Wycena Firm

Wycena Spółki Gamingowej

W niniejszym opracowaniu została przedstawiona uproszczona wycena spółki na wczesnym etapie rozwoju z sektora gier. W opracowaniu ujęto: założenia wyceny, zastosowaną metodologię, wycenę DCF, wycenę porównawczą, sposób kalkulacji WACC, sposób kalkulacji stopy dyskontowej , uproszczony rachunek zysków i strat, wskaźniki finansowe, wykresy oraz analizę wrażliwości na przyjęte założenia w modelu.

Do wyliczeń przyjęto fikcyjne dane. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przykładowych  zagadnień które są opisywane w przypadku sporządzenia profesjonalnej wyceny przez zespół wycenafirm.com.pl. 

Raport wykonany na zlecenie jest szerszym opracowaniem niż to przedstawione we wpisie. Pełny raport z wyceny zawiera dodatkowo m.in.: 

 • Opis modelu biznesowego podmiotu wyceniającego
 • Analizę konkurencji
 • Modelowanie RZIS + innych elementów niezbędnych do wyceny
 • Analizę scenariuszową
 • Pełną analizę wrażliwości
 • Opis otoczenia rynkowego
 • Opis ryzyk związanych z wyceną

Pełen raport z wyceny nierzadko liczy ponad 50 str. i zawsze jest sporządzany przez licencjonowanych Doradców Inwestycyjnych. 

Zapraszam do zapoznania się z wpisem. 

W poszukiwaniu wartości godziwej spółki z sektora gier na dzień 31.01.2022

Wprowadzenie

          Celem niniejszej wyceny jest oszacowanie wartości godziwej 100% udziałów spółki SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. Wycena jest przeprowadzona w formule pre – money na dzień 31.01.2022. Wycena przeprowadzona została za pomocą metody dochodowej oraz mnożnikowej. Otrzymana wartość została zdyskontowana stopą procentową 61%. Z przeprowadzonej analizy wynika oszacowanie wartości godziwej SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. na poziomie 14 244 214 PLN.

Założenia wyceny

       Kontynuacja działalności – przyjmuje się, że wyceniane przedsiębiorstwo dysponuje zorganizowanym, zdolnym do generowania dochodu zespołem aktywów oraz zasobów ludzkich

Podejście i metoda

 • podejście dochodowe – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), model FCFF
 • podejście rynkowe – przyjęcie mnożników dla okresu 2022-2024 na podstawie mediany C/P; C/Z oraz EV/EBITDA spółek notowanych na GPW oraz NC (z dnia 31.01.2022r.), które mają w swoim zakresie działalności zbliżoną do spółki wycenianej. Implikowaną EV zdyskontowano stopą 61% (jak w DCF) i skorygowano o dług finansowy, środki pieniężne i nieoperacyjne aktywa.

Zakres działalności [PKD]

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Wycena i podsumowanie

       W niniejszym  opracowaniu  została przedstawiona wycena spółki SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. Wycena jest przeprowadzona w formule pre – money na dzień 31.01.2022. Wycena przeprowadzona została za pomocą metody dochodowej oraz mnożnikowej. Wycena metodą dochodową określa wartość na poziomie 14 244 214 PLN. Wycena porównawcza z kolei wyznacza wartość spółki na poziomie  20 328 243 PLN.  Do wyceny końcowej autor przyjął wagę DCF na poziome 100% natomiast dla metody porównawczej 0%. Wynika to z braku bezpośredniej porównywalności spółki wycenianej z grupą porównawczą m.in. z powodu: braku przychodów z tyt. sprzedaży gier, braku historii, znacznych nakładów inwestycyjnych, które spółka musi ponieść w kolejnych okresach czy nierynkowego charakteru spółki wycenianej. Zastosowana stopa dyskontowa do oszacowania wartości końcowej wynosi 61,3%.

 

Opracowanie własne

Wycena końcowa spółki SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. została ustalona na poziomie: 14 244 214 PLN.

