Wycena Firm

Kategorie
Wycena biegły sądowy Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa – Biegły Sądowy

Dodano: 5 stycznia 2024
Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wycena Przedsiębiorstwa - Biegły sądowy

Biegły sądowy - kim jest?

Biegły sądowy to ekspert  posiadający odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, który jest powoływany w trakcie postępowania sądowego. Biegłych powołuje się w celu udzielenia swojej opinii jako materiału dowodowego dotyczącego istotnych okoliczności mających wpływ na rezultat sprawy sądowej. Instytucja biegłego sądowego stanowi istotny element prawa procesowego sądowego. Jej ustanowienie miało na celu zagwarantowanie efektywnego funkcjonowania organów sprawiedliwości oraz zapewnienie warunków do prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych obowiązków. Sąd korzysta z opinii biegłych sądowych w sytuacjach, gdzie wymagane są szczególne specjalistyczne informacje, mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. Od biegłego wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc) oraz zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc). 

Kadencja biegłego sądowego trwa przez okres 5 lat, z wygaśnięciem z końcem roku kalendarzowego. Nie ma ograniczeń co do liczby kadencji ani wieku, do którego można pełnić funkcję biegłego sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii. Biegły ma uprawnienie do wydania opinii w danej dziedzinie na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w swojej specjalności.

Podczas wydawania opinii, biegły używa swojego tytułu biegłego sądowego, oznaczając swoją specjalność oraz sąd okręgowy, przy którym został ustanowiony. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie za wykonanie swoich obowiązków. Niemniej jednak, osoba pełniąca funkcję biegłego nie może odmówić wykonania czynności zleconych przez sąd, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.

Dodatkowo, biegły sądowy ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania prezesa sądu okręgowego o każdej zmianie swojego adresu oraz planowanej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

W trakcie wykonywania swoich obowiązków, biegły sądowy zobowiązany jest do rzetelności, bezstronności i staranności. Sporządzona przez niego opinia musi być kompletna, klarowna, niepodważalna. Listy biegłych sądowych są dostępne na stronie właściwego sądu okręgowego. W każdym przypadku należy szukać biegłego z zakresu właściwego dla danej sprawy. W przypadku jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.

Wycena przedsiębiorstwa - Biegły Sądowy
Wyślij zapytanie

Wymagania dla kandydatów na biegłych sądowych

Należy zaznaczyć, iż aktualne informacje dostępne są na stronach rządowych i tam należy szukać aktualnych informacji. Według stanu na rok 2023 biegłym może być ustanowiona osoba, która:

Kryterium
Wymaganie
Wiek
Ukończone 25 lat życia
Prawa cywilne i obywatelskie
Korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich
Wykształcenie i umiejętności specjalne
Posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła lub innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona
Rękojmia
Udzielenie rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego
Zgoda na ustanowienie
Wyrażenie zgody na ustanowienie jej biegłym
Potwierdzenie wiadomości specjalnych
Wykazanie posiadanych wiadomości specjalnych dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie tych wiadomości zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

Dodatkowo, tłumacz-biegły w zakresie języka migowego to osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada “Certyfikat drugi – “T2″ – tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub używa tytułu eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydaci na biegłych sądowych zobowiązani są do przedstawienia szeregu dokumentów. W przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie jest to:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie 
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, w szczególności związane z dziedziną ustanowienia;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym – certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów (w wypadku lekarzy – posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
 5. opinie, referencje od pracodawców;
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł; (Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstają z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 8. oświadczenie podatkowe do celów finansowych;
 9. oryginały składanych kopii dokumentów do wglądu;
 10. dowód osobisty wyłącznie do wglądu.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego 

Osoba starająca się o miano biegłego zobowiązana jest dostarczyć kserokopie niezbędnych dokumentów. Jednakże konieczne jest przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności. Alternatywnie, kandydat może dostarczyć kopie, które zostały już poświadczone przez notariusza. Ostateczną decyzję o ustanowieniu biegłym lub odmowie ustanowienia podejmuje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. W przypadku biegłych specjalizujących się w uzależnieniu od alkoholu, procedurę powoływania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kandydaci zgłaszani są przez kierowników wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii. W kontekście prawnych ram funkcjonowania biegłych, istotne akty prawne obejmują ustawę o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące biegłych sądowych, oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883) w kwestii biegłych w uzależnieniu od alkoholu. 

Wycena Przedsiębiorstwa - Biegły sądowy

Wycena przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego jest procesem ściśle regulowanym i opartym na wysokich standardach etycznych. Biegły sądowy, posiadając specjalistyczną wiedzę, uwzględnia prestiż zawodu, co zapewnia obiektywność i bezstronność przy wycena firmy. Jego analiza obejmuje dokładne badanie danych finansowych, analizę rynku i uwzględnienie unikalnych czynników branżowych, co gwarantuje profesjonalne podejście do wyceny. Bezstronność biegłego sądowego jest kluczowa dla utrzymania zaufania do wyników procesu w sądzie, zapewniając rzetelną ocenę wartości przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa - Biegły Sądowy
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Ważne linki

Sąd Okręgowy w Warszawie: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/237/biegli-sadowi

Mateusz Laska: wpis na listę Biegłych Sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstwa [link].

Autor: Mateusz Laska

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Wskaźnik finansowy EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

Dodano: 3 stycznia 2024
Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wskaźnik finansowy EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

EBITDA - czym jest?

Czym jest wskaźnik EBITDA? Wskaźnik finansowy EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) jest kluczowym miernikiem finansowym, stosowanym w analizie wyników operacyjnych przedsiębiorstwa. EBITDA reprezentuje zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (Interest), podatków dochodowych (Taxes), amortyzacji (Depreciation) i odpisów na wartości niematerialne i prawne (Amortization). Wskaźnik ten stanowi użyteczne narzędzie dla analityków finansowych, inwestorów i menedżerów do oceny efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na zdolności generowania zysków z samej działalności operacyjnej. Eliminacja wpływu czynników zewnętrznych, takich jak odsetki i podatki, pozwala uzyskać klarowniejszy obraz rentowności firmy. Pomimo swojej użyteczności, EBITDA ma swoje ograniczenia i nie uwzględnia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, dlatego analizę finansową zwykle uzupełnia się o inne miary i wskaźniki. EBITDA stanowi prawdopodobnie jedną z najbardziej powszechnie rozpoznawanych miar rentowności w kontekście prowadzenia działalności biznesowej przez przedsiębiorstwo. Często również pełni kluczową rolę przy wycena firmy, szczególnie podczas procesów wyceny w wielu branżach działalności firmy. Niemniej jednak,  jest to także jedna z najczęściej nadużywanych kategorii finansowych.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

Jak obliczyć EBITDA?

Wskaźnik EBITDA oblicza się na trzy sposoby:

Metoda
Wzór EBITDA
1
EBITDA = przychody - koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji)
2
EBITDA = wynik operacyjny + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
3
EBITDA = EBIT + amortyzacja

EBITDA stanowi miarę zysku przed odsetkami, podatkami oraz amortyzacją.

Pod pojęciem „odsetki” kryją się koszty finansowe, czyli wydatki związane z oprocentowaniem długu, pomniejszone o ewentualne przychody finansowe. Natomiast termin „podatki” odnosi się do opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, obejmującego podatek dochodowy CIT lub PIT, w zależności od formy prawnej, lecz wyłączając VAT.

Amortyzacja to koszt związany z rozkładem wartości składników majątku w czasie, uwzględniający zarówno Rzeczowe Aktywa Trwałe (majątek trwały materialny) jak i WNiP.

EBITDA odzwierciedla zysk z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Obejmuje ona zarówno wyniki z działalności podstawowej, jak i z innych obszarów, przed uwzględnieniem kosztów finansowych, podatku dochodowego oraz amortyzacji majątku trwałego materialnego i niematerialnego (WNiP). Tym samym, EBITDA stanowi istotny wskaźnik umożliwiający ocenę efektywności operacyjnej firmy.

Amortyzacja a EBITDA

Amortyzacja jest zdefiniowana jako proces stopniowego rozłożenia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych na określonych zasadach w czasie, co ma na celu odzwierciedlenie stopniowego zużycia tych aktywów. Z kolei EBITDA to wskaźnik mierzący zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów na WNiP.

Amortyzacja jest jednym ze składników wskaźnika EBITDA. EBITDA koncentruje się na zyskach generowanych przez firmę z działalności operacyjnej, pomijając wpływ niektórych elementów, takich jak odsetki, podatki czy amortyzacja.

Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie kosztu środków trwałych, który jest rozłożony w czasie i dotyczy aktywów wykorzystywanych przez firmę w ramach jej działalności operacyjnej.

Firma jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych związanych z aktywami trwałymi, które mogą obejmować zarówno składniki materialne, takie jak maszyny, urządzenia czy budynki, jak i niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne (WNiP), takie jak know-how, patenty, znaki towarowe, marki czy licencje.

Amortyzacja jest typowym kosztem niegotówkowym, co oznacza, że nie generuje ona bezpośrednich wydatków gotówkowych w chwili jej poniesienia. Warto zauważyć, że koszty związane z zakupem środków trwałych występują przed rozpoczęciem ewidencji kosztu amortyzacji.

EBIT - jak obliczyć zysk operacyjny

Czym jest EBIT? Zysk operacyjny, nazywany również EBIT (ang. Earnings Before Interest and Taxes), stanowi kluczowy miernik finansowy odzwierciedlający wyniki operacyjne przedsiębiorstwa. EBIT oznacza zysk wypracowany przez firmę przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań (Interest) gdy firma finansuje się długiem oraz podatków dochodowych (Taxes), który znajduje się w rachunku zysków i strat. Jest to ważny wskaźnik, ponieważ pozwala ocenić rentowność samej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem czynników zewnętrznych, takich jak koszty zadłużenia i podatkowe. Jest on obliczany poprzez odjęcie od przychodów zarówno kosztów związanych z działalnością podstawową, jak i niepodstawową, uwzględniając wartości odpisów amortyzacyjnych. Dzięki temu, EBIT umożliwia inwestorom, analitykom finansowym oraz zarządzającym ocenę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ czynników finansowych na ogólny wynik operacyjny. Pomimo swojej użyteczności, EBIT również posiada ograniczenia, zwłaszcza w kontekście pomijania kosztów amortyzacji czy wydatków na wartości niematerialne, co sprawia, że często analizuje się go w połączeniu z innymi miarami, takimi jak EBITDA, aby uzyskać pełniejszy obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Obliczyć EBIT można na podstawie poniższego wzoru:

             ZO​=PS​−(KT​+KO​+KS​)

             Gdzie:

             ZO​ – zysk operacyjny

             PS​ – przychód ze sprzedaży

             KT​ – koszty sprzedanych towarów

             KO​ – koszty ogólne i administracyjne

             KS​ – koszty sprzedaży

EBIT występuje w sprawozdaniu finansowym w sekcjach rachunku zysków i strat i oblicza się go poprzez odjęcie od przychodów z działalności podstawowej i nie podstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych. Na jego podstawie można określić czy występuje zysk lub strata z podstawowej działalności oraz działalności innej niż podstawowa. 

