. Informacje te to np. szczegóły, które dotyczą Państwa systemu operacyjnego, wersja przeglądarki, adres IP oraz URL nazwy domeny. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane, które dotyczą ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o bliźniaczych stronach a następnie udostępniać te dane osobom trzecim w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych. Dane te nie zawierają żadnych danych osobowych. Biorąc pod uwagę te same względy Administrator może zbierać i gromadzić informacje dotyczące sposobu korzystania z Internetu przez wykorzystywanie „cookies ”zapisanych na twardym dysku w Państwa komputerach. „Cookies” zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy Państwa urządzenia.

Źródło danych

Dane osobowe, które są przetwarzane w związku z użytkowaniem Serwisu wycenafirm.com.pl  oraz z usług, które są świadczone przez Administratora pozyskiwane są przeważnie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą albo od podmiotu, który jest reprezentowany przez osobę fizyczną. Od podmiotu, który jest reprezentowany przez  osobę fizyczna Administrator może otrzymać dane pod postacią imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, zajmowanego stanowiska, miejsca pracy albo zakresu obowiązków.

Data wejścia w życie Regulaminu oraz Polityki prywatności 01.12.2021.

Data aktualizacji Regulaminu oraz Polityki prywatności 02.05.2024.

Scroll to Top