Wycena Firm

Wycena udziałów w spółce z o.o. - jak wycenić?

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest popularna formą prowadzenia działalności w Polsce oznacza to, że jest częstym przedmiotem wyceny przez wyspecjalizowane podmioty. W przypadku spółki z o. o wycenia podlegają udziały czyli prawa majątkowe właścicieli podmiotu gospodarczego.
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest popularna formą prowadzenia działalności w Polsce oznacza to, że jest częstym przedmiotem wyceny przez wyspecjalizowane podmioty. W przypadku spółki z o.o. wycenia podlegają udziały czyli prawa majątkowe właścicieli podmiotu gospodarczego. Jak wycenić kapitał wspólników czyli wycena udziałów w spółce. Sprawdzimy zatem jakie mamy rodzaje udziałów, kiedy należy wycenić udziały w spółce oraz jaką metodę wyceny wybrać.

Rodzaje udziałów w spółce

W praktyce w zależności od stosowanego podziału wyróżniamy:
 • udziały zwykłe i uprzywilejowane
 • udziały otrzymane za wkłady niepieniężne, pieniężne oraz mieszane
 • udziały założycielskie i nowe które powstały w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
 • udziały podzielne i niepodzielne
 • udziały równe i nierówne
 • udziały własne
 • udziały objęte na wspólność i zwykłe
 • udziały z przypisanymi obowiązkami oraz z przypisanymi prawami
W praktyce powyższy podział oznacza, że wspólnicy którzy mają udziały o takiej samej wartości nominalnej będą inaczej wycenione dotyczy to w szczególności udziałów uprzywilejowanych w porównaniu do udziałów nieuprzywilejowanych.

Kiedy sporządzić wycenę spółki z o.o.?

Wartość spółki nie jest kwestią wziętą z powietrza, lecz ustalenie wartość udziałów w spółce musi wynikać z stanu faktycznego. Wycenę przeprowadza się na podstawie wielu dokumentów finansowych [wykorzystujemy do tego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych], na podstawie wielu założeń, znajomości modelu biznesowego spółki, branży w której działa spółka czy otoczenia makroekonomicznego.

Wycenę spółki najczęściej jest sporządzana w przypadku:

 • Transakcji kupna lub transakcji sprzedaż udziałów
 • Umorzenia udziałów lub przymusowy wykup
 • Podwyższenia kapitału zakładowego
 • Fuzji, przejęcia lub dezinwestycji
 • Wniesienia spółki w formie aportu
 • W celach informacyjnych dla zarządu, rady nadzorczej lub właścicieli
 • Wyceny w ramach testu prywatnego inwestora
 • Planowanej sukcesji
 • Restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Spraw sądowych
 • Likwidacji

Oznacza to, że raport z wyceny spółki jest najczęściej wykorzystywany do:

 • Pozyskania inwestora [na każdym etapie rozwoju firmy]
 • Oszacowania wartości spółki która będzie przedmiotem inwestycji
 • Bieżącej analizy odchyleń [rzeczywistość vs plany] parametrów przyjętych w modelu wyceny parametrów, które wpływają na kreowanie wartości firmy [np. przychody, zysk operacyjny, koszt kapitału]
 • Przeprowadzenia analizy wrażliwości oraz analizy scenariuszowej

Wartość udziałów spółki - metody wyceny

W wycenie spółki wyróżniamy trzy główne podejścia: majątkowe, dochodowe oraz porównawcze.

Podejście majątkowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych. Nie uwzględniają synergii pomiędzy poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.

W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania. Wycenę w metodach majątkowych sporządza się w oparciu o sprawozdanie finansowe gdzie bierze się pod uwagę majątek spółki. Do majątkowych metod wyceny zalicza się:

 • Metodę wartości księgowej
 • Metodę wartości skorygowanych aktywów netto  
 • Metodę wartości likwidacyjnej  
 • Metodę wartości odtworzeniowej  

Metoda w sposób szczegółowy opisana w tutaj

Podejście dochodowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Do dochodowych metod wyceny zalicza się :

 • Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, która może opierać się na przepływach przynależnych właścicielom – FCFE lub przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF
 • Metodę zdyskontowanych zysków
 • Metodę zdyskontowanych dywidend

