Wycena Firm

Dodano: 29 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2023

Ile Kosztuje Wycena Firmy - Wycena Przedsiębiorstwa ?

Ile tak naprawdę kosztuje proces wyceny spółki? Wyceny firmy zależy przede wszystkim od oczekiwań klienta. To ile kosztuje wycena przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Koszt zaczyna się już od kilku tysięcy złotych

Wycena firmy jest usługą, a jak wiadomo ceny usług są różne nawet gdy przedmiot usługi jest bardzo zbliżony. Przed podjęciem decyzji o wycenie spółki chcemy wiedzieć jaki jest koszt przygotowania wyceny przedsiębiorstwa, jak wygląda proces wyceny spółki, czy wycena przedsiębiorstw okaże się pomocna w realizacji naszych celów oraz ile tak naprawdę trwa przygotowanie profesjonalnej wyceny spółki. Niniejszy artykuł powstał z myślą o osobach, które szukają odpowiedzi na postawione pytania. W niniejszym artykule zostaną przedstawione przede wszystkim czynniki które wpływają na koszt wyceny. Na końcu artykułu podamy konkretne kwoty jakich można się spodziewać w przypadku określenia wartości przedsiębiorstwa w zależności od metody wyceny firmy, rodzaju raportu z wyceny czy skomplikowania spółki. 

Na początek krótkie przypomnienie czym jest wycena firmy tutaj.

Kto potrzebuje poznać wartość firmy?

Wycena firmy jest procesem, który jest wykonywany na zlecenie zleceniodawcy. Wycena wartości firmy najczęściej jest wykonywana na zlecenie:
 • Właściciela firmy
 • Prezesa spółki
 • Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej
 • Dyrektora finansowego
 • Dyrektora operacyjnego
 • Doradcy finansowego
 •  
 • lub w przypadku gdy
 • Wspólnik mniejszościowy chce poznać wartość spółki

Wycena przedsiębiorstw - cel wyceny

Celem procesu wyceny jest ustalenie wartości przedsiębiorstwa. Wycena jest dokonywana przez podmioty działające na podstawie określonych standardów. W szczególności z zachowaniem bezstronności, obiektywizmu oraz poufności. Wycenie może podlegać przedsiębiorstwo jako całość lub część przedsiębiorstwa [pod warunkiem, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest  odpowiednio wyodrębniona]. Wycenie najczęściej podlegają firmy nie notowane na aktywnym rynku tzn. takie, których wartość rynkowa nie jest publicznie dostępna. Wycenie może podlegać zarówno mała firma jak i duża. Dodatkowo forma prowadzenia podmiotu gospodarczego może być różna. Zatem przedmiotem wyceny może być:
 
 • Wycena spółki akcyjnej
 • Wycena spółki z o.o.
 • Wycena działalności gospodarczej
 • Wycena spółki cywilnej
 • Wycena spółki jawnej
 • Wycena spółki komandytowej

Raport z Wyceny - Efekt Końcowy

Efektem przeprowadzonej wyceny wartości firmy  jest rekomendacja wartości przedstawiona najczęściej w formie raportu z wyceny. Pełen raport z wyceny powinien zawierać takie elementy jak:
 • Cel wyceny
 • Standard wartości
 • Opis przyjętej metodologii
 • Opis modelu biznesowego
 • Analizę konkurencji / rynku
 •  Prognozy RZIS oraz Bilansu
 • Wycenę przedsiębiorstwa dwoma uznanymi metodami
 • Analizę scenariuszową
 • Analizę wrażliwości
 • Analizę wskaźnikową
 • Prezentację graficzną danych finansowych
 • Opis otoczenia rynkowego
 • Opis ryzyk związanych z wyceną
 
Więcej na ten temat tutaj: Oferta – wycenafirm.com.pl Raport z wyceny może być przedstawiony tylko zlecającemu. Wyjątkiem od tej reguły jest, wydany przez sąd lub inny właściwy organ, nakaz przedstawienia raportu z wyceny.

