Wycena Firm

Kategorie
Wycena biegły sądowy Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa – Biegły Sądowy

Dodano: 5 stycznia 2024
Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wycena Przedsiębiorstwa - Biegły sądowy

Biegły sądowy - kim jest?

Biegły sądowy to ekspert  posiadający odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie, który jest powoływany w trakcie postępowania sądowego. Biegłych powołuje się w celu udzielenia swojej opinii jako materiału dowodowego dotyczącego istotnych okoliczności mających wpływ na rezultat sprawy sądowej. Instytucja biegłego sądowego stanowi istotny element prawa procesowego sądowego. Jej ustanowienie miało na celu zagwarantowanie efektywnego funkcjonowania organów sprawiedliwości oraz zapewnienie warunków do prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych obowiązków. Sąd korzysta z opinii biegłych sądowych w sytuacjach, gdzie wymagane są szczególne specjalistyczne informacje, mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. Od biegłego wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc) oraz zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc). 

Kadencja biegłego sądowego trwa przez okres 5 lat, z wygaśnięciem z końcem roku kalendarzowego. Nie ma ograniczeń co do liczby kadencji ani wieku, do którego można pełnić funkcję biegłego sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii. Biegły ma uprawnienie do wydania opinii w danej dziedzinie na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w swojej specjalności.

Podczas wydawania opinii, biegły używa swojego tytułu biegłego sądowego, oznaczając swoją specjalność oraz sąd okręgowy, przy którym został ustanowiony. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie za wykonanie swoich obowiązków. Niemniej jednak, osoba pełniąca funkcję biegłego nie może odmówić wykonania czynności zleconych przez sąd, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.

Dodatkowo, biegły sądowy ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania prezesa sądu okręgowego o każdej zmianie swojego adresu oraz planowanej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

W trakcie wykonywania swoich obowiązków, biegły sądowy zobowiązany jest do rzetelności, bezstronności i staranności. Sporządzona przez niego opinia musi być kompletna, klarowna, niepodważalna. Listy biegłych sądowych są dostępne na stronie właściwego sądu okręgowego. W każdym przypadku należy szukać biegłego z zakresu właściwego dla danej sprawy. W przypadku jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.

Wycena przedsiębiorstwa - Biegły Sądowy
Wyślij zapytanie

Wymagania dla kandydatów na biegłych sądowych

Należy zaznaczyć, iż aktualne informacje dostępne są na stronach rządowych i tam należy szukać aktualnych informacji. Według stanu na rok 2023 biegłym może być ustanowiona osoba, która:

Kryterium
Wymaganie
Wiek
Ukończone 25 lat życia
Prawa cywilne i obywatelskie
Korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich
Wykształcenie i umiejętności specjalne
Posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła lub innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona
Rękojmia
Udzielenie rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego
Zgoda na ustanowienie
Wyrażenie zgody na ustanowienie jej biegłym
Potwierdzenie wiadomości specjalnych
Wykazanie posiadanych wiadomości specjalnych dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie tych wiadomości zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

Dodatkowo, tłumacz-biegły w zakresie języka migowego to osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada “Certyfikat drugi – “T2″ – tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub używa tytułu eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydaci na biegłych sądowych zobowiązani są do przedstawienia szeregu dokumentów. W przypadku Sądu Okręgowego w Warszawie jest to:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie 
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, w szczególności związane z dziedziną ustanowienia;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której ubiega się o ustanowienie biegłym – certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów (w wypadku lekarzy – posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
 5. opinie, referencje od pracodawców;
 6. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 7. dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł; (Osoba składająca wniosek o ustanowienie biegłym jest zobowiązana wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł, przewidzianą w pkt 53 części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783. ze zm.). Obowiązek ten nie ciąży, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej, wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstają z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy);
 8. oświadczenie podatkowe do celów finansowych;
 9. oryginały składanych kopii dokumentów do wglądu;
 10. dowód osobisty wyłącznie do wglądu.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego 

Osoba starająca się o miano biegłego zobowiązana jest dostarczyć kserokopie niezbędnych dokumentów. Jednakże konieczne jest przedstawienie oryginałów tych dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności. Alternatywnie, kandydat może dostarczyć kopie, które zostały już poświadczone przez notariusza. Ostateczną decyzję o ustanowieniu biegłym lub odmowie ustanowienia podejmuje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. W przypadku biegłych specjalizujących się w uzależnieniu od alkoholu, procedurę powoływania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kandydaci zgłaszani są przez kierowników wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii. W kontekście prawnych ram funkcjonowania biegłych, istotne akty prawne obejmują ustawę o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące biegłych sądowych, oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883) w kwestii biegłych w uzależnieniu od alkoholu. 

