Wycena Firm

Co znaczy CFO? Zarobki, zakres obowiązków. CFO na godziny

Zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. To elastyczne podejście do zatrudnienia pozwala firmom korzystać z doświadczenia wysoko wykwalifikowanego specjalisty tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. W ten sposób, przedsiębiorstwa unikają stałych kosztów zatrudnienia na pełny etat, co może być szczególnie atrakcyjne w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

CFO - definicja

Chief Financial Officer, czyli Dyrektor Finansowy, pełni funkcję kluczowego lidera w dziale finansowym przedsiębiorstwa. Jego rola obejmuje nie tylko nadzór nad rachunkowością i raportowaniem finansowym, ale także aktywny udział w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Współpracując z innymi działami, CFO nie tylko kontroluje koszty, ale także kształtuje politykę inwestycyjną oraz analizuje potencjalne ryzyka i szanse dla firmy. Wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej oraz finansów to fundament, na którym buduje się kompetencje Dyrektora Finansowego. Umiejętność skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa wymaga nie tylko głębokiej znajomości zasad rachunkowości, ale także zdolności analitycznych w interpretowaniu danych finansowych. CFO powinien być w stanie nie tylko monitorować bieżącą sytuację finansową firmy, ale także prognozować i planować długofalowe strategie. Nadzór nad przygotowaniem raportów i sprawozdań finansowych to kluczowy aspekt roli CFO. Te dokumenty nie tylko dostarczają informacji o zdrowiu finansowym firmy, ale także stanowią podstawę do podejmowania decyzji. Równie ważne są umiejętności z zakresu prawa podatkowego, ponieważ przepisy podatkowe mają znaczący wpływ na strukturę finansową przedsiębiorstwa. Znajomość prawa pozwala na optymalizację podatkową, minimalizację ryzyka i zachowanie zgodności z obowiązującymi regulacjami.

CFO - zakres obowiązków | praca CFO

Rola Chief Financial Officer (CFO) obejmuje obszerny zakres obowiązków, mających kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W centrum działań CFO znajduje się kształtowanie oraz realizacja strategii finansowej, która stanowi fundament długoterminowego rozwoju organizacji. Zadaniem CFO jest również aktywne uczestnictwo w procesie planowania i ewidencjonowania budżetu, zapewniając równocześnie jego skrupulatną kontrolę i zgodność z założeniami strategicznymi. Nadzór nad przygotowywaniem raportów i sprawozdań finansowych stanowi istotną część obowiązków CFO, który dba o kompletność, rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami. Poza aspektem raportowania, CFO jest kluczowym uczestnikiem oceny projektów inwestycyjnych oraz podejmowania decyzji strategicznych, takich jak fuzje czy przejęcia. CFO odpowiada również za nadzór nad procesem przygotowywania rocznego budżetu i planów wieloletnich, monitorując ich realizację. W ramach analizy sytuacji przedsiębiorstwa, CFO identyfikuje mocne i słabe strony firmy, proponując jednocześnie skuteczne rozwiązania. Kluczowym aspektem jest również nadzór nad kontrolą wewnętrzną, który ma na celu minimalizację ryzyka i zabezpieczenie aktywów. CFO skupia się także na zagadnieniach związanych z płynnością finansową firmy, w tym zabezpieczeniu ryzyka kursowego. Optymalizacja struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego to kolejne obszary działania, w których CFO podejmuje efektywne działania. Dodatkowo, CFO aktywnie kształtuje politykę podatkową organizacji i współpracuje z różnymi partnerami biznesowymi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, audytorzy, inwestorzy oraz organy podatkowe. W ramach szerokiego zakresu obowiązków, CFO nadzoruje również prace działów finansowo-księgowego i kontrolingu, zapewniając efektywność i zgodność z przyjętymi standardami działania.

Porozmawiajmy o Zarządzaniu Finansami Twojej Firmy
Wyślij zapytanie

CFO - zarobki w 2023 roku

Poniżej znajduje się tabela prezentująca zakres wynagrodzeń dla Dyrektora Finansowego (według portalu wynagrodzenia.pl) przy założeniu zatrudnienia na umowę o pracę, uwzględniając zarówno kwoty brutto, jak i netto. Mediana wynagrodzeń dla CFO wynosi 21,020 PLN brutto, co przekłada się na średnie wynagrodzenie netto w wysokości 14,659 PLN.

W przypadku 25% najgorzej wynagradzanych dyrektorów finansowych, ich zarobki oscylują poniżej 15,860 PLN brutto, co przekłada się na kwotę netto w wysokości 11,142 PLN. Z kolei 25% najlepiej opłacanych CFO może liczyć na kwoty przekraczające 28,790 PLN brutto, co daje wynagrodzenie netto powyżej 19,956 PLN. Te wartości odzwierciedlają zakres wynagrodzeń dla dyrektorów finansowych na różnych poziomach doświadczenia i w różnych firmach, będąc jednocześnie istotnym odzwierciedleniem zróżnicowania na rynku pracy.

