Wycena Firm

Model finansowy i biznesplan przedsiębiorstwa

Modelowanie finansowe – klucz do optymalizacji Twoich zysków

Model finansowy to narzędzie służące do analizy i prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości, najczęściej w celu pozyskania finansowania, wyceny, inwestycji w tym określenia ryzyka biznesowego. Jest on niezwykle ważny dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na efektywne zarządzanie finansami, w tym na planowanie, kontrolę i podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, finansowania i innych aspektów finansowych. Jednym z najważniejszych celów modelu finansowego jest ocena perspektyw przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można dokładnie oszacować przyszłe dochody, koszty i zyski oraz przewidzieć trendy w danym przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. Dzięki tym prognozom, przedsiębiorstwo może podejmować decyzje dotyczące inwestycji, rozbudowy, rozwoju czy poszerzeniu oferty produktowej lub usługowej.

Przygotujemy dedykowany model finansowy i biznesplan zarówno dla pojedynczej inwestycji jak i dla całego przedsiębiorstwa.

Profesjonalny model finansowy

Sporządzamy dedykowane modele finansowe w excelu, które pomagają optymalizować zysk netto. Model finansowy jest codziennym wsparciem przy podejmowaniu decyzji zarówno strategicznych jak i operacyjnych.

Jaki jest cel sporządzania modelu finansowego ?

Model finansowy jest używany do przewidywania wyników finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na określony okres (np. 5 lat) pozwala przedsiębiorstwu na przygotowanie planów działania [biznesplan], jakie należy podjąć, aby osiągnąć zakładane cele. Na przykład, gdy firma będzie chciała uruchomić nowy projekt, może potrzebować kredytu. Model finansowy pozwala na sporządzenie prognozy, czy firma będzie w stanie spłacić kredyt z zysków operacyjnych generowanych przez projekt.

Model finansowy jest częścią modelu biznesowego i pomaga w jego tworzeniu. Wspiera analizę różnych czynników wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa w tym opłacalność inwestycji dla inwestora.  Chociażby w przypadku, gdy firma planuje rozszerzenie działalności o nową linię produktów, model pozwoli oszacować koszty, prognozę sprzedaży i zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową linię produktów.

Model finansowy pozwala na ocenę projektowanego modelu biznesowego pod kątem zapewnienia odpowiedniego zwrotu z kapitału dla inwestora. W przypadku planowania przez firmę inwestycji w nową technologię, pozwala on na oszacowanie kosztów inwestycji i prognozę zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową technologię. Dzięki temu firma może ocenić, czy inwestycja będzie opłacalna i czy zapewni odpowiedni zysk. W tym wymagany poziom zwrotu na aktywa pracujące. 

Model finansowy pozwala na oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Pozwala to na zaplanowanie źródeł finansowania i uniknięcie problemów z płynnością finansową. Na przykład, gdy firma planuje ekspansję na nowe rynki, pozwala on na oszacowanie kosztów związanych z ekspansją i potrzeby finansowe, jakie będą się z tym wiązały.

Model finansowy pozwala na określenie optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa. Pomaga w analizie różnych źródeł finansowania i wyborze najlepszego rozwiązania, na przykład w momencie zapotrzebowania finansowania na inwestycje.

Zakres wsparcia:

Przygotowanie lub / i weryfikacja modelu 

Zakres naszego wsparcia może objąć przygotowanie modelu finansowego / biznesplanu lub weryfikację materiałów przygotowanych samodzielnie lub przez innych doradców. W ramach przygotowania projekcji finansowych pomagamy opracować m.in:

 • zestawienie założeń planu finansowego
 • zestawienie prognozowanych nakładów inwestycyjnych
 • określenie źródeł finansowania inwestycji wraz z kosztami i harmonogramem spłaty
 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto;
 • prognozę sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych

Ocena obecnej sytuacji firmy

Przed rozpoczęciem rozważań związanych z rozwojem przedsiębiorstwa konieczne jest zapoznanie się z sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Kluczem do sukcesu jest uruchamianie kolejnych projektów inwestycyjnych w odpowiednim czasie tzn. biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa 

Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego

Dobry biznesplan musi zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia inwestycyjnego. Należy pamiętać, że  dokumenty tego typu często udostępniane są podmiotom trzecim, np. inwestorom lub bankom. 

