Wycena Firm

Wycena Działalności Gospodarczej - Wycena JDG

Wycena JDG - rzetelna wartość Twojego biznesu

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to zorganizowana działalność zarobkowa, kontynuowana pod własnym imieniem. JDG jest formą działalności gospodarczej, która pozwala na elastyczne podejmowanie decyzji, a jednocześnie niesie ze sobą pełną odpowiedzialność za skutki tych decyzji. Warto zauważyć, że osoba prowadząca JDG ma pełną kontrolę nad swoją firmą, ale jednocześnie musi być gotowa na osobiste ryzyko związane z jej funkcjonowaniem.

Metody wyceny jednoosobowej działalności gospodarczej

WYCENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JDG – METODA DOCHODOWA

Wycena działalności gospodarczej metodą dochodową (DCF) – znana jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), stosowana jest dla firm generujących dochód oraz pozytywne przepływy pieniężne, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i prawdopodobieństwo dalszego generowania takich dochodów i przepływów. Ta metoda skupia się na prognozowanych przepływach pieniężnych, co pozwala uwzględnić przyszłe korzyści, jakie przedsiębiorstwo wygeneruje. Metoda DCF opiera się na przypuszczeniu, że wartość przedsiębiorstwa wynika głównie z przyszłych przepływów pieniężnych, które zostaną wygenerowane zatem prognoza wyniku ma kluczowe znacznie. Proces wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, uwzględniając stopę dyskontową, która odzwierciedla ryzyko inwestycji.

WYCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JDG – METODA PORÓWNAWCZA

Wycena działalności gospodarczej metodą porównawczą to podejście, które umożliwia oszacowanie wartości rynkowej badanego podmiotu, poprzez porównanie go z analogicznymi firmami, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych lub które podlegają transakcjom na rynku niepublicznym. Analiza różnych wskaźników, takich jak współczynnik cena/zysk, cena/przychody itp., pozwala zrozumieć oczekiwania i postrzeganie inwestorów, co w konsekwencji pozwala określić wartość rynkową badanego przedsiębiorstwa.

WYCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JDG –  METODA MAJĄTKOWA

Wycena działalności gospodarczej metodą majątkową koncentruje się głównie na przedsiębiorstwach, w których aktywa rzeczowe, takie jak nieruchomości, urządzenia czy maszyny, mają znaczący wpływ na działalność. Metody majątkowe określają wartość przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie wartości jego składników majątku. W tym podejściu zakłada się, że wartość przedsiębiorstwa równa jest wartości jego aktywów netto [np. metoda skorygowanych aktywów netto].

Profesjonalna Wycena JDG

Zanim się zdecydujesz, porozmawiaj z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc. W trakcie rozmowy odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Zakończeniem procesu wyceny jest przekazanie raportu z wyceny JDG.
Raport końcowy zawiera m.in takie elementy jak:

Cel wyceny
Standard wartości
Opis przyjętej metodologii
Opis modelu biznesowego
Analizę konkurencji / rynku
Korektę Księgi Przychodów i Rozchodu [KPiR]
Analizę scenariuszową
Analizę wrażliwości
Analizę wskaźnikową
Prezentację graficzną danych finansowych
Opis otoczenia rynkowego

Wycena działalności gospodarczej – Krok po kroku

KROK 1

Określ cel wyceny

KROK 2

Zgromadź kompletną dokumentację

KROK 3

Wybierz odpowiednią metodę wyceny

KROK 4

Oceń przyszłe przepływy pieniężne

KROK 5

Określ stopę dyskontową

KROK 6

Zidentyfikuj podobne działalności

KROK 7

Porównaj kluczowe wskaźniki finansowe

KROK 8

Uwzględnij wartość aktywów i zobowiązań

KROK 9

Zidentyfikuj ryzyka i szanse

KROK 10

Oceń aspekty makroekonomiczne

KROK 11

Przeprowadź wszystkie obliczenia

KROK 12

Podsumuj uzyskane wyniki wyceny

KROK 13

Przedstaw wnioski i zalecenia

Kiedy wycenić działalność gospodarczą?

