Wycena Firm

Model Finansowy - Wycena Przedsiębiorstwa

Model Finansowy - Definicja

Model finansowy to narzędzie służące do analizy i prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości, najczęściej w celu pozyskania finansowania, wyceny, inwestycji w tym określenia ryzyka biznesowego. Jest on niezwykle ważny dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na efektywne zarządzanie finansami, w tym na planowanie, kontrolę i podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, finansowania i innych aspektów finansowych.

Jednym z najważniejszych celów modelu finansowego jest ocena perspektyw przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można dokładnie oszacować przyszłe dochody, koszty i zyski oraz przewidzieć trendy w danym przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. Dzięki tym prognozom, przedsiębiorstwo może podejmować decyzje dotyczące inwestycji, rozbudowy, rozwoju czy poszerzeniu oferty produktowej lub usługowej.

Przedsiębiorstwa często potrzebują finansowania zewnętrznego, takiego jak kredyty, dotacje czy inwestycje, aby sfinansować swoje działania. Także w tym wypadku pojawia się potrzeba stworzenia modelu finansowego, który posłuży do oceny sytuacji finansowej pod kątem ryzyka udzielenia finansowania, na przykład poprzez analizę zdolności przedsiębiorstwa do spłaty kredytu czy prognozowanie przyszłych zysków. Zatem model finansowy pomaga pozyskać zewnętrzne finansowe, dzięki analizie zobowiązań finansowych w relacji do przewidywanych zysków, zysków ze sprzedaży w odniesieniu do specyfiki branży. Warto również zaznaczyć, że przygotowany model finansowy jest nierzadko wykorzystywany do wyceny spółki, a tym samym do wspomaga proces pozyskania finansowania w formie equity, 

Dobry model finansowy powinien także pozwalać na przeprowadzenie analizy wrażliwości, czyli analizę różnych scenariuszy dotyczących przyszłych dochodów, kosztów i zysków. Daje to możliwość przedsiębiorstwu np. dokładnie oszacować ryzyko kredytowe lub analizować zapotrzebowanie na kapitał pod kątem inwestycji. W zależności od spojrzenia i zapotrzebowania, model może być wykorzystywany do tych samych celów (z różnej perspektywy) zarówno przez samą firmę jak i podmioty zewnętrzne. W uproszczeniu, pozwala on na lepsze podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i finansowania.

Model finansowy Excel

W Excelu pod poniższym linkiem znajduje się prosty przykład modelu finansowego opartego na hipotetycznym małym przedsiębiorstwie, które zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów. Model będzie obejmować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych na okres jednego roku.

W tym przykładzie model finansowy pokazuje, jak przychody, koszty i różne operacje wpływają na wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne firmy w ciągu jednego roku. To tylko uproszczony przykład, ale pokazuje, jak można przedstawić różne elementy finansowe w ramach modelu finansowego.

Wycena | Analiza | Inwestycja | Zewnętrzne finansowanie - W jakim celu tworzy się model finansowy?

Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na okres inwestycji/kredytu:

Model finansowy jest używany do przewidywania wyników finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na określony okres (np. 5 lat) pozwala przedsiębiorstwu na przygotowanie planów działania [biznesplan], jakie należy podjąć, aby osiągnąć zakładane cele. Na przykład, gdy firma będzie chciała uruchomić nowy projekt, może potrzebować kredytu. Model finansowy pozwala na sporządzenie prognozy, czy firma będzie w stanie spłacić kredyt z zysków operacyjnych generowanych przez projekt.

Wspomaganie tworzenia modelu biznesowego:

Model finansowy jest częścią modelu biznesowego i pomaga w jego tworzeniu. Wspiera analizę różnych czynników wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa w tym opłacalność inwestycji dla inwestora.  Chociażby w przypadku, gdy firma planuje rozszerzenie działalności o nową linię produktów, model pozwoli oszacować koszty, prognozę sprzedaży i zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową linię produktów.