Zastosowana metodologia

Dokonując wyboru metody oszacowania wartości przedsiębiorstwa wzięto pod uwagę szereg czynników m.in: 

 • Cel wyceny 

Określenie wartości przedsiębiorstwa jest dokonane w celach informacyjnych dla zarządu oraz właścicieli spółki. W związku z powyższym autor zakłada, że kluczowe dla właścicieli jest wartość przyszłych korzyści możliwych do wygenerowania w oparciu o posiadane przez Spółkę aktywa i kompetencje. 

 • Rodzaj wycenianych aktywów 

Dla przedsiębiorstw przeprowadzając proces wyceny należy uwzględnić czynniki, które wpływają na zdolność do generowania przyszłych wyników. Wskazywane czynniki dotyczą zarówno aktywów identyfikowalnych jak i tych nieuwzględnionych w danych finansowych. Należy mieć również na uwadze czynniki zewnętrzne. 

 • Faza cyklu życia działalności 

Podejście do sposobu wyceny przedsiębiorstwa zależne jest od wiarygodności i dostępności danych. Dla podmiotów charakteryzujących się istotną dynamiką zmiany wyników finansowych autor zwraca uwagę na wrażliwość wyceny na przyjęte założenia.

 • Porównywalność z innymi podmiotami 

Z uwagi na brak możliwości jednoznacznego wybrania podmiotów o tożsamym modelu biznesowym, istnieje ryzyko niedopasowania podmiotów przyjętych jako grupa porównawcza dla analizowanej spółki. Dobór grupy porównawczej oraz referencyjnych wskaźników jest więc obarczony subiektywizmem. 

 • Dostępności danych 

Spółka przedstawiła dane księgowe oraz analityczne dotyczące prowadzonej działalności. 

Bazując na powyższych kryteriach autor niniejszego raportu zdecydował się na wycenę przy wykorzystaniu dwóch metod przy założeniu różnych udziałów w końcowej wycenie Spółki: 

 • Wycena DCF 
 • Wycena porównawcza

Metoda DCF

       Metoda DCF (FCFF) polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych (zaktualizowanych średnim ważonym kosztem kapitału). Ustalono, że istnieją przesłanki pozwalające założyć generowanie przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych, mimo relatywnie niewielkich przychodów na dzień sporządzania wyceny. Metoda DCF co do zasady stosowana jest do wyceny przedsiębiorstw generujących dochód i dodatnie przepływy pieniężne o ugruntowanej pozycji rynkowej, pozwalającej zakładać dalszą generację takich dochodów i przepływów. Metoda ta koncentruje się na przyszłych przepływach, a zatem pozwala na uwzględnienie przyszłych korzyści, które zostaną wygenerowane przez podmiot. Metoda DCF zakłada, że wartość kapitałów własnych na dzień sporządzenia wyceny jest równa bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej. Wycena kapitałów własnych metodą DCF może zostać sporządzona na podstawie przepływów środków pieniężnych dla właścicieli („FCFE”) lub przepływów wolnych środków pieniężnych dostępnych dla wszystkich dawców kapitału („FCFF”). Wartość udziałów SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. oszacowano przy zastosowaniu modelu wolnych przepływów pieniężnych dla dawców kapitału własnego i obcego (Free Cash Flow to Firm), co można zapisać w postaci poniższego wzoru:

gdzie: 

EV – wartość przedsiębiorstwa, 

FCFF – strumień wolnej gotówki dla stron finansujących firmę w kolejnym roku projekcji, 

t – kolejny rok projekcji (1, 2, 3 … n), 

n – długość okresu projekcji, 

R – stopa dyskontowa, 

RV – wartość rezydualna, 

Equity Value (EqV) = EV – dług odsetkowy + środki pieniężne + aktywa nieoperacyjne 

W metodzie DCF, w zależności od poszczególnej techniki, strumienie przepływu gotówki, na podstawie których określana jest wartość przedsiębiorstwa, mogą być szacowane w różny sposób. Jedna z najczęściej stosowanych formuł pozwala na wyliczenie ich według następującego wzoru:

FCFF = EBIT * (1-T) + A – Δ KON – CAPEX

gdzie:

FCFF – wolny przepływ pieniężny dla wszystkich dawców kapitału,

EBIT – zysk operacyjny,

T – stopa podatku 

A – amortyzacja, 

ΔKON – zmiana kapitału obrotowego netto, 

CAPEX – nakłady inwestycyjne. 

