Wycena Firm

Kategorie
Wycena Wycena przedsiębiorstwa wycena znaku towarowego znak towarowy

Jaki jest koszt wyceny znaku towarowego?

Dodano: 19 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Jaki jest koszt wyceny znaku towarowego?

Wycena znaku towarowego to skomplikowany i wielowymiarowy proces, mający kluczowe znaczenie dla właścicieli marek i przedsiębiorstw. Znaki towarowe, będące jednymi z najważniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, wymagają starannej i profesjonalnej oceny, aby właściwie zrozumieć ich wartość rynkową. Wycena znaku towarowego nie jest jednorazowym działaniem, lecz ciągłym procesem monitorowania wartości marki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Koszty wyceny mogą się znacznie różnić w zależności od szeregu czynników, takich jak złożoność marki, zakres geograficzny jej działalności, branża, w której operuje, oraz wybrane metody wyceny.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Wycena znaku towarowego - od czego zależy koszt ?

Koszt wyceny znaku towarowego jest zmienny i zależy od wielu czynników. Na początku warto podkreślić, że w przypadku nieskomplikowanych analiz, wycena może zaczynać się już od około 6 tysięcy złotych. Pierwszym istotnym czynnikiem wpływającym na koszt jest złożoność samego znaku towarowego, w tym jego historia, rozpoznawalność na rynku oraz zakres prawny ochrony. Drugim czynnikiem jest branża, w której działa marka, ponieważ różne sektory rynku mają odmienne standardy i konkurencję, co wpływa na metodologię i głębokość analizy. Trzeci element to zakres geograficzny działalności marki; im większy obszar, tym analiza jest bardziej złożona i tym samym droższa.

Czwarty aspekt to wybrana metoda wyceny; różne podejścia, takie jak metoda dochodowa, kosztowa czy rynkowa, wymagają różnych danych i analiz, co przekłada się na koszty. Piątym ważnym elementem jest doświadczenie i renoma firmy wyceniającej; wyspecjalizowane agencje mogą pobierać wyższe stawki, ale często oferują też bardziej szczegółowe i precyzyjne analizy. Szósty czynnik to cel wyceny, na przykład czy jest ona przeprowadzana na potrzeby transakcji, restrukturyzacji firmy, czy sprawozdawczości finansowej. Siódmy aspekt to konieczność uwzględnienia dodatkowych analiz rynkowych lub badań konsumenckich, które mogą być potrzebne do oceny wartości marki. Ostatnią kwestią jest dynamika rynku; w szybko zmieniających się branżach, gdzie wartość marki często ulega fluktuacjom, wycena może być procesem bardziej złożonym i kosztownym. Wszystkie te czynniki składają się na ostateczny koszt wyceny znaku towarowego, który może się znacznie różnić w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa.

Złożoność marki
Czynniki
Przybliżony koszt wyceny
Niska
Podstawowa analiza, mała liczba produktów/usług, ograniczony zakres geograficzny, mniejsza rozpoznawalność
Niski (np. od 6 tys. zł w górę)
Średnia
Średni zakres produktów/usług, średni zakres geograficzny, umiarkowana rozpoznawalność
Średni (wymaga dokładniejszej analizy i szerszego zakresu danych)
Wysoka
Szeroki zakres produktów/usług, globalny zasięg, wysoka rozpoznawalność, złożona historia marki
Wysoki (złożona analiza, wymaga szczegółowych badań i wnikliwej oceny)

Koszt wyceny a rejestracja znaku towarowego

Koszt wyceny znaku towarowego nie jest bezpośrednio związany z samym faktem jego zarejestrowania w urzędzie patentowym, lecz zależy od szeregu innych, bardziej złożonych czynników. Kluczowe znaczenie ma stopień skomplikowania samego znaku, co obejmuje jego historię, zakres ochrony prawnej, a także pozycję na rynku i rozpoznawalność wśród konsumentów. Równie istotna jest dokumentacja dotycząca znaku towarowego, w tym dane o dotychczasowych działaniach marketingowych, analizach rynkowych i wszelkich informacjach, które mogą mieć wpływ na jego wartość. Wycena staje się bardziej skomplikowana i kosztowna, gdy znak towarowy jest szeroko rozpoznawalny, ma długą historię lub jest związany z szeroką gamą produktów i usług. W związku z tym, choć sam fakt zarejestrowania znaku w urzędzie patentowym jest ważny, to właśnie te dodatkowe aspekty mają decydujący wpływ na ostateczny koszt wyceny znaku towarowego.

