Wycena Firm

Pobierz artykuł

Restrukturyzacja firmy - wycena przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to kompleksowy proces, którego celem jest odbudowa finansowa i operacyjna firmy znajdującej się w trudnej sytuacji. W polskim systemie prawnym, procedura ta jest regulowana przez prawo restrukturyzacyjne, które umożliwia przedsiębiorstwom wchodzenie w postępowania sądowe mające na celu uniknięcie upadłości. Restrukturyzacja oferuje firmom szereg narzędzi prawnych, w tym ochronę antyegzekucyjną, co pozwala na funkcjonowanie bez bezpośredniego nacisku ze strony wierzycieli, a także na skoncentrowanie się na rentownych aspektach działalności.

W procesie restrukturyzacji kluczowe jest nawiązanie dialogu z wierzycielami, często poprzez zgromadzenia mające na celu głosowanie nad nowym planem spłat zadłużenia. Restrukturyzacja może prowadzić do umorzenia części długów, wydłużenia terminów spłaty, a nawet redukcji zadłużenia, co jest korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli.

Wycena Przedsiębiorstwa
Wyślij zapytanie

Restrukturyzacja firmy - czym jest postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces sądowy, mający na celu ochronę firmy przed upadłością poprzez przeprowadzenie niezbędnych zmian w jej strukturze i finansach. Prawo restrukturyzacyjne wyposaża przedsiębiorstwa w narzędzia umożliwiające skuteczne przeprowadzenie tego procesu. Kluczowym elementem jest kompleksowa ochrona prawna, obejmująca ochronę przeciw egzekucyjną i ochronę przed wypowiadaniem kluczowych umów, co umożliwia firmie kontynuację działalności bez bezpośredniego nacisku ze strony wierzycieli. Ważnym aspektem jest także sposób komunikacji dłużnika z wierzycielami, w tym zwoływanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad nowym planem spłaty zobowiązań. Dzięki temu, firma może dążyć do porozumienia nie z każdym wierzycielem indywidualnie, lecz z większością, co zwiększa szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty. Wprowadzenie układu restrukturyzacyjnego może prowadzić do umorzenia kosztów dodatkowych, odsetek, wydłużenia okresu spłaty, albo redukcji kapitału zadłużenia.

Różne typy postępowań restrukturyzacyjnych, takie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, czy postępowanie sanacyjne, oferują przedsiębiorstwom elastyczność w dostosowywaniu procesu do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności. W każdym z tych postępowań, doradca restrukturyzacyjny odgrywa kluczową rolę, prowadząc proces i wspierając przedsiębiorstwo w negocjacjach z wierzycielami oraz w realizacji planu restrukturyzacyjnego. Skutecznie przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne jest korzystne nie tylko dla dłużnika, ale również dla wierzycieli, gdyż zwiększa szanse na odzyskanie należności i uniknięcie negatywnych skutków upadłości.

Typ Postępowania
Opis
Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU)
Wprowadzone 1 grudnia 2021, wzorowane na restrukturyzacji uproszczonej/covidowej. Charakteryzuje się szybko widocznymi korzyściami. Doradca restrukturyzacyjny otwiera postępowanie. Obejmuje ochronę przeciwko egzekucji, ochronę kluczowych umów, możliwość odblokowania zajętego rachunku bankowego.
Przyspieszone Postępowanie Układowe
Doradca restrukturyzacyjny odgrywa znaczącą rolę. Odpowiada za stworzenie planu układowego, przeprowadzenie głosowania wierzycieli i zawieszenie postępowań egzekucyjnych. Proces ten jest niezwykle zależny od doradcy.
Postępowanie Układowe
Pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Możliwe do prowadzenia, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. W innym przypadku niedopuszczalne.
Postępowanie Sanacyjne
Skupia się na przeprowadzeniu działań sanacyjnych oraz zawarciu układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
Wycena Przedsiębiorstwa
Wyślij zapytanie

Wycena przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

W kontekście restrukturyzacji wycena przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie. Jest to proces, w którym ustala się realną wartość rynkową majątku firmy, co ma zasadnicze znaczenie przy określaniu momentu niewypłacalności oraz w strategii obrony przed wnioskami o upadłość zgłaszanymi przez wierzycieli. Zgodnie z polskim Prawem upadłościowym i naprawczym, gdy firma ogłasza upadłość, jej majątek przekazywany jest do zarządzania przez syndyka. Syndyk ma za zadanie sprzedać aktywa firmy, ściągnąć należności i w ten sposób zapewnić spłatę wierzycieli.

Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest właściwa wycena przedsiębiorstwa. To ważne, bo na początku procesu upadłości istnieje ryzyko nieprawidłowego zrozumienia, co dokładnie powinno być wycenione i jak szeroki powinien być zakres tej wyceny. Wybór odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa w procesie upadłości powinien uwzględniać aktualną sytuację finansową firmy oraz jej pozycję na rynku. W przypadku firm, które mają problemy finansowe lub już ogłosiły upadłość, zastosowanie podejścia opartego na dochodach może być problematyczne. W takich sytuacjach, gdzie firma może mieć ujemną wartość lub jej działalność nie generuje wystarczających środków na spłatę długów, tradycyjna analiza przepływów pieniężnych może nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości firmy. Warto zauważyć, że takie przedsiębiorstwa często posiadają wartościowe aktywa materialne, a czasami również niematerialne, które mogą stanowić istotną wartość. W tej sytuacji bardziej odpowiednie może okazać się podejście majątkowe (Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową). W przeciwieństwie do podejścia dochodowego, które skupia się na potencjale generowania zysków przez całą organizację, metoda majątkowa koncentruje się na wartości poszczególnych składników majątku firmy. Oznacza to, że wartość przedsiębiorstwa jest postrzegana jako suma wartości jego indywidualnych aktywów. Podejście majątkowe ma jednak pewne ograniczenia. Nie bierze ono pod uwagę synergii, które mogą powstać z efektywnego wykorzystania aktywów w ramach zorganizowanej działalności przedsiębiorstwa. Innymi słowy, może ono pomijać dodatkową wartość, jaką aktywa mogą generować, gdy są odpowiednio zarządzane i wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej. 

W przypadku upadłości, często stosowaną metodą wyceny jest metoda likwidacyjna. Metoda ta szacuje wartość, którą właściciel może uzyskać przez zlikwidowanie całego przedsiębiorstwa. Wycena likwidacyjna jest obliczana przez odjęcie wszelkich kosztów związanych z likwidacją – jak demontaż urządzeń, koszty logistyczne, odprawy pracownicze i inne wydatki – od przychodów ze sprzedaży aktywów firmy, oraz uwzględnienie pozostałych do spłacenia długów. Ta metoda określa minimalną wartość przedsiębiorstwa, zakładając, że jego działalność nie będzie kontynuowana.

Jednakże, warto podkreślić, że w obecnych czasach wartość dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa często opiera się na czynnikach niematerialnych. Przykłady takich czynników to reputacja firmy, jej pozycja na rynku czy kapitał ludzki. Jednak metody majątkowe, w tym metoda likwidacyjna, mogą nie uwzględniać w pełni tych niematerialnych wartości. To stanowi główną wadę takich podejść do wyceny, szczególnie w kontekście nowoczesnego biznesu, gdzie niematerialne aktywa takie jak marka czy know-how mogą stanowić znaczną część wartości przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa w realiach rynkowych może więc znacznie odbiegać od tego, co sugerują metody majątkowe, szczególnie w przypadku firm o silnej pozycji rynkowej i dobrej reputacji.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

  1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
  2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
  3. Modelowanie Finansowe
  4. Badanie Due Diligence Finansowe
  5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
  6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena biegłego sądowego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest procesem oceny wartości majątku i zobowiązań przedsiębiorstwa dokonywanym przez specjalistę zwyczajowo znanego jako biegły sądowy. Ten proces może mieć miejsce w kontekście postępowania sądowego, takiego jak upadłość lub reorganizacja. Więcej w artykule: wycena przedsiębiorstwa Biegły Sądowy

Wycena przedsiębiorstwa w ramach procedury pre-pack to istotny proces w kontekście szybkiego i efektywnego przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Procedura pre-pack polega na przygotowaniu planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz sprzedaży jego aktywów lub działań w celu uniknięcia upadłości, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności. Więcej w artykule: Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Autor: Katarzyna Wróbel
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top