Wycena Firm

Modelowanie Aktywów Trwałych - Model Finansowy

Prognozowanie oraz właściwy model finansowy jest niezwykle ważny dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.  Konieczne jest odpowiednie modelowanie aktywów trwałych  w celu zrozumienia ich wartości oraz  identyfikowanie czynników, które wpływają na ich wartość. Aktywa trwałe to aktywa, które służą przedsiębiorstwu na dłuższy czas i nie są przeznaczone do odsprzedaży. Zaliczają się do nich: Złożoność i struktura aktywów trwałych zależy od wielu czynników, w tym od strategii działania przedsiębiorstwa, rodzaju i specyfiki branży, a także od inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwo w celu rozwijania swojej działalności.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe to jedna z najważniejszych kategorii aktywów trwałych. Są to m.in. nieruchomości (grunty, budynki, lokale), maszyny, urządzenia, pojazdy, a także inwentarz żywy. Zaliczają się do nich również środki trwałe w budowie.

Warto zaznaczyć, że nie tylko nieruchomości stanowią główną część rzeczowych aktywów trwałych. Wszelkie przedmioty wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, które mają długie okresy użytkowania, mogą być zaliczane do tej kategorii. Przykładowo, maszyny i urządzenia, które służą w firmie przez kilka lub kilkanaście lat, również stanowią rzeczowe aktywa trwałe.
Kolejną kategorią aktywów trwałych są środki trwałe w budowie. Są to środki, które nie zostały jeszcze oddane do użytku, ale już powstały w wyniku realizacji inwestycji. Należy do nich również montaż lub ulepszenia w obecnie posiadanych środkach trwałych. Zaliczki na środki trwałe w budowie to jeszcze jedna kategoria aktywów trwałych. Są to środki pieniężne, które przedsiębiorstwo wpłaciło dostawcom na poczet przyszłych dostaw środków trwałych, w tym tych w budowie. Wszystkie wymienione kategorie aktywów trwałych są bardzo istotne dla przedsiębiorstwa, gdyż ich wartość wpływa na kondycję finansową firmy.

Prognozowanie, analiza  oraz modelowanie rzeczowych aktywów trwałych

Prognozowanie rzeczowych aktywów trwałych w firmie może być oparte na wskaźnikach obrotowości aktywami trwałymi. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży i informuje o zdolności majątku firmy do generowania tych przychodów. Wskaźnik pokazuje również, ile cykli przekształcania całkowitego majątku w przychody ze sprzedaży jest realizowanych w ciągu roku obrotowego. Przykładowo, mając wskaźnik obrotu aktywami ogółem równy 5, możemy powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest w stanie przekształcić swoje aktywa pięć razy w przychody ze sprzedaży w ciągu jednego roku obrotowego. Innymi słowy, każdy cykl przekształcania majątku w przychody ze sprzedaży trwa około 2 miesięcy. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej zarządzany jest majątek przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika powinna być porównywana z wynikami innych okresów tego samego przedsiębiorstwa oraz z wynikami innych podmiotów działających w branży. Można również porównać wyniki z wartościami średnimi dla całej gospodarki lub sektora przemysłu. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie, wzrost wartości jest oceniany pozytywnie, ale tylko jeśli jest on wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie spadku wartości aktywów. Spadek wartości wskaźnika jest natomiast oceniany negatywnie.

Jednakże, prognozowanie wartości aktywów trwałych na podstawie wskaźników aktywności nie jest jedynym sposobem. Przedsiębiorstwo powinno uwzględnić również swoją strategię biznesową, kondycję finansową, trendy rynkowe i regulacje branżowe, ponieważ mogą one wpłynąć na wartość aktywów trwałych w przyszłości.