Jak zastrzec swój znak towarowy w urzędzie patentowym?

Aby zastrzec swój znak towarowy w urzędzie patentowym, należy podjąć kilka ważnych kroków. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na oficjalnej stronie urzędu patentowego, pierwszym etapem jest zrozumienie, co właściwie stanowi znak towarowy i jakie oznaczenia mogą uzyskać ochronę prawną. Następnie, ważne jest sprawdzenie, czy istnieją już znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, które chcemy zgłosić. Kolejny krok to dokonanie formalnego zgłoszenia znaku towarowego. Proces ten obejmuje wypełnienie podania wraz z wykazem towarów i usług, które mają być związane ze znakiem, zgodnie z klasyfikacją nicejską. Po przygotowaniu dokumentacji, należy wnieść opłatę za zgłoszenie znaku towarowego.

Podkreślenia wymaga fakt, że procedury i wymagania mogą ulec zmianie, dlatego dla uzyskania najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji najlepiej jest odwiedzić oficjalną stronę urzędu patentowego. Tam znajdują się wszystkie niezbędne instrukcje i formularze, a także szczegółowe informacje na temat opłat i wymaganych dokumentów.

Wycena wartości marki lub znaku towarowego — po co wyceniać

Wycena wartości marki lub znaku towarowego pełni kilka kluczowych funkcji, które są niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorstwa. Po pierwsze, pozwala ona na uzyskanie rzetelnej i obiektywnej oceny wartości niematerialnych aktywów, co jest istotne przy sprzedaży firmy, negocjacjach dotyczących fuzji lub przejęć, oraz w procesie pozyskiwania inwestorów. Po drugie, regularna wycena marki umożliwia monitorowanie jej wartości w czasie, co jest kluczowe dla strategicznego planowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Trzecim ważnym aspektem jest możliwość wykorzystania wyników wyceny do celów sprawozdawczych i bilansowych, co jest wymagane w niektórych jurysdykcjach dla celów podatkowych i finansowych. Ponadto, dokładna wycena jest niezbędna przy ustalaniu opłat licencyjnych oraz wartości odszkodowań w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej. Ostatecznie, zrozumienie wartości marki pozwala na lepsze zarządzanie jej kapitałem i budowanie długoterminowej strategii rozwoju, co jest kluczowe dla sukcesu i stabilności firmy na rynku.

Nazwa firmy i logo firmy a wycena marki (znaku towarowego)

W kontekście wyceny marki, znaczący wpływ ma fakt, czy nazwa i logo firmy są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia ochronę prawną nazwy i logo, co zwiększa ich wartość, ponieważ ogranicza ryzyko nieautoryzowanego wykorzystania przez konkurencję. Zastrzeżone znaki towarowe są uznawane za cenne aktywa niematerialne, które mogą znacznie podnieść ogólną wartość marki. Umożliwiają one firmie wyłączność na wykorzystywanie nazwy i logo w określonym zakresie, co może przekładać się na silniejszą pozycję rynkową i lepszą kontrolę nad wizerunkiem marki.

Ponadto, posiadanie zastrzeżonych znaków towarowych dodaje wiarygodności i prestiżu, co jest szczególnie ważne w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi. Zastrzeżenie znaku towarowego może także być kluczowe w przypadku potencjalnych sporów prawnych, ponieważ stanowi dowód na prawa własności i pierwszeństwo użycia. W procesie wyceny marki, zastrzeżone znaki towarowe są często oceniane wyżej niż marki, ponieważ zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i możliwości ekspansji rynkowej. Ostatecznie, inwestycja w ochronę prawną nazwy i logo firmy jako znaków towarowych przyczynia się do zwiększenia wartości marki, stanowiąc istotny element strategii budowania trwałego kapitału marki.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź czy to dla Ciebie
Wyślij zapytanie

Metody wyceny marki - jak wycenić markę?