Metoda obliczania EBIT jest kilka. EBIT oblicza się na podstawie:

Formuła EBIT
Opis
EBIT = Marża Brutto - Koszty Stałe - Koszty Zmienne
Wyraża zysk operacyjny przed potrąceniem kosztów stałych i zmiennych od marży brutto.
EBIT = Sprzedaż - Koszty Operacyjne
Oblicza zysk operacyjny jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami operacyjnymi.
EBIT = Zysk Brutto + Odsetki
Sumuje zysk brutto z odsetkami, pozwalając określić zysk operacyjny wraz z kosztami finansowymi.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

EBIT i EBITDA różnice wskaźników

Pierwszy wskaźniki EBIT to Zysk Operacyjny Przed Odliczeniem Odsetek i Podatków oraz drugi  EBITDA (Zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem Odsetek, Podatków, Amortyzacji i Odpisów na Wartości Niematerialne i Prawne) stanowią kluczowe informacje w analizie finansowej przedsiębiorstw, umożliwiające określenie ich wartości. Choć oba wskaźniki wydają się być podobne, istnieją różnice pomiędzy EBIT a EBITDA, które mają kluczowe znaczenie i wpływają na wybór przez analityka. 

Pierwszym z tych wskaźników jest EBIT, który nie uwzględnia w swoim obliczeniu kosztów związanych z amortyzacją. W przypadku EBITDA te koszty są uwzględniane. Amortyzacja obejmuje utratę wartości aktywów trwałych przedsiębiorstwa, takich jak pojazdy, wyposażenie czy posiadane grunty. Z kolei amortyzacja wartości niematerialnych dotyczy utraty wartości znaków towarowych, praw autorskich czy patentów.

Przy analizie obu wskaźników można zauważyć, że przewaga EBIT nad EBITDA jest znaczna w przypadku precyzyjnie oszacowanych kosztów amortyzacji. Jednak zawsze istnieje wyzwanie w idealnym oszacowaniu tych kosztów, co sprawia, że analiza obu wskaźników jednocześnie staje się istotna.

Rozbieżność między EBIT a EBITDA wynika głównie z metody ich obliczania. EBIT nie uwzględnia kosztów amortyzacji przedsiębiorstwa, podczas gdy EBITDA to suma EBIT i kosztów amortyzacji. W rezultacie wartość wskaźnika EBITDA zawsze będzie większa niż wartość EBIT. Ostateczny wybór pomiędzy tymi wskaźnikami zależy od celu analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena mnożnikiem EV/EBITDA to powszechna metoda określania wartości przedsiębiorstwa. EV (wartość przedsiębiorstwa) jest podzielone przez EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją). Ten mnożnik pomaga inwestorom ocenić opłacalność inwestycji, biorąc pod uwagę zysk operacyjny i strukturę kapitałową. To efektywna miara wyceny, eliminująca wpływ finansowania i amortyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Więcej w naszym artykule: „Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA”

Wycena porównawcza EBITDA to analiza względem wartości EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) dla podobnych firm w branży. Porównując różnice i podobieństwa w wartościach EBITDA, inwestorzy mogą ocenić atrakcyjność i wartość przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji, wspierając decyzje inwestycyjne. Więcej w naszym artykule: „Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy wycena pre-pack Wycena przedsiębiorstwa

Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Dodano: 31 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Wprowadzenie pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji, do ustawy Prawo Upadłościowe od 1 stycznia 2016 r. stanowi istotny krok, który odzwierciedla praktyki stosowane od dłuższego czasu w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada. Zapisy regulujące tę instytucję można znaleźć w art. 56a-h Prawa Upadłościowego.

Procedura pre-pack polega na tym, że dłużnik poszukuje inwestora, z którym ustala warunki sprzedaży przedsiębiorstwa, unikając jednocześnie skomplikowanej i czasochłonnej procedury likwidacji majątku. Istnieje również możliwość, że to wierzyciel przejmuje inicjatywę w poszukiwaniu inwestora. Dzięki pre-pack zadłużony i niewypłacalny podmiot ma szansę uniknąć uciążliwych skutków związanych z tradycyjną likwidacją, a także utrzymać miejsca pracy, renomę firmy, relacje z kontrahentami i stabilność na rynku. Ten proces umożliwia płynne przechodzenie własności, często nawet niezauważalne dla uczestników obrotu gospodarczego, ponieważ firma kontynuuje swoją działalność. Warto zaznaczyć, że w przypadku pre-pack nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do tradycyjnych form przejęć.

Wycena Pre - Pack
Wyślij zapytanie

Wniosek o pre-pack

Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmuje przedstawienie sądowi upadłościowemu informacji dotyczących potencjalnego nabywcy oraz proponowanej ceny, która nie może być niższa niż oszacowana wartość przedsiębiorstwa. Po zatwierdzeniu wniosku przez sąd, syndyk jest zobowiązany do zawarcia umowy z nabywcą dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa. Istotnym elementem składanego wniosku o ogłoszenie upadłości jest opis i oszacowanie przedmiotu transakcji. Wartość przedsiębiorstwa jest ustalana przez biegłego sądowego wpisanego na listę biegłych sądowych, który sporządza szczegółowy opis, uwzględniając m.in. przedmiot działalności, środki trwałe, prawa i obciążenia. Biegły działa zgodnie z normami rzeczoznawców majątkowych oraz z art. 319 Prawa Upadłościowego. Ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa i powodzenie procesu likwidacji zależą od dokładności oszacowania biegłego. Określenie wartości przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie zarówno dla kontrahentów, jak i uczestników postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami prawa, sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w przypadku, gdy cena proponowana przez potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa przewyższa kwotę, jaka jest możliwa do uzyskania w standardowym postępowaniu upadłościowym, pomniejszoną o koszty związane z procesem.

Wycena pre-pack

Wycena firmy może być dokonywana przy użyciu różnych metod, dostosowanych do kontekstu i celu analizy. Istnieje kilka powszechnie stosowanych podejść do szacowania wartości firmy, z których kilka to:

1
Wartość księgowa:

Wykorzystuje wartości bilansowe firmy, takie jak wartość aktywów netto lub kapitał własny. Wartość księgowa to różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań firmy –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda majątkowa)

2
Metoda porównawcza:

Opiera się na porównaniu wartości firmy z danymi innych podobnych firm na rynku. Analizuje się różne wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik cena/zysk (P/E), wskaźnik wartości księgowej (P/B) czy wskaźnik EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do EBITDA) –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda porównawcza)

3
Metoda DCF (Discounted Cash Flow):

Polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych przewidywanych przez firmę –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF

Warto pamiętać, że wycena firmy, zwłaszcza w kontekście pre-pack, jest procesem złożonym, uwzględniającym różnorodne czynniki, takie jak branża, perspektywy wzrostu czy ryzyko inwestycji. 

Wycena Pre - Pack
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Przygotowana likwidacja - korzyści

Pre-pack stanowi innowacyjny mechanizm umożliwiający sprzedaż części lub całego przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania się w złożone procedury postępowania upadłościowego. To podejście niesie ze sobą szereg korzyści, w tym:

Aspekty
Korzyści
Procedura
Innowacyjny mechanizm pre-pack umożliwiający sprzedaż przedsiębiorstwa bez skomplikowanych procedur upadłościowych.
Oddłużenie
Możliwość skutecznego oddłużenia przedsiębiorstwa, co stanowi kluczowy benefit tego podejścia.
Ciągłość działalności
Zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy, obejmujące zatrzymanie utraty pracowników i utrzymanie stabilności operacyjnej.
Koszty
Obniżenie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, co przyczynia się do efektywnego zarządzania finansami.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Wskaźnik EBITDA – definicja czym jest EBITDA

Dodano: 30 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wskaźnik EBITDA - definicja czym jest EBITDA

Wskaźnik EBITDA, będący skrótem od wyrażenia Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, stanowi istotny element analizy finansowej przedsiębiorstw. Współcześnie coraz częściej jest używana jako kluczowa miara oceny rentowności i zdolności generowania zysków przez spółkę. EBITDA jest jednym z wielu narzędzi stosowanych przez analityków finansowych, inwestorów, menedżerów do oceny efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz do wycena firmy.

Wskaźnik EBITDA w przedsiębiorstwie

Definicja EBITDA

EBITDA reprezentuje zysk operacyjny przed odliczeniem od niego odsetek od zadłużenia (Interest), wydatku na podatek dochodowy (Taxes), odpisy na środki trwałe (Depreciation) oraz odpisy na wartości niematerialnych i prawnych (Amortization). Oznacza to, że EBITDA koncentruje się wyłącznie na operacyjnej działalności firmy, pomijając wpływ kwestii finansowych, takich jak struktura kapitałowa. Przedstawia wynik operacyjny firmy powiększony o amortyzację. 

Wzrost popularności wskaźnika EBITDA wynika z jego zdolności do dostarczenia bardziej klarownego obrazu rentowności operacyjnej firmy, eliminując jednocześnie wpływ niektórych jednorazowych zdarzeń oraz decyzji księgowych. Niemniej jednak, jak każdy wskaźnik finansowy, EBITDA posiada swoje ograniczenia i nie stanowi jedynego determinantu zdrowia finansowego przedsiębiorstwa.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

EBIT (zysk operacyjny) i EBITDA

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oraz EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to kluczowe wskaźniki finansowe działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Oba te mierniki koncentrują się na zyskach przed odliczeniem odsetek od zadłużenia (Interest) oraz podatków (Taxes), co pozwala uzyskać klarowny obraz zysków generowanych z samej operacyjnej działalności firmy.

EBIT to zysk operacyjny (w odróżnieniu od zysku netto), który uwzględnia wszystkie przychody i koszty operacyjne przed odliczeniem odsetek i podatków. Wartość ta jest istotna, ponieważ pozwala inwestorom i analitykom ocenić efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ finansowych czynników zewnętrznych. Nie uwzględnia kosztów amortyzacji, a przedstawia wypracowany przez firmę wynik operacyjny, który można znaleźć w rachunku zysków i strat.

