Wycena Firm

Wycena Przedsiębiorstwa Metodą Porównawczą  

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą to nasza specjalizacja. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy rynkowej, pomagamy naszym klientom oszacować wartość ich biznesu, porównując go z podobnymi firmami na rynku. Nasz zespół dokładnie analizuje dane finansowe, trendy branżowe i czynniki ryzyka, aby dostarczyć obiektywną i rzetelną wycenę.
Gwarantujemy profesjonalne podejście, indywidualne podejście do każdego przypadku oraz poufność danych. Wybierając naszą firmę, zyskujesz niezbędne narzędzia do podejmowania świadomych decyzji biznesowych opartych na rzetelnej wycenie przedsiębiorstwa metodą porównawczą.

Istota wyceny przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Metoda porównawcza zwana jest również metodą mnożnikową. Zgodnie z podejściem porównawczym (mnożnikowym) wartość podmiotu gospodarczego (lub jego kapitałów) wyznaczana jest jako wielokrotność efektów generowanych przez ten podmiot. Przez efekt należy rozumieć skutek gospodarczy działalności firmy wyrażony w jednostkach pieniężnych.

Efektem gospodarczym mogą być:

 • przychody ze sprzedaży [S],
 • zyski operacyjne [EBIT],
 • zyski operacyjne powiększone o amortyzację [EBITDA],
 • zysk netto [ZN]

Efekty te mogą być adresowane do wszystkich dostawców kapitałów spółki [S, EBIT, EBITDA] lub jedynie do dostawców kapitału własnego [ZN]. Im wyższy efekt, tym wartość podmiotu [lub jego kapitałów] jest większa.

Metoda mnożnikowa jest bardzo popularna, ponieważ:

 • dokonać wyceny można bardzo szybko i z mniejszą liczbą skomplikowanych założeń niż w przypadku metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF],
 • metoda jest prosta do zrozumienia i zaakceptowania przez potencjalnych odbiorców wyceny,
 • metoda uwzględnia bieżącą sytuację na rynku, mierzy wartość spółki poprzez porównanie. Zatem metoda mnożnikowa w silniejszy sposób wiąże wyniki wyceny z aktualnymi trendami na rynku [cenami rynkowymi spółek porównywalnych],
 • wycena ta pozwala w sposób całościowy popatrzeć na spółkę, ocenić jej perspektywy i ocenić efektywność decyzji inwestycyjnych,
 • jest wygodną metodą stosowaną do szacowania wartości przez menedżerów, którzy są oceniani na podstawie decyzji, których skutki rozpatrywane są w kontekście alternatywnych inwestycji możliwych do podjęcia w tym samym czasie.

Zgodnie z podejściem mnożnikowym wartość wycenianego przedsiębiorstwa wyraża formuła:

Wzór:

Gdzie:

 • V – wartość całej spółki [EV] lub jest kapitału własnego [EQ]
 • Efekt – efekt gospodarczy wyrażony liczbowo
 • Mnożnik – relacja wartości porównywalnych spółek do efektu generowanego przez wyceniany podmiot

Mnożnik ten ma wartość względną równą wartości wycenianych aktywów (kapitałów) przypadających na jednostkę korzyści należnych finansującym podmiotom (por. Szczepankowski, 2007, s. 234). Można go wyrazić formułą:

Wzór na wartość całej spółki [EV] lub jej kapitałów własnych [E] można przedstawić w sposób nieznacznie zmodyfikowany jako:

Gdzie:
 • Vi- wartość całej spółki [EV] lub jest kapitału własnego [EQ]
W metodzie mnożnikowej zakłada się, że:
 • nośnikiem wartości przedsiębiorstwa (jego kapitałów) jest „efekt generowany przez wyceniany podmiot”,
 • między wartością podmiotu (aktywów, kapitałów), a „efektem” istnieje stała zależność liniowa.
Mnożnik wyznacza się na podstawie analizy porównywalnych jednostek, na podstawie zależności między wartością porównywanego podmiotu, a efektem generowanym przez ten podmiot. Zakłada się, że w wycenianej spółce wartość będzie generowana w podobny sposób, według podobnego mechanizmu, jak w spółkach porównywanych. W metodach mnożnikowych, wyceniając parametry rachunku, przyjmuje się bardzo istotne upraszczające założenie, że wyniki ekonomiczne uzyskiwane w porównywanych jednostkach i w wycenianym podmiocie będą powtarzalne w kolejnych okresach w podobny sposób. Do najczęściej wykorzystywanych wielkości bazowych (nośników wartości) można zaliczyć:
 • sprzedaż [S],
 • zysk operacyjny [EBIT],
 • zysk operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA],
 • zysk netto na akcję [EPS – Earnings per Share],
 • cena/wartość księgowa [P/BV – Price to Book Value].
Mnożniki sprzedaży [S], zysku operacyjnego [EBIT], zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację [EBITDA] pozwalają bezpośrednio wyznaczyć wartość całej spółki, natomiast mnożnik zysku netto na akcję [EPS] oraz cena/wartość księgowa [P/BV] umożliwiają wycenę kapitału własnego. Zgodnie z tym podejściem, wartość całej spółki lub jej kapitałów własnych ustala się, mnożąc jedną z wymienionych wielkości przez właściwy mnożnik ustalony empirycznie na podstawie próby porównywalnych jednostek. Każdy z wymienionych mnożników charakteryzuje się różną przydatnością w konkretnych branżach. Inne są bowiem źródła kreowania wartości (nośniki wartości). Badania empiryczne wskazują na różną praktyczną użyteczność i trafność wycen z wykorzystaniem poszczególnych grup mnożników (Lie i Lie, 2002). Goedhart, Koller i Wessels (2005) sugerują wykorzystanie w pierwszej kolejności mierników wartości całej firmy, a nie mierników efektów osiągalnych jedynie dla właściciela (np. zysk netto na akcję). Ich zdaniem mierniki liczone w oparciu o zysk zależą od zmiennej struktury kapitałowej spółki. Ponadto na ich wielkość wpływa bardzo wiele czynników nieoperacyjnych, często o incydentalnym charakterze. Proponują oni ponadto, aby mnożniki wyznaczać na podstawie wielkości prognozowanych. Zapewni to większą spójność między nośnikami wartości a wartością spółki. Wartość w większym stopniu wiąże się z przyszłymi osiągalnymi korzyściami, a nie z wynikami historycznymi. Aby za pomocą metody porównawczej właściwie wycenić wartość danej spółki, należy założyć, że spółki porównawcze są prawidłowo wyceniane na rynku kapitałowym. Oznacza to, że rynek jest efektywny. Ewentualna nieprawidłowa wycena spółek odniesienia prowadzi do niewłaściwej wyceny analizowanego podmiotu. Przyjęcie założenia o efektywności rynku kapitałowego oznacza, że uczestnicy rynku mają równy dostęp do wszystkich istotnych informacji. Ponadto w cenach obracanych na rynku aktywów mają odzwierciedlenie informacje historyczne o firmach, wszelkie publiczne informacje o firmie, np. plany rozwojowe, strategiczne zamierzenia. Metoda mnożnikowa pozwala wycenić wartość rynkową spółki, a nie jej wartość wewnętrzną. Według Janiszewskiego (2011) w wycenie znajdują odzwierciedlenie bieżące nastroje panujące na rynku kapitałowym.
Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy
Wyślij zapytanie

Etapy wyceny metodą porównawczą

Wycenę konkretnej spółki z wykorzystaniem konkretnego mnożnika można przedstawić jako trzyetapowy proces:

 1. Wybranie porównywalnych firm, które są najbardziej podobne do wycenianej spółki. Grupa porównywalnych firm powinna być odpowiednio duża, aby wyniki jednej z analizowanych firm nie zakłóciły wyników analizy. Jednocześnie przypadkowo wybrane firmy, które nie są wystarczająco podobne, mogą zdeformować wyniki wyceny. Dlatego też przy obliczaniu wartości często bierze się do obliczeń wartość centralna w grupie dla danego wskaźnika [np. mediana].
 2. Określenie przeciętnych wielkości mnożnika dla branży. Wartości wskaźników liczy się dla poszczególnych firm, a następnie wyznacza się ich wartość średnią (z wykorzystaniem mediany lub średniej arytmetycznej).
 3. Wycena firmy sprowadza się do pomnożenia średniej wartości mnożnika przez prognozowaną wartość bazowego parametru. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że wyceny przygotowywane z wykorzystaniem wielkości prognozowanych charakteryzują się zdecydowanie większą trafnością niż wyceny opracowane na podstawie wielkości historycznych (Liu i Nissim, 2002).

Najczęściej stosowane mnożniki

Wskaźniki oparte o kapitały własne:

 • P/E – [price earnings ratio] – odzwierciedla stosunek ceny akcji spółki do zysków na akcję przez nią osiąganych. Ceną akcji spółki porównawczej jest kurs zamknięcia na dzień wyceny. Zysk jest określany jako rozwodniony zysk netto na akcję osiągnięty przez spółkę w ostatnich czterech pełnych kwartałów. Rozwodniony zysk na akcję uwzględnia teoretyczną zamianę instrumentów dających prawa do akcji zwykłych.
 • P/S – [price to sales ratio] – odzwierciedla stosunek ceny akcji spółki do przychodów ze sprzedaży. Ceną akcji spółki porównawczej jest kurs zamknięcia jej akcji na dzień wyceny. Sprzedaż jest określana jako przychody ze sprzedaży uzyskane przez spółkę w ostatnich czterech pełnych kwartałach.
 • P/BV – [price to book value ratio] – odzwierciedla stosunek ceny akcji spółki do jej wartości księgowej. Ceną spółki porównawczej jest kurs zamknięcia jej akcji na dzień wyceny.