Zebranie kompletu danych do modelu

Model finansowy oraz biznesplan bardzo często zawiera szereg założeń dotyczących rozwoju projektu. Dane do modelu pochodzą zarówno z wewnątrz organizacji jak i ze źródeł zewnętrznych, np. rynkowych baz danych, informacji publikowanych przez konkurentów czy ekspertów rynkowych.

Opracowanie biznesplanu

Po ustaleniu założeń biznesowych w wersji finalnej ów założenia zostają przekute w model finansowy oraz szczegółowo opisane w biznesplanie. Efektem prac jest zarówno arkusz z kalkulacjami jak i raport zawierający streszczenie głównych założeń oraz ocenę efektywności planowanej inwestycji.

Ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Koncepcja biznesowa zostaje przełożona na konkretne liczby dzięki czemu możliwe jest przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych.

Analizę wrażliwości

Z racji dużej liczby założeń, które są nieodłącznym elementem dedykowanego modelu finansowego opracowujemy analizę wrażliwości na zmianę kluczowych parametrów biznesowych. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie czy nawet przy wyjątkowo pesymistycznych założeniach przedsięwzięcie inwestycyjne będzie opłacalne z perspektywy oczekiwanych poziomów rentowności oraz czy pozwoli to na zachowanie płynności całego biznesu.

Sformułowanie rekomendacji

Analiza opłacalności, wrażliwości oraz ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem pozwolą na ostateczną rekomendację czy dane przedsięwzięcie powinno zostać zakwalifikowane do realizacji.

Proces budowy modelu finansowego:

KROK 1

Zdefiniuj cel modelu finansowego

KROK 2

Zbierz potrzebne dane

KROK 3

Określ strukturę modelu

KROK 4

Stwórz Bilans

KROK 5

Stwórz Rachunek Zysków i Strat

KROK 6

Stwórz Rachunek Przepływów Pieniężnych

KROK 7

Wprowadź zależności pomiędzy RZIS, RPP, a Bilansem

KROK 8

Stwórz scenariusze biznesowe od pesymistycznego do optymistycznego

KROK 9

Zwaliduj model

KROK 10

Przeanalizuj poprawność otrzymanych wyników

KROK 11

Stwórz raport z analizy


Zakończeniem procesu przygotowania biznesplanu jest:

Aktywny model finansowy w Excelu zawierający m.in. : 

Prognozę nakładów inwestycyjnych
Prognozę zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne
Prognozę kapitału obrotowego netto
Prognozę bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
Analizę wrażliwości

Dokument tekstowy zawierający m.in. :

Charakterystykę podmiotu lub planowanego przedsięwzięcia
Kluczowe dane finansowe
Opis przyjętych założeń
Prognozę finansową działalności
Analizę finansową wraz z wnioskami

