Wycena Firm

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa - rzetelna wartość Twojego biznesu.

Wycenę przedsiębiorstwa należy zacząć od zdefiniowania czym jest wartość przedsiębiorstwa oraz czym jest przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 55^1 Kodeksu Cywilnego. Wyróżniamy trzy główne podejścia w oparciu o które najczęściej dokonywana jest wycena przedsiębiorstwa.

Jak rozpocząć proces wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa - metody

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA – METODA DOCHODOWA

Wycena Przedsiębiorstwa metodą dochodową tzn. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – stosowana jest do wyceny przedsiębiorstwa generujących dochód i dodatnie przepływy pieniężne, o ugruntowanej pozycji rynkowej, pozwalającej zakładać dalszą generację takich dochodów i przepływów. Metoda ta wymaga wykorzystania prognoz finansowych na kolejne lata.

 

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA – METODA PORÓWNAWCZA

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą określa wartość rynkową wycenianego podmiotu poprzez porównanie go do podobnych spółek, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych lub będących przedmiotem kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym. Analiza mnożników takich jak cena do zysku, cena do przychodów itp. pozwala wyznaczyć wartość  rynkową wycenianego przedsiębiorstwa.

 

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA – METODA MAJĄTKOWA

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową odnosi się szczególnie do przedsiębiorstw, których działalność opiera się w dużym stopniu na rzeczowych składnikach majątkowych, jak nieruchomości , urządzenia czy maszyny. Metody majątkowe wyznaczają wartość przedsiębiorstwa na podstawie oszacowania wartości jego składników  majątku. Podstawowe założenie przyjmowane w tej grupie metod stanowi, że wartość przedsiębiorstwa stanowi wartość netto jego majątku

Profesjonalna Wycena Przedsiębiorstwa

Sporządzamy profesjonalne wyceny przedsiębiorstw i omawiamy otrzymane wyniki. Skontaktuj się z nami a my dopasujemy metodę wyceny do Twoich potrzeb.

Wycena Przedsiębiorstwa - Krok po kroku

KROK 1

Bezpłatna konsultacja z osobą sporządzającą wycenę w celu przedstawienia przedmiotu wyceny

KROK 2

Przedstawienie oferty cenowej za wykonanie usługi

KROK 3

Podpisanie umowy o współpracę oraz umowy o zachowanie poufności [NDA]

KROK 4

Przesłanie listy dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny

KROK 5

Kontakt ze spółką w celu doszczegółowienia informacji zawartych w przesłanych dokumentach

KROK 6

Przeprowadzenie procesu wyceny

KROK 7

Przekazanie roboczej wersji raportu z wyceny (draft)

KROK 8

Naniesienie poprawek do raportu po ewentualnych uwagach spółki

KROK 9

Przedstawienie raportu końcowego wraz z omówieniem otrzymanego wyniku.

Wycena przedsiębiorstwa PDF

Wycena przedsiębiorstwa PDF zapoznaj się z naszą przykładową wyceną przedsiębiorstwa sporządzoną naszym kalkulatorem wyceny firm. Wycena jest częścią książki, która wydaliśmy aby poszerzać wiedzę z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Kiedy wycenić przedsiębiorstwo?

Wycena przedsiębiorstwa – kiedy ?

Sprzedaż firmy to unikalna transakcja, z którą nieliczni mają codziennie styczność. Większość osób ma niewielkie lub żadne doświadczenie w tym zakresie. Zanim rozważymy sprzedaż firmy powinniśmy dowiedzieć się jak wygląda proces sprzedaży, a przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jaka jest wycena przedsiębiorstwa. To znajomość wartości przedsiębiorstwa daje możliwość podjęcia optymalnej decyzji.

Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji  ma na celu ustalenie aktualnej wartości majątku firmy oraz jej potencjału przyszłych dochodów. Jest to istotne w restrukturyzacji, ponieważ umożliwia ocenę opłacalności planowanych zmian i działań restrukturyzacyjnych. Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji  może obejmować analizę finansową, ocenę rynkową, badanie konkurencji, analizę trendów rynkowych oraz ocenę strategiczną. Wszystkie te elementy pomagają ocenić wartość firmy i określić, czy restrukturyzacja będzie opłacalna i skuteczna. Warto zauważyć, że wycena przedsiębiorstwa w celach restrukturyzacyjnych może różnić się od tradycyjnej wyceny, ponieważ uwzględnia specyficzne czynniki związane z potrzebami restrukturyzacji, takie jak koszty restrukturyzacji, zmiany w strukturze kapitału, potencjalne synergii czy ryzyka związane z procesem restrukturyzacji. W rezultacie, wycena przedsiębiorstwa w kontekście restrukturyzacji ma na celu dostarczenie informacji i wsparcia decyzyjnego, aby podjąć odpowiednie działania i zapewnić efektywną reorganizację przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawcze to proces określania wartości przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami, standardami rachunkowości i sprawozdawczości. Jest to istotne dla celów finansowych, takich jak przygotowanie sprawozdań finansowych, raportowanie wyników, ocena kondycji finansowej i udziałowców, oraz spełnienie wymogów prawnych i regulacyjnych. W przypadku wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawcze, zwykle stosuje się powszechnie akceptowane metody wyceny, takie jak metoda majątkowa, metoda dochodowa i metoda porównawcza. Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego często stosuje się podejście więcej niż jedno podejście, uwzględniające różne czynniki i perspektywy. Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawcze wymaga również uwzględnienia innych czynników, takich jak analiza ryzyka, ocena perspektyw rozwoju firmy, analiza trendów rynkowych oraz warunki i kontekst biznesowy, w którym przedsiębiorstwo działa. Wyniki wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawcze są istotne dla informowania zainteresowanych stron, takich jak inwestorzy, wierzyciele, organy regulacyjne i udziałowcy, o wartości i kondycji finansowej firmy. Pomagają również w podejmowaniu decyzji biznesowych, ocenie efektywności zarządzania i ocenie potencjalnych ryzyk związanych z inwestycjami w przedsiębiorstwo.