Po dowiedzeniu się na czym polega sprzedaż przedsiębiorstwa należy pochylić się nad kwestią jego wyceny. Wycena działalności gospodarczej na potrzeby kupna/sprzedaży to proces określenia rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa w celu zawarcia transakcji handlowej, gdzie sprzedawca szacuje wartość swojej firmy, a kupujący ocenia, czy oferta jest adekwatna do potencjału i zyskowności biznesu. Wycena ta jest kluczowa dla efektywnej negocjacji i ustalenia uczciwej ceny za prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wycena przedsiębiorstwa w procesie jakim jest restrukturyzacja firmy  lub przekształcenie formy prowadzonej działalności polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w celu podjęcia decyzji dotyczących restrukturyzacji organizacyjnej, zmiany formy prawnej lub innych kroków mających na celu poprawę efektywności i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Wycena ta pomaga w zrozumieniu aktualnej wartości firmy oraz potencjalnych korzyści i ryzyka związanych z restrukturyzacją lub zmianą formy działalności.

Wycena działalności gospodarczej w ramach testu prywatnego inwestora polega na szczegółowej analizie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa przez prywatnego inwestora, który rozważa możliwość inwestycji w tę firmę. Proces ten obejmuje ocenę kluczowych aspektów działalności, takich jak stabilność finansowa, perspektywy wzrostu, konkurencyjność na rynku oraz potencjalne ryzyko, aby móc podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Wycena ta stanowi istotny element procesu podejmowania inwestycji, pozwalając na lepsze zrozumienie i ocenę atrakcyjności danego przedsiębiorstwa jako celu inwestycyjnego.

Wycena działalności gospodarczej podczas planowania sukcesji odnosi się do procesu oszacowania wartości firmy w kontekście przeniesienia jej kontroli na nowego właściciela lub pokolenie. Jest to ważny etap, który pozwala właścicielowi przedsiębiorstwa na ustalenie uczciwej wartości firmy, aby umożliwić płynne przejście zarządzania i własności na następną generację lub innego właściciela. Wycena ta uwzględnia zarówno wartość aktywów i zysków przedsiębiorstwa, jak również potencjał rozwoju i stabilność finansową, co pozwala na właściwe planowanie sukcesji i zabezpieczenie przyszłości firmy.

Wycena działalności gospodarczej w ramach potrzeby niezależnej opinii odnosi się do procesu oszacowania wartości przedsiębiorstwa przez niezależnego eksperta lub firmę, który działa bezstronnie i obiektywnie. Taka wycena jest zwykle wymagana w przypadkach, gdy istnieje konieczność uzyskania profesjonalnej oceny wartości firmy, na przykład w związku z fuzjami, przejęciami, sporami prawnymi, zmianami właścicielskimi, przy podziale majątku wspólnego lub innymi sytuacjami wymagającymi rzetelnej i niezależnej oceny wartości biznesu. Wycena ta pomaga zapewnić wiarygodność i obiektywność oszacowania, co jest kluczowe dla podejmowania strategicznych decyzji biznesowych i zabezpieczenia interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Wycena przedsiębiorstwa jako przedmiot aportu w celu wniesienia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w ramach aportu odnosi się do procesu określenia wartości JDG, który ma zostać wniesiony jako wkład do nowo powstającej spółki. Ta wycena jest kluczowa, aby ustalić wartość wniesionych aktywów i pasywów JDG, które staną się częścią spółki jako kapitał zakładowy. Wycena ta pozwala na prawidłowe podzielenie udziałów w spółce pomiędzy wspólników oraz określenie adekwatnej wartości akcji lub udziałów w nowo utworzonej spółce zależnie od wartości wniesionego aportem JDG.

Wycena działalności gospodarczej na potrzeby spraw sądowych odnosi się do procesu oszacowania wartości przedsiębiorstwa w celu rozstrzygnięcia sporów lub konfliktów prawniczych związanych z biznesem. Może to obejmować sytuacje takie jak podział majątku w przypadku rozwodu, rozwiązywanie sporów między wspólnikami, likwidacja spółki, czy też ocena szkód w wyniku naruszenia umowy. Wycena ta jest kluczowym elementem w tych sprawach, ponieważ umożliwia obiektywne ustalenie wartości firmy i dostarcza wiarygodnych dowodów przed sądem, aby sędzia mógł podjąć odpowiednią decyzję w oparciu o rzetelną ocenę ekonomiczną. W procesie sądowym istotne jest dokonanie wyceny przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego.  