Weryfikacja założeń / oczekiwanego zwrotu z kapitału:

Model finansowy pozwala na ocenę projektowanego modelu biznesowego pod kątem zapewnienia odpowiedniego zwrotu z kapitału dla inwestora. W przypadku planowania przez firmę inwestycji w nową technologię, pozwala on na oszacowanie kosztów inwestycji i prognozę zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową technologię. Dzięki temu firma może ocenić, czy inwestycja będzie opłacalna i czy zapewni odpowiedni zysk. W tym wymagany poziom zwrotu na aktywa pracujące. 

Narzędzie oszacowania potrzeb finansowych przedsiębiorstwa:

Model finansowy pozwala na oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Pozwala to na zaplanowanie źródeł finansowania i uniknięcie problemów z płynnością finansową. Na przykład, gdy firma planuje ekspansję na nowe rynki, pozwala on na oszacowanie kosztów związanych z ekspansją i potrzeby finansowe, jakie będą się z tym wiązały.

Modelowanie optymalnej struktury finansowania:

Model finansowy pozwala na określenie optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa. Pomaga w analizie różnych źródeł finansowania i wyborze najlepszego rozwiązania, na przykład w momencie zapotrzebowania finansowania na inwestycje.

Struktura modelu finansowego

Struktura modelu finansowego jest ściśle uzależniona od struktury modelu biznesowego oraz celów osiąganych w ramach projektowanego modelu. Model finansowy stanowi jedną z podstawowych części modelu biznesowego i powinien odpowiadać na pytania dotyczące przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego też, sposób w jaki przedsiębiorstwo planuje generować dochody, jakie ma koszty stałe i zmienne, jakie są trendy rynkowe, jakie są cele i wizja przedsiębiorstwa, są kluczowe dla opracowania adekwatnego modelu finansowego. Modelowanie finansowe z aktywnymi formułami najczęściej sporządza się z wykorzystaniem programu excel. 

Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo działa w branży, w której konkurencja jest duża i ciągle rośnie, to musi uwzględnić te czynniki w swoim modelu biznesowym. W takim przypadku, jednym z celów może być maksymalizacja zysków. Wtedy model finansowy musi uwzględniać te cele oraz strukturę kosztów i przychodów, aby dostarczał wyników finansowych, które będą zgodne z założeniami modelu biznesowego.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na strukturę modelu finansowego są założenia na bazie których występuje prognoza kategorii wynikowych. Te założenia dotyczą przewidywanego wzrostu sprzedaży, prognozowanych kosztów, marż, ryzyka rynkowego itp. W przypadku, gdy przyjęte założenia są zbyt optymistyczne lub pesymistyczne, model finansowy może dostarczyć błędnych wyników. Dlatego ważne jest, aby modele finansowe były oparte na rzeczywistych założeniach i były w stanie uwzględniać różne scenariusze, takie jak np. zmiany w rynku lub wzrost kosztów.

Model finansowy powinien być zawsze uzależniony od struktury modelu biznesowego oraz celów przedsiębiorstwa, a także bazować na rzeczywistych założeniach, które pozwalają na przewidywanie przyszłych wyników finansowych twojej firmy.

Czy każdy model wygląda tak samo?

Według E. Bodmera istnieje kilka typów modeli finansowych, które są wykorzystywane w różnych obszarach biznesowych.

Corporate Model

Corporate Model – model finansowy przedsiębiorstwa, który jest używany do oceny perspektyw finansowych całego przedsiębiorstwa. Jest on oparty na prognozowanych wynikach finansowych, takich jak przychody, koszty, zyski, przepływy pieniężne, itp. Ten model jest wykorzystywany do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak rozwój twojego biznesu, restrukturyzacja, czy inwestycje. Używa się go w aspektach takich jak: ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa przed udzieleniem kredytu, prognozowanie przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa na dany okres, analiza kosztów i korzyści w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Project Finance Model

Project Finance Model – model finansowy projektu, który jest używany do oceny rentowności i ryzyka konkretnych projektów. Ten model jest wykorzystywany głównie w projektach infrastrukturalnych i energetycznych, w których finansowanie projektu jest uzależnione od jego zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Zatem model jest w tym przypadku wykorzystywany na potrzeby transakcyjne. 