Badanie opłacalności inwestycji i wycena przedsiębiorstwa są powiązanymi, ale różnymi koncepcjami. Badanie opłacalności inwestycji polega na ocenie rentowności i zasadności realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych. Dotyczy to decyzji dotyczących alokacji kapitału w celu osiągnięcia zwrotu z inwestycji. Badanie opłacalności obejmuje ocenę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, oszacowanie kosztów inwestycji oraz analizę innych czynników ryzyka i niepewności. Celem badania opłacalności jest ocena, czy dana inwestycja generuje wystarczający zwrot, aby była opłacalna dla przedsiębiorstwa. Natomiast wycena przedsiębiorstwa to proces określania wartości całej firmy. Wycena uwzględnia różne czynniki, takie jak wartość netto aktywów, potencjał przyszłych dochodów, ryzyko inwestycyjne, a także kontekst rynkowy i branżowy. Celem wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości rynkowej lub potencjalnej wartości w przypadku sprzedaży, fuzji, przejęcia lub innych transakcji biznesowych. Warto jednak pamiętać, z perspektywy inwestora wycena przedsiębiorstwa może być jedynie projektem w ramach całej grupy kapitałowej.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby likwidacyjne to proces określania wartości przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy jest konieczna likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa. Jest to zwykle ostateczny krok, podejmowany w przypadku niepowodzenia przedsiębiorstwa lub gdy nie ma możliwości kontynuacji jego działalności. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, wycena ma na celu określenie wartości majątku firmy, który zostanie zlikwidowany i przekształcony w środki pieniężne, a następnie rozdzielony między wierzycieli i udziałowców. Wycena uwzględnia różne składniki majątkowe, takie jak nieruchomości, wyposażenie, zapasy, należności i zobowiązania. Proces wyceny na potrzeby likwidacyjne może być bardziej skomplikowany i specyficzny, ponieważ uwzględnia również koszty związane z samą likwidacją, takie jak koszty prawne, administracyjne i logistyczne. Dodatkowo, w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, czasami konieczne jest uwzględnienie pilności i ograniczonego czasu na zbycie aktywów, co może wpływać na ich wartość. Warto zauważyć, że w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, wartość, która zostanie uzyskana z wyceny, może być różna od wartości rynkowej przedsiębiorstwa w normalnej sytuacji. Ponieważ likwidacja często odbywa się w pośpiechu i na warunkach specjalnych, może to wpływać na wartość majątku przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, wycena przedsiębiorstwa na potrzeby likwidacyjne ma na celu określenie wartości majątku firmy w przypadku jej zakończenia i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia uczciwego rozwiązania finansowego dla wszystkich zainteresowanych stron. Często wartość likwidacyjna określa minimalną wartość przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego to proces określania wartości przedsiębiorstwa w celu ustalenia odpowiedniej ceny emisji nowych akcji lub udziałów w celu pozyskania dodatkowego kapitału od inwestorów. Jest to ważne dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoje kapitały własne i zasoby finansowe w celu finansowania rozwoju, ekspansji, inwestycji lub redukcji zadłużenia. Wycena przedsiębiorstwa w kontekście podwyższenia kapitału zakładowego opiera się na ocenie wartości całej firmy lub jej części, która będzie podlegać emisji nowych akcji lub udziałów. Wycena uwzględnia różne czynniki, takie jak wartość netto aktywów, potencjał wzrostu i dochodowość przedsiębiorstwa, a także czynniki rynkowe, konkurencyjne i makroekonomiczne. Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu ustalenie wartości akcji / udziałów nowej emisji, która zachęci inwestorów do wniesienia dodatkowych środków finansowych. Warto zaznaczyć, że wycena przedsiębiorstwa na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego może być złożonym procesem, który wymaga profesjonalnej ekspertyzy i analizy. Rzetelna i wiarygodna wycena jest istotna zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla potencjalnych inwestorów, aby dokonać właściwych decyzji inwestycyjnych i ustalić odpowiednią wartość nowych emitowanych akcji lub udziałów.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby fuzji lub przejęcia to proces określania wartości przedsiębiorstwa, który ma na celu ustalenie uczciwej i adekwatnej ceny dla transakcji łączenia się dwóch firm lub przejęcia jednej firmy przez inną. Wycena jest istotnym elementem tego procesu, umożliwiającym ocenę wartości przedsiębiorstwa i negocjacje pomiędzy stronami transakcji. Podczas wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby fuzji lub przejęcia uwzględnia się różne czynniki i metody, które mogą być zastosowane, w zależności od konkretnych okoliczności i branży. Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby fuzji lub przejęcia jest niezwykle istotna dla obu stron transakcji. Daje możliwość oceny wartości, ustalenia uczciwej ceny i negocjacji warunków transakcji. Wycena uwzględnia różne czynniki, takie jak perspektywy rozwoju, ryzyko biznesowe, synergie i potencjał wzrostu, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby wycena była przeprowadzona przez ekspertów z odpowiednim doświadczeniem i znajomością branży ze szczególnym naciskiem na licencje branżowe, które potwierdzają wiedzę.

Wycena przedsiębiorstwa w ramach testu prywatnego inwestora to proces określania wartości przedsiębiorstwa w celu przeprowadzenia symulacji lub analizy, której celem jest ocena atrakcyjności inwestycji dla prywatnego inwestora. Test taki może być przeprowadzany przez inwestora indywidualnego lub inwestycyjną firmę prywatną, które rozważają możliwość inwestycji w przedsiębiorstwo. Podczas wyceny w ramach testu prywatnego inwestora, ocenia się zarówno aspekty finansowe, jak i strategiczne przedsiębiorstwa. Wycena uwzględnia zarówno historyczne dane finansowe, jak i prognozy przyszłych wyników, aby ocenić potencjał wzrostu i dochodowość firmy. Wycena w ramach testu prywatnego inwestora może również uwzględniać czynniki strategiczne, takie jak pozycja rynkowa firmy, konkurencyjność branży, potencjalne synergie czy ryzyko inwestycji. Ocena tych czynników jest ważna dla prywatnego inwestora, który może mieć własne cele strategiczne i oczekiwania co do zwrotu z inwestycji. Warto zaznaczyć, że wycena w ramach testu prywatnego inwestora nie jest wiążącą ofertą ani oficjalną wyceną przedsiębiorstwa. Jest to raczej narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i ocenie potencjalnego zysku dla prywatnego inwestora.