Ewidencja księgowa, a wycena wartości firmy jednoosobowej 

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej jest specyficzna ze względu na formę prowadzonej działalności. Bardzo często w praktyce gospodarczej JDG prowadzona jest Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR). Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) Określa się ją mianem „małej księgowości”, a to ze względu na uproszczoną formę. Może być ona stosowana nie tylko w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, ale i w spółkach cywilnej, partnerskiej i jawnej. Ze względu na fakt, że KPiR odnosi się bardzo ogólnie do przychodów i kosztów, a majątek firmy uwzględnia w ograniczonym zakresie, wycena działalności gospodarczej z KPiR jest bardziej skomplikowana w porównaniu z wyceną działalności. Wymaga więc większego nakładu pracy. Żeby dokonać wyceny działalności gospodarczej w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów, należy m.in. dokonać korekty przychodów i kosztów. W jej ujęciu bowiem wynagrodzenie pracodawcy jest częścią zysków firmy i nie stanowi kosztu firmy jednoosobowej. Zysk przedsiębiorstwa opodatkowuje się jako dochód osobisty pracodawcy. Co to w praktyce oznacza? Że w kosztach KPiR nie uwzględnia się podatku dochodowego. Jak zostało wspomniane, KPiR w ograniczony sposób odnosi się do majątku jednoosobowej działalności gospodarczej. Zaprezentowania wymagają jedyne rzeczowe elementy majątku, czyli środki trwałe i wyposażenie. Inne jego części składowe, takie jak gotówka i należności handlowe są pomijane, zaś zapasy podlegają jedynie spisowi na zakończenie roku obrotowego. Co więcej, KPiR nie odnosi się w ogóle do zobowiązań (pożyczki, kredyty i zobowiązania wobec dostawców) jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Zanim się zdecydujesz, porozmawiaj z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

W trakcie rozmowy odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nic nie ryzykujesz, a wiedza którą zyskasz będziesz mógł wykorzystać do realizacji swoich celów.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Do plusów prowadzenia działalności gospodarczej [JDG] należą:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej;
 • brak wymogów tworzenia kapitału podstawowego przedsiębiorstwa;
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej;
 • możliwość optymalizacji podatkowej – poprzez wybór formy opłacania podatków [liniowy, skala, ryczałt];
 • możliwość prowadzenia uproszczonej księgi przychodów i rozchodów;
 • niskie koszty obsługi księgowej;
 • możliwość korzystania z ulg na start (np. małego ZUS-u).

Do minusów prowadzenia działalności gospodarczej [JDG] należą:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania JDG;
 • obowiązek odprowadzania składek na ZUS;
 • skomplikowanie przepisów podatkowych oraz przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi

Niezależnie od tego, jaka forma prowadzenia ewidencji księgowej zostanie przyjęta, metodologicznie wycena działalności gospodarczej nie odbiega od wyceny innej firmy. Zdecydować można się więc na jedną z trzech metod – majątkową, dochodową i porównawczą. To, która ostatecznie zostanie wybrana, zależy od wielu czynników, w tym m.in. od:

 • celu wyceny,
 • specyfiki prowadzonej działalności,
 • rodzaju branży, w ramach której funkcjonuje firma,
 • etapu rozwoju i potencjału przedsiębiorstwa,
 • sposób przeprowadzenia ewentualnej transakcji sprzedaży

Wycena działalności gospodarczej zaczyna się od 5 000 PLN. Wycena JDG jest usługą, a jak wiadomo ceny usług są różne nawet gdy przedmiot usługi jest bardzo zbliżony. W artykule na naszym blogu Ile Kosztuje Wycena Firmy – Wycena Przedsiębiorstwa ?” opisaliśmy czynniki, które wpływają na koszt przeprowadzenia wyceny oraz zakres cen w zależności od metody wyceny oraz obszerności raportu z wyceny, który jest wymagany.

 1. Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części aportem do spółki z o.o.
 2. Likwidację działalności i założenie spółki z o.o.
 3. Formalne przekształcenie JDG w spółki z o.o.