Z kolei EBITDA idzie o krok dalej, eliminując także wpływ odpisów na środki trwałe (Depreciation) oraz odpisów na wartości niematerialne (Amortization). To sprawia, że EBITDA jako wskaźnik dostarcza jeszcze szerszej perspektywy na operacyjną kondycję firmy, pomijając amortyzację aktywów, co może być istotne w przypadku branż charakteryzujących się znaczącymi inwestycjami w środki trwałe czy mające dużą wartość niematerialną.

Oba wskaźniki są używane jako narzędzia porównawcze między przedsiębiorstwami, pozwalając na analizę ich zdolności do generowania zysków na poziomie operacyjnym. Niemniej jednak, warto pamiętać, że pomimo swojej użyteczności, EBIT i EBITDA mają swoje ograniczenia, a ich interpretacja powinna być uzupełniona o inne mierniki i analizy finansowe w celu uzyskania pełniejszego obrazu kondycji finansowej firmy.

Wskaźnik
Skrót
Opis
EBIT
Zysk operacyjny
Zysk operacyjny (Earnings Before Interest and Taxes) to miara przed odliczeniem odsetek od zadłużenia i podatków. Obejmuje wszystkie przychody i koszty operacyjne, wykluczając jedynie koszty finansowe i podatki. Jest używany do oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ czynników finansowych zewnętrznych. Nie uwzględnia kosztów amortyzacji.
EBITDA
Zysk operacyjny przed odpisami
Zysk operacyjny przed odpisami na środki trwałe i wartości niematerialne (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to rozszerzona wersja EBIT, eliminująca także koszty związane z amortyzacją aktywów trwałych i niematerialnych. Pomija te odpisy, co sprawia, że dostarcza szerszej perspektywy na operacyjną kondycję firmy, szczególnie w branżach z dużymi inwestycjami w środki trwałe.

Amortyzacja - definicja

Amortyzacja to proces stopniowego rozłożenia kosztów wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych na określonych zasadach w czasie, co ma na celu odzwierciedlenie stopniowego zużycia tych aktywów. Amortyzacja jest istotnym składnikiem wskaźników finansowych, takich jak EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), który bierze pod uwagę jedynie zyski przed uwzględnieniem odpisów na aktywa trwałe i wartości niematerialne. Metody amortyzacji mogą się różnić w zależności od rodzaju aktywów oraz regulacji rachunkowo-finansowych obowiązujących w danym regionie. 

Wycena na podstawie wskaźnika EBITDA

Wycena firmy na podstawie wskaźnika EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to powszechnie stosowana metoda oceny wartości Amortyzacja wartości firmy a koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.  Wycena EBITDA polega na pomnożeniu tego wskaźnika przez określoną wielokrotność, uzależnioną od specyfiki branży, sytuacji rynkowej oraz innych czynników.

W praktyce, inwestorzy, przedsiębiorcy oraz analitycy rynkowi wykorzystują mnożnik EBITDA do wycena przedsiębiorstwa przed uwzględnieniem kosztów finansowych, podatków, amortyzacji i odpisów na środki trwałe. Wielokrotność, jaką się stosuje, zazwyczaj wynika z rynkowej normy branżowej na podstawie wskaźników spółek giełdowych lub jest dostosowywana do konkretnych warunków transakcji.

Warto jednak pamiętać, że wycena oparta na wskaźniku EBITDA posiada swoje ograniczenia i może nie uwzględniać różnych czynników ryzyka czy specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej. W wycenie firmy zaleca się korzystanie z różnych metod wyceny, aby uzyskać kompleksowy i rzetelny obraz wartości firmy uwzględniający wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, np. w celu sprzedaży firmy.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ działa w branży technologicznej i osiąga roczny EBITDA w wysokości 2 milionów dolarów. Inwestor, który chce ocenić wartość tego przedsiębiorstwa, decyduje się skorzystać z metody wyceny opartej na wskaźniku EBITDA.

Wielokrotność, którą inwestor oblicza, wynosi 6. Oznacza to, że zamierza pomnożyć roczne EBITDA przedsiębiorstwa przez współczynnik 6, aby uzyskać szacowaną wartość firmy.

             Wartość firmy = EBITDA * Wielokrotność EBITDA

             Wartość firmy = 2,000,000 USD * 6 Wartość firmy = 12,000,000 USD

Zatem, według tej metody wyceny, wartość firmy XYZ wynosi 12 milionów dolarów. Jednakże, aby uzyskać bardziej kompleksową ocenę wartości firmy, inwestor powinien uwzględnić inne metody wyceny, biorąc pod uwagę specyfikę branży, sytuację rynkową, ryzyko inwestycji i inne istotne czynniki. Różne metody wyceny dostarczą bardziej kompleksowego obrazu wartości firmy, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy transakcjach.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Podsumowanie

Wskaźnik EBITDA, czyli Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, zdefiniowany jako zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji środków trwałych i odpisów na wartości niematerialne, stanowi istotne narzędzie analizy finansowej. Wspomaga on ocenę rentowności i zdolności generowania zysków przez przedsiębiorstwo, eliminując wpływ skomplikowanych kwestii finansowych. Amortyzacja, proces stopniowego rozłożenia kosztów wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych w czasie, jest kluczowym elementem wskaźnika EBITDA. Jednakże, mimo popularności EBITDA, jej stosowanie w wycenie firm wymaga uwzględnienia różnych czynników ryzyka oraz wartości niematerialnych, co podkreśla potrzebę zastosowania różnorodnych metod oceny w celu uzyskania kompleksowego obrazu wartości przedsiębiorstwa.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Amortyzacja wartości firmy – odpisy amortyzacyjne

Dodano: 29 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Amortyzacja wartości firmy - odpisy amortyzacyjne

W ramach grupy wartości niematerialnych i prawnych, zawartej w sprawozdaniu finansowym, istnieje pozycja zatytułowana “Wartość firmy“. W celu lepszego zrozumienia tego terminu, na wstępie warto skupić się na wyjaśnieniu, co kryje się za tym pojęciem. W dziedzinie rachunkowości wyróżniamy dwie istotne kategorie: wartość firmy wewnętrzną oraz wartość firmy nabytą, która podlega wcześniejszej wycenie. W naszym przypadku koncentrujemy się na wartości nabytej, co oznacza, że przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część staje się obiektem transakcji na rynku kapitałowym, a później jest nabywana w całości lub częściowo przez inne przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji spółka przejmująca uwzględnia nabytą i wycenioną wartość firmy w swoim bilansie. W kontekście amortyzacji wartości firmy, istotnym zagadnieniem jest cena nabycia przedsiębiorstwa, która stanowi kluczowy element procesu oceny aktywów. W przypadku nabywania firmy, cena nabycia uwzględnia różnorodne składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa. To nie tylko mienie materialne, ale również wartości niematerialne, takie jak renoma, know-how czy baza klientów. Warto zauważyć, że odpisy amortyzacyjne odnoszą się do tych składników, które zostały uwzględnione w cenie nabycia, stanowiąc istotną część strategii finansowej przedsiębiorstwa. Proces amortyzacji staje się zatem nie tylko narzędziem rachunkowo-finansowym, ale również kluczowym aspektem uwzględniającym wartość nabytych aktywów i ich stopniowe zużycie w czasie.

Wycena Wartości Firmy

Sprawdź czy to dla Ciebie

Wyślij zapytanie

Wartość firmy - goodwill

Połączenie dwóch spółek podlega rozliczeniu z zastosowaniem metody nabycia, która polega na zsumowaniu wartości godziwej aktywów spółki przejmowanej i wartości księgowej aktywów spółki przejmującej. Choć ten prosty zabieg bilansowy stanowi formalny aspekt fuzji, nie odzwierciedla on w pełni potencjału gospodarczego przejmowanej spółki jako jednostki kompleksowej. W takich sytuacjach pojawia się kluczowe pojęcie, jakim jest “wartość firmy“. Wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa. Jest to element wartości przedsiębiorstwa, który nie jest bezpośrednio wynikiem wyceny jego aktywów netto, lecz wartość ta powstała wówczas, gdy dla nabywcy całość jest na poziomie wyższym niż wartość rynkowa składników. Przyczyną tego zjawiska są wartości, które nie zostały uwzględnione w bilansie spółki przejmowanej, takie jak renoma na rynku, know-how, baza klientów czy struktura organizacyjna.

Wartość firmy umożliwia bilansowe odzwierciedlenie zakupu jednej firmy przez drugą, gdy cena transakcji przewyższa wartość godziwą aktywów. Jednocześnie pozwala na równoważenie aktywów i pasywów w bilansie spółki przejmującej, tworząc pełniejszy obraz skomplikowanej struktury ekonomicznej wynikającej z połączenia obu podmiotów.

Odpisy amortyzacyjne - czym są?

Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, to proces systematycznego i planowego rozkładu początkowej wartości tego środka na określony okres amortyzacji. Kluczowym etapem w rozpoczęciu tego procesu jest moment przyjęcia środka trwałego do użytku, który stanowi warunek inicjacji amortyzacji. Wartość początkową, czyli tę, którą odnotowano w ewidencji, podlega stopniowemu zmniejszaniu w miarę trwania okresu amortyzacji.

Proces amortyzacji nie może rozpocząć się przed momentem oddania środka trwałego do użytku, co zapewnia rzetelność odzwierciedlenia stopniowego zużycia wartości tego składnika majątkowego. Zakończenie procesu amortyzacji następuje najpóźniej w chwili, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych osiąga równowartość początkowej wartości środka trwałego, co oznacza całkowite zamortyzowanie do wartości 0. Alternatywnie, proces amortyzacji może zakończyć się w przypadku przeznaczenia środka trwałego do likwidacji lub sprzedaży.

Dzięki procesowi amortyzacji możliwe jest realistyczne odzwierciedlenie stopniowego zużycia wartości środka trwałego w czasie, a jednocześnie uwzględnienie potencjalnego zakończenia jego eksploatacji, co jest istotne dla skrupulatnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ nabywa nową maszynę za 100 000 złotych, która zostaje odnotowana jako środek trwały w jego ewidencji. Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, proces amortyzacji tej maszyny zostaje zainicjowany dopiero w momencie, gdy zostaje ona oficjalnie przyjęta do użytku, co ma miejsce na początku roku finansowego.

Wartość początkową maszyny, czyli tę, która została wprowadzona do ewidencji, wynosi 100 000 złotych. Przyjmijmy, że okres amortyzacji dla tej maszyny został ustalony na 5 lat. Proces amortyzacji rozpoczyna się w pierwszym roku użytkowania, a każdego roku przedsiębiorstwo dokonuje odpisu amortyzacyjnego, rozkładając wartość początkową maszyny na równych częściach.

Przez kolejne pięć lat przedsiębiorstwo XYZ systematycznie dokonuje odpisów amortyzacyjnych w wysokości 20 000 złotych rocznie (100 000 złotych / 5 lat). Proces ten pozwala na realistyczne odzwierciedlenie stopniowego zużycia wartości maszyny w czasie, a jednocześnie uwzględnienie potencjalnego zakończenia jej eksploatacji.

