Wycena Firm

Pobierz artykuł

Kluczowy wskaźnik finansowy EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - definicja

EBITDA - czym jest wskaźnik EBITDA? Definicja

Czym jest wskaźnik finansowy EBITDA? Wskaźnik finansowy EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) jest kluczowym miernikiem finansowym, stosowanym w analizie wyników operacyjnych przedsiębiorstwa. EBITDA reprezentuje zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, najczęściej kredytów (Interest), podatków dochodowych (Taxes), amortyzacji środków trwałych (Depreciation) i odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych (Amortization). Wskaźnik ten stanowi użyteczne narzędzie dla analityków finansowych, inwestorów i menedżerów do oceny efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na zdolności generowania zysków z samej działalności operacyjnej. Eliminacja wpływu czynników zewnętrznych, takich jak odsetki i podatki, pozwala uzyskać klarowniejszy obraz rentowności przedsiębiorstwa. Pomimo swojej użyteczności, EBITDA ma swoje ograniczenia i nie uwzględnia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, dlatego analizę finansową zwykle uzupełnia się o inne miary i wskaźniki. EBITDA stanowi prawdopodobnie jedną z najbardziej powszechnie rozpoznawanych miar rentowności w kontekście prowadzenia działalności biznesowej przez przedsiębiorstwo. Często również pełni kluczową rolę przy wycena firmy, szczególnie podczas procesów wyceny w wielu branżach działalności firmy. Jest to także jedna z najczęściej nadużywanych kategorii finansowych.

EBIT i EBITDA - różnice

EBIT to zysk operacyjny, który uwzględnia przychody firmy minus koszty operacyjne, ale przed odliczeniem odsetek i podatków. EBITDA z kolei dodaje amortyzację do EBIT, eliminując wpływ kosztów związanych z utratą wartości aktywów. Co za tym idzie, EBITDA to suma EBIT i kosztów amortyzacji. Oba wskaźniki mogą zostać wykorzystane w wycenie firmy, o czym więcej w artykule: Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Jak obliczyć wskaźnik finansowy EBITDA w przedsiębiorstwie?

Wskaźnik EBITDA oblicza się na trzy sposoby:

Metoda
Wzór EBITDA
1
EBITDA = przychody - koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji)
2
EBITDA = wynik operacyjny + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
3
EBITDA = EBIT + amortyzacja

EBITDA stanowi miarę zysku przed odsetkami, podatkami oraz amortyzacją.

Pod pojęciem „odsetki” kryją się koszty finansowe, czyli wydatki związane z oprocentowaniem długu, pomniejszone o ewentualne przychody finansowe. Natomiast termin „podatki” odnosi się do opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, obejmującego podatek dochodowy.

Amortyzacja to koszt związany z rozkładem wartości składników majątku w czasie, uwzględniający zarówno Rzeczowe Aktywa Trwałe (majątek trwały materialny) jak i WNiP. Odpisy amortyzacyjne zmniejszają wartość środków trwałych w przedsiębiorstwie.

EBITDA odzwierciedla zysk z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Obejmuje ona zarówno wyniki z działalności podstawowej, jak i z innych obszarów, przed uwzględnieniem kosztów finansowych, podatku dochodowego oraz amortyzacji majątku trwałego materialnego i niematerialnego (WNiP). Tym samym, EBITDA stanowi istotny wskaźnik umożliwiający ocenę efektywności operacyjnej firmy.

Amortyzacja a EBITDA

Amortyzacja jest zdefiniowana jako proces stopniowego rozłożenia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych na określonych zasadach w czasie, co ma na celu odzwierciedlenie stopniowego zużycia tych aktywów. Z kolei EBITDA to wskaźnik mierzący zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów na WNiP.

Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie kosztu środków trwałych, który jest rozłożony w czasie i dotyczy aktywów wykorzystywanych przez firmę w ramach jej działalności operacyjnej.

Firma jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych związanych z aktywami trwałymi, które mogą obejmować zarówno składniki materialne, takie jak maszyny, urządzenia czy budynki, jak i niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne (WNiP), takie jak know-how, patenty, znaki towarowe czy licencje. Więcej o samej wycenie znaków towarowych znajduje się w artykule: Wycena wartości znaku towarowego – jak wycenić znak towarowy?