Czynniki wpływające na koszt wyceny

1.     Cel wyceny
2.     Przedmiot wyceny [w tym: wielkość przedsiębiorstwa]
3.     Forma prawna prowadzonej działalności
4.     Jakość oraz ilość materiałów na podstawie których będzie przeprowadzana wycena
5.     Poziom złożoności biznesowej
6.     Rekomendowana metoda wyceny
7.     Rodzaj raportu z wyceny
8.     Termin realizacji wyceny
9.     Podmiot sporządzający wycenę

1.     Cel wyceny

Istnieje wiele powodów dlaczego zleceniodawcy decydują się na wycenę.

Do najczęstszych należą:

 • Transakcje kupna / sprzedaży
 • Podwyższenie kapitału zakładowego
 • Potrzeba niezależnej opinii dla zarządu, rady nadzorczej lub właścicieli
 • Restrukturyzacja lub przekształcenie formy prowadzonej działalności
 • Fuzje, przejęcia lub dezinwestycje
 • Wniesienie przedsiębiorstwa w formie aportu
 • Wycena na potrzeby sprawozdawcze
 • Wycena w ramach testu prywatnego inwestora
 • Optymalizacja podatkowa
 • Badanie opłacalności inwestycji
 • Planowanie sukcesji
 • Sprawy sądowe
 • Likwidacja przedsiębiorstwa

2.     Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny może być:

 • Całe przedsiębiorstwo
 • Zorganizowana cześć przedsiębiorstwa lub
 • Kapitał firmy w przypadku JDG

3.     Forma prawna prowadzonej działalności

Forma prowadzonej działalności gospodarczej jest powiązana z formą prowadzenia ewidencji księgowej. W przypadku spółek kapitałowych mamy pełną księgowość. Oznacza to, że księgi spełniają określone w przepisach prawa wymagania, a sama wycena / analiza danych finansowych przebiega dużo sprawniej.

Po drugiej stronie jest jednoosobowa działalność gospodarcza dla której najczęściej prowadzi się KPIR [księga przychodów i rozchodów]. W takim przypadku nie ma jednoznacznego rozdzielenia pomiędzy majątkiem firmy, a majątkiem prywatnym. W konsekwencji wyceniający musi więcej pracy poświęcić na przygotowanie wyceny.

4.     Jakość oraz ilość materiałów na podstawie których będzie przeprowadzana wycena

Wycena firmy bazuje na danych, dokumentach oraz informacjach przekazanych przez zleceniodawcę. Ilość informacji oraz dokumentów potrzebnych do wyceny jest uzależniona od rekomendowanej metody wyceny oraz rodzaju raportu końcowego. Zatem im bardziej złożona metoda wyceny oraz im bardziej rozbudowany raport tym więcej dokumentów jest potrzebne, a tym samym więcej czasu na analizę oraz przygotowanie raportu potrzebuje podmiot wyceniający.

5.     Poziom złożoności biznesowej

Do przeprowadzenia profesjonalnej wyceny niezbędne jest zrozumienie modelu biznesowego firmy. Wyceniający musi wiedzieć na czym spółka zarabia, jakie ma koszty, czy jest w stanie utrzymać marże, poznać perspektywy oraz zagrożenia dla branży w której działa przedsiębiorstwo. To wszystko wymaga odpowiednich nakładów czasowych po stronie podmiotu wyceniającego. W zależności od branży oraz specyfiki danej firmy, zatem im bardziej skomplikowana branża lub im bardziej złożony model biznesowy tym koszt wyceny będzie większy.

6.     Rekomendowana metoda wyceny

Nakład pracy po stronie podmiotu wyceniającego zależny jest od wykorzystanych metod wyceny. W praktyce wyróżniamy następujące metody wyceny:

 • Metoda majątkowa
 • Metoda dochodowa
 • Metoda porównawcza

Więcej można poczytać w artykule tutaj, w punkcie „Metody Wyceny Przedsiębiorstw”.

