Wycena Firm

Badanie Due Diligence Finansowe

Due Diligence Finansowe polega na kompleksowym badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Najczęściej będącego przedmiotem transakcji kupna, sprzedaży. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa oraz jej dokumentów finansowych, które pozwalają sprawdzić czy sytuacja majątkowo–finansowa Spółki prezentowana w sprawozdaniach finansowych odzwierciedla rzeczywistość.

Profesjonalne Finansowe Due Diligence 

Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny raport z badania Due Dilligence, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć czynniki wpływające na wartość spółki, silne i słabe strony, a przede wszystkim przedstawimy potencjalne zagrożenia. Umów się na bezpłatną konsultację.

Cel audytu Due Diligence:

Due Diligence finansowe służy ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie oczyszczonej wartości EBITDA generowanej przez Spółkę, określenie prawidłowej wartości jej zadłużenia jak również estymację średniego zapotrzebowania na kapitał obrotowy;

Finansowe Due Diligence ma na celu również zidentyfikowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;

Finansowe Due Diligence skupia się na analizie czynników wpływających na poziom generowanej sprzedaży, marż a także ponoszonych przez Spółkę kosztów działalności operacyjnej;

Dzięki finansowemu Due Diligence możliwa stają się: prognoza wzrostu wartości po dokonaniu inwestycji, określenie potencjalnych synergii oraz bardziej precyzyjna wycena przedsiębiorstwa;

Due Diligence finansowe zabezpiecza kupującego przed przeniesieniem na niego możliwych negatywnych ryzyk i zobowiązań.

Badanie Due Diligence - Co to takiego ?

Badanie Due Diligence to proces analizy i oceny finansowej, prawnej oraz operacyjnej przedsiębiorstwa przed zawarciem umowy lub transakcją inwestycyjną. Jest to kluczowy krok w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, który ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z daną transakcją. W trakcie badania Due Diligence przeprowadza się szczegółową analizę dokumentacji finansowej, prawnej i operacyjnej firmy, a także ocenia się jej kondycję finansową, historię działalności oraz perspektywy rozwoju. Wyniki tego procesu pozwalają inwestorom i przedsiębiorcom podejmować bardziej świadome i dobrze przemyślane decyzje biznesowe.

Przygotowanie dokumentów do Due Diligence

Przygotowanie dokumentów do procesu due diligence jest istotnym krokiem już na wczesnym etapie transakcji. Właściciel spółki powinien zbierać niezbędne dokumenty, które chciałby sam zweryfikować, gdyby był po stronie nabywającej. Wspólnie z doradcami powinien także identyfikować potencjalne ryzyka i omawiać sposoby ich rozwiązania przed rozpoczęciem due diligence.

Poniżej przedstawiono ogólne kategorie dokumentów, które mogą być wymagane podczas procesu due diligence:

Należy jednak pamiętać, że lista ta jest tylko częściowa, a rzeczywiste zapotrzebowanie na dokumenty może się różnić w zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo.

Kiedy warto przeprowadzić analizę Due Diligence?

Ocena należytej staranności, znana jako due diligence, znajduje zastosowanie w różnych fazach cyklu życia firmy, szczególnie w działaniach wiążących się z wysokim ryzykiem biznesowym. Przeprowadzenie badania due diligence najczęściej poprzedza:

Analiza Due Diligence

Analiza Due Diligence to proces kompleksowej oceny przedsiębiorstwa lub transakcji, mający na celu zapewnienie inwestorom lub przedsiębiorcom pełnej wiedzy na temat potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym przedsięwzięciem. Jest to kluczowy etap w podejmowaniu decyzji biznesowych, szczególnie w kontekście fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych.

Analiza Due Diligence charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:

 • Szczegółowością: To proces dogłębnego badania, które wymaga dokładności i staranności. Analizowane są liczne aspekty działalności firmy, w tym finanse, prawo, operacje, zasoby ludzkie i wiele innych.
 • Wieloaspektowością: Analiza Due Diligence uwzględnia różne dziedziny, takie jak finanse, prawo, operacje, rynek i technologia. Każdy z tych obszarów jest oceniany pod kątem potencjalnych ryzyk i korzyści.
 • Celowością: Celem analizy Due Diligence jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i okazji związanych z daną transakcją lub inwestycją. W oparciu o wyniki tej analizy podejmuje się decyzje biznesowe.
 • Niezależnością: Analiza Due Diligence często jest przeprowadzana przez niezależnych ekspertów lub zespoły specjalistów, którzy nie są związani emocjonalnie z transakcją. To pomaga zapewnić obiektywność i uczciwość oceny
 • Dostosowaniem do celów: Zakres i głębokość analizy Due Diligence mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb i celów inwestora lub przedsiębiorcy. Nie zawsze jest to proces identyczny w każdej transakcji.
 • Dokumentacją i raportowaniem: Wyniki analizy Due Diligence są zazwyczaj szczegółowo udokumentowane i przedstawiane w formie raportu, który stanowi podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Kompleksowa analiza działania firmy lub instytucji

Kompleksowa analiza działania firmy lub instytucji, znana również jako badanie organizacji lub audyt operacyjny, to proces oceny różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Oto najważniejsze informacje dotyczące tego procesu:

 • Cele analizy: Głównym celem kompleksowej analizy jest zrozumienie, jak firma lub instytucja funkcjonuje na różnych poziomach, w tym operacyjnym, finansowym, organizacyjnym i strategicznym. Ma to na celu zidentyfikowanie obszarów do poprawy i optymalizacji działalności.
 • Zakres analizy: Analiza ta obejmuje wiele obszarów, w tym strukturę organizacyjną, procesy operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, strategię biznesową, marketing, technologię, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i wiele innych.
 • Metodologia: Przeprowadzenie kompleksowej analizy wymaga zastosowania różnych narzędzi i technik, w tym wywiadów z pracownikami, analizy dokumentów i danych, obserwacji procesów, benchmarkingu z branżą oraz oceny skutków działań.
 • Wyniki i rekomendacje: Po przeprowadzeniu analizy, tworzone są raporty zawierające wyniki oraz rekomendacje dotyczące usprawnień i działań naprawczych. Te rekomendacje pomagają zarządowi podejmować decyzje mające na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy.
 • Działania po analizie: Wdrażanie zmian i usprawnień wynikających z analizy jest kluczowym etapem. Firmy i instytucje muszą opracować plany działania i monitorować ich skutki w dłuższym okresie
 • Kontrola jakości: Analiza działania firmy lub instytucji może być cyklicznie powtarzana, aby monitorować postępy w realizacji celów i dostosowywać strategię działania do zmieniających się warunków rynkowych i organizacyjnych.
 • Korzyści: Kompleksowa analiza pomaga firmom i instytucjom identyfikować obszary słabości, optymalizować procesy, poprawiać wydajność, redukować koszty, zwiększać konkurencyjność i doskonalić zarządzanie.

Due Diligence finansowego - Krok po kroku

KROK 1

Zidentyfikuj i zgromadź wszystkie istotne dokumenty finansowe

KROK 2

Przeanalizuj bilans

KROK 3

Przeanalizuj rachunki zysków i strat

KROK 4

Przeanalizuj raporty przepływów gotówkowych

KROK 5

Oblicz i przeanalizuj kluczowe wskaźniki finansowe

KROK 6

Zweryfikuj stan aktywów

KROK 7

Przeanalizuj strukturę kosztów i wydatków

KROK 8

Zweryfikuj umowy oraz zobowiązania

KROK 9

Oceń potencjalne ryzyka finansowe

KROK 10

Przygotuj szczegółową dokumentację z wynikami analizy

Rezultatem końcowym due diligence jest raport:

Profesjonalny raport z badania Due Dilligence, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć czynniki wpływające na wartość spółki.

Raport zawiera m.in. takie elementy jak:

Analizę silnych i słabych stron
Identyfikację potencjalnych ryzyk
Analizę KPI właściwych dla danego biznesu
Analizę wysokości należności spornych
Analizę trudno zbywalnych zapasów
Badanie „jakości” udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji
Analizę zobowiązań przeterminowanych w tym w szczególności o charakterze publicznoprawnym
Analizę przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach poprzednich [np. czy nie zostały „sztucznie” zawyżone]
Analizę wysokości kosztów działalności operacyjnej w ostatnim roku w stosunku do kosztów w latach poprzednich [np. czy nie zostały „sztucznie” zaniżone]

Kwestionariusz Due Diligence

Kwestionariusz Due Diligence to narzędzie, które pomaga zbierać szczegółowe informacje od przedsiębiorstwa lub instytucji w trakcie procesu badania Due Diligence. Poniżej przedstawiam przykład kwestionariusza, który może być stosowany w analizie przedsiębiorstwa:

Kwestionariusz Due Diligence obejmuje szeroki zakres informacji, które są istotne dla dokładnej analizy przedsiębiorstwa lub projektu przed przeprowadzeniem transakcji lub inwestycji. Odpowiedzi na te pytania pozwalają na zbieranie kluczowych danych i dokumentów, które są niezbędne do opracowania dokładnego raportu Due Diligence.

