Wycena Firm

Wycena Znaku Towarowego 

Rozwój zaczyna się od wyceny – odkryj potencjał swojego znaku towarowego z Nami.

Wycena Znaku Towarowego przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla strategii, marketingu i finansów oraz wzrostu wartości znaku towarowego.  Wycena może dotyczyć zarówno zarejestrowanych znaków towarowych jak i marek, które są ważnym składnikiem wartości niematerialnych przedsiębiorstw. Badania pokazują, że te składniki stanowią ponad połowę wartości firm. Dlatego ustalenie rynkowej wartości znaku towarowego pozwala na lepsze określenie potencjału dochodowego przedsiębiorstwa. Wyceniamy zarówno znaki towarowe dużych firm, jak i startupów, a na początku współpracy określamy razem z klientem cel i zakres wyceny.

Profesjonalna Wycena Znaku Towarowego

Sporządzamy profesjonalne wyceny znaków towarowych  i omawiamy otrzymane wyniki. Skontaktuj się z nami a my dopasujemy metodę wyceny do Twoich potrzeb

Wycena Znaku Towarowego - Przykład

W Corporate Mind zajmujemy się wyceną znaku towarowego. Nasza wiedza z zakresu finansów oraz umiejętności pozwalają nam dostarczać dokładne, elastyczne i czytelne raporty z wyceny znaku towarowego po to aby podejmować trafne decyzje biznesowe. Każda wycena znaku towarowego jest dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając wartość oraz klarowność wyliczeń. Poniżej w PDF bardzo uproszczona wycena znaku towarowego przedstawiona w celach edukacyjnych.

Wycena Znaku Towarowego - Krok po kroku 

KROK 1

Zbierz informacje związane ze znakiem towarowym

KROK 2

Przeprowadź badanie rynku

KROK 3

Sporządź prognozę przychodów

KROK 4

Określ marżę zysku

KROK 5

Oblicz przyszłe zyski

KROK 6

Ustal stopę dyskontową

KROK 7

Zdyskontuj przyszłe zyski

KROK 8

Uwzględnij koszty oraz opłaty związane ze znakiem towarowym

KROK 9

Oblicz wartość netto

KROK 10

Porównaj otrzymany wynik z danymi rynkowymi

KROK 11

Sporządź raport z przeprowadzonej analizy

Zakończeniem procesu wyceny jest przekazanie raportu z wyceny znaku towarowego.
Raport końcowy zawiera m.in takie elementy jak:

Cel wyceny
Standard wartości
Opis przyjętej metodologii
Prognozy CF
Wycena Znaku Towarowego
Analizę wrażliwości
Opis otoczenia rynkowego
Opis ryzyk związanych z wyceną

Definicja Znaku Towarowego

Znak towarowy to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny i służy do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa – wynika to z art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przykładowymi formami znaku towarowego są wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Jego główną funkcją jest budowanie zaufania klientów i pozyskiwanie ich lojalności, co w efekcie może prowadzić do wzrostu wartości firmy. Znak towarowy może być sprzedany, zamieniony, darowany, oddany w zastaw lub wniesiony aportem do spółki.

Wycena marki i znaku towarowego  – po co wyceniać własny znak towarowy?

Wycena znaku towarowego jest istotna z różnych powodów. Nie tylko stanowi składnik aktywów w sprawozdaniach finansowych, ale także jest uwzględniana przy obrocie tym znakiem, fuzjach, podziałach przedsiębiorstw oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wycena znaku towarowego jest również istotna przy przejściu firmy na model franczyzy, aby określić opłatę licencyjną dla franczyzobiorców. Istnieją różne rodzaje wyceny znaku towarowego, takie jak wycena techniczna dla celów finansowych i podatkowych oraz wycena handlowa, która ma na celu zarządzanie marką i budowę architektury marki.

Kiedy wycenić Znak Towarowy | Wycena Marki?

Wycena znaku towarowego może być używana w celu uzyskania finansowania lub zabezpieczenia. Jest to proces oceny wartości znaku towarowego, który może być przedstawiony jako aktyw, służący do zdobycia dodatkowych środków finansowych lub jako zabezpieczenie dla kredytodawców. Wycena znaku towarowego na potrzeby finansowania lub zabezpieczenia może obejmować analizę różnych czynników, takich jak rozpoznawalność marki, reputacja, pozycja na rynku, lojalność klientów, potencjał wzrostu i dochodowość. Na podstawie wyceny, przedsiębiorstwo może uzyskać finansowanie na podstawie wartości swojego znaku towarowego lub użyć go jako zabezpieczenia przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę.