Wycena marki to skomplikowany proces, wymagający zastosowania jednej lub więcej metod, aby dokładnie określić jej wartość. Jedną z podstawowych metod jest podejście dochodowe, które ocenia przyszłe przepływy pieniężne przypisywane marce, uwzględniając jej wpływ na lojalność klientów i decyzje zakupowe. Inna popularna metoda, kosztowa, opiera się na ocenie kosztów poniesionych na stworzenie i rozwój marki, włączając w to wydatki na marketing i reklamę. Metoda rynkowa, z kolei, porównuje markę z podobnymi markami, które zostały sprzedane lub są notowane publicznie, aby ustalić jej rynkową wartość. W niektórych przypadkach stosuje się także podejście mieszane, które łączy elementy różnych metod, aby uzyskać bardziej zrównoważoną ocenę wartości marki lub wartość znaku towarowego. Ostateczny wybór metody wyceny zależy od specyfiki marki, dostępnych danych i celu, dla którego przeprowadzana jest wycena twoje marki.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena wartość znaku towarowego Wycena przedsiębiorstwa wycena znaku towarowego znak towarowy

Wycena znaku towarowego w bilansie

Dodano: 13 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Wycena znaku towarowego w bilansie

W dobie globalnej konkurencji i dynamicznie zmieniających się rynków, znaki towarowe stanowią jeden z najważniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Dokładna wycena znaku towarowego w bilansie jest nie tylko wymogiem zgodności z przepisami rachunkowymi, ale także odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa, wpływając na decyzje inwestorów i strategie rynkowe.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Kiedy wartość znaku towarowego ujmuje się w bilansie?

Wartość znaku towarowego jest ujmowana w bilansie przedsiębiorstwa, kiedy spełnione są określone kryteria zgodne z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 38 (MSR 38). Kluczowe warunki to: identyfikowalność znaku towarowego, kontrola nad nim przez jednostkę, przewidywane przyszłe korzyści ekonomiczne, wynikanie z tytułów umownych oraz możliwość ustalenia wiarygodnej jego wartości. Znak towarowy musi być zatem możliwy do wyodrębnienia, sprzedania, przekazania, licencjonowania lub oddania do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu z innymi umowami. Kontrolowanie znaku towarowego oznacza, że przedsiębiorstwo na podstawie tytułu prawnego może uzyskiwać z niego przyszłe korzyści, takie jak przychody ze sprzedaży, oszczędności kosztów lub inne korzyści wynikające z jego wykorzystania. Wartość znaku towarowego powinna być oparta na rzetelnej wycenie, odzwierciedlającej wszelkie koszty jego nabycia lub wytworzenia, co jest szczególnie ważne w przypadku transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Ujęcie w bilansie wymaga, aby znak towarowy został nabyty przez przedsiębiorstwo lub był w jego posiadaniu w charakterze inwestycyjnym, spełniając wymagania w zakresie wiarygodnego ustalenia jego wartości. W ten sposób, wycena i ujęcie znaku towarowego w bilansie odzwierciedla jego realną wartość dla przedsiębiorstwa i stanowi ważny element sprawozdawczości finansowej.

Wycena znaku towarowego – po co wyceniać ?

Wycena znaku towarowego dla celów bilansowych jest kluczowym procesem, który umożliwia właściwe wykazanie wartości niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa. Dokładna wycena znaku towarowego jest niezbędna, aby odzwierciedlić jego rzeczywistą wartość ekonomiczną w bilansie firmy. Ta praktyka nie tylko zapewnia zgodność z obowiązującymi standardami rachunkowości, ale także dostarcza istotnych informacji dla inwestorów, udziałowców i analityków finansowych na temat zdolności firmy do generowania wartości. W bilansie, właściwie wyceniony znak towarowy może znacząco wpłynąć na ocenę ogólnej wartości firmy, odzwierciedlając jej potencjał rynkowy i siłę marki. W kontekście transakcji biznesowych, takich jak fuzje i przejęcia, wycena ta umożliwia realistyczne ustalenie wartości transakcyjnej. Ponadto, wycena znaków towarowych pozwala na monitorowanie ich wartości w czasie, co jest kluczowe dla zarządzania zmianami w wartości i przeprowadzania niezbędnych testów na utratę wartości. W efekcie, precyzyjna wycena i ujęcie znaku towarowego w bilansie staje się nieodzownym elementem w procesie rzetelnego i transparentnego sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