Wycena Przedsiębiorstwa - Biegły sądowy

Wycena przedsiębiorstwa przez biegłego sądowego jest procesem ściśle regulowanym i opartym na wysokich standardach etycznych. Biegły sądowy, posiadając specjalistyczną wiedzę, uwzględnia prestiż zawodu, co zapewnia obiektywność i bezstronność przy wycena firmy. Jego analiza obejmuje dokładne badanie danych finansowych, analizę rynku i uwzględnienie unikalnych czynników branżowych, co gwarantuje profesjonalne podejście do wyceny. Bezstronność biegłego sądowego jest kluczowa dla utrzymania zaufania do wyników procesu w sądzie, zapewniając rzetelną ocenę wartości przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa - Biegły Sądowy
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Ważne linki

Sąd Okręgowy w Warszawie: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/237/biegli-sadowi

Mateusz Laska: wpis na listę Biegłych Sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstwa [link].

Autor: Mateusz Laska

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Wskaźnik finansowy EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

Dodano: 3 stycznia 2024
Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wskaźnik finansowy EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

EBITDA - czym jest?

Czym jest wskaźnik EBITDA? Wskaźnik finansowy EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) jest kluczowym miernikiem finansowym, stosowanym w analizie wyników operacyjnych przedsiębiorstwa. EBITDA reprezentuje zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (Interest), podatków dochodowych (Taxes), amortyzacji (Depreciation) i odpisów na wartości niematerialne i prawne (Amortization). Wskaźnik ten stanowi użyteczne narzędzie dla analityków finansowych, inwestorów i menedżerów do oceny efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na zdolności generowania zysków z samej działalności operacyjnej. Eliminacja wpływu czynników zewnętrznych, takich jak odsetki i podatki, pozwala uzyskać klarowniejszy obraz rentowności firmy. Pomimo swojej użyteczności, EBITDA ma swoje ograniczenia i nie uwzględnia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, dlatego analizę finansową zwykle uzupełnia się o inne miary i wskaźniki. EBITDA stanowi prawdopodobnie jedną z najbardziej powszechnie rozpoznawanych miar rentowności w kontekście prowadzenia działalności biznesowej przez przedsiębiorstwo. Często również pełni kluczową rolę przy wycena firmy, szczególnie podczas procesów wyceny w wielu branżach działalności firmy. Niemniej jednak,  jest to także jedna z najczęściej nadużywanych kategorii finansowych.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

Jak obliczyć EBITDA?

Wskaźnik EBITDA oblicza się na trzy sposoby:

Metoda
Wzór EBITDA
1
EBITDA = przychody - koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji)
2
EBITDA = wynik operacyjny + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
3
EBITDA = EBIT + amortyzacja

EBITDA stanowi miarę zysku przed odsetkami, podatkami oraz amortyzacją.

Pod pojęciem „odsetki” kryją się koszty finansowe, czyli wydatki związane z oprocentowaniem długu, pomniejszone o ewentualne przychody finansowe. Natomiast termin „podatki” odnosi się do opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa, obejmującego podatek dochodowy CIT lub PIT, w zależności od formy prawnej, lecz wyłączając VAT.

Amortyzacja to koszt związany z rozkładem wartości składników majątku w czasie, uwzględniający zarówno Rzeczowe Aktywa Trwałe (majątek trwały materialny) jak i WNiP.

EBITDA odzwierciedla zysk z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Obejmuje ona zarówno wyniki z działalności podstawowej, jak i z innych obszarów, przed uwzględnieniem kosztów finansowych, podatku dochodowego oraz amortyzacji majątku trwałego materialnego i niematerialnego (WNiP). Tym samym, EBITDA stanowi istotny wskaźnik umożliwiający ocenę efektywności operacyjnej firmy.

Amortyzacja a EBITDA

Amortyzacja jest zdefiniowana jako proces stopniowego rozłożenia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych na określonych zasadach w czasie, co ma na celu odzwierciedlenie stopniowego zużycia tych aktywów. Z kolei EBITDA to wskaźnik mierzący zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów na WNiP.

Amortyzacja jest jednym ze składników wskaźnika EBITDA. EBITDA koncentruje się na zyskach generowanych przez firmę z działalności operacyjnej, pomijając wpływ niektórych elementów, takich jak odsetki, podatki czy amortyzacja.

Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie kosztu środków trwałych, który jest rozłożony w czasie i dotyczy aktywów wykorzystywanych przez firmę w ramach jej działalności operacyjnej.

Firma jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych związanych z aktywami trwałymi, które mogą obejmować zarówno składniki materialne, takie jak maszyny, urządzenia czy budynki, jak i niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne (WNiP), takie jak know-how, patenty, znaki towarowe, marki czy licencje.

Amortyzacja jest typowym kosztem niegotówkowym, co oznacza, że nie generuje ona bezpośrednich wydatków gotówkowych w chwili jej poniesienia. Warto zauważyć, że koszty związane z zakupem środków trwałych występują przed rozpoczęciem ewidencji kosztu amortyzacji.

EBIT - jak obliczyć zysk operacyjny

Czym jest EBIT? Zysk operacyjny, nazywany również EBIT (ang. Earnings Before Interest and Taxes), stanowi kluczowy miernik finansowy odzwierciedlający wyniki operacyjne przedsiębiorstwa. EBIT oznacza zysk wypracowany przez firmę przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań (Interest) gdy firma finansuje się długiem oraz podatków dochodowych (Taxes), który znajduje się w rachunku zysków i strat. Jest to ważny wskaźnik, ponieważ pozwala ocenić rentowność samej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem czynników zewnętrznych, takich jak koszty zadłużenia i podatkowe. Jest on obliczany poprzez odjęcie od przychodów zarówno kosztów związanych z działalnością podstawową, jak i niepodstawową, uwzględniając wartości odpisów amortyzacyjnych. Dzięki temu, EBIT umożliwia inwestorom, analitykom finansowym oraz zarządzającym ocenę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ czynników finansowych na ogólny wynik operacyjny. Pomimo swojej użyteczności, EBIT również posiada ograniczenia, zwłaszcza w kontekście pomijania kosztów amortyzacji czy wydatków na wartości niematerialne, co sprawia, że często analizuje się go w połączeniu z innymi miarami, takimi jak EBITDA, aby uzyskać pełniejszy obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Obliczyć EBIT można na podstawie poniższego wzoru:

             ZO​=PS​−(KT​+KO​+KS​)

             Gdzie:

             ZO​ – zysk operacyjny

             PS​ – przychód ze sprzedaży

             KT​ – koszty sprzedanych towarów

             KO​ – koszty ogólne i administracyjne

             KS​ – koszty sprzedaży

EBIT występuje w sprawozdaniu finansowym w sekcjach rachunku zysków i strat i oblicza się go poprzez odjęcie od przychodów z działalności podstawowej i nie podstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych. Na jego podstawie można określić czy występuje zysk lub strata z podstawowej działalności oraz działalności innej niż podstawowa. 

Metoda obliczania EBIT jest kilka. EBIT oblicza się na podstawie:

Formuła EBIT
Opis
EBIT = Marża Brutto - Koszty Stałe - Koszty Zmienne
Wyraża zysk operacyjny przed potrąceniem kosztów stałych i zmiennych od marży brutto.
EBIT = Sprzedaż - Koszty Operacyjne
Oblicza zysk operacyjny jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami operacyjnymi.
EBIT = Zysk Brutto + Odsetki
Sumuje zysk brutto z odsetkami, pozwalając określić zysk operacyjny wraz z kosztami finansowymi.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

EBIT i EBITDA różnice wskaźników

Pierwszy wskaźniki EBIT to Zysk Operacyjny Przed Odliczeniem Odsetek i Podatków oraz drugi  EBITDA (Zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem Odsetek, Podatków, Amortyzacji i Odpisów na Wartości Niematerialne i Prawne) stanowią kluczowe informacje w analizie finansowej przedsiębiorstw, umożliwiające określenie ich wartości. Choć oba wskaźniki wydają się być podobne, istnieją różnice pomiędzy EBIT a EBITDA, które mają kluczowe znaczenie i wpływają na wybór przez analityka. 

Pierwszym z tych wskaźników jest EBIT, który nie uwzględnia w swoim obliczeniu kosztów związanych z amortyzacją. W przypadku EBITDA te koszty są uwzględniane. Amortyzacja obejmuje utratę wartości aktywów trwałych przedsiębiorstwa, takich jak pojazdy, wyposażenie czy posiadane grunty. Z kolei amortyzacja wartości niematerialnych dotyczy utraty wartości znaków towarowych, praw autorskich czy patentów.

Przy analizie obu wskaźników można zauważyć, że przewaga EBIT nad EBITDA jest znaczna w przypadku precyzyjnie oszacowanych kosztów amortyzacji. Jednak zawsze istnieje wyzwanie w idealnym oszacowaniu tych kosztów, co sprawia, że analiza obu wskaźników jednocześnie staje się istotna.