Acquisition Model

Acquisition Model – model finansowy przejęcia, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstwa, które planuje przejęcie innego przedsiębiorstwa. Ten model opiera się na prognozach przepływów pieniężnych, kosztów i korzyści związanych z przejęciem oraz na analizie synergii między dwoma przedsiębiorstwami. Używa się go do aspektów takich jak: ocena wartości przedsiębiorstwa przed przejęciem, oszacowanie potencjalnych synergii połączonych przedsiębiorstw, analiza kosztów i korzyści związanych z przejęciem. 

Merger Model

Merger Model – model finansowy fuzji, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstw, które planują połączenie. Ten model jest podobny do Acquisition Model, ale jest bardziej skomplikowany ze względu na fakt, że obejmuje analizę finansową dwóch przedsiębiorstw, które planują połączenie.

Więcej o typach modeli pod linkiem tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą modelowania finansowego i biznesplanu

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Wyślij zapytanie

Model Finansowy - budowa 

Zasady tworzenia modeli finansowych mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania tych narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1. Model powinien obejmować istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne jak i w przyszłość – odzwierciedlać całą działalność firmy i uwzględniać zarówno jego obecną sytuację jak i przyszłe cele biznesowe. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie nowej linii biznesowej, model finansowy powinien uwzględniać koszty i przychody związane z tą inwestycją.

2. Horyzont czasowy powinien wynosić kilka lat. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło wcześniej zidentyfikować potencjalne problemy finansowe oraz podjąć odpowiednie działania korygujące.

3. Okres bazowy modelu finansowego powinien wynosić miesiąc, ponieważ pozwala to na dokładne monitorowanie kosztów i przychodów w każdym miesiącu, a także umożliwia dokładne porównanie wyników miesięcznych.

4. Powinien generować bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – te dokumenty są kluczowe dla monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

5. Powinien funkcjonować w sposób dynamiczny, czyli umożliwiać zmianę założeń, co pozwala na dostosowanie modelu do zmieniających się warunków rynkowych. Na przykład, jeśli występują zmiany w regulacjach podatkowych lub w kosztach surowców, model finansowy powinien umożliwiać uwzględnienie tych zmian w celu uzyskania dokładniejszej prognozy.

6. Powinien uwzględniać zależności i trendy w historycznej działalności, co umożliwia uzyskanie bardziej dokładnych prognoz. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo notuje regularne wzrosty sprzedaży w okresie przedświątecznym, model finansowy powinien uwzględniać ten trend w swoich prognozach. Mogłoby to oznaczać zwiększenie przychodów ze sprzedaży w okresie przedświątecznym, a także zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, zakupem większej ilości surowców czy materiałów eksploatacyjnych itp.

7. Przy tworzeniu modelu finansowego należy uwzględnić wiele czynników, w tym strukturę modelu biznesowego, cele projektowanego modelu oraz założenia dotyczące prognoz kategorii wynikowych. Modele finansowe są użyteczne w różnych obszarach, takich jak ocena perspektyw w przyszłości, oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i określenie optymalnej struktury finansowania. Tworzenie modeli finansowych wymaga odpowiedniego podejścia i narzędzi, a modele powinny uwzględniać istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne, jak i przyszłe.

Model finansowy - przykład

W Corporate Mind zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem modeli finansowych w programie Excel. Nasza wiedza z zakresu finansów oraz umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych pozwalają nam dostarczać dokładne, elastyczne i czytelne narzędzia do prognozowania wyników finansowych, analizy scenariuszy biznesowych oraz podejmowania trafnych decyzji. Każdy model jest starannie dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając wartość i klarowność w analizie finansowej. Poniżej w PDF zrzuty ekranu z naszych wybranych modeli finansowych, które realizowaliśmy dla naszych Klientów.

Autor: Katarzyna Wróbel 
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (2 votes)
Scroll to Top