Oczywiście, istnieją metody pozwalające wycenić firmę prowadzącą uproszczoną księgowość, choć wycena ta będzie niejednokrotnie bardziej skomplikowana niż w przypadku pełnej księgowości. Wycena takiej firmy opiera się na podobnych czynnikach, jak w przypadku pełnej księgowości, takich jak:

 • Przychody i zyski firmy – należy ocenić stabilność przychodów oraz stopień rentowności, tak aby określić, jak dużo zysku firma generuje w stosunku do swojego rozmiaru i poziomu kosztów.
 • Koszty prowadzenia działalności – należy ocenić, jakie koszty są ponoszone przez firmę, takie jak koszty związane z zakupem materiałów, wynagrodzenia, opłaty, podatki i inne wydatki.
 • Wartość aktywów – wartość aktywów, takich jak nieruchomości, maszyny, wyposażenie, aktywa niematerialne, może wpłynąć na wartość firmy.
 • Konkurencja – ocena poziomu konkurencji w branży może wpłynąć na wartość firmy.
 • Makroekonomiczne czynniki – czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja na rynku, polityka państwa, sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, mogą wpłynąć na wartość firmy.

Wycena małych firm wiąże się z uwzględnieniem specyficznych aspektów, takich jak indywidualne umiejętności właścicieli, które mogą mieć silny wpływ na uzyskiwane dochody. Klienci często odchodzą razem z poprzednimi właścicielami po sprzedaży, dlatego ignorowanie tego faktu może prowadzić do nieprawidłowej wyceny. Dodatkowo, w mniejszych firmach, gdzie właściciele samodzielnie zarządzają, ich wynagrodzenia nie są uwzględniane w kosztach działalności, co powinno być wzięte pod uwagę przy wycenie, aby uniknąć błędów. Warto także zrozumieć, że praca właścicieli może przybierać różne formy i zakłada się, że firma będzie działać bez nich, dlatego należy uwzględnić wynagrodzenie osoby, która przejmie rolę właściciela po sprzedaży, aby uniknąć potencjalnych problemów z procesem sprzedaży.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprzedaż firmy, biznesu jako takiego nie jest możliwa. Wszystko dlatego, że jednoosobowa działalność gospodarcza powiązana jest bezpośrednio z jej właścicielem. Wszystkie zobowiązania, a także dochody to majątek przedsiębiorcy-właściciela. I właśnie dlatego, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą firma nie ma swojego majątku. Nawet jeśli kupiłeś „na fakturę” samochód czy wyposażenie swojego sklepu lub salonu, to formalnie zawsze jest to twój prywatny majątek. Jeśli więc masz niezapłacone zobowiązania, będą mogły być pokryte z tego majątku. Można jednak wyróżnić 4 podstawowe sposoby na pozbycie się firmy jeśli prowadzimy ją jako jednoosobową działalność gospodarczą:

 • sprzedaż majątku
 • przeniesienie działalności – cesja zobowiązań na inny podmiot – osobę
 • podział firmy na części i sprzedawanie ich odrębnie
 • przekształcenie firmy w spółkę i sprzedaż udziałów

Najprostsza metoda wyceny firmy to metoda księgowa. Metoda Księgowa nie wymaga ogromnych nakładów, podstawą do realizacji wyceny jest bilans przedsiębiorstwa. Niestety ta metoda ma jedną podstawową wadę. Wartość księgowa najczęściej różni się znacznie od wartości rynkowej firmy. Dla przykładu weźmy wartość środków transportu które mogą znajdować się w aktywach przedsiębiorstwa. Bilans prezentuje wartość po amortyzacji np. 10 tys. PLN, a wartość na portalach ogłoszeniowych samochodu wynosi 20 tys. PLN oznacza to, że wartość bilansowa jest o 50% niższa od wartości rynkowej.

Stworzyliśmy również kalkulator wyceny firm, który może zostać wykorzystany do wyceny działalności gospodarczej. Zastrzegamy jednak, że rachunkowość działalności gospodarczej musi być prowadzona w pełnej formie. Jeżeli tak nie jest, należy samemu dostosować odpowiednie kategorie.

Oto przykładowa wycena sporządzona za pomocą kalkulatora.

Wycena przedsiębiorstwa

Poniżej natomiast strona opisująca cały zestaw możliwości darmowego Kalkulatora Wyceny Przedsiębiorstw oraz wartości którą dostaje użytkownik.

Kalkulator wyceny firm

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow

Umów konsultację – Wycena JDG

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

ilustracja umów bezpłatna konsultację
Scroll to Top