Wskaźniki oparte o wartość przedsiębiorstwa:

 • EV/EBITDA – [enterprise value to earnings before interest taxes depreciation and amortization ratio] – odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa w stosunku do jego dochodów operacyjnych powiększonych o amortyzację.
 • EV/EBIT – [enterprise value to earnings before interest and taxes ratio] – w odróżnieniu od EV/EBITDA w mianowniku tego wskaźnika nie dodaje się wartości amortyzacji. Jest on stosowany, gdy wydatki amortyzacyjne są nieistotnie niskie, np. w firmach które nie są kapitałochłonne.
 • EV/S – [enterprise value to sales ratio] – odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa do przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż jest określana jako przychody ze sprzedaży uzyskane przez spółkę w ostatnich czterech pełnych kwartałach
 • EV/FCF – [enterprise value to free cash flow ratio] – porównuje całkowitą wartość przedsiębiorstwa do jej możliwości generowania gotówki. Uwzględnia wygenerowaną gotówkę przedsiębiorstwa w ostatnich czterech pełnych kwartałach.

Wybór najbardziej odpowiedniego miernika efektywności będzie zależeć od profilu działalności, danego sektora, rodzaju wycenianej działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo [m.in. od aktywów i struktury kapitałowej w porównaniu z podobnymi spółkami]. Należy jednak pamiętać, że nie ma wzorcowego wskaźnika, który zawsze będzie się sprawdzał.

Korekta mnożników

Korekty należy wykonać, gdy występują istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwem wycenianym, a spółkami porównywalnymi. Poniżej znajduje się lista zmiennych, które powinny być brane pod uwagę przy badaniu czy przedsiębiorstwa są do siebie podobne.

 • wielkość przychodów, aktywów [w tym: aktywa netto itp.],
 • poziom i tempo wzrostu zysków,
 • zróżnicowanie oferty produktowej,
 • zróżnicowanie i jakość bazy klientów,
 • poziom zadłużenia, zwłaszcza jeśli stosowane są mnożniki oparte na zysku lub przychodach,
 • lokalizacja (np. jeśli dane spółek porównywalnych, które prowadzą działalności na rynkach rozwiniętych są wykorzystywane do wyceny przedsiębiorstwa prowadzącego działalności na rynkach wschodzących).

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą porównawczą  pozwala naszym klientom uzyskać obiektywny i realistyczny szacunek wartości ich biznesu. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, porównujemy kluczowe wskaźniki finansowe i czynniki branżowe z innymi podobnymi przedsiębiorstwami. Wybierając naszą usługę wyceny metodą porównawczą, otrzymujesz narzędzie do optymalizacji wartości swojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Podsumowanie - metoda porównawcza

Metody porównawcze są powszechnie wykorzystywane do wyceny wartości spółek notowanych na giełdzie. Wycena przedsiębiorstw notowanych na giełdzie jest relatywnie szybka z racji publicznie dostępnych danych. Wycena przeprowadzana jest poprzez porównanie wycenianej spółki do grupy spółek notowanych na giełdzie dlatego też wycenę porównawczą [mnożnikową] często nazywano analizą porównawczą.

Poprawne stosowanie metod porównawczych wymaga poniesienia znaczących nakładów czasowych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór spółek porównywalnych, możliwie w pełni porównywalnych z wycenianą spółkę. Warunek ten jest trudny do spełnienia w sytuacji stosunkowo niedużej ogółem liczby spółek notowanych i jednocześnie małej liczby jednorodnych spółek w poszczególnych branżach. Ponadto rynek kapitałowy nie w każdym okresie jest dostatecznie efektywny. Poprawne stosowanie metody porównawczej wymaga użycia odpowiedniego mnożnika dopasowanego do specyfiki danego przedsiębiorstwa czy warunków na rynku kapitałowym. W wielu przypadkach określenie wartość tego mnożnika należy w sposób zindywidualizowany skorygować, dopasować do konkretnej sytuacji. Oczywiście metoda porównawcza wyceny tak jak i inne metody określania wartości [np. metody dochodowe] posiada zalety i wady, których wyceniający musi być świadomy przystępując do procesu wyceny.

5/5 - (2 votes)

Sprawdź jak możemy Ci pomóc ! Nie zwlekaj i

X
Scroll to Top