Wycena znaku towarowego na potrzeby alokacji cen nabycia odnosi się do procesu określania wartości znaku towarowego w przypadku nabycia lub przejęcia przedsiębiorstwa. Głównym celem tego procesu jest ustalenie, jaką część ceny nabycia należy przypisać do znaku towarowego z punktu rachunkowości. Podczas wyceny znaku towarowego na potrzeby alokacji cen nabycia wykorzystuje się metody i techniki wyceny, takie jak analiza porównawcza, prognozowanie dochodów czy analiza kosztów zastępczych, aby określić wartość znaku towarowego. Wartość znaku towarowego jest następnie uwzględniana przy alokacji ogólnej ceny nabycia przedsiębiorstwa między różnymi składnikami aktywów, takimi jak nieruchomości, wyposażenie, zapasy i właśnie znak towarowy. Wycena znaku towarowego na potrzeby alokacji cen nabycia pomaga ustalić sprawiedliwą i wiarygodną wartość tego składnika majątku, co jest istotne przy nabywaniu lub przejmowaniu przedsiębiorstwa i dokonywaniu odpowiedniej rejestracji finansowej tego procesu.

Wycena znaku towarowego na potrzeby cen transferowych odnosi się do procesu określania wartości znaku towarowego w przypadku transakcji między powiązanymi podmiotami, takimi jak spółki zależne lub siostrzane. Głównym celem tego procesu jest ustalenie odpowiedniej ceny, po której znak towarowy jest transferowany między tymi podmiotami. Wycena znaku towarowego na potrzeby cen transferowych ma na celu zapewnienie uczciwości i zgodności z wymogami podatkowymi oraz uniknięcie nieprawidłowych praktyk cenowych między powiązanymi podmiotami. Odpowiednia wycena znaku towarowego pozwala na ustalenie odpowiedniej ceny transferowej, która jest zgodna z rynkowymi warunkami i umożliwia uniknięcie konfliktów z organami podatkowymi. Wycena znaku towarowego na potrzeby cen transferowych jest istotna dla przedsiębiorstw działających w międzynarodowym środowisku biznesowym, gdzie występują transakcje między powiązanymi podmiotami. Pomaga to zapewnić przejrzystość i zgodność w zakresie ustalania cen transferowych, a także minimalizować ryzyko sporów podatkowych i sankcji za nieprawidłową wycenę znaku towarowego w takich transakcjach.

Wycena znaku towarowego na potrzeby likwidacji odnosi się do procesu określania wartości znaku towarowego w przypadku zakończenia działalności lub likwidacji przedsiębiorstwa. Głównym celem tego procesu jest określenie wartości znaku towarowego w celu ewentualnej sprzedaży lub wykorzystania go w inny sposób podczas likwidacji. Wartość znaku towarowego ustalana podczas wyceny na potrzeby likwidacji może służyć do podejmowania decyzji dotyczących dalszego wykorzystania znaku towarowego lub jego sprzedaży. Może być również uwzględniana przy rozdzielaniu majątku przedsiębiorstwa między udziałowców lub wierzycieli w trakcie procesu likwidacji. Wycena znaku towarowego na potrzeby likwidacji jest istotna dla właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwem, ponieważ pozwala na określenie wartości tego aktywa i podejmowanie odpowiednich decyzji w celu optymalnego wykorzystania go podczas procesu likwidacji.

Wycena znaku towarowego na potrzeby testu na utratę wartości odnosi się do procesu określania, czy wartość znaku towarowego uległa utracie na skutek określonych czynników, takich jak zmiany rynkowe, zmniejszenie popytu na produkty lub usługi związane z marką, lub inne czynniki negatywnie wpływające na wartość znaku. Test na utratę wartości znaku towarowego ma na celu ustalenie, czy wartość księgowa znaku towarowego przekracza jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna oznacza przyszłe przepływy pieniężne generowane przez znak towarowy, które mogą być oszacowane na podstawie prognoz finansowych i analizy rynkowej. Jeśli wartość księgowa znaku towarowego przewyższa jego wartość odzyskiwalną, to znak może ulec utracie wartości i konieczne może być zaliczenie odpisu z tytułu utraty wartości w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa.