Wynagrodzenia
Kwota brutto
Kwota netto
Mediana
21 020
14 659
25% najgorzej wynagradzanych
15 860
11 142
25% najlepiej wynagradzanych
28 790
19 956

CFO na godziny | Zewnętrzny dyrektor finansowy na godziny - Oferta

W ramach CFO na godziny oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

  • Zarządzanie finansami firmy
  • Badanie rentowności firmy
  • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa
  • Budżetowanie oraz modelowanie finansowe
  • Współpraca księgowa
  • Budowa raportów finansowych
Porozmawiajmy o Zarządzaniu Finansami Twojej Firmy
Wyślij zapytanie

Najczęściej zadawane pytania:

Chief Financial Officer (CFO) to dyrektor finansowy w organizacji, pełniący kluczową rolę w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Jego rola obejmuje nadzór nad aspektami budżetowymi, inwestycyjnymi i raportowaniem finansowym, mającymi kluczowy wpływ na decyzje o charakterze ekonomicznym i biznesowym. CFO pełni istotną funkcję w planowaniu rozwoju finansowego i utrzymaniu stabilności organizacji.

Głównym zadaniem dyrektora finansowego jest kształtowanie i realizacja strategii finansowej, obejmującej planowanie budżetu, nadzór nad raportowaniem finansowym oraz ocenę projektów inwestycyjnych. CFO jest partnerem dla zarządu uczestniczącym w procesie podejmowania kluczowych decyzji strategicznych, takich jak fuzje czy przejęcia. Dodatkowo, CFO odpowiada za optymalizację struktury kosztów, kontrolę płynności finansowej oraz nadzór nad polityką podatkową organizacji. Jego rola sięga również współpracy z bankami, audytorami i innymi partnerami biznesowymi, a także nadzoru nad pracą działów finansowo-księgowego i kontrolingu w firmie.

Dyrektor do spraw finansowych w Polsce może spodziewać się zróżnicowanego zakresu wynagrodzenia w zależności od doświadczenia i rozmiarów firmy. Miesięczne wynagrodzenie całkowite dla tego stanowiska kształtuje się na poziomie mediany wynoszącej 21 020 PLN brutto. Niemniej jednak, istnieje rozpiętość zarobków, gdzie co drugi dyrektor finansowy otrzymuje pensję w przedziale od 15 860 PLN do 28 790 PLN. Dla 25% najgorzej wynagradzanych dyrektorów finansowych, zarobki kształtują się poniżej 15 860 PLN brutto, podczas gdy 25% najlepiej opłacanych może liczyć na kwoty przekraczające 28 790 PLN brutto. To zróżnicowanie wynagrodzeń odzwierciedla różnice w doświadczeniu, umiejętnościach oraz sektorze działalności przedsiębiorstwa.

Typową ścieżką edukacyjną dla dyrektorów finansowych jest zdobycie wykształcenia w dziedzinie księgowości lub finansów, często uzupełnianego dyplomem ukończenia studiów biznesowych, preferowanych w postaci MBA. Wiedza na temat ogólnych standardów rachunkowości (GAAP), budżetowania, planowania i analizy finansowej, a także umiejętność zarządzania przepływami pieniężnymi są kluczowymi kompetencjami dla dyrektora finansowego. Kompetencje niezbędne dla osiągnięcia tego stanowiska obejmują wykształcenie wyższe w obszarze finansów lub ekonomii, minimum 5-letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami, a także praktyczną znajomość przepisów podatkowych, rachunkowości zarządczej i standardów raportowania. Umiejętność organizacji finansowania krótko- i długoterminowego, dbałość o płynność finansową oraz znajomość zagadnień związanych z raportowaniem giełdowym są kluczowe, zwłaszcza w przypadku firm notowanych na GPW. Dodatkowo, znajomość języka angielskiego, biegła obsługa pakietu MS Office (zwłaszcza Excel z VBA), doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników są istotnymi kompetencjami, które przyczyniają się do skutecznego wykonywania obowiązków dyrektora finansowego.

CFO przyszłości będzie bardziej zaawansowanym liderem biznesowym, wykorzystującym analizy danych i technologie cyfrowe do podejmowania decyzji finansowych. Będzie bardziej zintegrowany z operacjami firmy, skoncentrowany na tworzeniu wartości dodanej, ochronie przed ryzykiem i zrównoważonym rozwoju. Jego rola obejmie zarządzanie kapitałem ludzkim oraz rozwijanie strategii finansowej opartej na innowacjach i zrównoważonych praktykach.

CFO (Chief Financial Officer) zarządza finansami i strategią finansową firmy. CEO (Chief Executive Officer) to główny wykonawca i lider całej organizacji, nadzorujący całość operacji. COO (Chief Operating Officer) kieruje codziennymi operacjami firmy, dba o jej wydajność i funkcjonowanie. CFO to główny odpowiedzialny za finanse, CEO to najwyższa władza, a COO zarządza operacyjnymi aspektami biznesu.

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top