Wartość rezydualna liczona jest dla okresu stabilnych przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy i przyjmuje postać:

gdzie: 

RV – wartość rezydualna, 

FCFFn – znormalizowane przepływy pieniężne w okresie rezydualnym, 

R – koszt kapitału, 

g – długoterminowa stopa wzrostu. 

Metoda porównawcza

       Wycena metodą porównawczą, jak sama nazwa wskazuje, polega na porównaniu odpowiednich wskaźników (mnożników) rynku kapitałowego wybranej spółki, którą chcemy wycenić z porównywalnymi spółkami z danej branży. Jest to najprostsza metoda wyceny, może być stosowana do określania wartości praktycznie każdej spółki. Porządek czynności przy wycenie metodą porównawczą jest następujący: 

 • wyselekcjonowanie spółek porównywalnych, 
 • wybór wskaźników oraz okresów, z których pochodzą dane finansowe, 
 • ustalenie wag dla poszczególnych wskaźników, 
 • określenie premii lub dyskonta wybranej spółki względem wybranej grupy spółek, 
 • oszacowanie wartości spółki. 

Aby odpowiednio wybrać spółki do grupy porównawczej, należy zwrócić uwagę, aby reprezentowały one jednakową branżę oraz charakteryzowały się podobną skalą działalności (tj. podobny poziom przychodów, kosztów, aktywów). W przypadku doboru mnożników sektorowych należy zwrócić uwagę na pozycję Spółki w skali badanego sektora.

Wycena DCF

Do wyceny wykorzystano fikcyjne dane stworzone na potrzeby zaprezentowania wyceny spółki gamingowej na stronie wycenafirm.com.pl 

Kluczowe informacje, które maja wpływ na wycenę:

   • Harmonogram premier poszczególnych tytułów [Tabela nr 1]
   • Szacowany wolumen sprzedaży poszczególnych tytułów [Tabela nr 2]
   • Szacowana cena po jakiej będzie sprzedawany dany tytuł w dniu premiery [Tabela nr 2]
   • Zakładany budżet wraz z udziałem procentowym kosztów jakie ponosi SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. [Tabela nr 3]
   • Procentowy udział SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. w przychodach z danej produkcji  [Tabela nr 3]

   Na podstawie uzyskanych informacji sporządzono prognozę rachunku zysków i strat w okresie 2022-2024. W prognozie RZIS zostały przyjęte następujące założenia:
  • Pozycja przychody netto przedstawia wartości po prowizji platformy sprzedażowej [np. Steam]
  • Pozycja zmiana stanu przychodów jest pozycją korygującą koszty, które zostały poniesione na produkcję w danym okresie
  • Koszty pracy programistów nad IP zostały rozdzielone pomiędzy wynagrodzenia a usługi obce w proporcji 30/70
  • Inne koszty, które pojawiają się w spółce to: nakłady na marketing poszczególnych IP [zgodnie z harmonogramem produkcji], nakłady na sprzęt IT czy udział partnerów jako udział [%] w przychodach z danego IP
  • Udział partnerów jako procent od przychodów został uwzględniony w kosztach działalności operacyjnej zgodnie z Tabela nr 3
  Dodatkowo w modelu przyjęto następujące założenia:
  • Dany tytuł będzie generował przychody spółce w okresie 1-2 lat [zgodnie z Tabela nr 2]. W przypadku dłuższego cyklu życia gry jest to odpowiednio rozłożone w czasie. 
  • Cena od dnia premiery będzie systematycznie spadać. 
  • Amortyzacja danej produkcji jest rozłożona proporcjonalnie do zakładanego czasu sprzedaży danego IP [jeżeli spółka ma prawa do danego IP, w przypadku realizacji gier na zlecenie w spółce nie ma amortyzacji]
  W RZIS nie zostały uwzględnione przychody z dodatków, które wydłużają cykl życia gry oraz wpływają na cenę. Każdorazowo decyzja o rozpoczęciu pracy nad płatnymi dodatkami jest po stronie zarządu. W przypadku gdy dana gra dobrze się sprzedaje rozpoczęcie prac a następnie wydanie dodatków pozytywnie wpłynie na wycenę końcową spółki. 