Prognoza Wartości Niematerialne i Prawne excel

Wartości niematerialne i prawne są kolejnym ważnym elementem aktywów trwałych, a ich wartość jest zależna od czynników takich jak rozbudowana sieć kontaktów handlowych, kadra kierownicza, sieć dystrybucji czy marka firmy. Składają się na nie między innymi:

  • nabyta wartość firmy (ang. goodwill), czyli pozycja bilansowa, która odzwierciedla wartość, jaką firma zapłaciła za przejęcie innego przedsiębiorstwa lub jego części, a która przekracza wartość godziwą aktywów netto przejętej firmy (czyli aktywów pomniejszonych o zobowiązania),
  • koszty zakończonych prac rozwojowych,
  • inne wartości niematerialne i prawne – autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, know-how

    Prognozowanie wartości niematerialnych i prawnych jest złożonym procesem – są one trudne do zmierzenia i wartość tych aktywów może być bardzo subiektywna. Co więcej, wartości te są zwykle związane z konkretnymi okolicznościami, takimi jak umowy licencyjne lub prawa własności intelektualnej, co oznacza, że ich wartość może się zmienić wraz z tymi okolicznościami. Księgowe metody są niedokładne i opierają się na wartości księgowej oraz zasadzie wzmożonej ostrożności. Wiele branż, w których generowany jest wzrost, nie posiada opatentowanych produktów lub pomysłów, co dodatkowo utrudnia wycenę.

W przypadku firm farmaceutycznych czy biotechnologicznych, gdzie wyniki prac badawczych zostają opatentowane, konwencja księgowa nie oddaje w pełni ich wartości. Jeśli firma wygenerowała patent we własnym zakresie, jego wartość nie jest wykazywana w bilansie. Prace badawcze nie są również zaliczane do wartości bilansu (w przeciwieństwie do prac rozwojowych), co oznacza, że ich wartość nie ma odzwierciedlenia w bilansie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prognozowania
i modelowania aktywów trwałych 

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Wyślij zapytanie

Model Finansowy, a Inne Aktywa Trwałe w Biznesie

Należności długoterminowe – należności, których termin wymagalności wynosi dłużej niż 12 miesięcy i nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Warto zauważyć, że termin wymagalności należności długoterminowych może się różnić w zależności od konkretnej firmy i branży, w której działa. Niektóre firmy mogą posiadać należności z terminem spłaty wynoszącym kilka lat, podczas gdy inne będą miały krótsze okresy spłaty. Prognozowanie tej kategorii może pomóc przedsiębiorstwu zidentyfikować ryzyko niespłacalności i podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze, takie jak zmiana warunków umowy lub podejmowanie działań windykacyjnych.

Inwestycje długoterminowe – aktywa, które firma posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci przyrostu wartości tych inwestycji, takich jak odsetki, dywidendy lub zyski z transakcji handlowych. Przykładami takich inwestycji są np. udziały w spółkach. Inwestycje długoterminowe dzielimy na inwestycje w aktywa finansowe, nieruchomości oraz na inne, takie jak dzieła sztuki czy eksponaty muzealne. W kontekście modelowania wartości inwestycji długoterminowych, ważne jest także, aby wziąć pod uwagę potencjalne ryzyka związane z takimi inwestycjami, takie jak zmiany regulacyjne, niestabilność rynku, a także niemożność realizacji zysków z inwestycji. Chociażby w przypadku inwestycji w nieruchomości, wartość tych aktywów może zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja, kondycja rynku nieruchomości, koszty utrzymania i remontu, a także szacunkowa wartość rynkowa.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – opłacone usługi, których skuteczność rozciąga się powyżej 12 miesięcy. Przy modelowaniu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych należy uwzględnić ich wpływ na przyszłe wyniki finansowe firmy oraz oszacować ryzyko związanego. Często są to usługi, które są realizowane stopniowo przez dłuższy czas, a ich wpływ na wyniki finansowe jest zauważalny w kolejnych okresach. Każdy przypadek długoterminowych rozliczeń międzyokresowych jest inny, ponieważ zależy od konkretnych umów i warunków, na jakich zostały one zawarte, dlatego ważne jest określenie ich istotności w aktywach trwałych oraz potencjalnych fluktuacji w przyszłości.

Podsumowanie - Planowanie oraz Modelowanie Finansowe Aktywów Trwałych

Modelowanie aktywów trwałych zależy od wielu czynników, w tym strategii operacyjnej przedsiębiorstwa, branży i inwestycji dokonanych w celu rozwoju działań. Aktywa trwałe obejmują aktywa materialne i niematerialne, długoterminowe należności, długoterminowe inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W zależności od przedsiębiorstwa istotność danych obszarów może być inna ze względu między innymi na specyfikę obszaru działalności oraz strategię, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Autor: Katarzyna Wróbel 
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (2 votes)
Scroll to Top