Amortyzacja jest typowym kosztem niegotówkowym, co oznacza, że nie generuje ona bezpośrednich wydatków gotówkowych w chwili jej poniesienia. Warto zauważyć, że koszty związane z zakupem środków trwałych występują przed rozpoczęciem ewidencji kosztu amortyzacji – najpierw środek trwały jest kupowany, potem amortyzowany.

EBIT - jak obliczyć zysk operacyjny

Czym jest EBIT? Zysk operacyjny przedsiębiorstwa, nazywany również EBIT (ang. Earnings Before Interest and Taxes), stanowi kluczowy miernik finansowy odzwierciedlający wyniki operacyjne przedsiębiorstwa. EBIT oznacza zysk wypracowany przez firmę przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań (Interest) gdy firma finansuje się długiem oraz podatków dochodowych (Taxes). Jest to ważny wskaźnik, ponieważ pozwala ocenić rentowność samej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem czynników zewnętrznych, takich jak koszty zadłużenia i podatkowe. Jest on obliczany poprzez odjęcie od przychodów zarówno kosztów związanych z działalnością podstawową, jak i niepodstawową, uwzględniając wartości odpisów amortyzacyjnych. Dzięki temu, EBIT umożliwia inwestorom, analitykom finansowym oraz zarządzającym ocenę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ czynników finansowych na ogólny wynik operacyjny. Pomimo swojej użyteczności, EBIT również posiada ograniczenia, zwłaszcza w kontekście pomijania kosztów amortyzacji czy wydatków na wartości niematerialne, co sprawia, że często analizuje się go w połączeniu z innymi miarami, aby uzyskać pełniejszy obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Obliczyć EBIT można na podstawie poniższego wzoru:

             ZO=PS−(KT+KO+KS)

             Gdzie:

             ZO – zysk operacyjny

             PS – przychód ze sprzedaży

             KT – koszty sprzedanych towarów

             KO – koszty ogólne i administracyjne

             KS – koszty sprzedaży

EBIT występuje w sprawozdaniu finansowym w sekcjach rachunku zysków i strat i oblicza się go poprzez odjęcie od przychodów z działalności podstawowej i nie podstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych. Na jego podstawie można określić czy występuje zysk lub strata z podstawowej działalności oraz działalności innej niż podstawowa. 

Metod obliczania EBIT jest kilka. EBIT oblicza się na podstawie:

Formuła EBIT
Opis
EBIT = Marża Brutto - Koszty Stałe - Koszty Zmienne
Wyraża zysk operacyjny przed potrąceniem kosztów stałych i zmiennych od marży brutto.
EBIT = Sprzedaż - Koszty Operacyjne
Oblicza zysk operacyjny jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami operacyjnymi.
EBIT = Zysk Brutto + Odsetki
Sumuje zysk brutto z odsetkami, pozwalając określić zysk operacyjny wraz z kosztami finansowymi.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

  1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
  2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
  3. Modelowanie Finansowe
  4. Badanie Due Diligence Finansowe
  5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
  6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena mnożnikiem EV/EBITDA to powszechna metoda określania wartości przedsiębiorstwa. EV (wartość przedsiębiorstwa) jest podzielone przez EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją). Ten mnożnik pomaga inwestorom ocenić opłacalność inwestycji, biorąc pod uwagę zysk operacyjny i strukturę kapitałową. To efektywna miara wyceny, eliminująca wpływ finansowania i amortyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Więcej w naszym artykule: „Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA”

Wycena porównawcza EBITDA to analiza względem wartości EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) dla podobnych firm w branży. Porównując różnice i podobieństwa w wartościach EBITDA, inwestorzy mogą ocenić atrakcyjność i wartość przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji, wspierając decyzje inwestycyjne. Więcej w naszym artykule: „Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Autor: Katarzyna Wróbel

Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, wycenie wartości niematerialnych i prawnych i modelowaniu finansowym. W Corporate Mind Sp. z o.o. zajmuje się również wyceną obligacji i pożyczek. Swoje doświadczenia zdobywała między innymi w jednym z domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym przeprowadzając transakcje pomiędzy klientami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi.

4/5 - (1 vote)
×