Metody wyceny znaku towarowego i marki pod kątem ujęcia w księgach i prezentacji w bilansie

Metody wyceny znaku towarowego, niezbędne do jego właściwego ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w bilansie, są zróżnicowane i skomplikowane, co wynika z unikalnego charakteru tych aktywów. Według A. Damodarana, istnieją dwa główne podejścia do wyceny znaków towarowych, praw autorskich i licencji: szacowanie oczekiwanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem odpowiedniej stopy dyskontowej oraz szacowanie za pomocą mnożników przychodów lub odchodów, oparte na wcześniejszych transakcjach podobnych aktywów.

W przypadku wyceny marki handlowej (brand name) wyróżnia się kilka głównych metod:

 1. Metoda Kosztów Historycznych: Wycena oparta na dotychczas poniesionych kosztach związanych z marką, takich jak reklama, szkolenia pracowników, promocja, sponsoring. Wartość marki jest tu równa szacowanym kosztom, które należałoby ponieść w okresie, w którym zakłada się osiąganie korzyści ekonomicznych z marki.
 2. Metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych: Obejmuje metodę porównawczą i metodę nadwyżki ponad koszt kapitału.
 3. Metoda Zysków Ekonomicznych: Koncentruje się na oszacowaniu przyszłych zysków generowanych przez markę.
 4. Metody Mnożników Rynkowych: Wycena odbywa się poprzez porównanie z markami z tej samej branży 
 5. Metoda Oparta na Opłatach Licencyjnych: Wartość marki jest równa bieżącej wartości unikniętych opłat licencyjnych, jakie firma musiałaby ponieść, gdyby nie była właścicielem marki.

Jak wycenić znak towarowy? Metody dochodowe, metody kosztowe oraz rynkowe

Metody dochodowe koncentrują się na przyszłych korzyściach ekonomicznych, jakie przyniesie znak towarowy. Polegają na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych i dyskontowaniu ich do wartości bieżącej, co pozwala określić obecną wartość przyszłych dochodów. Z kolei metody kosztowe opierają się na historycznych kosztach związanych z utworzeniem i promocją znaku towarowego, wliczając w to wydatki na rozwój, ochronę prawną oraz marketing. Oceniają one, ile kosztowałoby stworzenie podobnego znaku od podstaw. Metody rynkowe, z drugiej strony, bazują na porównaniu znaku towarowego z podobnymi znakami, które zostały sprzedane lub licencjonowane na rynku. Ustalają wartość na podstawie cen, jakie zostały osiągnięte w transakcjach z podobnymi aktywami. Każda z tych metod ma swoje specyficzne zastosowania i jest odpowiednia w różnych kontekstach, a wybór metody powinien być podyktowany charakterystyką znaku, celami wyceny oraz dostępnymi danymi.

Oferta współpracy z Corporate Mind

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy kompleksową obsługę w procesie wyceny, poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Zapraszamy do kontaktu zarówno w przypadku obsługi kompleksowej jak i obsługi wybranych elementów wyceny oraz sprzedaży przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Podatkowe ujęcie znaku towarowego w przedsiębiorstwie

 Podatkowe ujęcie znaku towarowego w przedsiębiorstwie rozpoczyna się od jego nabycia, które może nastąpić na różne sposoby, takie jak kupno, zamiana, wkład niepieniężny, darowizna, spadek, czy inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności. Wartość początkowa znaku towarowego, będąca podstawą jego wyceny, jest ściśle związana z metodą nabycia. W przypadku nabycia przez zakup, wartość początkowa obejmuje cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, takie jak transport, ubezpieczenie, montaż, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki oraz prowizje. Jednakże, ta wartość jest pomniejszana o podatek od towarów i usług, chyba że zgodnie z odrębnymi przepisami podatek ten nie stanowi podatku naliczonego. W przypadku importu, cena nabycia zawiera również cło i podatek akcyzowy. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w cenę nabycia wlicza się również ogół kosztów poniesionych w związku z nabyciem znaku towarowego do dnia bilansowego lub przyjęcia go do używania, w tym koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania​​.