Rozbieżność między EBIT a EBITDA wynika głównie z metody ich obliczania. EBIT nie uwzględnia kosztów amortyzacji przedsiębiorstwa, podczas gdy EBITDA to suma EBIT i kosztów amortyzacji. W rezultacie wartość wskaźnika EBITDA zawsze będzie większa niż wartość EBIT. Ostateczny wybór pomiędzy tymi wskaźnikami zależy od celu analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena mnożnikiem EV/EBITDA to powszechna metoda określania wartości przedsiębiorstwa. EV (wartość przedsiębiorstwa) jest podzielone przez EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją). Ten mnożnik pomaga inwestorom ocenić opłacalność inwestycji, biorąc pod uwagę zysk operacyjny i strukturę kapitałową. To efektywna miara wyceny, eliminująca wpływ finansowania i amortyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Więcej w naszym artykule: „Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA”

Wycena porównawcza EBITDA to analiza względem wartości EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) dla podobnych firm w branży. Porównując różnice i podobieństwa w wartościach EBITDA, inwestorzy mogą ocenić atrakcyjność i wartość przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji, wspierając decyzje inwestycyjne. Więcej w naszym artykule: „Wycena przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy wycena pre-pack Wycena przedsiębiorstwa

Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Dodano: 31 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wycena Pre-pack -przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika

Wprowadzenie pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji, do ustawy Prawo Upadłościowe od 1 stycznia 2016 r. stanowi istotny krok, który odzwierciedla praktyki stosowane od dłuższego czasu w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada. Zapisy regulujące tę instytucję można znaleźć w art. 56a-h Prawa Upadłościowego.

Procedura pre-pack polega na tym, że dłużnik poszukuje inwestora, z którym ustala warunki sprzedaży przedsiębiorstwa, unikając jednocześnie skomplikowanej i czasochłonnej procedury likwidacji majątku. Istnieje również możliwość, że to wierzyciel przejmuje inicjatywę w poszukiwaniu inwestora. Dzięki pre-pack zadłużony i niewypłacalny podmiot ma szansę uniknąć uciążliwych skutków związanych z tradycyjną likwidacją, a także utrzymać miejsca pracy, renomę firmy, relacje z kontrahentami i stabilność na rynku. Ten proces umożliwia płynne przechodzenie własności, często nawet niezauważalne dla uczestników obrotu gospodarczego, ponieważ firma kontynuuje swoją działalność. Warto zaznaczyć, że w przypadku pre-pack nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do tradycyjnych form przejęć.

Wycena Pre - Pack
Wyślij zapytanie

Wniosek o pre-pack

Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmuje przedstawienie sądowi upadłościowemu informacji dotyczących potencjalnego nabywcy oraz proponowanej ceny, która nie może być niższa niż oszacowana wartość przedsiębiorstwa. Po zatwierdzeniu wniosku przez sąd, syndyk jest zobowiązany do zawarcia umowy z nabywcą dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa. Istotnym elementem składanego wniosku o ogłoszenie upadłości jest opis i oszacowanie przedmiotu transakcji. Wartość przedsiębiorstwa jest ustalana przez biegłego sądowego wpisanego na listę biegłych sądowych, który sporządza szczegółowy opis, uwzględniając m.in. przedmiot działalności, środki trwałe, prawa i obciążenia. Biegły działa zgodnie z normami rzeczoznawców majątkowych oraz z art. 319 Prawa Upadłościowego. Ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa i powodzenie procesu likwidacji zależą od dokładności oszacowania biegłego. Określenie wartości przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie zarówno dla kontrahentów, jak i uczestników postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami prawa, sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w przypadku, gdy cena proponowana przez potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa przewyższa kwotę, jaka jest możliwa do uzyskania w standardowym postępowaniu upadłościowym, pomniejszoną o koszty związane z procesem.