W chwili, gdy suma odpisów amortyzacyjnych osiągnie równowartość początkowej wartości maszyny (czyli 100 000 złotych), proces amortyzacji dobiegnie końca. Alternatywnie, jeśli maszyna zostanie przeznaczona do likwidacji lub sprzedaży przed upływem pięciu lat, proces amortyzacji również może zostać zakończony. Proces ten jest kluczowy dla skrupulatnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa, pozwalając na równomierne uwzględnienie ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Jak amortyzować wartości firmy ?

Zgodnie z postanowieniami art. 44b ust. 10 ustawy o rachunkowości, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powinien być dostosowany do przewidywanego okresu jej ekonomicznej użyteczności. W sytuacji, gdy jest niemożliwe oszacowanie tego okresu, wartość firmy może być odpisywana jako koszt w ciągu maksymalnie pięciu lat. Należy podkreślić, że w kontekście celów podatkowych okres amortyzacji nie może być krótszy niż pięć lat. Jeśli istnieje uzasadniona wartość firmy, można zastosować proces jej amortyzacji, jednak należy pamiętać, że wartość firmy podlega amortyzacji metodą liniową, a odpisy amortyzacyjne są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych. Rozpoczęcie procesu amortyzacji jest możliwe dopiero po przyjęciu przedmiotu amortyzacji do użytkowania, a zakończenie następuje w momencie, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych równa się wartości początkowej.

W celu wyznaczenia wartości początkowej firmy (goodwill) w kontekście procesu amortyzacji, możemy skorzystać z poniższego wzoru:

             G=N−A

gdzie:

 • G – wartość firmy (goodwill),
 • N – cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • A – wartość aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zakładamy, że przedsiębiorstwo ABC nabywa konkurencyjne przedsiębiorstwo XYZ za kwotę 1 000 000 złotych. Po przeprowadzeniu transakcji przedsiębiorstwo ABC musi dokonać oceny wartości firmy (goodwill), która stanowi różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością aktywów.

 • Cena nabycia przedsiębiorstwa (N): 1 000 000 złotych
 • Wartość aktywów (A): 800 000 złotych

Wartość firmy (goodwill) będzie wynosić:

             G = N – A G = 1 000 000 zł – 800 000 zł G = 200 000 zł

Zatem wartość firmy (goodwill) dla przedsiębiorstwa ABC wynosi 200 000 złotych. Proces amortyzacji tej wartości rozpocznie się dopiero po przyjęciu przedmiotu amortyzacji do użytkowania. Załóżmy, że przedsiębiorstwo ABC szacuje, że okres ekonomicznej użyteczności tej wartości wynosi 10 lat. W takim przypadku, przedsiębiorstwo dokona rocznego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 20 000 złotych (200 000 zł / 10 lat).

Proces ten będzie trwał przez kolejne 10 lat, a wartość odpisów amortyzacyjnych równa się wartości początkowej, czyli 200 000 złotych, po upływie tego okresu. Warto zauważyć, że proces amortyzacji wartości firmy (goodwill) umożliwia przedsiębiorstwu ABC równomierne uwzględnienie ekonomicznej użyteczności tej wartości w czasie.

Amortyzacja wartości firmy a koszt uzyskania przychodu

Wartość firmy podlega amortyzacji. Amortyzacja wynikająca z dodatniej wartości firmy, zastosowana zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów w kontekście celów podatkowych. Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, jedynie amortyzacja zgodna z przepisami, szczególnie odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie traktowana jako koszt uzyskania przychodów.

Art 15 ust 6 ustawy o CIT:
Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a–16m. Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Żródło: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Aktualność cytowanych ustaw należy każdorazowo sprawdzić u źródła. 

Kiedy występuje wartość firmy ?

Wartość przedsiębiorstwa nie wystąpi w sytuacji, gdy cena nabycia pokrywa się dokładnie z wartością rynkową przejmowanego podmiotu, pomniejszoną o jego zobowiązania. W takim przypadku, suma bilansowa podmiotu przejmującego będzie prostym połączeniem jego sumy bilansowej oraz wartości bilansowej przejętego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, dokonane zostanie usunięcie kapitału spółki przejętej z pasywów, jednocześnie wprowadzając zobowiązanie z tytułu jej przejęcia.

Poprawnie obliczona wartość firmy pozwala na rzeczywiste odzwierciedlenie aktywów przedsiębiorstwa. Wartość rynkowa firmy nie ogranicza się jedynie do elementów wprost wskazanych w bilansie, ale obejmuje także czynniki niematerialne, takie jak doświadczona kadra, renoma czy baza klientów, które znacząco wpływają na jej sukces.

Dodatnia i ujemna wartość firmy w przedsiębiorstwie

Dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości – wartość firmy nabyta w wyniku transakcji jest definiowana jako różnica między ceną nabycia aktywów netto przedsiębiorstwa a wartością godziwą tych aktywów. Określenie wartości godziwej jest możliwe poprzez zastosowanie standardowych metod wykorzystywanych do wyceny spółek. W sytuacji, gdy tzw. cena przejęcia przewyższa wartość godziwą aktywów netto, mówimy o nabytej dodatniej wartości firmy. W przeciwnym przypadku, kiedy cena przejęcia jest niższa niż wartość godziwa aktywów netto, występuje nabyta ujemna wartość firmy. Ważne jest zauważenie, że ujemna wartość firmy nie jest ujmowana w księgach rachunkowych jako składnik niematerialny i prawny, ale jest odpowiednio rozliczana jako przychód.

Stan wartości firmy
Opis
Dodatnia
Cena nabycia aktywów netto przedsiębiorstwa przewyższa wartość godziwą tych aktywów.
Ujemna
Cena nabycia aktywów netto przedsiębiorstwa jest niższa niż ich wartość godziwa. Ujemna wartość firmy nie jest ujmowana jako składnik niematerialny i prawny, lecz jest odpowiednio rozliczana jako przychód.
Zerowa
Cena nabycia dokładnie pokrywa się z wartością rynkową przejmowanego podmiotu, pomniejszoną o jego zobowiązania. Suma bilansowa podmiotu przejmującego jest prostym połączeniem jego sumy bilansowej oraz wartości bilansowej przejętego przedsiębiorstwa.
Wycena Wartości Firmy

Sprawdź czy to dla Ciebie

Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Podsumowanie

Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia aktywów netto, a ich wartością godziwą. Nabytą wartość firmy można podzielić na wartość dodatnią i ujemną, zależnie od tego, czy cena nabycia przewyższa wartość godziwą aktywów netto (dodatnia), czy też jest niższa (ujemna).  Wartość firmy powstaje w wyniku oceny, gdzie całość przedsiębiorstwa jest dla nabywcy bardziej wartościowa niż suma jego składników. To element strategii finansowej, a jej bilansowe odzwierciedlenie następuje po zastosowaniu metody nabycia. Wartość firmy należy amortyzować a odpisy amortyzacyjne dokonywane są od ustalonej wartości początkowej firmy.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wycena przedsiębiorstwa wycena znaku towarowego znak towarowy

Jaki jest koszt wyceny znaku towarowego?

Dodano: 19 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Jaki jest koszt wyceny znaku towarowego?

Wycena znaku towarowego to skomplikowany i wielowymiarowy proces, mający kluczowe znaczenie dla właścicieli marek i przedsiębiorstw. Znaki towarowe, będące jednymi z najważniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, wymagają starannej i profesjonalnej oceny, aby właściwie zrozumieć ich wartość rynkową. Wycena znaku towarowego nie jest jednorazowym działaniem, lecz ciągłym procesem monitorowania wartości marki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Koszty wyceny mogą się znacznie różnić w zależności od szeregu czynników, takich jak złożoność marki, zakres geograficzny jej działalności, branża, w której operuje, oraz wybrane metody wyceny.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Wycena znaku towarowego - od czego zależy koszt ?

Koszt wyceny znaku towarowego jest zmienny i zależy od wielu czynników. Na początku warto podkreślić, że w przypadku nieskomplikowanych analiz, wycena może zaczynać się już od około 6 tysięcy złotych. Pierwszym istotnym czynnikiem wpływającym na koszt jest złożoność samego znaku towarowego, w tym jego historia, rozpoznawalność na rynku oraz zakres prawny ochrony. Drugim czynnikiem jest branża, w której działa marka, ponieważ różne sektory rynku mają odmienne standardy i konkurencję, co wpływa na metodologię i głębokość analizy. Trzeci element to zakres geograficzny działalności marki; im większy obszar, tym analiza jest bardziej złożona i tym samym droższa.

Czwarty aspekt to wybrana metoda wyceny; różne podejścia, takie jak metoda dochodowa, kosztowa czy rynkowa, wymagają różnych danych i analiz, co przekłada się na koszty. Piątym ważnym elementem jest doświadczenie i renoma firmy wyceniającej; wyspecjalizowane agencje mogą pobierać wyższe stawki, ale często oferują też bardziej szczegółowe i precyzyjne analizy. Szósty czynnik to cel wyceny, na przykład czy jest ona przeprowadzana na potrzeby transakcji, restrukturyzacji firmy, czy sprawozdawczości finansowej. Siódmy aspekt to konieczność uwzględnienia dodatkowych analiz rynkowych lub badań konsumenckich, które mogą być potrzebne do oceny wartości marki. Ostatnią kwestią jest dynamika rynku; w szybko zmieniających się branżach, gdzie wartość marki często ulega fluktuacjom, wycena może być procesem bardziej złożonym i kosztownym. Wszystkie te czynniki składają się na ostateczny koszt wyceny znaku towarowego, który może się znacznie różnić w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa.

Złożoność marki
Czynniki
Przybliżony koszt wyceny
Niska
Podstawowa analiza, mała liczba produktów/usług, ograniczony zakres geograficzny, mniejsza rozpoznawalność
Niski (np. od 6 tys. zł w górę)
Średnia
Średni zakres produktów/usług, średni zakres geograficzny, umiarkowana rozpoznawalność
Średni (wymaga dokładniejszej analizy i szerszego zakresu danych)
Wysoka
Szeroki zakres produktów/usług, globalny zasięg, wysoka rozpoznawalność, złożona historia marki
Wysoki (złożona analiza, wymaga szczegółowych badań i wnikliwej oceny)

Koszt wyceny a rejestracja znaku towarowego

Koszt wyceny znaku towarowego nie jest bezpośrednio związany z samym faktem jego zarejestrowania w urzędzie patentowym, lecz zależy od szeregu innych, bardziej złożonych czynników. Kluczowe znaczenie ma stopień skomplikowania samego znaku, co obejmuje jego historię, zakres ochrony prawnej, a także pozycję na rynku i rozpoznawalność wśród konsumentów. Równie istotna jest dokumentacja dotycząca znaku towarowego, w tym dane o dotychczasowych działaniach marketingowych, analizach rynkowych i wszelkich informacjach, które mogą mieć wpływ na jego wartość. Wycena staje się bardziej skomplikowana i kosztowna, gdy znak towarowy jest szeroko rozpoznawalny, ma długą historię lub jest związany z szeroką gamą produktów i usług. W związku z tym, choć sam fakt zarejestrowania znaku w urzędzie patentowym jest ważny, to właśnie te dodatkowe aspekty mają decydujący wpływ na ostateczny koszt wyceny znaku towarowego.

