Wycena Firm

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową - metody wyceny

Podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstw obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość poprzez wartość majątku czyli jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych.

Wycena przedsiębiorstwa metodą  majątkową - Oferta

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową dzięki szczegółowemu oszacowaniu wartości aktywów, w tym nieruchomości, sprzętu, patentów i innych czynników majątkowych, dostarczamy naszym klientom solidne dane do podejmowania kluczowych decyzji inwestycyjnych. Wynikiem wyceny jest wartość netto majątku przedsiębiorstwa, która stanowi jedną z podstaw do określenia jego całkowitej wartości rynkowej.

Czym są metody majątkowe?

Podejście majątkowe wyceny przedsiębiorstwa obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość poprzez wartość majątku czyli jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych. Nie uwzględniają synergii pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem. Pozostałe dwie najczęściej wybierane grupy metod zostały opisane w osobnych artykułach. Metody dochodowe oraz metody porównawcze

Rodzaje metod majątkowych

Wyróżniamy następujące majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw:

Metodę księgową

Metodę wartości skorygowanych aktywów netto  

Metodę wartości likwidacyjnej

Metodę wartości odtworzeniowej  

Metoda księgowa

Metoda wartości księgowej opiera się na sprawozdaniach finansowych. Wartość przedsiębiorstwa jest liczona w oparciu o księgową wycenę wartość aktywów pomniejszonych o księgową wartość zobowiązań [wartość księgowa netto przedsiębiorstwa].

Zalety:

 • Prostota obliczeń

Wady:

 • Wycena na podstawie historycznych cen [wycena nie uwzględnia inflacji, która ma zasadnicze znaczenie w przypadku gdy wynosi kilkanaście procent (na dzień publikacji artykułu)]
 • Brak rozróżnienia pomiędzy zużyciem ekonomicznym, a bilansowym majątku widocznego w księgach rachunkowych
 • Brak odniesienia do bieżącej wartości rynkowej

Metoda skorygowanych aktywów netto

Metoda skorygowanych aktywów netto jest najbardziej popularną metodą wyceny w grupie metod majątkowych. W odróżnieniu od metody księgowej w metodzie SAN bierze się pod uwagę wartości rynkowe. Oznacza to konieczność zaangażowania rzeczoznawcy majątkowego do określania wartość poszczególnych składników majątku. W określonych przypadkach konieczne może być również sporządzenie wyceny składników niematerialnych takich jak: know-how, patentów, znaku towarowego czy marki metodami dochodowymi [DCF]. Metoda ta jest znacznie bardziej dokładna w porównaniu do metody księgowej.

Metoda wartości likwidacyjnej

Metoda likwidacyjna polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż majątku. Następnie od sumy wpływów ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych należy odjąć hipotetyczne koszty likwidacji np. demontaż urządzeń, kary z tyt. rozwiązania umów z partnerami, odprawy dla pracowników itp. Dodatkowo należy uwzględnić dyskonto z tyt. wymuszonej sprzedaży.  Aby prawidłowo zastosować ta metodę należy dokonać spisu majątku firmy, ocenić faktyczne zużycie poszczególnych składników oraz odnieść wartość księgową majątku przedsiębiorstwa do aktualnych cen rynkowych. Wycena likwidacyjna najczęściej stosowana jest w przypadku przedsiębiorstw, które znajdują się na schyłku swojej działalności. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą wartości likwidacyjnej określa minimalną wartość przedsiębiorstwa,  w innym przypadku właścicielowi bardziej opłaca się sprzedaż poszczególnych składników i spłata zobowiązań.

Metoda wartości odtworzeniowej

Metoda odtworzeniowa polega na sumowaniu kosztów niezbędnych do zawiązania spółki oraz doprowadzenia jej do stanu w którym zacznie generować przepływy np. zawarcie umów z kontrahentami, opracowanie technologii, zatrudnienie pracowników, wynajem biura czy pozyskanie finansowania. Przy szacowaniu wartości odtworzeniowej uwzględnia się ceny rynkowe [wzrost cen nabycia środków trwałych w wyniku inflacji].

Metoda ta jest wykorzystywana do wyceny przedsiębiorstw na bardzo wczesnym etapie pre-seed lub seed. W praktyce nie jest często stosowana wynika to m.in. z faktu dużych nakładów czasowych czy braku uwzględnienia perspektyw rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Jaką metody wyceny przedsiębiorstwa wybrać ?