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

Podsumowanie powyższych założeń znajduje odzwierciedlenie w projekcji rachunku zysków i strat poniżej.

 

Opracowanie własne

Założenia DCF

 • Na dzień sporządzania niniejszego raportu  w produkcji jest 2 gry. Zakładany czas produkcji waha się od 6 do 30 miesięcy. Po zakończeniu produkcji danej gry zostało przyjęte założenie, że zespół deweloperów rozpoczyna pracę nad kolejną grą. Dzięki czemu poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w spółce jest na zbliżonym poziomie]. 
 • Do modelu zostało przyjęte założenie, że koszty produkcji nowych gier   będą się wahały w przedziale 0,4-0,8 mln. Czas produkcji wyniesie między  6 – 30 miesięcy. Potencjał sprzedażowy został określony w przedziale 100-350 tys. kopi w zależności od IP
 • FCF w okresie rezydualnym to średnia arytmetyczna składowych ostatnich 3 lat szczegółowej prognozy. 
 • Wzrost FCFF w okresie rezydualnym został założony na poziomie 3,0%. 
 • Kurs USD/PLN = 4
 • W wycenie został uwzględniony dług netto na dzień 31.01.2022
 • Do obliczeń przyjęto 5000 udziałów
 • Wycena została sporządzona na dzień 31.01.2022

 

Opracowanie własne

*W związku z niepublicznym charakterem spółki do modelu wskaźnik wykorzystano wskaźnik Beta ustalony metodą ekspercką 

** Koszt długu został przyjęty jako koszt odsetek + koszt pozyskania długu w ujęciu średniorocznym. Na dzień wyceny w spółce nie ma długu finansowego

*** W związku z wczesnym etapem rozwoju spółki do wyliczeń średnioważonego kosztu kapitału [WACC] zostało przyjęte założenie, że spółka finansuje się w  100% kapitałem własnym.

Dyskonto

 

Opracowanie własne

*Brak historii spółki oznacza podwyższone ryzyko. Ekstrapolacja wyników została założona w sprzyjającym makro otoczeniu dla spółki. W przypadku pogorszenia koniunktury istnieje ryzyko, że spółka nie osiągnie założonych przychodów.

**Źródło: https://financialcraft.pl/

Sporządzający wycenę zdecydował o zastosowaniu 61,3% dyskonta. Pomimo, że poziom dyskonta jest istotny w ocenie autora niniejszego raportu jest zasadny 

 

Opracowanie własne

Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie  14 244 214 PLN. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5 000 udziałów co oznacza wartość jednego udziału na poziomie 2 849 PLN. 

Wycena porównawcza

Założenia:

 • Do wyceny końcowej została użyta mediana następujących wskaźników  C/P; C/Z ;  EV/EBITDA za ostatnie 4 kwartały. 
 • Zastosowano konserwatywne podejście w wycenie porównawczej, mianowicie przyjęto wysoką stopę dyskontowa na poziomie 61,3%. W ocenie sporządzającego raport tak wysoka stopa dyskontowa właściwie odzwierciedla ryzyka związane ze spółką. Przede wszystkim
 • Brak historii 
 • Brak płynności 

Wycena porównawcza została wykonana w oparciu o prognozy oraz założenia finansowe spółki 2022-2024. Jako grupa porównawcza zostały przyjęte spółki notowane na GPW i NewConnect operujące w szeroko rozumianym segmencie gier. Obliczenia bazują na kursach i danych dostępnych na 31 stycznia 2022 r. Waluację Spółki oparto na trzech wskaźnikach: C/P; C/Z; EV/EBITDA. 

