Wycena Firm

Pobierz artykuł

Wycena Przedsiębiorstwa - Biegły sądowy

Biegły sądowy - kim jest?

Biegły sądowy to ekspert  posiadający odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, który jest powoływany w trakcie postępowania sądowego. Biegłych powołuje się w celu udzielenia swojej opinii jako materiału dowodowego dotyczącego istotnych okoliczności mających wpływ na rezultat sprawy sądowej. Instytucja biegłego sądowego stanowi istotny element prawa procesowego sądowego. Jej ustanowienie miało na celu zagwarantowanie efektywnego funkcjonowania organów sprawiedliwości oraz zapewnienie warunków do prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych obowiązków. Sąd korzysta z opinii biegłych sądowych w sytuacjach, gdzie wymagane są szczególne specjalistyczne informacje, mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. Od biegłego wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc) oraz zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc). 

Kadencja biegłego sądowego trwa przez okres 5 lat, z wygaśnięciem z końcem roku kalendarzowego. Nie ma ograniczeń co do liczby kadencji ani wieku, do którego można pełnić funkcję biegłego sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii. Biegły ma uprawnienie do wydania opinii w danej dziedzinie na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w swojej specjalności.

Podczas wydawania opinii, biegły używa swojego tytułu biegłego sądowego, oznaczając swoją specjalność oraz sąd okręgowy, przy którym został ustanowiony. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie za wykonanie swoich obowiązków. Niemniej jednak, osoba pełniąca funkcję biegłego nie może odmówić wykonania czynności zleconych przez sąd, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.

Dodatkowo, biegły sądowy ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania prezesa sądu okręgowego o każdej zmianie swojego adresu oraz planowanej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

W trakcie wykonywania swoich obowiązków, biegły sądowy zobowiązany jest do rzetelności, bezstronności i staranności. Sporządzona przez niego opinia musi być kompletna, klarowna, niepodważalna. Listy biegłych sądowych są dostępne na stronie właściwego sądu okręgowego. W każdym przypadku należy szukać biegłego z zakresu właściwego dla danej sprawy. W przypadku jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.

Wycena przedsiębiorstwa - Biegły Sądowy
Wyślij zapytanie

Wymagania dla kandydatów na biegłych sądowych

Należy zaznaczyć, iż aktualne informacje dostępne są na stronach rządowych i tam należy szukać aktualnych informacji. Według stanu na rok 2023 biegłym może być ustanowiona osoba, która:

Kryterium
Wymaganie
Wiek
Ukończone 25 lat życia
Prawa cywilne i obywatelskie
Korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich
Wykształcenie i umiejętności specjalne
Posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła lub innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona
Rękojmia
Udzielenie rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego
Zgoda na ustanowienie
Wyrażenie zgody na ustanowienie jej biegłym
Potwierdzenie wiadomości specjalnych
Wykazanie posiadanych wiadomości specjalnych dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie tych wiadomości zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

Dodatkowo, tłumacz-biegły w zakresie języka migowego to osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada “Certyfikat drugi – “T2″ – tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub używa tytułu eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydaci na biegłych sądowych zobowiązani są do przedstawienia szeregu dokumentów. W przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie jest to:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie 
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, w szczególności związane z dziedziną ustanowienia;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym – certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów (w wypadku lekarzy – posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
 5. opinie, referencje od pracodawców;
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł; (Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstają z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 8. oświadczenie podatkowe do celów finansowych;
 9. oryginały składanych kopii dokumentów do wglądu;
 10. dowód osobisty wyłącznie do wglądu.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego 

Osoba starająca się o miano biegłego zobowiązana jest dostarczyć kserokopie niezbędnych dokumentów. Jednakże konieczne jest przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności. Alternatywnie, kandydat może dostarczyć kopie, które zostały już poświadczone przez notariusza. Ostateczną decyzję o ustanowieniu biegłym lub odmowie ustanowienia podejmuje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. W przypadku biegłych specjalizujących się w uzależnieniu od alkoholu, procedurę powoływania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kandydaci zgłaszani są przez kierowników wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii. W kontekście prawnych ram funkcjonowania biegłych, istotne akty prawne obejmują ustawę o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące biegłych sądowych, oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883) w kwestii biegłych w uzależnieniu od alkoholu. 

Wycena Przedsiębiorstwa - Biegły sądowy

Wycena przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego jest procesem ściśle regulowanym i opartym na wysokich standardach etycznych. Biegły sądowy, posiadając specjalistyczną wiedzę, uwzględnia prestiż zawodu, co zapewnia obiektywność i bezstronność przy wycena firmy. Jego analiza obejmuje dokładne badanie danych finansowych, analizę rynku i uwzględnienie unikalnych czynników branżowych, co gwarantuje profesjonalne podejście do wyceny. Bezstronność biegłego sądowego jest kluczowa dla utrzymania zaufania do wyników procesu w sądzie, zapewniając rzetelną ocenę wartości przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa - Biegły Sądowy
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji ma na celu oszacowanie wartości firmy w kontekście zmian, jakie zachodzą w jej strukturze lub działalności w celu poprawy efektywności, rentowności lub stabilności. W tym kontekście wycena może być kluczowym narzędziem do podjęcia decyzji zarządczych, restrukturyzacyjnych lub inwestycyjnych. Więcej w artykule: Restrukturyzacja firmy – wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego jest procesem oszacowania wartości firmy na potrzeby postępowania sądowego, negocjacji, lub rozstrzygnięcia sporów. Uwzględnia różnorodne metody, takie jak podejście dochodowe, rynkowe, czy kosztowe, opierając się na standardach międzynarodowych i krajowych, z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych. Kluczowe jest tu zastosowanie Międzynarodowych Standardów Wyceny RICS, które zapewniają transparentność, spójność, i obiektywizm oceny, jednocześnie kładąc nacisk na etykę, kompetencje, i bezstronność rzeczoznawcy.

Ważne linki

Sąd Okręgowy w Warszawie: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/237/biegli-sadowi

Mateusz Laska: wpis na listę Biegłych Sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstwa [link].

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!
5/5 - (2 votes)
×