Metody majątkowe

Wyborem metody wyceny dla konkretnego przedsiębiorstwa zajmuje się podmiot któremu zlecono przeprowadzenie wyceny. Natomiast istnieją przypadki gdy wybór metody jest pozorny, a jedyną metoda którą można zastosować jest metoda majątkowa.

Przepisy prawa:

Art. 65. § 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.
 

Oznacza to, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału obliczana się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość sprzedaży majątku spółki.

Sytuacja finansowa:

W przypadku gdy prognoza przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa wskazuje wartość ujemną. Podstawowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wypracowanych zysków ekonomicznych, jeżeli zatem przedsiębiorstwo jest trwale niedochodowe oznacza to, że racjonalną decyzja było by zaprzestanie prowadzenia działalności i sprzedaż majątku firmy.

Ogólne zasady:

Wg MSSF 13, który reguluje pojęcie wartości godziwej [jeden ze standardów wartości] przyznaje, że w określonych okolicznościach pewne techniki mogą być bardziej odpowiednie niż inne. Niektóre spośród czynników, jakie musi wziąć pod uwagę wyceniający przy wyborze najbardziej odpowiedniej techniki/technik wyceny to między innymi:

 • informacje racjonalnie dostępne
 • warunki rynkowe (dobra lub zła koniunktura rynkowa może skłonić wyceniającego do rozważenia różnych technik wyceny)
 • horyzont inwestycyjny i typ inwestycji (na przykład nastawienie rynku przy ustalaniu wartości godziwej krótkoterminowej inwestycji finansowej może być łatwiejsze do uwzględnienia w ramach pewnych technik wyceny niż w innych);
 • cykl życia jednostki (tzn. czynniki determinujące wartość jednostki, w której dokonano inwestycji, na różnych etapach jej istnienia mogą być łatwiej odzwierciedlone przez pewne techniki wyceny);
 • charakter działalności jednostki (na przykład, zmienność lub cykliczność działalności jednostki, w której dokonano inwestycji może być odzwierciedlona przez pewne techniki wyceny lepiej niż przez inne); oraz
 • branża, w której działa jednostka

Zatem nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, która technika jest najlepsza. W tym przypadku jest to zależne m.in. od czynników wymienionych wyżej. W praktyce wycen zaleca się stosowanie min. dwóch metod wyceny, przy czym metody majątkowe najczęściej stanowią dolną granicę wartości przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową – Wycena Firm

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową odnosi się szczególnie do przedsiębiorstw, których działalność opiera się w dużym stopniu na rzeczowych składnikach majątkowych, jak nieruchomości , urządzenia czy maszyny.  Decydując się na wyceną w oparciu o metodę majątkową, otrzymasz profesjonalny, rzetelny i przede wszystkich indywidualny raport z wyceny Twojego przedsiębiorstwa w oparciu o metodę majątkową.

Podsumowanie wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową  

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową ma zastosowanie zazwyczaj do przedsiębiorstw, których działalność opera się na majątkowych składnikach aktywów np. nieruchomości, maszyny, urządzenia czy park maszynowy. Prawidłowe zastosowanie metod majątkowych nie oznacza pominięcie wartości niematerialnych i prawnych takich jak marka, znak towarowy, własność intelektualna itp. Wybierając metody majątkowe do wyceny przedsiębiorstw należy być świadomym wad i zalet. Poniżej zestawienie:

Zalety:

 • Prostota obliczeń
 • Metody szczególnie użyteczne w przypadku przedsiębiorstw o znacznym udziale majątku trwałego w aktywach ogółem

Wady:

 • Wycena spółki na podstawie historycznych cen [wycena nie uwzględnia inflacji]
 • Brak uwzględnienia potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa [zwrotu z kapitału zainwestowanego]
 • Brak rozróżnienia pomiędzy zużyciem ekonomicznym, a bilansowym majątku widocznego w księgach rachunkowych
 • Brak odniesienia do bieżącej wartości rynkowej
 • Brak uwzględnienia aktywów nie materialnych jak: reputacja, kluczowi pracownicy, know-how
 • Możliwe manipulacje ze względu na przyjęte zasady rachunkowości w danym przedsiębiorstwie
5/5 - (4 votes)
Scroll to Top