Dla grupy porównawczej przyjęto dane dostępne na dzień wyceny [suma czterech kwartałów]. Brak porównywalności danych wynika z braku wystarczającego pokrycia analitycznego dla spółek porównawczych. Z uwagi na istotną zmienność wskaźników finansowych oszacowanie wartości Spółki zostało przeprowadzone w oparciu o medianę analizowanych wartości.

 

Opracowanie własne

Mediana użyta do wyceny:

 • C/P = 9,9
 • C/Z = 19,4
 • EV/EBITDA= 17,1

 

Opracowanie własne

Stopa dyskontowa wykorzystana w wycenie porównawczej wynosi 61,3% i jest tożsama ze stopą dyskonta wykorzystaną w metodzie DCF. 

Sprawdzenie

       Autor wyceny w celu sprawdzenia otrzymanych wyników z wyceny porównawczej wycenił spółkę SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. mnożnikami raportowanymi dla spółek z sektora Entertainment dla Europy Zachodniej. W tym celu posłużono się prognozami dla wycenianej spółki w okresie 2022-2024 [identycznie jak przy mnożnikach dla spółek krajowych] oraz wartością mnożnika EV/EBITDA. Wyniki zostały zaprezentowane poniżej

 

Opracowanie własne

Wycena spółki SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O.  na podstawie mnożników dla spółek z Europy Zachodniej wynosi 31 242 311 PLN. Oznacza to, że w Europie Zachodniej spółki z sektora gier są wyceniane wyżej w porównaniu do spółek krajowych. W związku z powyższym autor nie wnosi zastrzeżeń co do wartości wskaźników dla spółek krajowych [wartość wskaźników mogłaby być zaburzona w związku z niską płynnością spółek notowanych na NewConnect]. 

Podsumowując:

Wycena końcowa

Metoda porównawcza dała wartość spółki na poziomie 20 181 199 PLN

 

Opracowanie własne

Wycena SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O. została sporządzona z wykorzystaniem dwóch metod: DCF oraz metody porównawczej. Wycena DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 14 244 214 PLN. Wycena porównawcza określa wartość na poziomie  20 328 243 PLN.  . Do wyceny końcowej autor przyjął wagę DCF na poziome 100% natomiast dla metody porównawczej 0%. Wynika to z braku bezpośredniej porównywalności spółki wycenianej z grupą porównawczą m.in. z powodu: braku przychodów ze sprzedaży gier, braku historii, znacznych nakładów inwestycyjnych które spółka musi ponieść w kolejnych okresach czy nierynkowego charakteru spółki wycenianej. Wycena porównawcza w tym przypadku została sporządzona poglądowo aby odbiorca końcowy niniejszego raportu mógł porównać wyniki otrzymane z metody alternatywnej .

Wycena końcowa spółki SPÓŁKA GAMINGOWA SP. Z O.O.  została ustalona na poziomie: 14 244 214 PLN.

Dane finansowe

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

Dane finansowe - wykresy

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

 

Opracowanie własne

Analiza wrażliwości

       W niniejszej sekcji została przedstawiona analiza wrażliwości wyceny na przyjęte założenia. Dla zachowania przejrzystości autor raportu przedstawił wpływ zmiany poszczególnych założeń w podziale na: zmianę czynników rynkowych, które wpływają na dz. operacyjną spółki oraz zmianę założeń w modelu DCF [w niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona tylko analiza wrażliwości na założenia modelu]. 

Zmiana założeń dotycząca modelu DCF [analiza dwuczynnikowa]:

 

Opracowanie własne

Komentarz

       W niniejszym opracowaniu została przedstawiona metodologia liczenia WACC [Weighted Average Cost Of Capital], określenie ów parametru ma istotne znaczenie na wynik końcowy wyceny.  Do wyliczeń WACC została przyjęta Beta na poziomie 1,2 [scenariusz bazowy, który wynika z założenia, że spółka finansuje się w 100% kapitałem własnym].  W przypadku innego mix-u finansowego, wartość wskaźnika beta uległaby zmianie. W tabeli powyżej została przedstawiona wycena dla bety w przedziale 0,90-1,5. Dodatkowo do wyceny końcowej zostało przyjęte dyskonto na poziomie 61,3%. Tabela powyżej uwzględnia również ten parametr jako zmienną, która wpływa na wynik końcowy.