Wycena przedsiębiorstwa a planowanie sukcesji są ściśle powiązane, ponieważ wycena ma istotne znaczenie w procesie planowania i przekazywania przedsiębiorstwa z jednej generacji na kolejną. Planowanie sukcesji odnosi się do strategicznego procesu przygotowania i organizacji przekazania władzy i odpowiedzialności z obecnego właściciela przedsiębiorstwa na przyszłego właściciela lub zespołowi zarządzającemu. W kontekście planowania sukcesji, wycena przedsiębiorstwa ma na celu określenie wartości firmy, co jest niezbędne do ustalenia uczciwej ceny lub udziału dla przekazującego i przyszłego właściciela lub sukcesora. Wycena przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w ustaleniu warunków transakcji, takich jak cena sprzedaży, udziały, warunki finansowe czy harmonogram płatności. Planowanie sukcesji w połączeniu z wyceną przedsiębiorstwa pozwala właścicielowi na zabezpieczenie przyszłości swojego przedsiębiorstwa, zapewnienie płynnego przejścia władzy i kontynuacji biznesu, a także na zapewnienie odpowiedniego zwrotu z inwestycji

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby niezależnej opinii dla zarządu, rady nadzorczej lub właścicieli to proces oceny wartości firmy przeprowadzany przez niezależnego eksperta w celu dostarczenia obiektywnej informacji i opinii na temat wartości przedsiębiorstwa. Tego rodzaju wycena jest często wymagana w przypadku ważnych decyzji strategicznych, takich jak fuzje, przejęcia, restrukturyzacje lub podział przedsiębiorstwa. Głównym celem wyceny na potrzeby niezależnej opinii jest dostarczenie niezależnego, rzetelnego i obiektywnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Niezależny ekspert, zwykle zewnętrzny doradca lub firma specjalizująca się w wycenie, przeprowadza analizę finansową i strategiczną przedsiębiorstwa, uwzględniając zarówno dane historyczne, jak i prognozy przyszłych wyników.

Wycena przedsiębiorstwa jako przedmiot aportu odnosi się do procesu określania wartości przedsiębiorstwa, które ma zostać wniesione jako wkład do spółki w zamian za udziały lub akcje. W przypadku wniesienia w formie aportu, przedsiębiorstwo jest oceniane, aby określić wartość wkładu, jaki wniesie do spółki. Wycena jest istotna, ponieważ przyczynia się do ustalenia odpowiedniej liczby udziałów lub akcji, które zostaną przyznane właścicielowi przedsiębiorstwa w zamian za przekazanie jego majątku do spółki. Wycena przedsiębiorstwa w ramach wniesienia aportu musi być rzetelna i obiektywna, aby zapewnić uczciwe warunki transakcji dla wszystkich stron. Warto zaznaczyć, że wycena przedsiębiorstwa w celu wniesienia aportu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi takich transakcji.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby optymalizacji podatkowej odnosi się do procesu określania wartości przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania strategii podatkowych, które mogą zminimalizować obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Podczas wyceny przedsiębiorstwa w kontekście optymalizacji podatkowej, istotne jest uwzględnienie różnych czynników, takich jak struktura własności, rodzaj działalności, lokalizacja, dochody, koszty, aktywa i zobowiązania. Celem jest znalezienie optymalnych rozwiązań podatkowych, które umożliwią przedsiębiorstwu zminimalizowanie obciążeń podatkowych i zwiększenie efektywności podatkowej. Wycena przedsiębiorstwa może uwzględniać różne metody i strategie optymalizacji podatkowej. Oto kilka przykładów: Struktura własności, Transfer pricing, Wykorzystanie ulg podatkowych, Planowanie kosztów i przychodów. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że optymalizacja podatkowa powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i etycznymi zasadami. Przedsiębiorstwo powinno współpracować z doświadczonym doradcą podatkowym lub firmą specjalizującą się w optymalizacji podatkowej, aby zapewnić, że strategie podatkowe są zgodne z przepisami i nie naruszają obowiązujących regulacji podatkowych.

Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby spraw sądowych odnosi się do procesu określania wartości firmy w kontekście rozstrzygania sporów prawnych lub sądowych. W takich przypadkach wycena przedsiębiorstwa może być stosowana w celu ustalenia wartości majątku przedsiębiorstwa, szacowania strat, rozstrzygania sporów dotyczących umów handlowych, udziałów, akcji, własności intelektualnej lub innych aspektów związanych z prawem handlowym lub korporacyjnym. Wycena przedsiębiorstwa w sprawach sądowych musi być przeprowadzona z uwzględnieniem obiektywnych, wiarygodnych i rzetelnych metod i danych.   Wycena przedsiębiorstwa na potrzeby spraw sądowych może być kluczowym elementem w rozstrzyganiu sporów, umożliwiając sądowi dokonanie obiektywnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa lub innego składnika majątkowego będącego przedmiotem sporu. Opinia eksperta wyceniającego może stanowić ważny dowód i wpływać na ostateczne orzeczenie sądu. Jednak warto zauważyć, że wycena przedsiębiorstwa w kontekście spraw sądowych może być skomplikowanym procesem. Z tego powodu zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie handlowym lub korporacyjnym, który będzie mógł odpowiednio doradzić i wspierać stronę w procesie wyceny na potrzeby spraw sądowych.

Zanim się zdecydujesz, porozmawiaj z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

W trakcie rozmowy odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nic nie ryzykujesz, a wiedza którą zyskasz będziesz mógł wykorzystać do realizacji swoich celów.

Zobacz Jak Eksperci Oceniają Firmy: Wycena Przedsiębiorstwa – Przykład Krok po Kroku!

Zapraszamy do zapoznania się z Wycena przedsiębiorstwa krok po kroku 

Zadzwoń do nas, a z przyjemnością przedstawiam ofertę dotyczącą wyceny przedsiębiorstwa. Jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę z klientem, zapewniając dostęp do naszych ekspertów i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem wyceny.

Zakończeniem procesu wyceny jest przekazanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa.
Raport końcowy zawiera m.in takie elementy jak:

Cel wyceny
Standard wartości
Opis przyjętej metodologii
Opis modelu biznesowego
Analizę konkurencji / rynku
Prognozy RZIS oraz Bilansu
Wycenę przedsiębiorstwa dwoma uznanymi metodam
Analizę scenariuszową
Analizę wrażliwości
Analizę wskaźnikową
Prezentację graficzną danych finansowych
Opis otoczenia rynkowego
Opis ryzyk związanych z wyceną

Jak inaczej mogę wycenić przedsiębiorstwo ?

Raport - Wycena
Konsultacje w sprawie wyceny
Kalkulator wyceny
Cena / Koszt
3
6
10
Czas realizacji usługi
6
8
10
Dokładność wyniku
10
8
5
Zrozumienie otrzymanego wyniku
10
8
6
Zgodność z przepisami prawa
10
0
0
Wiarygodność
10
10
4
Legenda:
1 – niska wartość dla Klienta
10 – wysoka wartość dla Klienta
* Idealny scenariusz to 10 pkt w każdej kategorii

Istnieją 3 sposoby na wycenę przedsiębiorstwa:

1

Wycena przedsiębiorstwa – usługa

Usługa wycena przedsiębiorstwa charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do oceny wartości finansowej firmy, uwzględniającym szeroki zakres czynników, takich jak jej aktywa, przepływy pieniężne, pozycja na rynku oraz przyszłe perspektywy wzrostu. Jest to proces wymagający wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w analizie finansowej, a także zrozumienia specyfik branżowych i warunków rynkowych. Wycena  przedsiębiorstwa dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych, takich jak sprzedaż firmy, pozyskiwanie inwestycji czy planowanie strategiczne.

2

Wycena przedsiębiorstwa – konsultacje

Wyceny przedsiębiorstwa konsultacje charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego klienta, gdzie eksperci finansowi analizują unikalne aspekty biznesu, takie jak jego struktura, rynek, konkurencja i przyszłe perspektywy. W trakcie konsultacji, specjaliści stosują różnorodne metody wyceny, dostosowane do specyfiki i celów przedsiębiorstwa, aby zapewnić jak najbardziej dokładną i wiarygodną ocenę wartości. Więcej informacji tutaj: Wyceny przedsiębiorstwa konsultacje

3

Wycena przedsiębiorstwa - kalkulator

Kalkulator Wyceny Przedsiębiorstw charakteryzuje się szybkością i łatwością dostępu, umożliwiając użytkownikom uzyskanie orientacyjnej wartości swojej firmy na podstawie wprowadzonych danych finansowych. Proces ten opiera się na uproszczonych modelach i algorytmach, które mogą dostarczyć wstępnych szacunków, ale często nie uwzględniają unikalnych cech i złożonych okoliczności biznesowych. Kalkulator Wyceny Przedsiębiorstw jest szczególnie przydatny jako narzędzie orientacyjne i może służyć jako pierwszy krok w procesie wyceny.