Wycena znaku towarowego na potrzeby opłat licencyjnych dotyczy procesu określania wartości, za jaką inna firma lub podmiot może uzyskać licencję na korzystanie z danego znaku towarowego. Jest to istotne, gdy właściciel znaku towarowego decyduje się udzielić licencji innym podmiotom w celu wykorzystania swojej marki. Podczas wyceny znaku towarowego na potrzeby opłat licencyjnych uwzględnia się różne czynniki, takie jak wartość marki, rozpoznawalność, reputacja, popularność, pozycja na rynku, lojalność klientów oraz potencjalne korzyści dla licencjobiorcy wynikające z wykorzystania znaku towarowego. Wycena znaku towarowego na potrzeby opłat licencyjnych ma na celu ustalenie uczciwej i adekwatnej wartości, jaką licencjobiorcy powinni płacić za możliwość korzystania z danego znaku towarowego. Właściciel marki może wykorzystać tę wycenę do negocjacji umowy licencyjnej i ustalenia odpowiednich opłat licencyjnych, które odzwierciedlają wartość i potencjał znaku towarowego. Przy wycenie znaku towarowego na potrzeby opłat licencyjnych istotne jest uwzględnienie zarówno perspektywy właściciela marki, jak i korzyści, jakie licencjobiorca może uzyskać dzięki wykorzystaniu znaku towarowego. Odpowiednia wycena zapewnia obie strony uczciwe i zrównoważone warunki współpracy w ramach umowy licencyjnej.

Wycena znaku towarowego na potrzeby fairness opinion odnosi się do procesu oceny uczciwości i sprawiedliwości transakcji, w której znak towarowy jest przedmiotem przejęcia, fuzji lub innego rodzaju transakcji. Fairness opinion jest wydawane przez niezależnego eksperta lub firmę konsultingową i ma na celu zapewnienie obiektywnej opinii dotyczącej uczciwości warunków transakcji. W kontekście wyceny znaku towarowego na potrzeby fairness opinion, ekspert analizuje wartość znaku towarowego i jego wkład w wartość ogólną transakcji. Badany jest między innymi potencjał wzrostu, pozycja na rynku, konkurencyjność, perspektywy przyszłego zysku oraz ryzyka związane z wykorzystaniem znaku towarowego. Wycena znaku towarowego na potrzeby fairness opinion przyczynia się do zapewnienia przejrzystości, uczciwości i zgodności z przepisami prawnymi w ramach transakcji, w której znak towarowy odgrywa istotną rolę. Jest to istotny element procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także służy ochronie interesów wszystkich zaangażowanych stron transakcji.

Wycena znaku towarowego na potrzeby spraw sądowych odnosi się do procesu określania wartości znaku towarowego w kontekście rozpatrywanych przez sąd sporów, takich jak spory dotyczące naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub umów licencyjnych. W przypadku sporów sądowych, wycena znaku towarowego ma na celu dostarczenie obiektywnych danych i ekspertyzy, które będą służyć jako dowód lub podstawa do rozstrzygnięcia danego sporu. Wycena jest często przeprowadzana przez niezależnych ekspertów lub biegłych sądowych posiadających specjalistyczną wiedzę na temat wyceny znaków towarowych i ich wartości. Wycena znaku towarowego na potrzeby spraw sądowych musi być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi standardami i zasadami przyjętymi w danym systemie prawno-sądowym. Jej celem jest dostarczenie obiektywnych danych i analiz, które będą służyć sądowi do podjęcia decyzji dotyczącej odszkodowania, naprawienia szkody, nakazania zaprzestania naruszeń lub innych form rozstrzygnięcia sporu. Wartość wyceny znaku towarowego na potrzeby spraw sądowych może mieć istotne znaczenie dla wyniku procesu sądowego i zadośćuczynienia dla strony poszkodowanej. Dlatego ważne jest, aby proces wyceny był przeprowadzony rzetelnie, zgodnie z zasadami i standardami oraz oparty na wiarygodnych danych i ekspertyzie w dziedzinie wyceny znaków towarowych.

