Wycena Firm

Regulamin sklepu internetowego www.wycenafirm.com.pl

Autorem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Corporate Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038433, NIP: 5223259542, REGON: 52540295300000, (zwanym dalej „Administratorem”).

Kontakt z autorem: biuro@wycenafirm.com.pl

Usługi świadczone przez Corporate Mind Sp. z o.o. prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

§1 Informacje ogólne, definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Strona www – strona funkcjonująca pod adresem internetowym www.wycenafirm.com.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedającego za pośrednictwem serwisu – m.in. artykuł, poradnik, szkolenie, kurs, konsultacje. Produkt/Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu/Materiału.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,

Sprzedający – Corporate Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krańcowa 61/10, 02 – 493 Warszawa, NIP 5223259542, REGON 52540295300000, KRS 0001038433

Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu/Materiału.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów/Materiałów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym w jaki sposób realizowana będzie dostawa i płatności.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów/Materiałów, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
§2 Korzystanie ze sklepu i złożenie zamówienia
 1. Klient może dokonać zakupu Produktu / Materiału poprzez wybranie go z poziomu odpowiedniej podstrony strony sklepu www. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu / Materiału różniącego się cenami. Podane ceny są cenami netto .
 2. Klient w celu zakupu Produktu / Materiału zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty / Materiały, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty / Materiały, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. Podczas procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 4. Po dokonaniu wyboru, Klient powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 5. Na stronie zamówienia, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę ”.
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 7. Dostępne metody płatności to: Przelew online i tradycyjny, Blik, Raty i płatności odroczone.
 8. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.
 10. Zamówienia realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.
 11. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną.
§3 Korzystanie z materiału
 1. Produkt / Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu / Materiału wystarczające jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, programu np. Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office.
 3. W przypadku, gdy Klient ma problem z uruchomieniem pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedającym pod adresem biuro@wycenafirm.com.pl
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedający dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu / Materiału. Sprzedający nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu / Materiału, nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.
§4 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy, która została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Potwierdzenie na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, które generuje obowiązek zapłaty za zakupiony Produkt oraz wyrażeniem zgody przez Klienta na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§5 Reklamacje
 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkt / Materiał wolny od wad.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu / Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, tj. biuro@wycenafirm.com.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 5. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi. Zwrot ewentualnych środków nastąpi w 14 dni od uznania reklamacji.
§6 Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klienta usługę poprzez drogę elektroniczną, która polega na umożliwieniu złożenia Zamówienia Produktów / Materiałów, zawarcia Umowy Sprzedaży a następnie korzystania z Produktów / Materiałów.
 2. Aby możliwe było zawarcie Umowy Sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie, Zakupu można dokonać jako Gość.
 3. Dostęp przez Klienta do funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatny.
 4. Nabycie Produktów przez Klientów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 5. Do złożenia Zamówienia, korzystania z funkcjonalności Sklepu, skorzystania z Produktów / Materiałów, konieczne jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript, włączona obsługa plików cookies w przeglądarce, dostęp do Internetu, zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader)
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres biuro@wycenafirm.com.pl
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
§7 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy Sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów / Materiałów.
 3. Sprzedający wysyła newsletter, w którym znajdują się informacje m.in. nowych Produktów / Materiałów oraz oferty.
 4. Newsletter jest wysyłany tylko i wyłącznie do Klientów, którzy zaakceptowali jego otrzymywanie. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 5. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie jednak bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe. Dane osobowe chronione są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies celem wysokiego poziomu obsługi Klientów oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ustawienia plików cookies w każdej chwili mogą być samodzielnie zmienione przez Klienta np. określenie warunków przechowywania plików cookies oraz uzyskiwania dostępu do swojego urządzenia przez pliki cookies przy pomocy zmiany ustawień przeglądarki internetowej albo za pomocą konfigurowania usługi.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.
§8 Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe
 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.
 2. Do umów, które zostały zwarte przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu, która obowiązywała w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedającym.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień tego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa, które obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone istnienie postanowienia o takim charakterze zastosowanie wtedy znajdują przepisy prawa, które obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający wskazuje, że wszystkie Produkty / Materiały, które są dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych powstałych sporów między Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, podlega sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedający dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedającym, poprzez skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego albo miejskiego rzecznika konsumentów.
 6. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022r.
×