Sporządzający opracowanie

Mateusz Laska 
Doradca Inwestycyjny nr 570                           
Makler Papierów Wartościowych nr 2931         
e-mail: mateusz.laska@wycenafirm.com.pl 
www.wycenafirm.com.pl

Podstawowe pojęcia

EBIT – wynik na działalności operacyjnej

EBITDA — wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

Dług netto – zadłużenie oprocentowane pomniejszone o  środki pieniężne i ich ekwiwalenty

WACC – średni ważony koszt kapitału

CAGR – średnioroczny wzrost

EPS – zysk netto na 1 akcję

DPS – dywidenda na 1 akcję

CEPS – suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję

EV – suma kapitalizacji rynkowej i długu netto

EV/S – stosunek EV do przychodów ze sprzedaży

EV/EBITDA – stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację

P/EBIT – stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej

MC/S — stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży

P/E — stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto

P/BV — stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej

P/CE – wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję

ROE – stosunek zysku netto do kapitałów własnych

ROA – stosunek zysku netto do aktywów

marża brutto na sprzedaży – relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów

marża EBITDA – relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży

marża EBIT – relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży

rentowność netto – relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży

CAPEX – oznacza wydatki inwestycyjne

KO –  kapitał obrotowy

Dyield –  iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji

Payout ratio –  wskaźnik wypłaty dywidendy

Beta – współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu

FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli

NOPAT – zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny   podatek od tego zysku

Rotacja należności w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafiają do firmy,  liczona według formuły 365/ (przychody ze   sprzedaży/ średni stan należności w danym okresie).

Rotacja zapasów w dniach – Pokazuje, średnio po ilu   dniach zapasy są sprzedawane i odnawiane, liczona według formuły 365/ (koszt sprzedanych towarów/ średni stan zapasów w danym okresie).                     

Rotacja zobowiązań handlowych w dniach – Pokazuje liczoną w dniach średnią szybkość regulacji zobowiązań handlowych, liczona jest według formuły 365/ (koszt wytworzenia sprzedaży/ średni stan zobowiązań   handlowych w danym okresie).

Płynność bieżąca – Pokazuje, w jakim stopniu możliwa   jest  ewentualna spłata zobowiązań krótkoterminowych poprzez zamianę na gotówkę majątku obrotowego, liczona   jest jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do   zobowiązań krótkoterminowych.

Płynność szybka – Pokazuje zdolność do zapłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez zamianę na   gotówkę najbardziej płynnych składników aktywów   obrotowych, liczona jako stosunek aktywów obrotowych   pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia   międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik pokrycia odsetek – Pokazuje stopień zabezpieczenia obsługi długu, liczony jako stosunek zysku   z działalności gospodarczej powiększonego o odsetki do   wartości odsetek.                                                 

DCF – najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród   metod wyceny – opiera się na dyskontowaniu przyszłych   przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Silne   strony tej metody to uwzględnienie wszystkich strumieni   gotówki, jakie wpływają i wypływają ze spółki oraz kosztu   pieniądza w czasie. Wadami metody wyceny DCF są: duża   ilość założeń i parametrów, które trzeba oszacować oraz  wrażliwość wyceny na zmiany tych czynników.

Porównawcza – opiera się na porównaniu mnożników   wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot.   Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan   rynku,  wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza   w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą   zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów   giełdowych (w przypadku porównywania do spółek   giełdowych), subiektywizm w doborze grupy porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki   prowadzące do pominięcia pewnych istotnych parametrów   (np. tempo wzrostu, corporate governance, aktywa   pozaoperacyjne, różnice w standardach rachunkowości).

 

5/5 - (4 votes)
×