Jak zastrzec swój znak towarowy w urzędzie patentowym?

Aby zastrzec swój znak towarowy w urzędzie patentowym, należy podjąć kilka ważnych kroków. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na oficjalnej stronie urzędu patentowego, pierwszym etapem jest zrozumienie, co właściwie stanowi znak towarowy i jakie oznaczenia mogą uzyskać ochronę prawną. Następnie, ważne jest sprawdzenie, czy istnieją już znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, które chcemy zgłosić. Kolejny krok to dokonanie formalnego zgłoszenia znaku towarowego. Proces ten obejmuje wypełnienie podania wraz z wykazem towarów i usług, które mają być związane ze znakiem, zgodnie z klasyfikacją nicejską. Po przygotowaniu dokumentacji, należy wnieść opłatę za zgłoszenie znaku towarowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że procedury i wymagania mogą ulec zmianie, dlatego dla uzyskania najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji najlepiej jest odwiedzić oficjalną stronę urzędu patentowego. Tam znajdują się wszystkie niezbędne instrukcje i formularze, a także szczegółowe informacje na temat opłat i wymaganych dokumentów.

Wycena wartości marki lub znaku towarowego — po co wyceniać

Wycena wartości marki lub znaku towarowego pełni kilka kluczowych funkcji, które są niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorstwa. Po pierwsze, pozwala ona na uzyskanie rzetelnej i obiektywnej oceny wartości niematerialnych aktywów, co jest istotne przy sprzedaży firmy, negocjacjach dotyczących fuzji lub przejęć, oraz w procesie pozyskiwania inwestorów. Po drugie, regularna wycena marki umożliwia monitorowanie jej wartości w czasie, co jest kluczowe dla strategicznego planowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Trzecim ważnym aspektem jest możliwość wykorzystania wyników wyceny do celów sprawozdawczych i bilansowych, co jest wymagane w niektórych jurysdykcjach dla celów podatkowych i finansowych. Ponadto, dokładna wycena jest niezbędna przy ustalaniu opłat licencyjnych oraz wartości odszkodowań w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej. Ostatecznie, zrozumienie wartości marki pozwala na lepsze zarządzanie jej kapitałem i budowanie długoterminowej strategii rozwoju, co jest kluczowe dla sukcesu i stabilności firmy na rynku.

Nazwa firmy i logo firmy a wycena marki (znaku towarowego)

W kontekście wyceny marki, znaczący wpływ ma fakt, czy nazwa i logo firmy są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia ochronę prawną nazwy i logo, co zwiększa ich wartość, ponieważ ogranicza ryzyko nieautoryzowanego wykorzystania przez konkurencję. Zastrzeżone znaki towarowe są uznawane za cenne aktywa niematerialne, które mogą znacznie podnieść ogólną wartość marki. Umożliwiają one firmie wyłączność na wykorzystywanie nazwy i logo w określonym zakresie, co może przekładać się na silniejszą pozycję rynkową i lepszą kontrolę nad wizerunkiem marki.

Ponadto, posiadanie zastrzeżonych znaków towarowych dodaje wiarygodności i prestiżu, co jest szczególnie ważne w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi. Zastrzeżenie znaku towarowego może także być kluczowe w przypadku potencjalnych sporów prawnych, ponieważ stanowi dowód na prawa własności i pierwszeństwo użycia. W procesie wyceny marki, zastrzeżone znaki towarowe są często oceniane wyżej niż marki, ponieważ zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i możliwości ekspansji rynkowej. Ostatecznie, inwestycja w ochronę prawną nazwy i logo firmy jako znaków towarowych przyczynia się do zwiększenia wartości marki, stanowiąc istotny element strategii budowania trwałego kapitału marki.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Metody wyceny marki - jak wycenić markę?

Wycena marki to skomplikowany proces, wymagający zastosowania jednej lub więcej metod, aby dokładnie określić jej wartość. Jedną z podstawowych metod jest podejście dochodowe, które ocenia przyszłe przepływy pieniężne przypisywane marce, uwzględniając jej wpływ na lojalność klientów i decyzje zakupowe. Inna popularna metoda, kosztowa, opiera się na ocenie kosztów poniesionych na stworzenie i rozwój marki, włączając w to wydatki na marketing i reklamę. Metoda rynkowa, z kolei, porównuje markę z podobnymi markami, które zostały sprzedane lub są notowane publicznie, aby ustalić jej rynkową wartość. W niektórych przypadkach stosuje się także podejście mieszane, które łączy elementy różnych metod, aby uzyskać bardziej zrównoważoną ocenę wartości marki lub wartość znaku towarowego. Ostateczny wybór metody wyceny zależy od specyfiki marki, dostępnych danych i celu, dla którego przeprowadzana jest wycena twoje marki.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena wartość marki Wycena przedsiębiorstwa

Wycena wartości marki jako składnika przedsiębiorstwa

Dodano: 19 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Wycena wartości marki jako składnika przedsiębiorstwa

Wycena znaku towarowego jako składnika przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element w analizie ogólnej wartości spółki. Jest to proces złożony, który wymaga dogłębnego zrozumienia zarówno materialnych, jak i niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Marka, jako niematerialny składnik majątku, często odgrywa decydującą rolę w określaniu całkowitej wartości rynkowej firmy. Marka może być czynnikiem decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa. Znaczenie to wynika z jej zdolności do budowania lojalności klientów, rozpoznawalności na rynku oraz wpływu na percepcję jakości produktów i usług. Proces wyceny marki nie ogranicza się jednak tylko do aspektów marketingowych. Wymaga on również analizy finansowej, prawnej i strategicznej, aby dokładnie określić, jak wartość marki przekłada się na ogólną wartość przedsiębiorstwa.

Zrozumienie metod i podejść stosowanych w procesie wyceny marki jest niezbędne dla właściwego zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Od analizy przepływów pieniężnych po uwzględnienie specyfiki rynku i konkurencyjności marki – każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę w ustalaniu jej wartości. Wycena marki wymaga zatem interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z różnych dziedzin.

W kontekście strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, marka staje się nie tylko narzędziem komunikacji z rynkiem, ale również ważnym aktywem, którego wartość ma bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne, planowanie strategiczne oraz długoterminową stabilność i wzrost firmy. Wycena marki jest więc procesem nie tylko ważnym, ale wręcz niezbędnym w świecie współczesnego biznesu, gdzie niematerialne aktywa często decydują o konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Wycena marki (wycena znaku towarowego) - metody wyceny

Aby dokładnie zrozumieć rynkową wartość marki, konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników z punktu widzenia tworzenia wartości aktywów niematerialnych. Proces ten przeprowadzany jest w celu określenia wartości marki, która jest nie tylko odzwierciedleniem jej finansowej wartości, ale także m.in postrzegania marki przez konsumentów i jej pozycji na rynku. Wartości niematerialne, takie jak reputacja, rozpoznawalność czy lojalność klientów, mają znaczący wpływ na wartość marki. W tym kontekście, do oceny marki należy podejść z wieloaspektowego punktu widzenia, uwzględniając zarówno konkretne dane finansowe, jak i bardziej subiektywne miary, takie jak siła i trwałość postrzegania marki. Wycena taka pozwala na holistyczne zrozumienie wartości marki, co jest kluczowe dla strategii rozwoju przedsiębiorstwa i jego pozycji konkurencyjnej a także wartości całego przedsiębiorstwa.

Metoda DCF

Wycena marki obejmuje różnorodne metody, które pozwalają na określenie jej wartości w kontekście przedsiębiorstwa. Jedną z najbardziej popularnych metod wyceny marki są metody dochodowe, które koncentrują się na przyszłych przepływach pieniężnych przypisywanych marce. Ta metoda analizuje, jak marka przyczynia się do generowania dochodu, uwzględniając takie czynniki jak lojalność klientów, świadomość marki i jej wpływ na decyzje zakupowe.

Metoda
Opis
Metoda nadwyżki zysków
Szacuje nadwyżkę zysków generowanych przez przedsiębiorstwo dzięki posiadaniu marki, ponad to, co byłoby osiągnięte bez niej. Oblicza się normalny zwrot z innych aktywów, a następnie nadwyżka zysków przypisywana jest marce.
Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych
Wartość marki jest równa kwocie, jaką firma oszczędza, nie płacąc opłat za korzystanie z marki. Wycena opiera się na szacowaniu, ile firma musiałaby zapłacić za licencję na markę, gdyby nie była jej właścicielem.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Skupia się na przyszłych przepływach pieniężnych przypisywanych do marki i dyskontuje je do wartości bieżącej. Wymaga prognozowania przyszłych przychodów i zysków związanych z marką oraz zastosowania odpowiedniej stopy dyskontowej.

Podejście kosztowe

Innym podejściem jest wycena marki  według podejścia kosztowego, które wycenia markę na podstawie kosztów poniesionych na jej stworzenie i rozwój, w tym koszty marketingu i reklamy. Ta metoda jest często stosowana, gdy trudno jest określić bezpośredni wpływ marki na przepływy pieniężne.

Metoda
Opis
Metoda kosztów historycznych
Wycena marki na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych na jej stworzenie i rozwój. Uwzględnia wydatki takie jak badania i rozwój, marketing, reklama oraz inne wydatki związane z budowaniem marki.
Metoda kosztów odtworzeniowych
Szacuje koszt odtworzenia marki od podstaw w obecnych warunkach rynkowych. Metoda ta nie tylko uwzględnia historyczne wydatki, ale także bierze pod uwagę aktualne koszty związane z osiągnięciem podobnego poziomu rozpoznawalności i efektywności marki.
Metoda kosztów zastępczych
Określa wartość marki na podstawie kosztu zastąpienia jej inną marką o podobnych właściwościach i skuteczności. Koncentruje się na kosztach, jakie firma musiałaby ponieść, aby stworzyć lub nabyć markę o równoważnej wartości.

Wycena marki metodą rynkową

Równie ważna jest metoda rynkowa, która polega na porównaniu marki z podobnymi markami, które zostały niedawno sprzedane lub które są publicznie wyceniane. Ta metoda pozwala na oszacowanie wartości marki na rynku poprzez analizę transakcji i wycen podobnych aktywów.