Budowa modelu finansowego - etapy

Zasady tworzenia modeli finansowych mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania tych narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 1. Model powinien obejmować istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne jak i w przyszłość – odzwierciedlać całą działalność firmy i uwzględniać zarówno jego obecną sytuację jak i przyszłe cele biznesowe. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie nowej linii biznesowej, model finansowy powinien uwzględniać koszty i przychody związane z tą inwestycją.
 2. Horyzont czasowy powinien wynosić kilka lat. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło wcześniej zidentyfikować potencjalne problemy finansowe oraz podjąć odpowiednie działania korygujące.
 3. Okres bazowy modelu finansowego powinien wynosić miesiąc, ponieważ pozwala to na dokładne monitorowanie kosztów i przychodów w każdym miesiącu, a także umożliwia dokładne porównanie wyników miesięcznych.
 4. Powinien generować bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – te dokumenty są kluczowe dla monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 5. Powinien funkcjonować w sposób dynamiczny, czyli umożliwiać zmianę założeń, co pozwala na dostosowanie modelu do zmieniających się warunków rynkowych. Na przykład, jeśli występują zmiany w regulacjach podatkowych lub w kosztach surowców, model finansowy powinien umożliwiać uwzględnienie tych zmian w celu uzyskania dokładniejszej prognozy.
 6. Powinien uwzględniać zależności i trendy w historycznej działalności, co umożliwia uzyskanie bardziej dokładnych prognoz. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo notuje regularne wzrosty sprzedaży w okresie przedświątecznym, model finansowy powinien uwzględniać ten trend w swoich prognozach. Mogłoby to oznaczać zwiększenie przychodów ze sprzedaży w okresie przedświątecznym, a także zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, zakupem większej ilości surowców czy materiałów eksploatacyjnych itp.
 7. Przy tworzeniu modelu finansowego należy uwzględnić wiele czynników, w tym strukturę modelu biznesowego, cele projektowanego modelu oraz założenia dotyczące prognoz kategorii wynikowych. Modele finansowe są użyteczne w różnych obszarach, takich jak ocena perspektyw w przyszłości, oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i określenie optymalnej struktury finansowania. Tworzenie modeli finansowych wymaga odpowiedniego podejścia i narzędzi, a Modele powinny uwzględniać istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne, jak i przyszłe.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Koszt sporządzenia modelu finansowego może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie modelu, zakres pracy, czas potrzebny do wykonania, doświadczenie firmy, lokalizacja, specjalizacja i wiele innych czynników.

Ceny za sporządzenie modelu finansowego mogą być ustalane na podstawie stawek godzinowych lub mogą być ustalane jako stała opłata za cały projekt. Ceny mogą również różnić się w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa, branży, stopnia zaawansowania technologicznego modelu i specyficznych wymagań klienta.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt sporządzenia modelu finansowego może się wahać od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nawet więcej w przypadku bardziej skomplikowanych i zaawansowanych modeli. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem projektu uzgodnić zakres prac, ceny i warunki współpracy z wybraną firmą, aby uniknąć nieporozumień i nieoczekiwanych kosztów. 

Modelowanie finansowe to proces tworzenia matematycznego lub numerycznego modelu, który odzwierciedla przepływy pieniężne, wyniki finansowe i wartość przedsiębiorstwa w różnych scenariuszach biznesowych. W modelowaniu finansowym wykorzystuje się różne narzędzia i techniki, takie jak arkusze kalkulacyjne, programy do symulacji, statystyka, analiza czułości, analiza ryzyka i inne metody matematyczne. 

Monte Carlo jest bardzo ważną i popularną metodą symulacyjną, wykorzystywaną w różnych dziedzinach nauki i inżynierii. Metoda ta pozwala na modelowanie procesów zbyt złożonych, aby można było je zaprognozować za pomocą podejścia analitycznego. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy dane wejściowe są niestabilne lub brakuje dokładnych informacji o systemie. Dzięki generowaniu losowych próbek można analizować zachowanie systemu w różnych warunkach i uzyskać wyniki, które odzwierciedlają różne możliwe scenariusze.

Symulacja Monte Carlo może być wykorzystywana do wielu aspektów, np.:

 • ocena projektów inwestycyjnych
 • prognozowanie przychodów ze sprzedaży
 • ocena ryzyka

Więcej w artykule „Modelowanie Przychodów – Symulacja | Analiza Monte Carlo excel”

 

Według E. Bodmera istnieje kilka typów modeli finansowych, które są wykorzystywane w różnych obszarach biznesowych.

