Wycena Firm

Wycena spółek oraz firm wnoszonych do fundacji rodzinnych

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 21.02.2023 r.)  wprowadzona do polskiego systemu prawnego jest utworzonym podmiotem prawnym, mającym na celu zgromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz realizację świadczeń na rzecz beneficjentów. Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest oficjalne odseparowanie firm rodzinnych od życia rodzinnego. Majątek rodziny przechodzi na własność fundacji rodzinnej, która pełni rolę rodzaju skarbca rodowego. Jej zadaniem jest nie tylko zapewnienie rodziny odpowiednich środków finansowych, ale także realizacja wizji fundatora i pielęgnowanie wartości, które przyjął w biznesie. Fundacja rodzinna stanowi zatem strukturę umożliwiającą równowagę pomiędzy aspektami finansowymi a długofalowymi celami i misją biznesu rodzinnego. W kontekście ochrony prowadzenia działalności gospodarczej, celem fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej, szczególnie w sytuacji spadkobrania, gdy nie wszyscy spadkobiercy są zainteresowani kontynuacją tej działalności.

Wycena spółek | firm wnoszonych do fundacji rodzinnych - Oferta

Mając na uwadze potencjalne wniesienie udziałów lub akcji na rzecz funduszu założycielskiego, konieczne jest ustalenie ich wartości, czyli de facto przedstawienie ich ekonomicznego znaczenia, które stanie się podstawą funduszu. Kluczowe jest, aby wartość udziałów/akcji odzwierciedlała ich bieżącą wartość rynkową ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Corporate Mind od lat wspiera klientów w w określeniu realnej wartości ich przedsiębiorstw. Zapewniamy profesjonalne podejście, zachowanie poufności danych oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w obszarze wyceny przedsiębiorstw. Z naszą ofertą można zapoznać się tutaj wycena przedsiębiorstwa. W praktyce możliwe jest skorzystanie z różnych metod wyceny, obejmujących podejście dochodowe, metody majątkowe i rynkowe. Te różnorodne podejścia umożliwiają pełniejsze zrozumienie ekonomicznego wymiaru udziałów lub akcji i pozwalają na adekwatne określenie ich wartości.

Jak założyć fundację rodzinną i wnieść do niej majątek?

Zgodnie z treścią art. 21. Ustawy o fundacji rodzinnej do powstania fundacji rodzinnej jest wymagane:

  1. złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie;
  2. ustalenie statutu;
  3. sporządzenie spisu mienia;
  4. ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę̨ lub statut;
  5. wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie;
  6. wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.
Kiedy powstaje fundacja rodzinna? W momencie sporządzenia w formie aktu notarialnego aktu założycielskiego lub ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną.

Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej definiują jej beneficjenta. Zgodnie z treścią art. 30. Ustawy o fundacji rodzinnej beneficjentem może być:

  1. osoba fizyczna,
  2. organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego
  3. fundator

Jakie mienie można wnosić do fundacji rodzinnej na fundusz założycielski?

Podczas rejestracji fundacji rodzinnej wymagane jest sfinansowanie przez fundatora funduszu założycielskiego, który, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, określa statut fundacji rodzinnej, ale jego wartość nie może być mniejsza niż 100 000 zł (art. 17 UFR). Ważne jest, aby ta wartość była utrzymywana, co oznacza, że w trakcie istnienia fundacji rodzinnej fundator musi zadbać o to, aby wysokość funduszu założycielskiego nie spadła poniżej minimalnej kwoty. Przedmiotem wkładu do fundacji rodzinnej może również być mienie, a zgodnie z Art. 19 UFR art. 19 ust 1 przez wnoszone mienie rozumie się wartość́ rynkową składników wniesionego mienia w innej postaci niż̇ środki pieniężne, ustaloną na dzień wniesienia mienia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wnieść udziały i akcje spółki do fundacji rodzinnej?

Ze względu na możliwość wniesienia na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji akcji lub udziałów, trzeba dokonać ich wyceny, tzn określić wartość rynkową składników mienia wniesionego do fundacji. Istotą staje się wycena przedsiębiorstwa (wycena spółki akcyjnej, wycena spółki z o.o.) i co za tym idzie również wycena akcji bądź udziałów.

Przeprowadzenie wyceny firmy możliwe jest przy zastosowaniu szeregu metod, takich jak między innymi metoda dochodowa, metoda porównawcza bądź metoda majątkowa.

Wycena Przedsiębiorstwa metodą dochodową tzn. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – stosowana jest do wyceny przedsiębiorstwa generujących dochód i dodatnie przepływy pieniężne, o ugruntowanej pozycji rynkowej, pozwalającej zakładać dalszą generację takich dochodów i przepływów. Metoda ta koncentruje się na przyszłych przepływach, a zatem pozwala na uwzględnienie przyszłych korzyści, które zostaną wygenerowane przez przedsiębiorstwo.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą określa wartość rynkową wycenianego podmiotu poprzez porównanie go do podobnych spółek, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych lub będących przedmiotem kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym. Analiza mnożników takich jak cena do zysku, cena do przychodów itp. pozwala określić oczekiwania i percepcję inwestorów, a co za tym idzie wyznaczyć wartość rynkową wycenianego przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową odnosi się szczególnie do przedsiębiorstw, których działalność opiera się w dużym stopniu na rzeczowych składnikach majątkowych, jak nieruchomości , urządzenia czy maszyny. Metody majątkowe wyznaczają wartość przedsiębiorstwa na podstawie oszacowania wartości jego składników majątku. Podstawowe założenie przyjmowane w tej grupie metod stanowi, że wartość przedsiębiorstwa stanowi wartość netto jego majątku.

Podsumowanie

Fundacja rodzinna, zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, stanowi osobę prawną mającą na celu gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz realizację świadczeń na ich rzecz. Umożliwia oficjalne odseparowanie sfery biznesowej od życia rodzinnego poprzez przeniesienie majątku rodziny na własność fundacji. Podczas rejestracji fundacji, fundator wnosi fundusz założycielski, którego wartość musi wynosić co najmniej 100 000 zł. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także sam fundator. Proces wnoszenia udziałów i akcji do fundacji wymaga ich wyceny, która może być dokonana różnymi metodami, takimi jak metoda dochodowa, porównawcza czy majątkowa.

Najczęściej zadawane pytania:

Organy fundacji rodzinnej to zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów. Zarząd fundacji rodzinnej odpowiada za zarządzanie nią, reprezentację oraz wdrożenie celów zapisanych w statucie fundacji. Rada nadzorcza, będąc opcjonalnym organem, może być powołana przez fundatora na mocy postanowień statutu fundacji. Jej głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu. Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej składa się z beneficjentów fundacji, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do uczestniczenia w nim, zgodnie z postanowieniami statutu.

Autor: Katarzyna Wróbel 
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top