Amortyzacja znaku towarowego będącego częścią majątku firmy

Amortyzacja znaku towarowego w przedsiębiorstwie jest procesem mającym na celu rozłożenie kosztu jego nabycia na okres, w którym przynosi on korzyści ekonomiczne. Zgodnie z polskim prawem, jeśli wartość początkowa znaku towarowego przekracza dziesięć tysięcy złotych (netto dla czynnych podatników VAT, brutto dla podmiotów zwolnionych z VAT), przedsiębiorstwo jest zobowiązane do stosowania regulacji zawartych w art. 22m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (UPDOF) oraz art. 16m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (UPDOP). Oznacza to, że okres amortyzacji znaku towarowego nie może być krótszy niż sześćdziesiąt miesięcy, a maksymalna roczna stawka amortyzacyjna powinna wynosić 20%. Odpisy amortyzacyjne, zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym, są traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Proces ten pozwala na systematyczne rozłożenie wartości niematerialnych i prawnych składników majątku firmy, co umożliwia dokładniejsze odzwierciedlenie ich wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa​​.

Minimalny okres amortyzacji dla różnych typów wartości niematerialnych

Typ Wartości Niematerialnych
Minimalny Okres Amortyzacji
Licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz prawa autorskie
24 miesiące
Licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych
24 miesiące
Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych
12 miesięcy
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
60 miesięcy

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena wartość znaku towarowego Wycena przedsiębiorstwa wycena znaku towarowego znak towarowy

Wycena znaku towarowego – wartość znaku towarowego 

Dodano: 12 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Wycena znaku towarowego - wartość znaku towarowego

Znaki towarowe stały się nie tylko elementem identyfikacji marki, ale również cennym aktywem majątkowym. W kontekście rosnącej konkurencji i globalizacji rynków, właściwa wycena znaku towarowego jest kluczowa dla strategii firmy, zarządzania niematerialnymi aktywami oraz planowania finansowego. Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych. Wymaga dogłębnej analizy rynkowej, zrozumienia aspektów prawnych oraz znajomości specyfiki branży. Zrozumienie wyceny znaku towarowego jest nie tylko istotne dla właścicieli marek i menedżerów, ale także dla inwestorów, analityków finansowych i specjalistów od marketingu.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Definicja znaku towarowego

Znak towarowy ma kluczowe znaczenie w działalności gospodarczej, ponieważ umożliwia konsumentom identyfikację i wybór produktów lub usług określonego producenta lub dostawcy, innymi słowy odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. 

Znakiem towarowym mogą być w szczególności:

 • wyraz, włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera, cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
 • dźwięk.

Metody wyceny znaku towarowego - jak wycenić znak towarowy

Wycena znaku towarowego jest niezwykle złożonym procesem, który wymaga szczegółowego zestawienia różnych aspektów związanych z tytułem posiadania marki lub znaku. Wycena znaku towarowego polega na zestawieniu dwóch głównych komponentów: obiektywnej wartości rynkowej i subiektywnego wpływu marki na odbiorców. Zakres wyceny obejmuje analizę zarówno bieżącego wykorzystania znaku lub marki, jak i jej potencjalnego wpływu w przyszłości. Ta skomplikowana praktyka zakłada stosowanie znaku towarowego lub marki w sposób, który odzwierciedla jego aktualną i przyszłą wartość na rynku. Zastosowana metoda wyceny musi brać pod uwagę unikalny charakter znaku oraz warunki rynkowe. Metody wyceny wartości znaku towarowego można podzielić na podejście kosztowe, dochodowe i rynkowe. Podejście kosztowe koncentruje się na wydatkach poniesionych na utworzenie i promocję znaku, obejmując koszty rozwoju, ochrony prawnej i marketingu. Metoda dochodowa skupia się na przewidywanych dochodach, uwzględniając przyszłe perspektywy marki oraz jej potencjał w generowaniu przychodów. Metoda rynkowa polega na porównaniu wartości znaku z cenami transakcyjnymi innych, podobnych znaków. Określenie wartości znaku towarowego nie jest rzeczą łatwą i wymaga rozważenia wielu czynników, w tym specyfiki znaku, celu wyceny oraz dostępnych danych rynkowych. Wskutek stosowania znaku lub marki, firmy mogą doświadczać znaczącego wzrostu wartości i rozpoznawalności na rynku.