Corporate Model

Corporate Model – model finansowy przedsiębiorstwa, który jest używany do oceny perspektyw finansowych całego przedsiębiorstwa. Jest on oparty na prognozowanych wynikach finansowych, takich jak przychody, koszty, zyski, przepływy pieniężne, itp. Ten model jest wykorzystywany do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak rozwój twojego biznesu, restrukturyzacja, czy inwestycje. Używa się go w aspektach takich jak: ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa przed udzieleniem kredytu, prognozowanie przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa na dany okres, analiza kosztów i korzyści w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Project Finance Model

Project Finance Model – model finansowy projektu, który jest używany do oceny rentowności i ryzyka konkretnych projektów. Ten model jest wykorzystywany głównie w projektach infrastrukturalnych i energetycznych, w których finansowanie projektu jest uzależnione od jego zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Zatem model jest w tym przypadku wykorzystywany na potrzeby transakcyjne.

Acquisition Model

Acquisition Model – model finansowy przejęcia, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstwa, które planuje przejęcie innego przedsiębiorstwa. Ten model opiera się na prognozach przepływów pieniężnych, kosztów i korzyści związanych z przejęciem oraz na analizie synergii między dwoma przedsiębiorstwami. Używa się go do aspektów takich jak: ocena wartości przedsiębiorstwa przed przejęciem, oszacowanie potencjalnych synergii połączonych przedsiębiorstw, analiza kosztów i korzyści związanych z przejęciem.

Merger Model

Merger Model – model finansowy fuzji, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstw, które planują połączenie. Ten model jest podobny do Acquisition Model, ale jest bardziej skomplikowany ze względu na fakt, że obejmuje analizę finansową dwóch przedsiębiorstw, które planują połączenie.

Model finansowy stanowi elastyczne narzędzie ułatwiające planowanie finansowe i bieżące monitorowanie inwestycji. W tym pomaga w ocenie modelu biznesowego oraz ułatwia podjęcie decyzji o realizacji projektu w naszej firmie. 

Biznesplan  sporządzany jest w momencie planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzenia działalności lub też zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Biznesplan to narzędzie do analizy zwrotu z inwestycji przedsięwzięcia zarówno na potrzeby wewnętrzne [rachunkowość zarządcza]  jak i zewnętrzne. 

Model finansowy zawierający prognozy przepływów pieniężnych jest wymagany przez instytucje kredytowe w celu uzyskania finansowania inwestycji, dotacji czy finansowania od inwestorów oraz jest podstawowym elementem analizowanym przez inwestorów rozważających zaangażowanie w dany projekt.

 • Określenie głównych zmiennych wpływających na generowany wynik
 • Opracowanie prognoz finansowych
 • Analiza rynku, konkurencji,
 • Analiza przychodów, cash flow, aktywów oraz wydatków
 • Ocena inwestycji pod kątem rentowności i opłacalności

Ocena projektu dokonywana jest zarówno na podstawie aktywnego modelu finansowego, zawierającego projekcje finansowe,   jak również  szczegółowego opisu projektu, który powinien składać się z następujących elementów:

 • Opis nowego przedsięwzięcia
 • Dane finansowe projektu w tym analiza danych 
 • Wymagane koncesje i pozwolenia
 • Rynek i klienci docelowi
 • Opis strategii marketingowej
 • Ocena opłacalności projektu [kalkulacja NPV i IRR]
 • Analiza konkurencji
 • Analiza strategiczna SWOT
 • Załączniki

Modelowanie finansowe jest bardzo szerokim pojęciem i ma wiele zastosowań. Jest ono wykorzystywane w dużej ilości procesów m.in. wycen DCF jak również procesach M&A oraz procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw [w zależności od specyfiki branży]. Odpowiednio skonstruowany model finansowy jest rdzeniem każdego projektu finansowego pokazującym jego zasadność.

Struktura modelu finansowego jest ściśle uzależniona od struktury modelu biznesowego oraz celów osiąganych w ramach projektowanego modelu. Model finansowy stanowi jedną z podstawowych części modelu biznesowego i powinien odpowiadać na pytania dotyczące przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego też, sposób w jaki przedsiębiorstwo planuje generować dochody, jakie ma koszty stałe i zmienne, jakie są trendy rynkowe, jakie są cele i wizja przedsiębiorstwa, są kluczowe dla opracowania adekwatnego modelu finansowego. Modelowanie finansowe z aktywnymi formułami najczęściej sporządza się z wykorzystaniem programu excel. 