Metody wyceny przedsiębiorstwa - porównanie

Kategoria
Szybkość
Dokładność
Uwzględnienie specyfiki firmy
Koszt
Kiedy zalecane
Wycena kalkulatorem
Wysoka
Niska
Niskie
Niski
Orientacyjna ocena
Wycena z konsultacją
Średnia
Średnia
Średnie
Średni
Wstępna analiza
Profesjonalna wycena
Niska
Wysoka
Wysokie
Wysoki
Kluczowe decyzje biznesowe

Odkryj Wzór na Sukces: Kompletna Wycena Przedsiębiorstwa!

Istnieje wiele różnych wzorów i metod wyceny przedsiębiorstwa, a wybór zależy od rodzaju działalności, dostępnych danych i celu wyceny. Jednak jednym z najczęściej używanych wzorów jest metoda wyceny na podstawie dochodów, zwana także metodą DCF (Discounted Cash Flow).

Oto ogólny wzór tej metody:

Wartość przedsiębiorstwa (V) = Σ (Dochody przyszłe / (1 + Stopa dyskonta)^t)

Gdzie:

 • V – to wartość przedsiębiorstwa,
 • Dochody przyszłe – to prognozowane przyszłe dochody przedsiębiorstwa,
 • Stopa dyskonta (r) – to stopa odzwierciedlająca ryzyko inwestycji,
 • t – to rok, w którym generowane są przyszłe dochody.

Wycena przedsiębiorstwa przykład metody dochodowej

Oceń Swoją Firmę Łatwo i Szybko: Najprostsza Wycena Przedsiębiorstwa!

Najprostsza Wycena Przedsiębiorstwa opiera się na określeniu jego wartości rynkowej, czyli tego, ile firma mogłaby być warta na rynku. Istnieje kilka podstawowych metod, które można wykorzystać do oszacowania tej wartości.

 1. Metoda na podstawie aktywów netto. Polega ona na odjęciu od wartości aktywów firmy jej zobowiązań. Wynik tego obliczenia to kapitał własny, który stanowi potencjalną wartość firmy -> Wycena przedsiębiorstwa metoda majątkowa
 2. Metoda na podstawie wielokrotności przychodów lub zysków firmy. Przykładem może być pomnożenie przychodu rocznego przez określony współczynnik branżowy. Jednak taka wycena może być zbyt ogólna i nie uwzględniać indywidualnych cech przedsiębiorstwa -> Wycena przedsiębiorstwa metoda porównawcza

Warto również pamiętać, że prosta wycena nie uwzględnia wszystkich aspektów działalności firmy, takich jak marka, innowacje czy potencjał wzrostu. Dlatego bardziej zaawansowane metody, takie jak wycena DCF (Discounted Cash Flow), są często stosowane w bardziej zaawansowanych analizach.

Chętnie omówimy ocenę wartości Twojej firmy podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Wycena firmy jest usługą, a jak wiadomo ceny usług są różne nawet gdy przedmiot usługi jest bardzo zbliżony. Przed podjęciem decyzji o wycenie przedsiębiorstwa chcemy wiedzieć jaki jest koszt przygotowania wyceny, jak wygląda proces wyceny spółki, czy wycena przedsiębiorstw okaże się pomocna w realizacji naszych celów oraz ile tak naprawdę trwa przygotowanie profesjonalnej wyceny. W sposób szczegółowy koszty wyceny zostały opisane w niniejszym artykule „Ile Kosztuje Wycena Firmy – Wycena Przedsiębiorstwa ?”

 Co do zasady przeprowadzenie procesu wyceny przedsiębiorstwa trwa 2-4 tygodnie od momentu otrzymania niezbędnych dokumentów. W przypadku złożonej wyceny proces ten może się nieco wydłużyć. Wstępny przedział wartości jesteśmy w stanie przedstawić w ciągu 1-2 tygodni od otrzymania dokumentów.