Podejście
Metoda
Kosztowe
Historycznego Kosztu Wytworzenia
Kosztu Wymiany (Zamiany)
Kosztu Odtworzenia
Kapitalizacji Wydatków Przypisanych do Brandu
Rynkowe
Porównania Transakcji Rynkowych
Oszczędności na Opłatach za Korzystanie z Brandu
Dochodowe
Premii Cenowej
Premii Ilościowej
Podziału Dochodu
Nadwyżek Dochodów z Wielu Okresów
Narastających Przepływów Pieniężnych
Zwolnienia z Opłaty za Korzystanie z Brandu

Wycena marki i znaku towarowego - metody dochodowe

Podejście Dochodowe:

 • Premii Cenowej: Wycena oparta na premii cenowej, jaką tworzy brand. Cena sprzedawanych dóbr lub usług porównywana jest do ceny produktów lub usług bez brandu.
 • Premii Ilościowej: Wycena oparta na dodatkowej sprzedaży dóbr lub usług związanych z brandem.
 • Podziału Dochodu: Opiera się na wartości netto części korzyści ekonomicznych związanych z brandem.
 • Nadwyżek Dochodów z Wielu Okresów: Wartość netto przyszłych rezydualnych przepływów pieniężnych po odjęciu zwrotów z aktywów niezbędnych do działalności.
 • Narastających Przepływów Pieniężnych: Ocena przepływów pieniężnych generowanych przez brand w porównaniu z podobnym przedsiębiorstwem bez brandu.
 • Zwolnienia z Opłat licencyjnych za Korzystanie z Brandu: Wartość netto oczekiwanych przyszłych opłat za korzystanie z brandu​​.

Proces wyceny - zwolnienie z opłat licencyjnych

Proces wyceny znaku towarowego, uwzględniający zwolnienie z opłat licencyjnych, jest kluczowym elementem przy tworzeniu raportu z wyceny na potrzeby tej metody. Ta metoda polega na określeniu wartości, jaką należałoby ponieść w celu uzyskania licencji na używanie znaku towarowego, gdyby firma nie była jego właścicielem. Wycena ta pozwala na realistyczną ocenę wartości marki i znaku towarowego, biorąc pod uwagę oszczędności, które firma osiąga dzięki posiadaniu wyłącznych praw. Proces ten wymaga dokładnej analizy rynkowych stawek licencyjnych dla podobnych znaków towarowych oraz oceny, jakie korzyści przynoszą one ich użytkownikom. W szczególności, uwagę zwraca się na przyszłe perspektywy marki, w tym oczekiwane korzyści z jej rozwoju, ekspansji rynkowej i zwiększenia rozpoznawalności. Takie podejście pozwala na holistyczne spojrzenie na znaczenie i wartość znaku towarowego, co jest nieocenione w kontekście strategicznego zarządzania marką.

Wycena wartości - metody rynkowe

Podejście Rynkowe:

 • Porównania Transakcji Rynkowych: Wycena odniesiona do danych z transakcji kupna/sprzedaży podobnych brandów.
 • Oszczędności na Opłatach za Korzystanie z Brandu: Opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo nie posiada praw własności do brandu, który musiałoby pozyskać na podstawie umowy licencyjnej.