Przykładowy raport Due Diligence

W Corporate Mind zajmujemy się profesjonalnym badaniem finansowym Due Diligence.  Dzięki naszej usłudze Due Diligence możesz podejmować lepiej poinformowane decyzje biznesowe, minimalizując ryzyko i maksymalizując potencjalne korzyści. Poniżej przedstawiamy przykładowy raport Due Diligence, który może być stosowany w kontekście analizy przedsiębiorstwa przed transakcją lub inwestycją. Ten raport jest jednym z wielu możliwych formatów i może być dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań klienta. Warto pamiętać, że taki raport jest zwykle opracowywany przez specjalistów z różnych dziedzin, takich jak finanse, prawo, technologia i zarządzanie.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Badanie Due Diligence polega na dokładnej analizy finansowej, prawnej i operacyjnej przedsiębiorstwa przed transakcją lub inwestycją. Celem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk, błędów i korzyści, co umożliwia podejmowanie lepiej poinformowanych decyzji biznesowych. To narzędzie pomaga zrozumieć stan zdrowia firmy oraz minimalizować niespodziewane problemy w przyszłości.

Due Diligence to proces dokładnej oceny finansowej, prawnej i operacyjnej firmy przed transakcją lub inwestycją. Ma na celu identyfikację ryzyk i korzyści związanych z przedsięwzięciem, pozwalając inwestorom na lepsze zrozumienie kondycji firmy i podjęcie świadomych decyzji. To standardowa praktyka w dziedzinie fuzji, przejęć, inwestycji kapitałowych i działań handlowych.

Czas trwania procesu Due Diligence może być różny, zależy od skomplikowania transakcji i zakresu analizy. Typowy okres to 30-90 dni, ale może być dłuższy w przypadku dużych przedsięwzięć. Skomplikowane procesy prawne, finansowe lub operacyjne mogą wydłużyć ten okres. Dla mniejszych inwestycji lub transakcji o mniejszym ryzyku proces może być krótszy. Długość zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb strony przeprowadzającej badanie.

Due diligence to proces badania i analizy przedsiębiorstwa, majątku lub projektu przed dokonaniem transakcji lub podejmowaniem decyzji biznesowych. Jest to systematyczne zbieranie, sprawdzanie i ocenianie informacji dotyczących różnych aspektów działalności lub aktywów, mające na celu ocenę ich stanu, wartości, ryzyka i potencjalnych korzyści. Proces due diligence może być stosowany w różnych kontekstach, takich jak fuzje i przejęcia, inwestycje, sprzedaż przedsiębiorstwa, joint venture, kontrakty partnerskie, nawiązywanie relacji biznesowych lub finansowanie. Celem due diligence jest zdobycie pełnego i wiarygodnego obrazu sytuacji, aby umożliwić podejmowanie dobrze poinformowanych decyzji oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń, problemów lub możliwości.

Due Diligence jest badaniem firmy, przeprowadzanym zazwyczaj przed jej przejęciem (nabyciem udziałów lub akcji). Kompleksowe badanie powinno obejmować następujące aspekty: finansowe, prawne, podatkowe, techniczne oraz marketingowe. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to analiza przedsiębiorstwa mająca na celu określenie jego słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.