Pod poniższym linkiem umieściliśmy przykładową wycenę przedsiębiorstwa „Wycena Przedsiębiorstwa – Przykład metody dochodowe”

Więcej informacji o wycenie przedsiębiorstwa oraz różnych aspektach można znaleźć na blogu:

Wyróżniamy 4 podstawowe standardy wartości w teorii wyceny przedsiębiorstwa:

Godziwa wartość rynkowa

Godziwa wartość rynkowa (ang. Fair Market Value) – to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział typowy hipotetyczny kupujący i typowy hipotetyczny sprzedający, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji, którzy nie działają pod przymusem. Przyjmuje się, że wyceniający ma odpowiedni zasób informacji nt. stron transakcji oraz kupujący i sprzedający posiadają odpowiedni zasób wiedzy nt. przedmiotu wyceny. Wartość wyznaczona w oparciu o kategorię godziwej wartości rynkowej jest akceptowana przez kupującego i sprzedającego. Opisane warunki transakcji są bardzo zbliżone do wymogów definicyjnych Wartości Rynkowej stosowanej w Międzynarodowych Standardach Wyceny.

Wartość sprawiedliwa

Wartość sprawiedliwa (ang. Fair Value) – to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupujący oraz konkretny, niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający. Kupujący lub sprzedający muszą działać pod przymusem. Wyznaczona wartość powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego z uwzględnieniem faktu, że nie ma on możliwości utrzymania (zatrzymania) przedmiotu wyceny. Powyższa definicja nie jest tożsama z definicją wartości godziwej (ang. Fair Value) zawartą w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Wartość inwestycyjna

Wartość inwestycyjna (ang. Investment Value) – to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora (właściciela), przy szacowaniu której uwzględnia się jego indywidualne wymagania i oczekiwania odnośnie przedmiotu wyceny.

Zatem wartość inwestycyjna jest właściwa dla konkretnej strony kupującej. Oznacz to, ze to same przedsiębiorstwo prawdopodobnie będzie miało inną wartość dla różnych kupujących. Wycena w standardzie wartości inwestycyjnej powinna być poprzedzona badaniem due diligence, które pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytanie czy powstanie efekt synergii, a jeżeli tak to w jakim zakresie, który będzie mieć wpływ na końcową wartość. Wartość inwestycyjną można traktować jako górną granicę, którą kupujący jest w stanie zapłacić za przejmowane przedsiębiorstwo.

Wartość wewnętrzna

Wartość wewnętrzna (ang. Intrinsic Value) – to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie, wartość przedmiotu wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją, nie bierze pod uwagę kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera się na wszystkich informacjach nt. przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową.

Wycena przedsiębiorstwa to kompleksowe zadanie, które wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia. W Polsce nie ma specjalnego zawodu czy uprawnień wyłącznie dla wyceny przedsiębiorstw. Wycena przedsiębiorstwa wymaga znajomości ekonomii, rachunkowości, prawa i doświadczenia biznesowego. Właściwy biegły wyróżnia się nie tylko szeroką wiedzą, ale także umiejętnością oceny sytuacji biznesowej. Jednym z kierunków do znalezienia odpowiedniej osoby do wyceny przedsiębiorstwa może być skonsultowanie się z listą biegłych sądowych specjalizujących się w tym obszarze.

 

Oczywiście, że istnieje. Oto przykładowa wycena sporządzona za pomocą kalkulatora.

Wycena przedsiębiorstwa.

Poniżej natomiast strona opisująca cały zestaw możliwości kalkulatora oraz wartości którą dostaje użytkownik.

Kalkulator wyceny firm

Im bardziej szczegółowymi danymi dysponujemy tym bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie określić wartość przedsiębiorstwa.

Najczęściej wymaganymi dokumentami są:

 • Sprawozdania finansowe z ostatnich lat
 • Dane księgowe na moment wyceny
 • Plany oraz prognozy spółki
 • Opis modelu biznesowego spółki oraz branży / niszy w której działa spółka
 • Wskazanie podmiotów konkurencyjnych

Zakres niezbędnych informacji może ulec rozszerzeniu z racji specyfiki przedsiębiorstwa.

Przedstawienie dokładnej wyceny jest możliwe po szczegółowym zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami oraz przeprowadzeniu procesu wyceny. Nie mniej już po pierwszych rozmowach oraz wstępnych dokumentach jesteśmy w stanie potwierdzić Twoje szacunki co do wartości.