Wycena znaku towarowego na potrzeby optymalizacji podatkowej odnosi się do procesu ustalania wartości znaku towarowego w celu zoptymalizowania obciążenia podatkowego dla przedsiębiorstwa. Często jest to wykorzystywane w kontekście transakcji między powiązanymi podmiotami, gdzie istnieje możliwość przesunięcia zysków i kosztów związanych z wykorzystaniem znaku towarowego w celu zmniejszenia podatków. Optymalizacja podatkowa dotycząca wyceny znaku towarowego może obejmować również wykorzystanie różnych struktur transakcyjnych, umów licencyjnych i strategii podatkowych w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego i maksymalizacji korzyści finansowych związanych z wykorzystaniem znaku towarowego. Warto zauważyć, że optymalizacja podatkowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami podatkowymi i standardami. Ważne jest, aby przeprowadzać wycenę znaku towarowego zgodnie z odpowiednimi wytycznymi podatkowymi i mieć świadomość ewentualnych konsekwencji podatkowych związanych z taką optymalizacją. Wycena znaku towarowego na potrzeby optymalizacji podatkowej ma na celu zwiększenie efektywności podatkowej przedsiębiorstwa, ale musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami etycznymi i prawem, zapewniając zgodność z przepisami podatkowymi.

Jakie są metody wyceny znaku towarowego oraz marki?

Wycena znaku towarowego metody dochodowe

Metody dochodowe opierają się na dyskontowanych przepływach pieniężnych, które są uzależnione od stopy dyskontowej (ryzyka). Do metod dochodowych zaliczamy:

 1. Metoda opłat licencyjnych – ta metoda zakłada, że właściciel marki otrzymywałby regularne opłaty licencyjne za udzielanie licencji na jej wykorzystanie innym podmiotom. Wysokość opłaty jest uzależniona od procentowego udziału, jaki dany produkt markowy ma w ogólnych przychodach licencjobiorcy.
 2. Metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych – ta metoda bazuje na tym, że wartość rynkowa marki jest równa sumie dyskontowanych przepływów pieniężnych, które są związane z wykorzystaniem danej marki towarowej.
 3. Metoda ekonomicznej wartości produktu – ta metoda zakłada, że klienci są gotowi zapłacić więcej za produkt markowy niż za identyczny produkt, ale o nieznanym znaku towarowym. Cena produktu składa się z dwóch składowych: wartości użytkowej i premii za markę.

Wycena Znaku Towarowego metody kosztowe | majątkowe 

Metody kosztowe opierają się na historycznych kosztach poniesionych w celu utworzenia marki. Wartość znaku towarowego jest wtedy obliczana na podstawie kosztów, jakie należałoby ponieść, aby zastąpić go nowym lub odtworzyć go w całości.

Wycena Znaku Towarowego metody porównawcze | rynkowe

Metody porównawcze są wykorzystywane do obliczenia wartości znaku towarowego poprzez porównanie go z innymi markami, które były sprzedawane na rynku, a dla których znane są parametry transakcji.

Podejście
Metoda
Kosztowe
Historycznego Kosztu Wytworzenia
Kosztu Wymiany (Zamiany)
Kosztu Odtworzenia
Kapitalizacji Wydatków Przypisanych do Brandu
Rynkowe
Porównania Transakcji Rynkowych
Oszczędności na Opłatach za Korzystanie z Brandu
Dochodowe
Premii Cenowej
Premii Ilościowej
Podziału Dochodu
Nadwyżek Dochodów z Wielu Okresów
Narastających Przepływów Pieniężnych
Zwolnienia z Opłaty za Korzystanie z Brandu

Dlaczego warto poznać wartość marki lub własnego znaku towarowego ?

Poznanie wartości marki lub danego znaku towarowego ma kluczowe znaczenie zarówno dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak i dla realizacji jego długoterminowych celów biznesowych. Wycena znaku towarowego pozwala na świadome zarządzanie tym aktywem, umożliwiając efektywne wykorzystanie jego potencjału w kreowaniu wartości firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej planować swoje strategie marketingowe, inwestycyjne i rozwojowe, a także dokonywać bardziej precyzyjnych decyzji dotyczących pozycjonowania produktów na rynku i optymalizacji portfela markowego. Wiedza o wartości znaku towarowego jest również nieoceniona podczas negocjacji umów licencyjnych, współprac i fuzji, gdyż pozwala na realną ocenę wartości niematerialnych włączanych w transakcje. Ponadto, w sytuacjach sporów prawnych lub naruszeń praw do znaku, precyzyjna wycena jest niezbędna do określenia wysokości ewentualnych odszkodowań. Wartość marki stanowi zatem nie tylko miarę jej siły i pozycji na rynku, ale również ważny element w procesie podejmowania decyzji strategicznych i zarządzania wartością przedsiębiorstwa (więcej o usłudze wycena firm).

Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

W księgach rachunkowych, znak towarowy jest zwykle ujmowany jako aktywo niematerialne wraz z informacją o jego koszcie nabycia lub wartości początkowej. Koszt nabycia może obejmować m.in. opłaty rejestracyjne, koszty projektowania oraz wszelkie związane z nim wydatki. Znak towarowy może być amortyzowany na przestrzeni czasu, odzwierciedlając utratę wartości w wyniku użytkowania lub upływu czasu. W bilansie, znak towarowy jest prezentowany w sekcji “Aktywa niematerialne”, a jego wartość jest określana na podstawie polityki rachunkowości firmy. Wartość znaku towarowego może również ulec zmianom w przypadku przeprowadzenia testów na utratę wartości (impairment test), które pozwalają określić, czy znak nadal generuje przyszłe korzyści ekonomiczne w wymaganym stopniu.

Znaczenie znaku towarowego dla przyszłych perspektyw firmy

Rozwój i pielęgnacja swojego znaku towarowego to kluczowe działania, które mają bezpośredni wpływ na wartość i potencjał znaku towarowego lub marki. Siła znaku towarowego, postrzegana przez pryzmat jego rozpoznawalności i reputacji wśród konsumentów, bezpośrednio przekłada się na zyski firmy wskutek stosowania znaku towarowego. Inwestycje w markę, w tym jej promocję i ochronę, nie tylko wzmacniają jej obecność na rynku, ale także zwiększają zaufanie i lojalność klientów. Efektywne wykorzystanie znaku towarowego może prowadzić do długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie solidną podstawę dla jego przyszłych perspektyw. Firmy, które skutecznie zarządzają swoimi znakami towarowymi, zyskują strategiczną przewagę, która umożliwia im nie tylko utrzymanie aktualnej pozycji rynkowej, ale również otwiera drogę do nowych możliwości rozwoju i ekspansji.

Zanim się zdecydujesz, porozmawiaj z nami i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

W trakcie rozmowy odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nic nie ryzykujesz, a wiedza którą zyskasz będziesz mógł wykorzystać do realizacji swoich celów.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Aktualnie, zgłaszając znak towarowy w jednej klasie usługowej lub towarowej online, opłata urzędowa wynosi 400 zł. Za każdą dodatkową klasę dopłacamy 120 zł. Za rejestrację znaku w jednej klasie w trybie tradycyjnym opłata to 450 zł. Urząd Patentowy RP dzieli opłaty na dwie fazy – opłatę za wniosek oraz opłatę za pierwszy 10-letni okres ochrony (400 zł za każdą klasę) oraz 90 zł za publikację w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Po dokonaniu finalnych opłat, Urząd przesyła świadectwo rejestracji. Po 10 latach właściciel może przedłużyć ochronę za opłatą. Rejestracja znaku towarowego w jednej klasie kosztuje łącznie 800 zł (online). W przypadku reprezentacji przez pełnomocnika, opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, a wynagrodzenie jest ustalane z pełnomocnikiem. Koszty rejestracji w Polsce w porównaniu z innymi urzędami patentowymi są stosunkowo niewielkie.

Cena wyceny firmy rozpoczyna się od 5 000 złotych. Koszt wyceny może jednak różnić się w zależności od wielu czynników. Wpływ na cenę mogą mieć m.in. skala i złożoność działalności firmy, dostępność danych finansowych i operacyjnych, rodzaj branży, poziom konkurencji, perspektywy wzrostu, a także zakres analizy rynkowej i przyszłych prognoz. Ostateczna cena wyceny jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta oraz głębokości analizy wymaganej do dokładnego oszacowania wartości firmy

Szczegóły tutaj: „Ile Kosztuje Wycena Firmy”

 

Wycena marki jest procesem kompleksowym, który uwzględnia zarówno aspekty finansowe, jak i niemierzalne. Wartość marki może być oszacowana poprzez analizę finansową, uwzględniając wpływ marki na przychody i zyski firmy. Niemniej jednak, czynniki niemierzalne, takie jak rozpoznawalność, renoma, lojalność klientów oraz konkurencyjna pozycja na rynku, także mają ogromny wpływ na wartość marki. W praktyce, korzysta się z różnych metod wyceny, takich jak metoda porównawcza, dochodowa i kosztowa, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz wartości marki.

