Wycena Firm

Pobierz artykuł

Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Wprowadzenie pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji, do ustawy Prawo Upadłościowe od 1 stycznia 2016 r. stanowi istotny krok, który odzwierciedla praktyki stosowane od dłuższego czasu w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada. Zapisy regulujące tę instytucję można znaleźć w art. 56a-h Prawa Upadłościowego.

Procedura pre-pack polega na tym, że dłużnik poszukuje inwestora, z którym ustala warunki sprzedaży przedsiębiorstwa, unikając jednocześnie skomplikowanej i czasochłonnej procedury likwidacji majątku. Istnieje również możliwość, że to wierzyciel przejmuje inicjatywę w poszukiwaniu inwestora. Dzięki pre-pack zadłużony i niewypłacalny podmiot ma szansę uniknąć uciążliwych skutków związanych z tradycyjną likwidacją, a także utrzymać miejsca pracy, renomę firmy, relacje z kontrahentami i stabilność na rynku. Ten proces umożliwia płynne przechodzenie własności, często nawet niezauważalne dla uczestników obrotu gospodarczego, ponieważ firma kontynuuje swoją działalność. Warto zaznaczyć, że w przypadku pre-pack nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do tradycyjnych form przejęć.

Wycena Pre - Pack
Wyślij zapytanie

Wniosek o pre-pack

Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmuje przedstawienie sądowi upadłościowemu informacji dotyczących potencjalnego nabywcy oraz proponowanej ceny, która nie może być niższa niż oszacowana wartość przedsiębiorstwa. Po zatwierdzeniu wniosku przez sąd, syndyk jest zobowiązany do zawarcia umowy z nabywcą dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa. Istotnym elementem składanego wniosku o ogłoszenie upadłości jest opis i oszacowanie przedmiotu transakcji. Wartość przedsiębiorstwa jest ustalana przez biegłego sądowego wpisanego na listę biegłych sądowych, który sporządza szczegółowy opis, uwzględniając m.in. przedmiot działalności, środki trwałe, prawa i obciążenia. Biegły działa zgodnie z normami rzeczoznawców majątkowych oraz z art. 319 Prawa Upadłościowego. Ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa i powodzenie procesu likwidacji zależą od dokładności oszacowania biegłego. Określenie wartości przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie zarówno dla kontrahentów, jak i uczestników postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami prawa, sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w przypadku, gdy cena proponowana przez potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa przewyższa kwotę, jaka jest możliwa do uzyskania w standardowym postępowaniu upadłościowym, pomniejszoną o koszty związane z procesem.

Wycena pre-pack

Wycena firmy może być dokonywana przy użyciu różnych metod, dostosowanych do kontekstu i celu analizy. Istnieje kilka powszechnie stosowanych podejść do szacowania wartości firmy, z których kilka to:

1
Wartość księgowa:

Wykorzystuje wartości bilansowe firmy, takie jak wartość aktywów netto lub kapitał własny. Wartość księgowa to różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań firmy –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda majątkowa)

2
Metoda porównawcza:

Opiera się na porównaniu wartości firmy z danymi innych podobnych firm na rynku. Analizuje się różne wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik cena/zysk (P/E), wskaźnik wartości księgowej (P/B) czy wskaźnik EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do EBITDA) –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda porównawcza)

3
Metoda DCF (Discounted Cash Flow):

Polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych przewidywanych przez firmę –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF

Warto pamiętać, że wycena firmy, zwłaszcza w kontekście pre-pack, jest procesem złożonym, uwzględniającym różnorodne czynniki, takie jak branża, perspektywy wzrostu czy ryzyko inwestycji. 

Wycena Pre - Pack
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

  1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
  2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
  3. Modelowanie Finansowe
  4. Badanie Due Diligence Finansowe
  5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
  6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Przygotowana likwidacja - korzyści

Pre-pack stanowi innowacyjny mechanizm umożliwiający sprzedaż części lub całego przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania się w złożone procedury postępowania upadłościowego. To podejście niesie ze sobą szereg korzyści, w tym:

Aspekty
Korzyści
Procedura
Innowacyjny mechanizm pre-pack umożliwiający sprzedaż przedsiębiorstwa bez skomplikowanych procedur upadłościowych.
Oddłużenie
Możliwość skutecznego oddłużenia przedsiębiorstwa, co stanowi kluczowy benefit tego podejścia.
Ciągłość działalności
Zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy, obejmujące zatrzymanie utraty pracowników i utrzymanie stabilności operacyjnej.
Koszty
Obniżenie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, co przyczynia się do efektywnego zarządzania finansami.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena przedsiębiorstwa w ramach pre-pack, a wyceny w ramach procesu restrukturyzacji różnią się przede wszystkim kontekstem i czasem, w jakim są przeprowadzane. Wycena pre-pack jest bardziej skoncentrowana na szybkim działaniu i zapewnieniu ciągłości działalności przedsiębiorstwa, podczas gdy wycena w ramach procesu restrukturyzacji może być bardziej kompleksowa i uwzględniać długoterminowe cele i potrzeby przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy. Więcej w artykule: Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Autor: Katarzyna Wróbel
Znajdź mnie na Linkedin!

5/5 - (1 vote)
×