Celem due diligence w procesie nabycia przedsiębiorstwa jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka dla inwestora. Cele szczegółowe można rozpisać jako:

 • Konieczność potwierdzenia wcześniej uzyskanych informacji. Nie wszystkie informacje mogą jednak być dokładnie zbadane ze względu na koszty procesu. Często due diligence polega na statystycznym badaniu losowo wybranych danych i dokumentów przedsiębiorstwa. Istnieją również ograniczenia związane z charakterem niektórych zdarzeń, które nie mogą być potwierdzone w dniu badania. W takich sytuacjach zapewnienia i gwarancje ze strony sprzedającego odgrywają istotną rolę. Dlatego też celem due diligence jest identyfikacja informacji, które nie mogły zostać potwierdzone.
 • Analiza kondycji finansowej i wycena przedsiębiorstwa w celu ustalenia maksymalnej i minimalnej wartości przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem transakcji
 • Identyfikacja czynników ryzyka związanych z działalnością sprzedawanego podmiotu. Istnieje wiele elementów, które są trudne do uwzględnienia w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Świadomość tych czynników ma istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Identyfikacja ryzyka pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na negocjacje i pomaga uniknąć potencjalnych konfliktów
 • Rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości wymagających naprawy jest istotnym elementem due diligence. Identifikacja takich nieprawidłowości może prowadzić do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów i wydłużenia harmonogramu transakcji. Nieprawidłowości mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak posiadanie nieruchomości, uzyskane licencje i zezwolenia, zobowiązania finansowe, zasady rachunkowości czy prawidłowość rozliczeń podatkowych.
 • Określenie stopnia przygotowania podmiotu do fuzji jest istotnym celem due diligence. Poza eliminacją powtarzających się obszarów w połączonej organizacji, istnieje wiele problemów technicznych, z którymi zarządzający muszą się zmierzyć. Integracja systemów informatycznych, harmonizacja zasad wynagradzania pracowników (szczególnie w przypadku obecności związków zawodowych), renegocjacja umów dostawczych czy zmiana lokalizacji firmy to tylko niektóre z najczęstszych wyzwań, z którymi się spotykają.
 • Poszukiwanie i oszacowanie efektów synergii z połączenia jednostek, w tym redukcja powtarzających się obszarów, jest istotnym aspektem due diligence. Jest to zadanie wymagające i trudne do precyzyjnego oszacowania. Na przykład, rozważając dwie nieruchomości o podobnych funkcjonalnościach – jedną o atrakcyjnej lokalizacji, a drugą o większej powierzchni – konieczne jest podjęcie decyzji, która z nich zostanie zbyta, ponieważ utrzymanie obu byłoby kosztowne.

Due diligence może być przeprowadzane przez różne typy specjalistów, w zależności od preferencji zleceniodawcy oraz charakteru i skali transakcji. W procesie mogą uczestniczyć:

 • Doradcy biznesowi i sam inwestor,
 • Doradcy prawni,
 • Doradcy podatkowi,
 • Doradcy finansowi,
 • Specjaliści IT, konsultanci i inni eksperci techniczni, np. w zakresie środowiskowym.

Każda grupa specjalistów przeprowadza badanie związane z ich dziedziną, co umożliwia im uzyskanie dogłębnego wglądu w określony obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz identyfikację ryzyk istotnych z perspektywy inwestora. Analiza wyników z różnych obszarów pozwala na uzyskanie kompleksowego obrazu ogólnej kondycji obiektu transakcji.

 • Analiza dokumentów korporacyjnych w celu identyfikacji istotnych zdarzeń wpływających na sytuację finansową i majątkową spółki.
 • Ocena istotnych umów pod kątem ryzyka finansowego i prawidłowego ujęcia ich w księgach rachunkowych.
 • Ocena systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej i procesu raportowania.
 •  Analiza finansowa spółki, obejmująca strukturę i dynamikę pozycji sprawozdania finansowego oraz analizę wskaźnikową.
 • Analiza przepływów pieniężnych.
 • Ocena kapitału obrotowego i zadłużenia netto.
 • Analiza innych pozycji bilansowych.
 • Wielowymiarowa analiza przychodów i kosztów, w tym EBIT i EBITDA.
 • Analiza zobowiązań pozabilansowych i warunkowych.
 • Przygotowanie i przekazanie kompleksowego raportu, który dostarczy wiarygodnych i kompletnych informacji o celu transakcji, będzie podstawą racjonalnej decyzji biznesowej oraz pozwoli na minimalizację potencjalnych ryzyk i zagrożeń związanych z transakcją.

Due Diligence biznesowe

W przypadku due diligence biznesowego, przeprowadza się analizę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, procesów biznesowych, kadry zarządzającej, zespołu pracowników oraz ocenia się ich kompetencje. Analizuje się również strategie sprzedażowe, politykę cenową, profil klientów oraz możliwości skalowania biznesu i potencjał wzrostu w kontekście rynku i konkurencji.