Więcej w artykule „Model Finansowy – Wycena Przedsiębiorstwa”

Modelowanie przychodów

Podczas prognozowania przyszłych przychodów ze sprzedaży dla danej spółki istnieją różne metody, które można zastosować. Jedną z podstawowych metod jest metoda stałego wzrostu, która opiera się na założeniu, że przychody będą rosły o stały procent w każdym roku. Inną popularną metodą jest regresja liniowa, która opiera się na średniej dynamice wzrostów przychodów ze sprzedaży. Wybór między różnymi metodami prognozowania zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka danej spółki, branży, stabilność przychodów oraz dostępność danych historycznych. Dlatego ważne jest, aby zastosować kilka różnych metod i porównać wyniki w celu uzyskania bardziej wiarygodnych prognoz.

Modelowanie Aktywów Trwałych

Konieczne jest odpowiednie modelowanie aktywów trwałych w celu zrozumienia ich wartości oraz identyfikowanie czynników, które wpływają na ich wartość. Aktywa trwałe to aktywa, które służą przedsiębiorstwu na dłuższy czas i nie są przeznaczone do odsprzedaży. Zaliczają się do nich:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Modelowanie aktywów trwałych zależy od wielu czynników, w tym strategii operacyjnej przedsiębiorstwa, branży i inwestycji dokonanych w celu rozwoju działań. Aktywa trwałe obejmują aktywa materialne i niematerialne, długoterminowe należności, długoterminowe inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W zależności od przedsiębiorstwa istotność danych obszarów może być inna ze względu między innymi na specyfikę obszaru działalności oraz strategię, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Rachunek przepływów pieniężnych, znany również jako Cash Flow Statement, to ważny dokument finansowy używany w rachunkowości i analizie finansowej, mający na celu śledzenie oraz raportowanie przepływów pieniężnych w danym przedsiębiorstwie w określonym odcinku czasu. Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o źródłach i zastosowaniu gotówki, co umożliwia ocenę zdolności firmy do generowania pieniędzy. Rachunek przepływów pieniężnych służy do trzech głównych celów:

 • Monitorowanie przepływów pieniężnych
 • Ocenie zdolności płatniczej
 • Ustalenie źródeł gotówki

Tworzenie modelu finansowego to kompleksowy proces, który pozwala na prognozowanie przyszłych wyników finansowych i analizę różnych scenariuszy biznesowych. Poniżej przedstawiamy ogólny przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia modelu finansowego:

Krok 1: Zdefiniuj cel i zakres modelu finansowego

Krok 2: Zbierz dane oraz określ strukturę modelu

Krok 3: Wprowadź dane i dokonaj obliczenia

Krok 5: Stwórz prognozy i sprawdź poprawność otrzymanych wyników

Model finansowy to narzędzie, które służy do prognozowania, analizy i symulacji przyszłych wyników finansowych lub ekonomicznych przedsiębiorstwa, projektu lub innej jednostki. Jest to skomplikowany zestaw wzorów matematycznych, zależności i założeń, które pozwalają na symulację różnych scenariuszy i ocenę wpływu różnych czynników na wyniki finansowe.

Modelowanie finansowe w sprzedaży firmy obejmuje analizę przyszłych przepływów pieniężnych, wartościowanie aktywów oraz ocenę ryzyka. Służy do ustalenia optymalnej ceny sprzedaży, uwzględniając prognozy rynkowe, kondycję finansową firmy oraz potencjalne synergii po przejęciu. Jest to kluczowy element w negocjacjach i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Więcej we wpisie Sprzedaż Firmy | Sprzedaż Biznesu –  Krok po Kroku

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow

Umów konsultację – Modelowanie finansowe i biznesplan przedsiębiorstwa

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

ilustracja umów bezpłatna konsultację
×