Jak wycenić znak towarowy - metody kosztowe

 • Historycznego Kosztu Wytworzenia: Wartość oparta na łącznych kosztach związanych z rozwojem brandu.
 • Kosztu Wymiany (Zamiany): Wartość wydatków potrzebnych do zamiany brandu na inny o podobnej charakterystyce.
 • Kosztu Odtworzenia: Nakłady inwestycyjne na rozwój brandu do poziomu z dnia wyceny.
 • Kapitalizacji Wydatków Przypisanych do Brandu: Często szacowana jako iloczyn wartości przedsiębiorstwa i ilorazu sumy wydatków reklamowych do całkowitych wydatków marketingowych.

Oferta współpracy z Corporate Mind

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy kompleksową obsługę w procesie wyceny, poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Zapraszamy do kontaktu zarówno w przypadku obsługi kompleksowej jak i obsługi wybranych elementów wyceny oraz sprzedaży przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego
Umów się na bezpłatną konsultację!

Dlaczego warto poznać wartość marki lub własnego znaku towarowego ?

Poznanie wartości marki lub danego znaku towarowego ma kluczowe znaczenie zarówno dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak i dla realizacji jego długoterminowych celów biznesowych. Wycena znaku towarowego pozwala na świadome zarządzanie tym aktywem, umożliwiając efektywne wykorzystanie jego potencjału w kreowaniu wartości firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej planować swoje strategie marketingowe, inwestycyjne i rozwojowe, a także dokonywać bardziej precyzyjnych decyzji dotyczących pozycjonowania produktów na rynku i optymalizacji portfela markowego. Wiedza o wartości znaku towarowego jest również nieoceniona podczas negocjacji umów licencyjnych, współprac i fuzji, gdyż pozwala na realną ocenę wartości niematerialnych włączanych w transakcje. Ponadto, w sytuacjach sporów prawnych lub naruszeń praw do znaku, precyzyjna wycena jest niezbędna do określenia wysokości ewentualnych odszkodowań. Wartość marki stanowi zatem nie tylko miarę jej siły i pozycji na rynku, ale również ważny element w procesie podejmowania decyzji strategicznych i zarządzania wartością przedsiębiorstwa (więcej o usłudze wycena firm).

Znaczenie znaku towarowego dla przyszłych perspektyw firmy

Rozwój i pielęgnacja swojego znaku towarowego to kluczowe działania, które mają bezpośredni wpływ na wartość i potencjał znaku towarowego lub marki. Siła znaku towarowego, postrzegana przez pryzmat jego rozpoznawalności i reputacji wśród konsumentów, bezpośrednio przekłada się na zyski firmy wskutek stosowania znaku towarowego. Inwestycje w markę, w tym jej promocję i ochronę, nie tylko wzmacniają jej obecność na rynku, ale także zwiększają zaufanie i lojalność klientów. Efektywne wykorzystanie znaku towarowego może prowadzić do długoterminowego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie solidną podstawę dla jego przyszłych perspektyw. Firmy, które skutecznie zarządzają swoimi znakami towarowymi, zyskują strategiczną przewagę, która umożliwia im nie tylko utrzymanie aktualnej pozycji rynkowej, ale również otwiera drogę do nowych możliwości rozwoju i ekspansji.

Wycena znaku towarowego - klucz do zrozumienia wartości firmy

Wycena znaku towarowego na potrzeby ustalenia jego rynkowej wartości jest fundamentalnym zadaniem dla każdego właściciela znaku towarowego. Posiadany znak towarowy, będący często kluczowym składnikiem aktywów niematerialnych firmy, wymaga precyzyjnej oceny wartości, aby móc w pełni zrozumieć jego wpływ na ogólną wycenę firmy (więcej o usłudze wycena firm). Właściciel znaku towarowego, poprzez tę ocenę, zyskuje istotne informacje nie tylko o stanie obecnym, ale również o potencjalnych możliwościach rozwoju marki lub znaku. Wartość na podstawie wyceny pozwala nie tylko na efektywniejsze zarządzanie aktywami niematerialnymi, ale także stanowi kluczowy element w procesach decyzyjnych związanych z inwestycjami, sprzedażą, czy pozyskiwaniem kapitału. Ustalenie rynkowej wartości znaku towarowego pozwala więc na dokładne zrozumienie jego wpływu na wartość i pozycję firmy na rynku, co jest niezbędne do świadomego kierowania jej rozwojem.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!