Wycena Firm

Najprostsza Wycena Firmy 

Najprostsza wycena firmy. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, „to wycena której celem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych w pełnej wycenie. W uproszczonej wycenie przedsiębiorstwa powinny zostać wyszczególnione przyjęte ograniczenia i uproszczenia wraz z uzasadnieniem ich zastosowania”. (Patrz punkt 3.1.2 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”)

Uproszczona wycena przedsiębiorstwa – cechy

Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „uproszczona wycena wartości przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Jej wynik może być przedstawiony jako wartość albo przedział wartości.
 • Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
 • Podczas analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury wyceny
 • Wycena oparta jest na podejściach uznanych przez wyceniającego za najbardziej właściwe

Warto również zaznaczyć, że  raport z uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa, podobnie jak raport z wyceny pełnej, sporządza się w formie pisemnej.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Zgodnie ze standardem wyceny, w wycenie przedsiębiorstwa wyróżniane są trzy podejścia: majątkowe, dochodowe i porównawcze.

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw koncentrują się na ocenie wartości jej aktywów i pasywów. Ta metoda uwzględnia zarówno wartość rynkową posiadanych aktywów materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań, co pozwala na określenie wartości firmy na podstawie jej wartości bilansowej. Do majątkowych metod wyceny zalicza się:

 • Metoda skorygowanych aktywów
 • Metoda wartości odtworzeniowej
 • Metoda wartości likwidacyjnej
Więcej na temat metod majątkowych w artykule: Na czym polega wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową ?
 

Podejście dochodowe opiera się na założeniu prognozowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę. Wykorzystuje metody jak np. DCF (Discounted Cash Flow), gdzie prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości obecnej. To podejście pozwala inwestorom ocenić wartość firmy w kontekście jej zdolności do generowania zysków w przyszłości. Do dochodowych metod wyceny zalicza się:

Podejście porównawcze opiera się na porównaniu wartości firmy z wartościami innych porównywalnych firm notowanych na giełdzie. To podejście często wykorzystuje wskaźniki takie jak P/E (Price-to-Earnings) czy EV/EBITDA (Enterprise Value-to-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), umożliwiając inwestorom ocenę wartości firmy na tle konkurencji i rynkowych trendów.

Więcej na temat wskaźnika EBITDA w artykule: Kluczowy  wskaźnik finansowy EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – definicja

Uproszczona Wycena Przedsiębiorstwa - Podsumowanie

Uproszczona wycena przedsiębiorstwa to wycena charakteryzująca się relatywnie dużą wiarygodnością (porównywalną z wyceną pełną). Należy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od wyceny pełnej następuje pewne pominięcie mniej istotnych procedur, czy metod wyceny.

W ramach procedury jej przeprowadzania:

 • pozyskuje się i poddaje analizie istotne informacje jednakże o ograniczonym zakresie 
 • stosuje się podejścia uznane za najbardziej właściwe.

Efektem końcowym wyceny jest pisemny raport z wyceny przedsiębiorstwa, którego najważniejszym elementem jest przedstawienie szacunku wartości. Obok szacunku wartości przedsiębiorstwa w raporcie przedstawia się założenia oraz istotne informacje wpływające na wartość a także zastosowane uproszczenia orz pominięcia informacji 

Niewątpliwą zaletą uproszczonej wyceny jest uzyskanie wysokiej wiarygodności wyceny , przy relatywnie krótkim czasie wyceny oraz mniejszych nakładach finansowych na sporządzenie takiej wyceny. Największą wadą wyceny uproszczonej jest ryzyko pominięcia istotnych informacji, które mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki wyceny wartość.

*Przy opracowaniu odpowiedzi wykorzystano  KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” 

Najczęściej zadawane pytania:

Możliwe jest samodzielne oszacowanie wartości firmy, ale jest to zadanie wymagające odpowiednich umiejętności i dostępu do odpowiednich danych. Dostęp do kompleksowych wyników finansowych firmy, informacji o rynku, umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej oraz znajomość czynników mających wpływ na wycenę Twojej firmy są kluczowe dla dokładnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, że profesjonaliści, tacy jak doradcy finansowi lub specjaliści ds. wyceny, posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, są oni w stanie dokonać wyceny wartości Twojej firmy w sposób profesjonalny, tak, żebyś mógł otrzymać rzetelną wycenę. Stosunkowo prosta wycena firmy może dać niepotrzebnie niższą wartość, jeżeli nie zostanie przeprowadzona w odpowiedni sposób.

Wycena firmy potrzebna jest w sytuacjach m. in. takich jak:

 • sprzedaż firmy
 • transakcje kupna
 • potrzeby sprawozdawcze
 • sprawy sądowe
 • likwidacja
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • planowanie sukcesji
 • wyznaczenie kierunku rozwoju

Wybór metody wyceny powinien być dobrze uzasadniony kontekstem przedsiębiorstwa, dostępnością danych oraz celem wyceny. Metoda majątkowa może być preferowana, gdy aktywa fizyczne, takie jak nieruchomości lub maszyny, stanowią znaczącą część wartości przedsiębiorstwa. Metoda dochodowa, zwłaszcza metoda dyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), jest często stosowana dla firm, których wartość wynika głównie z ich zdolności do generowania przyszłych dochodów.  Metoda porównawcza może być stosowana dla firm o podobnym profilu działalności  do spółek notowanych ze względu na dostępność danych.

Wycena wartości firmy to bardziej złożony proces niż jedynie określenie wartości aktywów. Wycena wartości firmy obejmuje szereg czynników, a wartość aktywów stanowi tylko jedną z wielu składowych tej oceny. W procesie wyceny wartości firmy stosuje się różne metody, a wybór metody wyceny zależy od specyfiki branży, dostępności danych i celu wyceny. Wartość aktywów może być jednym z elementów używanych w tych metodach, ale sama w sobie nie jest pełnym odzwierciedleniem wartości firmy.

Autor: Katarzyna Wróbel 
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (1 vote)
×