Due Diligence podatkowe

Due diligence podatkowe koncentruje się na zrozumieniu i ocenie struktury podatkowej przedsiębiorstwa. Badane są zobowiązania podatkowe oraz sposób ich regulowania. Przeprowadza się weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującymi podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od nieruchomości. W ramach due diligence podatkowego analizowane są również transakcje między powiązanymi podmiotami pod kątem przepisów dotyczących cen transferowych.

Due Diligence finansowe

Due diligence finansowe polega na weryfikacji zasad rachunkowości, dokonanych księgowań oraz analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych. Badane są elementy takie jak rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów. Analizuje się również strukturę przychodów i kosztów, identyfikuje odchylenia oraz zdarzenia mające wpływ na wynik. Oceniane są wskaźniki finansowe, w tym płynności, rentowności, zadłużenia oraz rotacji zapasów i należności. Wartość EBITDA jest istotnym czynnikiem przy wycenie przedsiębiorstwa i jest potwierdzana w procesie finansowego due diligence.

Due Diligence prawne

Due diligence prawne skupia się na badaniu umów, kontraktów i uzyskanych pozwoleń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Analizuje się również sprawy sądowe i administracyjne dotyczące przedsiębiorstwa. Celem tego procesu jest identyfikacja potencjalnych ryzyk, które mogą skutkować przyszłymi kosztami dla inwestora, na przykład w przypadku odpowiedzialności związanej z nieterminowym wykonaniem umowy.

Due Diligence technologiczne

Due diligence technologiczne to proces, który obejmuje analizę i ocenę zastosowanych technologii w przedsiębiorstwie oraz poziomu zaawansowania prowadzonych badań. Przeprowadza się także ocenę nowoczesności procesów technologicznych. W ramach tego badania dokonuje się również zrozumienia systemów informatycznych wykorzystywanych przez analizowany podmiot.

Raport due diligence ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących planowanej transakcji już na samym początku. Eksperci decydują o układzie informacji w raporcie, jednak już na wstępnych stronach inwestor powinien być poinformowany o zidentyfikowanych problemach i zaletach związanych z inwestycją.

 • Skład raportu due diligence obejmuje:
 • Raport analityczny zawierający analizę kluczowych ryzyk.
 • Zestawienie kluczowych danych finansowych oraz ocenę aktualnej kondycji przedsiębiorstwa.
 • Kalkulację Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), umożliwiającą ocenę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Zweryfikowany model finansowy.

Badanie Due Diligence powinno umożliwić:

 • zidentyfikowanie ryzyka prowadzenia działalności na danym obszarze
 • ocenę ryzyka przeprowadzenia transakcji, będącego funkcją ryzyka sektora rynku oraz specyficznego ryzyka przedsiębiorstwa.

Tak. W zależności od wielkości, branży oraz historii dane przedsiębiorstwo może być bardzo złożonym systemem. Dlatego warto sięgnąć po wiedzę oraz doświadczenie specjalistów z branży podatkowej oraz prawnej. Oferowane przez nas usługi Due Diligence dotyczą aspektów finansowych. Jednocześnie, poprzez współpracę z kancelariami prawniczymi oraz firmami doradztwa podatkowego, jesteśmy gotowi zaproponować kompleksowe badanie Due Diligence, obejmujące aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe.

Warto pamiętać, że due diligence nie jest tożsamy z audytem finansowym, który ma na celu zweryfikowanie dokładności i wiarygodności informacji finansowych zgodnie ze standardami rachunkowości. Audyt finansowy stanowi jedynie część procesu due diligence, który sięga znacznie dalej. Podczas due diligence analizowane są wszystkie informacje istotne dla wyceny wartości sprzedawanego podmiotu. W odróżnieniu od audytu finansowego, due diligence nie ma ściśle określonej struktury lub ram. Brak uregulowań prawnych dotyczących jego struktury daje możliwość firmom doradczym, takim jak kancelarie prawne, aby podejmowały szeroko zakrojone działania, które umożliwiają lepsze planowanie transakcji.

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow
ilustracja umów bezpłatna konsultację

Umów konsultację – Badanie Finansowe Due Diligence

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

Scroll to Top