Przeprowadzony proces wyceny zostanie sfinalizowany poprzez sporządzenie oraz przekazanie zlecającemu raportu z wyceny który będzie zawierał m.in. cel, przedmiot wyceny, standard wartości, opis dostępnych danych, opis przyjętej metodologii wyceny wraz z opisem przyjętych założeń oraz analizą wrażliwości na najbardziej czułe założenia przyjęte w modelu.

Wartość udziałów w spółce możemy obliczyć z wykorzystaniem 3 najpopularniejszych metod wyceny.

Otrzymana w ten sposób wartość spółki należy podzielić przez liczbę udziałów dzięki czemu uzyskamy wycenę pakietu, który nas interesuje. Należy również pamiętać o uwzględnieniu dyskonta lub premii z tytułu kontroli lub braku kontroli. 

 1. Z wykorzystaniem kalkulatora wyceny przedsiębiorstwa

Kalkulatory wyceny przedsiębiorstwa różnią się w złożoności i zakresie. Online dostępne narzędzia oferują różne metody wyceny, takie jak DCF, wielokrotności przychodów czy aktywów netto. Wprowadzenie danych finansowych, prognoz oraz stopy dyskonta pozwala na oszacowanie wartości firmy. Należy pamiętać, że kalkulatory te stanowią jedynie narzędzie pomocnicze. Dla precyzyjnej wyceny zaleca się skorzystanie z profesjonalnej pomocy ekspertów ds. wyceny lub analityków finansowych.

 

 1. Korzystając z usług profesjonalnej firmy

Corporate Mind to nowoczesna firma consultingowa, która specjalizuje się w:

Metody wyceny przedsiębiorstw to różne podejścia do określenia wartości firmy na rynku.

Istnieje kilka głównych metod:

 1. Metoda DCF (Discounted Cash Flow): Ta technika opiera się na przewidywanych przepływach pieniężnych generowanych przez firmę w przyszłości, a następnie obniża je do ich obecnej wartości, uwzględniając stopę dyskonta.
 2. Wycena na podstawie aktywów netto: Ta technika bierze pod uwagę wartość netto aktywów firmy po odjęciu jej zobowiązań.
 3. Wycena porównawcza: Ta metoda polega na porównywaniu przedsiębiorstwa z cenami innych, podobnych firm na rynku, aby określić jego wartość względem konkurencji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej może być wyzwaniem, ponieważ składa się z jednej osoby, która jest zarówno właścicielem, jak i operatorem biznesu dodatkowo bardzo często nie mamy pełnych danych księgowych tzn. najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości jest KPiR. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę to: analiza finansowa, aktywa materialne, wartości niematerialne czy perspektywy przyszłych dochodów.

Wycena firmy to proces określania jego wartości rynkowej lub potencjalnej. Wartość ta może być ustalana na podstawie różnych metod, takich jak, prognozowanie przyszłych dochodów, ocena aktywów i pasywów, a także porównywanie z innymi firmami w branży. Celem wyceny jest dostarczenie informacji inwestorom, właścicielom lub potencjalnym nabywcom dotyczących wartości firmy. Jest to kluczowy element w procesie inwestycji, fuzji i przejęć oraz określania wartości udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

Wycenę przedsiębiorstwa przeprowadzają eksperci w dziedzinie finansów i wyceny, tacy jak doradcy inwestycyjni, doradcy ds. fuzji i przejęć, ekonomiści oraz biegli sądowi ds. wyceny. Ci specjaliści wykorzystują różnorodne metody i narzędzia do oceny wartości przedsiębiorstwa, co może być istotne przy sprzedaży, fuzji, przejęciu lub pozyskiwaniu inwestorów. Właściciele firm mogą także dokonywać wyceny, ale zazwyczaj korzystają z profesjonalnej pomocy w bardziej skomplikowanych przypadkach. Więcej O NAS.

 

Wartość przedsiębiorstwa jest wynikiem oceny złożonych czynników, które obejmują aktywa, przychody, zyski, strategię, markę, rynek docelowy, konkurencyjność i wiele innych. Kluczowe jest także uwzględnienie przyszłych przepływów pieniężnych i stopy dyskonta, które odzwierciedlają ryzyko inwestycji. Wartość przedsiębiorstwa jest nie tylko wynikiem finansowym, ale również jego potencjałem i konkurencyjnością na rynku.

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow

Umów konsultację – Wycena Firmy

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

ilustracja umów bezpłatna konsultację
Scroll to Top