Każda z tych metod ma swoje unikalne zalety i ograniczenia, a podejście do wyceny i wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki marki, dostępności danych i celu wyceny. W praktyce często stosuje się kombinację różnych metod, aby uzyskać jak najbardziej kompleksowy i realistyczny obraz wartości marki. Wycena marki to proces wymagający zarówno wiedzy specjalistycznej, jak i zdolności do interpretacji danych w kontekście rynkowym i strategicznym. Warto pamiętać, że wartość marki jest dynamiczna i może zmieniać się w czasie, dlatego regularne jej wyceny są kluczowe dla efektywnego zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Wartość marki a wartość przedsiębiorstwa

Wartość marki i wartość przedsiębiorstwa to dwa ściśle powiązane, lecz odrębne pojęcia, które odgrywają kluczową rolę w ocenie ogólnego zdrowia i potencjału firmy, a więc tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Wartość danej marki odnosi się do percepcji niematerialnych atutów firmy, takich jak renoma, lojalność klientów, rozpoznawalność i pozycja rynkowa. Jest to często trudna do zmierzenia, ale niezwykle istotna składowa wartości przedsiębiorstwa, która może znacząco wpływać na decyzje konsumentów i potencjał wzrostu firmy. Z kolei wartość przedsiębiorstwa obejmuje zarówno materialne, jak i niematerialne składniki majątku, w tym markę, ale także inne aktywa takie jak nieruchomości, technologia, kapitał ludzki czy relacje z klientami.

Wartość marki może być potężnym katalizatorem wartości przedsiębiorstwa, zwłaszcza w branżach, gdzie marka stanowi znaczący składnik przewagi konkurencyjnej. Na przykład, silna marka może umożliwiać przedsiębiorstwu posiadanie wyższej ceny za swoje produkty lub usługi, co z kolei może prowadzić do wyższych marż i zwiększenia przepływów pieniężnych. Ponadto, marka o ugruntowanej pozycji na rynku często sprzyja budowaniu lojalności klientów i stabilności dochodów, co jest istotne z punktu widzenia inwestorów i wyceny firmy.

Zarządzanie wartością marki, w kontekście ogólnej wartości przedsiębiorstwa, wymaga strategicznego podejścia i ciągłego monitorowania, aby utrzymać jej pozytywny wpływ na działalność firmy. Wycena znaku towarowego, jak i całościowej wartości przedsiębiorstwa, powinna zatem być regularnie aktualizowana, aby odzwierciedlać zmieniające się warunki rynkowe i strategiczne kierunki rozwoju firmy.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Wycena wartości marki na potrzeby pobierania opłat licencyjnych - proces wyceny marki

Wycena wartości marki na potrzeby pobierania opłat licencyjnych jest kluczowym procesem, który pozwala właścicielom marki ustalić adekwatną cenę za udzielenie licencji na jej używanie przez inne podmioty. W tej sytuacji, wartość marki jest postrzegana jako kwota, jaką licencjobiorca jest skłonny zapłacić za możliwość korzystania z marki w celach komercyjnych. Proces ten wymaga dokładnej analizy wielu czynników, takich jak siła i rozpoznawalność marki, jej historia i reputacja, obecna pozycja na rynku, a także potencjalny wpływ jej wykorzystania przez licencjobiorcę na wzrost sprzedaży i zysków.

Wycena marki przedsiębiorstwa dla celów licencyjnych często obejmuje metodę zwolnienia z opłat licencyjnych (relief-from-royalty), która szacuje, ile przedsiębiorstwo musiałoby płacić, gdyby miało wynajmować markę, zamiast być jej właścicielem. Metoda ta bierze pod uwagę standardowe stawki licencyjne w danej branży, konkurencyjność marki oraz jej wkład w generowanie zysków. Określenie odpowiedniej stawki licencyjnej jest kluczowe, ponieważ zbyt wysokie opłaty mogą zniechęcić potencjalnych licencjobiorców, podczas gdy zbyt niskie mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości marki.

Wycena marki w kontekście licencji wymaga również uwzględnienia specyfiki branży, w której marka działa, a także potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z udzieleniem licencji. Jest to proces złożony, który wymaga nie tylko wiedzy finansowej, ale także głębokiego zrozumienia dynamiki rynku i strategii marki. Właściwa wycena jest istotna nie tylko dla maksymalizacji dochodów z licencji, ale także dla ochrony wartości i reputacji marki na dłuższą metę.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena sprzedaż biznesu sprzedaż firmy Wycena przedsiębiorstwa

Sprzedaż firmy, sprzedaż przedsiębiorstwa od czego zacząć?

Dodano: 18 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Sprzedaż firmy, sprzedaż przedsiębiorstwa od czego zacząć?

Decyzja o sprzedaży firmy to często jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego przedsiębiorcy. To krok, który wymaga nie tylko starannego rozważenia motywów i oczekiwań, ale przede wszystkim skutecznego planowania i przygotowania. Zrozumienie, że sprzedaż firmy to nie tylko transakcja finansowa, ale również proces wymagający zarządzania zmianą, jest kluczowe. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza swojego biznesu i zdefiniowanie celów sprzedaży. Czy chodzi o maksymalizację zysków? Czy może o znalezienie nabywcy, który będzie kontynuował rozwijanie wizji biznesowej? Odpowiedź na te pytania pomoże w ustaleniu strategii sprzedaży i wyborze odpowiedniego nabywcy. Gdy właściciel firmy, prowadzący dotąd działalność w formie spółki, decyduje się na sprzedaż, kluczowym aspektem jest ustalenie, czy transakcja obejmować będzie sprzedaż udziałów, czy też jedynie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W procesie tym istotna jest wycena firmy, która determinuje wartość zarówno całej spółki, jak i jej poszczególnych segmentów. Równie ważne jest zrozumienie praw i obowiązków związanych z przeniesieniem udziałów, co ma znaczący wpływ na przebieg całego procesu i na to, w jaki sposób nowy właściciel będzie mógł zarządzać nabytym biznesem. Precyzyjne ustalenie wartości firmy jest kluczowe, aby właściciel mógł otrzymać sprawiedliwą cenę, a nowy właściciel mógł rozpocząć zarządzanie firmą z jasnym rozumieniem jej wartości i potencjału.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Przygotowanie sprzedaży firmy

Przygotowanie sprzedaży firmy to proces wymagający szczegółowego planowania i strategicznego podejścia. Na początku staje sprawdzenie gotowości na sprzedaż – ocena warunków rynkowych, wyników spółki, i oczekiwań co do wyceny. Następnie, ważnym krokiem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, co często wiąże się z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu biznesu, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Obejmuje to analizę finansową, poprawę efektywności operacyjnej oraz wzmocnienie pozycji rynkowej.

W etapie przygotowania, kluczowe jest zgromadzenie i przygotowanie informacji o firmie – od wyników finansowych, przez prognozy rozwoju, aż po identyfikację obszarów potencjalnych ryzyk. Równocześnie, należy przeprowadzić poszukiwania potencjalnych inwestorów, tworząc listę najbardziej odpowiednich kandydatów. W fazie marketingu, ważne jest atrakcyjne i strategiczne przedstawienie firmy, przy jednoczesnym zachowaniu poufności informacji. Następnie, w fazie negocjacji, istotne jest równoczesne prowadzenie rozmów z wieloma zainteresowanymi stronami, aby osiągnąć najlepsze warunki transakcji.

Na końcu procesu znajduje się etap badania due diligence i zamknięcia transakcji, gdzie kupujący dokonują szczegółowego badania firmy, a obie strony pracują nad finalizacją warunków transakcji. Po zakończeniu sprzedaży, przedsiębiorca często pozostaje zaangażowany w firmę w okresie przejściowym, zapewniając gładką transmisję wiedzy i relacji handlowych. Staranne przygotowanie każdego z tych etapów jest kluczowe dla sukcesu całego procesu sprzedaży.

Jak sprzedać firmę? Proces sprzedaży do transakcji

1
Opracowanie Strategii:

Proces sprzedaży rozpoczyna się od stworzenia strategii, która uwzględnia gotowość do sprzedaży, analizę warunków rynkowych oraz ocenę finansową przedsiębiorstwa (w tym wycena przedsiębiorstwa). W tym etapie kluczowe jest zrozumienie, jakie są oczekiwania i jakie scenariusze sprzedaży są możliwe. Ważne jest również, aby zastanowić się nad idealnym profilem nabywcy, co pomoże w dalszych działaniach marketingowych i negocjacyjnych.

2
Maksymalizacja Wartości Firmy

Ten etap wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu firmy, które zwiększą jej atrakcyjność na rynku. Może to obejmować optymalizację procesów, inwestycje w technologię, a także ulepszenia w obszarze marketingu i sprzedaży. Równoległe działania w tym kierunku mogą znacząco wpłynąć na ostateczną cenę oferty, zachęcając inwestorów do składania korzystniejszych propozycji.

3
Przygotowanie Firmy do Sprzedaży

W tym kroku skupiamy się na zgromadzeniu wszystkich kluczowych informacji o firmie, w tym danych finansowych, planów strategicznych i prognoz rozwoju. Istotne jest również przeprowadzenie wewnętrznego audytu, aby zidentyfikować i zaradzić ewentualnym słabościom. Przygotowanie pełnego i transparentnego pakietu informacyjnego ułatwi potencjalnym inwestorom ocenę wartości przedsiębiorstwa.

4
Marketing i Dotarcie do Inwestorów

Ten etap skupia się na efektywnym dotarciu do potencjalnych nabywców i prezentacji firmy w atrakcyjny sposób. Kluczowe jest tu wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji i budowanie sieci kontaktów. Oprócz tradycyjnych metod, warto rozważyć wykorzystanie platform cyfrowych i mediów społecznościowych, aby zwiększyć zasięg i przyciągnąć szersze grono zainteresowanych.

5
Negocjacje

W tym etapie ważna jest umiejętność negocjacji z wieloma inwestorami jednocześnie, aby uzyskać jak najlepsze warunki sprzedaży. W trakcie negocjacji nie tylko cena, ale także warunki umowy i struktura transakcji są przedmiotem dyskusji. Dobrze jest mieć wsparcie doświadczonego doradcy, który pomoże w prowadzeniu rozmów i zapewni, że wszystkie kluczowe aspekty umowy są właściwie adresowane.

6
Due Diligence i Zamknięcie Transakcji

Kupujący przeprowadza w tym czasie szczegółową analizę przedsiębiorstwa, aby potwierdzić wcześniejsze ustalenia. Współpraca między zespołami prawnymi i finansowymi obu stron jest niezbędna, aby zapewnić, że wszystkie aspekty transakcji są zrozumiałe i akceptowalne. Jest to również czas, kiedy mogą pojawić się ostatnie negocjacje dotyczące szczegółów transakcji.