 1. Identyfikacyjna: Funkcja identyfikacyjna polega na rozpoznawaniu i odróżnianiu towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tych oferowanych przez konkurencję. Znak towarowy, taki jak logo, nazwa handlowa lub symbol, służy jako unikalny identyfikator marki, umożliwiający konsumentom łatwe rozpoznawanie i wybieranie produktów lub usług danej firmy.
 2. Gwarancyjna: Funkcja gwarancyjna odnosi się do jakości, reputacji i innych cech związanych z marką. Znak towarowy może być powiązany z określonymi standardami jakości, niezawodności lub wartościami, które konsumenci kojarzą z daną marką. Dzięki temu znak towarowy stanowi gwarancję dla konsumentów, że produkty lub usługi oferowane przez daną markę spełniają określone standardy lub cechy.
 3. Promocyjna: Funkcja promocyjna dotyczy budowania świadomości i wzmocnienia wizerunku marki na rynku. Poprzez konsekwentne wykorzystywanie znaku towarowego w kampaniach reklamowych, działaniach marketingowych i komunikacji z klientami, marka staje się rozpoznawalna i buduje lojalność konsumentów. Znak towarowy jako element promocji marki przyczynia się do tworzenia wartości rynkowej i wzrostu sprzedaży.

Wspomniane funkcje znaku towarowego są wzajemnie powiązane i wzmacniają się nawzajem, tworząc wartość i konkurencyjność marki na rynku.

Istnieje kilka rodzajów znaków towarowych, które mogą być zarejestrowane i wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Oto niektóre z najczęściej spotykanych rodzajów znaków towarowych:

 1. Słowne znaki towarowe: Są to znaki oparte na słowach, takie jak nazwy firm, nazwy produktów lub usług. Mogą to być zarówno proste słowa, jak i kombinacje słów, skróty lub składnie.
 2. Graficzne znaki towarowe: Obejmują one znaki wizualne, takie jak logo, symbol, grafika, znak graficzny lub ilustracja. Te znaki mogą być unikalne wizualnie i identyfikować markę na podstawie ich charakterystycznych cech graficznych.
 3. Kombinowane znaki towarowe: To znaki, które łączą zarówno elementy słowne, jak i graficzne. Mogą zawierać nazwę marki lub slogan w połączeniu z logotypem, ikoną lub innymi elementami wizualnymi.
 4. Dźwiękowe znaki towarowe: Obejmują one dźwięki, takie jak melodie, dżingle lub inne dźwiękowe sygnatury, które są używane do identyfikacji marki lub produktu. Dźwiękowe znaki towarowe są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak reklamy radiowe czy intro do filmów.
 5. Znakowe znaki towarowe: Są to znaki, które nie można przypisać do konkretnych słów lub grafik, ale posiadają unikalną formę lub styl pisania. Mogą to być abstrakcyjne figury, linie, kształty lub wzory, które stanowią rozpoznawalny znak dla marki.
 6. Trójwymiarowe znaki towarowe: Obejmują one znaki w formie trójwymiarowej, takie jak kształt produktu, opakowania lub innego przedmiotu. Przykładem może być charakterystyczny kształt butelki Coca-Coli lub opakowania produktów Apple.

Promowanie marki przynosi wiele korzyści, ponieważ klienci zaczynają kojarzyć jakość produktu z marką, co wpływa na zawężenie wyboru. To z kolei sprzyja budowaniu świadomości i lojalności klientów. Producentom korzyścią jest zwiększenie liczby kanałów dystrybucji, a także siły przetargowej w relacjach z dystrybutorami. Silna marka pozwala na poszerzenie asortymentu oferowanego towaru lub usług oraz indywidualizację produktów. W efekcie można dostosować programy lojalnościowe do potrzeb klientów i poszerzyć ofertę rynkową. Ponadto, silna marka może być atutem przy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Wartość znaku towarowego zależy od jego pozycji na rynku. Więcej warte są marki znanych, rozpoznawalnych, dobrze kojarzonych przedsiębiorstw o zasięgu globalnym i długiej historii. Mniej warte będą marki małych podmiotów, istniejące krótko, które działają na lokalnym rynku.