Przedstawione metody różnią się poziomem trudności, który ostatecznie wpływa na koszt raportu z wyceny. Zdecydowanie najbardziej czasochłonna metoda wyceny to metoda dochodowa [DCF], gdzie niezbędne jest przyjęcie szeregu założeń. W dobrze przygotowanym raporcie z wyceny,  założenia przyjęte do wyceny muszą zostać opisane oraz powinna być przeprowadzona analiza wrażliwości tzn. powinny być przeprowadzone obliczenia wartości firmy przy zmianie najbardziej kluczowych parametrów w modelu.

7.     Rodzaj raportu z wyceny

Rodzaj raportu z wyceny jest pochodną oczekiwań Klienta. W dużym uproszczeniu można wyróżnić trzy rodzaje raportu:

 • Wycena pełna
 • Wycena uproszczona
 • Opinia na temat wartości firmy

Pełen raport z wyceny to nierzadko kilkadziesiąt stron – ok. 50 lub więcej. Uproszczona wycena to raport składający się z ok. 20 stron. Z kolei opinia na temat wyceny najczęściej jest przekazywana w formie rozbudowanej wiadomości mailowej lub podczas konsultacji online. Oczywiście im bardziej rozbudowany raport tym wycena jest droższa. Natomiast to jaki raport jest potrzebny Klientowi zależy od celu w jakim sporządzana jest wycena. Pełen raport z wyceny najczęściej jest wybierany przez Klientów, którzy poszukują inwestorów [sprzedaż firmy] lub przygotowują się do podwyższenia kapitału zakładowego.

8.     Termin realizacji wyceny

Tutaj zależność jest dokładnie taka sama jak w innych branżach. Im krótszy czas na wykonania zlecenia tym cena jest wyższa. Standardowy czas przygotowania raportu z wyceny waha się od dwóch do kilku tygodni w zależności od czynników takich jak wielkość przedsiębiorstwa, charakteru wycenianego przedsiębiorstwa, zastosowanego podejścia do wyceny, działalności firmy, majątku przedsiębiorstwa czy celu wyceny.

9.     Podmiot sporządzający wycenę

Według Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wycenę firmy może przeprowadzić „wyceniający, rozumiany jako osoba lub zespół osób posiadających odpowiednie kwalifikacje”. W praktyce wycena firm na rynku najczęściej jest sporządzana przez:
 • Firmy doradcze, które specjalizują się w wycenie
 • Firmy audytorskie
 • Domy maklerskie
 • Kancelarie prawne
Oprócz wyżej wymienionego podziału na koszty wyceny ma wpływ wielkość firmy, która jest zleceniobiorcą tzn. im większa firma tym prawdopodobniej bardziej rozbudowana struktura organizacyjna, która musi być utrzymana poprzez większe ceny w porównaniu do mniejszych firm, które są bardziej elastyczne kosztowo.

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

Ile kosztuje wycena - Podsumowanie:

Jak zostało opisane w niniejszym artykule na koszt wyceny firmy wpływa wiele czynników, które wpływają na koszt wyceny raportu końcowego. Nie ma jednoznacznej, punktowej ceny, której możemy oczekiwać. Natomiast poniżej zostały przedstawione widełki cenowe, których możemy się spodziewać na dzień publikacji artykułu w zależności od wariantu wyceny:

Typ raportu:

 • Pełen raport w wyceny: od 10 tys. PLN
 • Uproszczony raport z wyceny: od 5 tys. PLN
 • Konsultacje w sprawie wyceny: od 2 tys. PLN

Metoda wyceny:

Założenie: [raport uproszczony, nieskomplikowana spółka]

 • Metoda dochodowa [DCF]: od 5 tys. PLN
 • Metoda porównawcza [Mnożniki]: od 3 tys. PLN   
 • Metoda majątkowa [SAN*]: od 3 tys. PLN  

*metoda skorygowanych aktywów netto [wycena na podstawie składników majątkowych]

Powyższe ceny są pewnym uproszczeniem rzeczywistości dlatego za każdym razem przed podjęciem współpracy przedstawiamy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb oraz oczekiwań klienta.

Zapraszamy na darmowe konsultacje podczas, których będziemy w stanie przekazać więcej informacji oraz przedstawimy koszty sporządzenia wyceny/

5/5 - (Votes: 5)
Share via
Copy link
Powered by Social Snap