7
Etap Przejściowy

Po sfinalizowaniu sprzedaży, często następuje okres, w którym poprzedni właściciel wspiera nowego nabywcę w procesie przejęcia firmy. Długość i warunki tego etapu są zwykle ustalane podczas negocjacji. W tym czasie, ważne jest przekazanie wiedzy, know-how oraz utrzymanie kluczowych relacji biznesowych, aby zapewnić ciągłość działania.

Sprzedaż firmy inwestorowi

Decydując się na sprzedaż firmy, istotne jest zrozumienie, kto może być potencjalnym nabywcą. Grupę inwestorów można podzielić na kilka głównych kategorii.

Typ inwestora
Opis
Inwestorzy Strategiczni
Inne firmy z tej samej branży lub sektorów pokrewnych, zainteresowane rozszerzeniem działalności, wejściem na nowe rynki lub uzyskaniem dostępu do specyficznych technologii.
Inwestorzy Finansowi
Fundusze private equity lub venture capital, poszukujące atrakcyjnych inwestycji finansowych, zazwyczaj nie angażujące się bezpośrednio w zarządzanie.
Indywidualni Przedsiębiorcy / Menedżerowie
Indywidualni przedsiębiorcy lub menedżerowie zainteresowani przejęciem kontroli nad firmą, często wykorzystujący swoje doświadczenie i wiedzę branżową.
Duże Korporacje
Duże korporacje poszukujące inwestycji w mniejsze, innowacyjne firmy w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.
Pracownicy Firmy
Pracownicy firmy, co może być atrakcyjne ze względu na ich zaangażowanie i zrozumienie biznesu, znane jako employee buyout

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Przygotowanie firmy do sprzedaży

Poprawa funkcjonowania firmy przed sprzedażą wymaga szczegółowego zrozumienia jej unikalnych atutów oraz obszarów do usprawnienia. Warto skupić się na innowacjach i rozwoju produktów lub usług, które mogą otworzyć nowe możliwości rynkowe i zwiększyć konkurencyjność firmy. Równie istotne jest zastosowanie technologii cyfrowych w celu usprawnienia procesów wewnętrznych i zwiększenia efektywności operacyjnej. Wzmocnienie relacji z kluczowymi klientami i dostawcami również jest kluczowe, ponieważ stabilne i długoterminowe partnerstwa biznesowe mogą być atrakcyjne dla nabywców. Dodatkowo, ważne jest zidentyfikowanie i zaadresowanie wszelkich zagadnień prawnych lub regulacyjnych, które mogłyby stanowić przeszkodę w procesie sprzedaży.

Implementacja nowoczesnych systemów zarządzania, takich jak CRM czy ERP, może również znacząco podnieść wartość firmy, umożliwiając lepsze zarządzanie danymi i procesami. Dbanie o kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników, w tym rozwój talentów i szkolenia, przekłada się na lepsze wyniki pracy i jest pozytywnie odbierane przez potencjalnych inwestorów. Optymalizacja łańcucha dostaw i logistyki to kolejny obszar, gdzie efektywność może być zwiększona, co przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie marży. Ponadto, regularne przeglądy i audyty działalności mogą ujawnić ukryte problemy i szanse na poprawę. Wreszcie, aktywne zarządzanie marką i jej obecnością w mediach społecznościowych może znacząco podnieść wartość firmy w oczach potencjalnych nabywców, wzmacniając jej wizerunek i pozycję na rynku.

Autor: Mateusz Laska

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena sprzedaż biznesu sprzedaż firmy Wycena przedsiębiorstwa

Jak przygotować firmę do sprzedaży? Poradnik dla przedsiębiorcy

Dodano: 18 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Jak przygotować firmę do sprzedaży? Poradnik dla przedsiębiorcy

Kiedy przychodzi moment, aby rozważyć sprzedaż firmy, właściciele często stają przed szeregiem wyzwań i pytań. Jak maksymalizować wartość firmy? Co jest ważne dla potencjalnych nabywców? Jakie są praktyczne kroki przygotowujące do sprzedaży? Kluczowe aspekty przygotowania firmy do sprzedaży dotyczą zarówno dla doświadczonych przedsiębiorców, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy myślą o sprzedaży swojego biznesu. Niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa, istnieją uniwersalne zasady, które pomogą przygotować firmę do sprzedaży w sposób optymalny.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Wycena firmy przy sprzedaży

Wycena firmy przy sprzedaży jest jednym z najbardziej krytycznych etapów, decydującym o sukcesie całej transakcji. To właśnie w tym momencie właściciel firmy dowiaduje się, jaka jest realna wartość jego przedsiębiorstwa na rynku. Proces wyceny wymaga nie tylko głębokiej analizy finansowej, ale również oceny potencjału wzrostu firmy, jej pozycji na rynku, a także unikalnych atutów, takich jak marka, relacje z klientami czy innowacyjne technologie. Metody wyceny mogą się różnić, od prostych, opartych na przychodach, po bardziej złożone, uwzględniające przepływy pieniężne i potencjał wzrostu. Kluczowe jest, aby wycena była realistyczna i oparta na solidnych danych, co zwiększy wiarygodność firmy w oczach potencjalnych nabywców i ułatwi negocjacje. Warto również pamiętać, że wycena to nie tylko cyfry w sprawozdaniach finansowych; to również sztuka oceny, jak bardzo unikalne cechy firmy mogą przekładać się na jej wartość rynkową.

Sprzedaż firmy - firma jednoosobowa a spółka

Podczas sprzedaży firmy, jednym z najistotniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, jest forma prawna przedsiębiorstwa. Decyzja o założeniu lub przekształceniu firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może znacząco wpłynąć na proces sprzedaży. Spółka z o.o. oferuje strukturę prawną, która jest bardziej atrakcyjna dla nabywców, dzięki jasno określonym ramom odpowiedzialności i przejrzystości finansowej. W przeciwieństwie do działalności gospodarczej czy spółki cywilnej, spółka z o.o. jest oddzielnym podmiotem prawnym, co oznacza, że jej aktywa i pasywa są wyraźnie oddzielone od osobistych finansów właściciela. Przejrzystość finansowa jest kluczowa. W spółkach kapitałowych, takich jak sp. z o.o., wymagane są bardziej szczegółowe dokumenty finansowe, takie jak bilans i rachunek zysków i strat (RZiS), które dostarczają dokładniejszego obrazu kondycji finansowej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie stosuje się księgę przychodów i rozchodów, granica między finansami osobistymi a firmowymi często bywa rozmyta, co może stanowić problem dla potencjalnych nabywców. 

Ponadto, przy sprzedaży spółki z o.o., transakcja jest zazwyczaj prostsza i bardziej przejrzysta, ponieważ dotyczy ona sprzedaży udziałów w spółce. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej, sprzedaż może obejmować przedsiębiorstwo jako całość lub jego zorganizowaną część, co może rodzić dodatkowe komplikacje prawne i podatkowe.

Przygotowanie firmy do sprzedaży

Przygotowanie firmy do sprzedaży wymaga starannego i strategicznego planowania, które powinno zacząć się co najmniej kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem procesu sprzedaży. Kluczowym elementem jest opracowanie planu strategicznego, który zdefiniuje obszary wymagające optymalizacji i minimalizacji ryzyk, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wycenę firmy. Optymalizacja powinna obejmować zarówno aspekty finansowe, jak i organizacyjne, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, efektywność operacyjna, zespół menedżerski, dokumenty korporacyjne oraz umowy.

W zakresie finansów, szczególną uwagę należy zwrócić na pozycje księgowe w bilansie, w tym kapitał obrotowy, majątek nieoperacyjny oraz majątek i zobowiązania osobiste właściciela. Warto również rozważyć badanie (audyt) sprawozdań finansowych. Jednakże, audyt nie zastępuje konieczności przeprowadzenia działań optymalizacyjnych.

W kontekście przychodów i zysków, kluczowe jest analizowanie klientów, produktów i usług, a także zapewnienie dywersyfikacji kluczowych klientów i dostawców, aby uniknąć zależności od pojedynczych osób. Zarządzanie zespołem menedżerskim i pracownikami również odgrywa znaczącą rolę, w tym aktualność umów pracowniczych, motywacja zespołu, klauzule poufności, a także plany kontynuacji współpracy po sprzedaży firmy.

Przygotowanie dokumentów korporacyjnych i umów jest równie ważne. Powinno to obejmować przegląd umów pod kątem ich poprawności, treści oraz kompletności, aby uniknąć negatywnych niespodzianek podczas due diligence.

Warto również zatrudnić doradców, takich jak doradca inwestycyjny, księgowy i doradca prawny, którzy pomogą w procesie sprzedaży, a także w kwestiach podatkowych i planowania finansowego. Ich wsparcie jest nieocenione w zaplanowaniu i realizacji sprzedaży firmy, zapewniając, że wszystkie aspekty transakcji są dokładnie przeanalizowane i zoptymalizowane.

Proces sprzedaży - kroki które należy podjąć aby doszło do transakcji

Sprzedaż firmy to skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania i precyzji na każdym etapie. Rozpoczyna się od identyfikacji i zebrania listy potencjalnych nabywców, których profil i możliwości finansowe powinny odpowiadać charakterowi i wymaganiom sprzedającego. Następnie nawiązywane są pierwsze kontakty, co często obejmuje wysłanie tzw. “teasera inwestycyjnego”, czyli dokumentu prezentującego firmę w atrakcyjny, lecz zwięzły sposób, zachowując przy tym anonimowość i istotne aspekty tajemnicy handlowej.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement, NDA), która zapewnia ochronę poufnych informacji przekazywanych potencjalnym nabywcom. Po podpisaniu NDA, sprzedający udostępnia bardziej szczegółowe dane o firmie, na przykład w formie memorandum, które zawiera rozbudowane informacje finansowe, operacyjne i strategiczne. W tym czasie mogą także odbywać się spotkania z wyselekcjonowanymi nabywcami, podczas których przekazywane są dodatkowe, kluczowe informacje.

Następnie dochodzi do etapu negocjacji i wymiany listów intencyjnych. List intencyjny to niewiążący dokument określający podstawowe warunki przewidywanej transakcji. Po osiągnięciu porozumienia co do warunków wstępnych, następuje proces due diligence – szczegółowa analiza przeprowadzana przez nabywcę, obejmująca aspekty biznesowe, prawne i księgowe firmy.

Ostatecznym etapem jest negocjowanie i zawieranie umowy sprzedaży. Po spełnieniu warunków zawieszających, określonych w umowie, transakcja zostaje sfinalizowana, a firma przechodzi na własność nabywcy. Płatność za firmę jest realizowana zgodnie z ustalonymi warunkami, co zamyka proces sprzedaży.