Aby ocenić wartość znaku towarowego, należy porównać koszty aktualnego korzystania z nazwy z korzyściami, jakie może przynieść Twój znak w przyszłości. Przy wycenie uwzględnij także istniejące nazwy funkcjonujące na rynku. Określając cenę Twojego znaku, uwzględnij zarówno czas i wysiłek poświęcone na budowanie marki, jak i inwestycje finansowe związane z promocją firmy.


Generalnie, przyjmuje się, że wycena wartości znaku towarowego spełnia następujące funkcje:

 • Funkcja informacyjna: Jest to kluczowa funkcja, która dostarcza aktualnych informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa oraz postrzegania marki przez otoczenie rynkowe.
 • Funkcja doradcza: Wycena znaku towarowego umożliwia pozyskanie informacji dotyczących wartości marki przedsiębiorstwa. Na tej podstawie można określić zakres cenowy, w jakim przedsiębiorstwo lub jego część mogłoby być sprzedane.
 • Funkcja mediacyjna (argumentacyjna): Wycena marki, wraz z innymi składnikami majątku przedsiębiorstwa, ma na celu ustalenie wartości, która zadowoli strony zaangażowane w procesy fuzji i przejęć (M&A). Dzięki informacjom uzyskanym z procesu wyceny znaku firmy, kierownictwo może przyjąć stanowisko umożliwiające uzyskanie korzystnych warunków transakcji.

Właściwa wycena znaku towarowego jest niezwykle pomocna podczas podejmowania decyzji strategicznych, które mają ogromny wpływ na przyszłość całego przedsiębiorstwa. 

Nie wszystkie znaki towarowe mogą być uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Aby znak towarowy mógł zostać uwzględniony jako składnik aktywów firmy, muszą zachodzić pewne warunki, takie jak:

 • Znak nie został wytworzony przez firmę samodzielnie, ale został np. stworzony przez agencję marketingową, odkupiony od innej osoby lub wniesiony aportem do firmy.
 • Możliwe jest rzetelne i wiarygodne określenie początkowej wartości znaku.
 • Przewidywany okres korzystania ze znaku przekracza rok.
 • Znak jest przeznaczony na potrzeby konkretnej jednostki gospodarczej.
 • Jeśli spełnione są powyższe warunki, znak towarowy może zostać uwzględniony jako aktywo w sprawozdaniu finansowym firmy.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych. W praktyce metody wyceny wartości znaku towarowego można podzielić na dwie kategorie – marketingowe oraz finansowe.

Metoda marketingowa

Metoda marketingowa opiera się na badaniach dotyczących relacji klienta z marką i przychodów generowanych przez znak towarowy. Metoda ta może być jednak niedokładna z powodu uproszczenia założeń.

Metoda finansowa

Wycena znaku towarowego może być dokonana za pomocą metody finansowej, która charakteryzuje się dużą dokładnością. Ta technika polega na porównaniu dwóch sytuacji – jednej, gdzie znak towarowy jest używany, a drugiej, gdzie nie jest. W ten sposób można wyliczyć nadwyżkę zysków, które firma osiąga dzięki używaniu marki. Metoda finansowa obejmuje trzy podejścia: kosztowe, dochodowe i rynkowe. W podejściu kosztowym bierze się pod uwagę wszystkie koszty, które są związane z używaniem znaku towarowego, na przykład koszty reklamy. Metoda dochodowa natomiast skupia się na wyniku finansowym, który jest związany z posiadaniem marki. Metoda rynkowa opiera się na porównaniu z transakcjami, w których podobne znaki towarowe były już wcześniej sprzedawane. Jednak z uwagi na tajność większości transakcji, metoda ta nie jest często stosowana w praktyce.

W procesie sprzedaży firmy, wycena znaku towarowego uwzględnia jego rozpoznawalność, historię, wpływ na lojalność klientów i potencjał generowania przyszłych zysków. Analizuje się także konkurencyjność marki, jej pozycję na rynku oraz zdolność do utrzymania i wzrostu wartości, co kluczowo wpływa na ogólną wycenę przedsiębiorstwa. Więcej we wpisie Sprzedaż Firmy | Sprzedaż Biznesu –  Krok po Kroku

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow

Chcesz wycenić swój Znak Towarowy albo Markę ?

Sprawdź czy to jest dla Ciebie – Wycena Znaku Towarowego

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

ilustracja umów bezpłatna konsultację
Scroll to Top