Metoda w sposób szczegółowy opisana w tutaj

Podejście porównawcze obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach z transakcji obowiązujących w warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych). Dobór przedsiębiorstw porównywalnych powinien zostać uzasadniony. Przedsiębiorstwa porównywalne powinny należeć do tego samego sektora lub jego części. W szczególnych przypadkach można odnieść się do przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych, uzasadniając dokonany wybór. Mnożniki porównawcze wykorzystywane w wycenie opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Wyróżnić można następujące rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu:

 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych; np. P/E, P/BV.
 • Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu; np. EV/EBIT), EV/EBITDA
 • Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach; np. EV/liczby hektolitrów piwa, EV/liczby subskrybentów, EV/liczby aktywnych codziennie użytkowników portalu (ang. unique users).

Wycena oparta na mnożnikach sektorowych nie może stanowić jedynej metody wyceny. Metoda w sposób szczegółowy opisana w tutaj

Wycena udziałów uprzywilejowanych

Co do zasady wszyscy wspólnicy w spółce z o. o mają takie same prawa i obowiązki. W umowie spółki można jednak zawrzeć zapisy co do uprzywilejowania pewnych udziałów. Uprzywilejowanie może dotyczyć:

 • Prawa głosu
 • Prawa do dywidendy
 • Prawa do majątku spółki w przypadku likwidacji / udział w masie likwidacyjnej 

W zależności od rodzaju uprzywilejowania inaczej będzie przebiegał proces wyceny spółki, a wartość poszczególnych udziałów będzie inna. Wyceniając udziały uprzywilejowane należy zastosować odpowiednie premie lub dyskonta oznacza to, że udziały uprzywilejowane będą warte więcej od udziałów nieuprzywilejowanych.

Wycena Firmy Kalkulator

Wycena firmy kalkulator to narzędzie online które jest przybliżonym i uproszczonym sposobem na oszacowanie jej wartości firmy. Takie narzędzia zwykle wymagają podania podstawowych danych finansowych firmy, takich jak przychody, zyski, aktywa i pasywa. Kalkulator może wykorzystywać różne metody wyceny, takie jak metoda dochodowa, porównawcza czy majątkowa. Jest to szybkie i wygodne rozwiązanie, ale należy pamiętać, że nie zastąpi ono profesjonalnej, szczegółowej analizy przeprowadzonej przez eksperta. Kalkulatory wyceny firmy są szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw do orientacyjnego oszacowania wartości firmy.

Podsumowanie wycena udziałów w spółce z o.o. - wartość spółki

Zanim przystąpimy do sporządzenia wyceny firmy  niezbędne jest określenie celu wyceny który wpływa na wybór standardu wartości. Należy również pamiętać, że cel wyceny jest ściśle powiązany z funkcją jaką ma spełniać wycena. Temat standardu wartości był poruszany na łamach naszego bloga tutaj. Gdy już ustalimy cel wyceny oraz określimy standard wartości w którym się poruszamy wycenę możemy przeprowadzić na podstawie niżej wymienionych metod:

Powyższe metody należą do klasycznych metod wyceny, pamiętajmy jednak o pozostałych metodach wyceny takich jak:

Na wybór odpowiedniej wyceny wpływa wiele czynników m.in. forma prawna prowadzonej działalności. Nie jest to jednak jedyny, a tym bardziej kluczowy czynnik.

Wycena przedsiębiorstwa to czasochłonny i nierzadko skomplikowany proces dlatego warto się zastanowić czy nie delegować tego zadania do wyspecjalizowanego podmiotu w tym obszarze. Należy jednak pamiętać aby przed wyborem wyceniającego sprawdzić jakie doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia mają osoby odpowiedzialne za sporządzanie wyceny lub nadzorowanie takiego podmiotu.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena firmy to proces oszacowania jej wartości finansowej, opierający się na analizie aktywów, zobowiązań, zdolności do generowania zysków, ryzyka rynkowego oraz perspektyw rozwoju. Wykorzystuje się do tego różne metody, takie jak dochodowa, porównawcza czy majątkowa.

Wycena firmy metodą dochodową opiera się na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych i ich dyskontowaniu do wartości obecnej, uwzględniając ryzyko inwestycyjne i stopę zwrotu. Idealna metoda wyceny dla firm z przewidywalnymi dochodami. Więcej w artykule: Wycena spółki metodą dochodową.

3.5/5 - (6 votes)
×