Każdy z tych etapów wymaga skrupulatnej uwagi i profesjonalizmu, aby zapewnić, że transakcja będzie przebiegać płynnie i obie strony będą zadowolone z finalnego wyniku.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę w procesie wyceny przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Jak sprzedać firmę z zyskiem - podsumowanie

Krok
Opis
1. Opracowanie Planu Strategicznego
Zainicjowanie strategicznego planowania, obejmującego analizę finansową i operacyjną, przynajmniej kilkanaście miesięcy przed planowaną sprzedażą.
2. Optymalizacja Finansów i Operacji
Skupienie na bilansie, rachunku zysków i strat, zarządzaniu kapitałem pracującym, majątkiem nieoperacyjnym i potencjalnym audycie finansowym.
3. Zarządzanie Zespołem i Strukturą
Aktualizacja umów pracowniczych, zapewnienie motywacji zespołu, planowanie przyszłości i dywersyfikacja kluczowych klientów i dostawców.
4. Dokumenty Korporacyjne i Umowy
Kompleksowość, aktualność i formalna poprawność wszystkich dokumentów korporacyjnych i umów.
5. Wycena Firmy
Rzetelna wycena firmy z wykorzystaniem profesjonalnych metod i doradców, regularne jej monitorowanie i dostosowywanie.
6. Zatrudnienie Doradców
Korzystanie z pomocy doradców ds. inwestycji kapitałowych, finansów, prawa i podatków dla wsparcia na każdym etapie sprzedaży.
7. Negocjacje i Finalizacja
Przygotowanie do negocjacji, prezentowanie firmie w najlepszym świetle i podkreślanie jej atutów podczas finalizacji transakcji.

Realizacja tych kroków zwiększa szanse na sprzedaż firmy z zyskiem, minimalizując ryzyko i maksymalizując wartość dla potencjalnych nabywców. Ważne jest, aby każdy z tych elementów był przemyślany i dokładnie zaplanowany, co przyczyni się do pomyślnego i zyskownego zakończenia procesu sprzedaży.

Autor: Mateusz Laska

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena wartość znaku towarowego Wycena przedsiębiorstwa wycena znaku towarowego znak towarowy

Wycena znaku towarowego w bilansie

Dodano: 13 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Wycena znaku towarowego w bilansie

W dobie globalnej konkurencji i dynamicznie zmieniających się rynków, znaki towarowe stanowią jeden z najważniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Dokładna wycena znaku towarowego w bilansie jest nie tylko wymogiem zgodności z przepisami rachunkowymi, ale także odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa, wpływając na decyzje inwestorów i strategie rynkowe.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Kiedy wartość znaku towarowego ujmuje się w bilansie?

Wartość znaku towarowego jest ujmowana w bilansie przedsiębiorstwa, kiedy spełnione są określone kryteria zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 38 (MSR 38). Kluczowe warunki to: identyfikowalność znaku towarowego, kontrola nad nim przez jednostkę, przewidywane przyszłe korzyści ekonomiczne, wynikanie z tytułów umownych oraz możliwość ustalenia wiarygodnej jego wartości. Znak towarowy musi być zatem możliwy do wyodrębnienia, sprzedania, przekazania, licencjonowania lub oddania do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu z innymi umowami. Kontrolowanie znaku towarowego oznacza, że przedsiębiorstwo na podstawie tytułu prawnego może uzyskiwać z niego przyszłe korzyści, takie jak przychody ze sprzedaży, oszczędności kosztów lub inne korzyści wynikające z jego wykorzystania. Wartość znaku towarowego powinna być oparta na rzetelnej wycenie, odzwierciedlającej wszelkie koszty jego nabycia lub wytworzenia, co jest szczególnie ważne w przypadku transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Ujęcie w bilansie wymaga, aby znak towarowy został nabyty przez przedsiębiorstwo lub był w jego posiadaniu w charakterze inwestycyjnym, spełniając wymagania w zakresie wiarygodnego ustalenia jego wartości. W ten sposób, wycena i ujęcie znaku towarowego w bilansie odzwierciedla jego realną wartość dla przedsiębiorstwa i stanowi ważny element sprawozdawczości finansowej.

Wycena znaku towarowego – po co wyceniać ?

Wycena znaku towarowego dla celów bilansowych jest kluczowym procesem, który umożliwia właściwe wykazanie wartości niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Dokładna wycena znaku towarowego jest niezbędna, aby odzwierciedlić jego rzeczywistą wartość ekonomiczną w bilansie firmy. Ta praktyka nie tylko zapewnia zgodność z obowiązującymi standardami rachunkowości, ale także dostarcza istotnych informacji dla inwestorów, udziałowców i analityków finansowych na temat zdolności firmy do generowania wartości. W bilansie, właściwie wyceniony znak towarowy może znacząco wpłynąć na ocenę ogólnej wartości firmy, odzwierciedlając jej potencjał rynkowy i siłę marki. W kontekście transakcji biznesowych, takich jak fuzje i przejęcia, wycena ta umożliwia realistyczne ustalenie wartości transakcyjnej. Ponadto, wycena znaków towarowych pozwala na monitorowanie ich wartości w czasie, co jest kluczowe dla zarządzania zmianami w wartości i przeprowadzania niezbędnych testów na utratę wartości. W efekcie, precyzyjna wycena i ujęcie znaku towarowego w bilansie staje się nieodzownym elementem w procesie rzetelnego i transparentnego sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

Metody wyceny znaku towarowego i marki pod kątem ujęcia w księgach i prezentacji w bilansie

Metody wyceny znaku towarowego, niezbędne do jego właściwego ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w bilansie, są zróżnicowane i skomplikowane, co wynika z unikalnego charakteru tych aktywów. Według A. Damodarana, istnieją dwa główne podejścia do wyceny znaków towarowych, praw autorskich i licencji: szacowanie oczekiwanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem odpowiedniej stopy dyskontowej oraz szacowanie za pomocą mnożników przychodów lub odchodów, oparte na wcześniejszych transakcjach podobnych aktywów.

W przypadku wyceny marki handlowej (brand name) wyróżnia się kilka głównych metod:

 1. Metoda Kosztów Historycznych: Wycena oparta na dotychczas poniesionych kosztach związanych z marką, takich jak reklama, szkolenia pracowników, promocja, sponsoring. Wartość marki jest tu równa szacowanym kosztom, które należałoby ponieść w okresie, w którym zakłada się osiąganie korzyści ekonomicznych z marki.
 2. Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych: Obejmuje metodę porównawczą i metodę nadwyżki ponad koszt kapitału.
 3. Metoda Zysków Ekonomicznych: Koncentruje się na oszacowaniu przyszłych zysków generowanych przez markę.
 4. Metody Mnożników Rynkowych: Wycena odbywa się poprzez porównanie z markami z tej samej branży 
 5. Metoda Oparta na Opłatach Licencyjnych: Wartość marki jest równa bieżącej wartości unikniętych opłat licencyjnych, jakie firma musiałaby ponieść, gdyby nie była właścicielem marki.

Jak wycenić znak towarowy? Metody dochodowe, metody kosztowe oraz rynkowe

Metody dochodowe koncentrują się na przyszłych korzyściach ekonomicznych, jakie przyniesie znak towarowy. Polegają na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych i dyskontowaniu ich do wartości bieżącej, co pozwala określić obecną wartość przyszłych dochodów. Z kolei metody kosztowe opierają się na historycznych kosztach związanych z utworzeniem i promocją znaku towarowego, wliczając w to wydatki na rozwój, ochronę prawną oraz marketing. Oceniają one, ile kosztowałoby stworzenie podobnego znaku od podstaw. Metody rynkowe, z drugiej strony, bazują na porównaniu znaku towarowego z podobnymi znakami, które zostały sprzedane lub licencjonowane na rynku. Ustalają wartość na podstawie cen, jakie zostały osiągnięte w transakcjach z podobnymi aktywami. Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania i jest odpowiednia w różnych kontekstach, a wybór metody powinien być podyktowany charakterystyką znaku, celami wyceny oraz dostępnymi danymi.

Oferta współpracy z Corporate Mind

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy kompleksową obsługę w procesie wyceny, poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Zapraszamy do kontaktu zarówno w przypadku obsługi kompleksowej jak i obsługi wybranych elementów wyceny oraz sprzedaży przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Podatkowe ujęcie znaku towarowego w przedsiębiorstwie

 Podatkowe ujęcie znaku towarowego w przedsiębiorstwie rozpoczyna się od jego nabycia, które może nastąpić na różne sposoby, takie jak kupno, zamiana, wkład niepieniężny, darowizna, spadek, czy inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności. Wartość początkowa znaku towarowego, będąca podstawą jego wyceny, jest ściśle związana z metodą nabycia. W przypadku nabycia przez zakup, wartość początkowa obejmuje cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, takie jak transport, ubezpieczenie, montaż, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki oraz prowizje. Jednakże, ta wartość jest pomniejszana o podatek od towarów i usług, chyba że zgodnie z odrębnymi przepisami podatek ten nie stanowi podatku naliczonego. W przypadku importu, cena nabycia zawiera również cło i podatek akcyzowy. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w cenę nabycia wlicza się również ogół kosztów poniesionych w związku z nabyciem znaku towarowego do dnia bilansowego lub przyjęcia go do używania, w tym koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania​​.

Amortyzacja znaku towarowego będącego częścią majątku firmy

Amortyzacja znaku towarowego w przedsiębiorstwie jest procesem mającym na celu rozłożenie kosztu jego nabycia na okres, w którym przynosi on korzyści ekonomiczne. Zgodnie z polskim prawem, jeśli wartość początkowa znaku towarowego przekracza dziesięć tysięcy złotych (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podmiotów zwolnionych z VAT), przedsiębiorstwo jest zobowiązane do stosowania regulacji zawartych w art. 22m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (UPDOF) oraz art. 16m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (UPDOP). Oznacza to, że okres amortyzacji znaku towarowego nie może być krótszy niż sześćdziesiąt miesięcy, a maksymalna roczna stawka amortyzacyjna powinna wynosić 20%. Odpisy amortyzacyjne, zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym, są traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Proces ten pozwala na systematyczne rozłożenie wartości niematerialnych i prawnych składników majątku firmy, co umożliwia dokładniejsze odzwierciedlenie ich wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa​​.

Minimalny okres amortyzacji dla różnych typów wartości niematerialnych

Typ Wartości Niematerialnych
Minimalny Okres Amortyzacji
Licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz prawa autorskie
24 miesiące
Licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych
24 miesiące
Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych
12 miesięcy
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
60 miesięcy

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!