Wycena pre-pack

Wycena firmy może być dokonywana przy użyciu różnych metod, dostosowanych do kontekstu i celu analizy. Istnieje kilka powszechnie stosowanych podejść do szacowania wartości firmy, z których kilka to:

1
Wartość księgowa:

Wykorzystuje wartości bilansowe firmy, takie jak wartość aktywów netto lub kapitał własny. Wartość księgowa to różnica między wartością aktywów a wartością zobowiązań firmy –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda majątkowa)

2
Metoda porównawcza:

Opiera się na porównaniu wartości firmy z danymi innych podobnych firm na rynku. Analizuje się różne wskaźniki finansowe, takie jak wskaźnik cena/zysk (P/E), wskaźnik wartości księgowej (P/B) czy wskaźnik EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do EBITDA) –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda porównawcza)

3
Metoda DCF (Discounted Cash Flow):

Polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych przewidywanych przez firmę –  (Wycena przedsiębiorstwa metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF

Warto pamiętać, że wycena firmy, zwłaszcza w kontekście pre-pack, jest procesem złożonym, uwzględniającym różnorodne czynniki, takie jak branża, perspektywy wzrostu czy ryzyko inwestycji. 

Wycena Pre - Pack
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Przygotowana likwidacja - korzyści

Pre-pack stanowi innowacyjny mechanizm umożliwiający sprzedaż części lub całego przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania się w złożone procedury postępowania upadłościowego. To podejście niesie ze sobą szereg korzyści, w tym:

Aspekty
Korzyści
Procedura
Innowacyjny mechanizm pre-pack umożliwiający sprzedaż przedsiębiorstwa bez skomplikowanych procedur upadłościowych.
Oddłużenie
Możliwość skutecznego oddłużenia przedsiębiorstwa, co stanowi kluczowy benefit tego podejścia.
Ciągłość działalności
Zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy, obejmujące zatrzymanie utraty pracowników i utrzymanie stabilności operacyjnej.
Koszty
Obniżenie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, co przyczynia się do efektywnego zarządzania finansami.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Wskaźnik EBITDA – definicja czym jest EBITDA

Dodano: 30 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2024

Pobierz artykuł

Wskaźnik EBITDA - definicja czym jest EBITDA

Wskaźnik EBITDA, będący skrótem od wyrażenia Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, stanowi istotny element analizy finansowej przedsiębiorstw. Współcześnie coraz częściej jest używana jako kluczowa miara oceny rentowności i zdolności generowania zysków przez spółkę. EBITDA jest jednym z wielu narzędzi stosowanych przez analityków finansowych, inwestorów, menedżerów do oceny efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz do wycena firmy.

Wskaźnik EBITDA w przedsiębiorstwie

Definicja EBITDA

EBITDA reprezentuje zysk operacyjny przed odliczeniem od niego odsetek od zadłużenia (Interest), wydatku na podatek dochodowy (Taxes), odpisy na środki trwałe (Depreciation) oraz odpisy na wartości niematerialnych i prawnych (Amortization). Oznacza to, że EBITDA koncentruje się wyłącznie na operacyjnej działalności firmy, pomijając wpływ kwestii finansowych, takich jak struktura kapitałowa. Przedstawia wynik operacyjny firmy powiększony o amortyzację. 

Wzrost popularności wskaźnika EBITDA wynika z jego zdolności do dostarczenia bardziej klarownego obrazu rentowności operacyjnej firmy, eliminując jednocześnie wpływ niektórych jednorazowych zdarzeń oraz decyzji księgowych. Niemniej jednak, jak każdy wskaźnik finansowy, EBITDA posiada swoje ograniczenia i nie stanowi jedynego determinantu zdrowia finansowego przedsiębiorstwa.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

EBIT (zysk operacyjny) i EBITDA

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oraz EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to kluczowe wskaźniki finansowe działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Oba te mierniki koncentrują się na zyskach przed odliczeniem odsetek od zadłużenia (Interest) oraz podatków (Taxes), co pozwala uzyskać klarowny obraz zysków generowanych z samej operacyjnej działalności firmy.

EBIT to zysk operacyjny (w odróżnieniu od zysku netto), który uwzględnia wszystkie przychody i koszty operacyjne przed odliczeniem odsetek i podatków. Wartość ta jest istotna, ponieważ pozwala inwestorom i analitykom ocenić efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ finansowych czynników zewnętrznych. Nie uwzględnia kosztów amortyzacji, a przedstawia wypracowany przez firmę wynik operacyjny, który można znaleźć w rachunku zysków i strat.

Z kolei EBITDA idzie o krok dalej, eliminując także wpływ odpisów na środki trwałe (Depreciation) oraz odpisów na wartości niematerialne (Amortization). To sprawia, że EBITDA jako wskaźnik dostarcza jeszcze szerszej perspektywy na operacyjną kondycję firmy, pomijając amortyzację aktywów, co może być istotne w przypadku branż charakteryzujących się znaczącymi inwestycjami w środki trwałe czy mające dużą wartość niematerialną.

Oba wskaźniki są używane jako narzędzia porównawcze między przedsiębiorstwami, pozwalając na analizę ich zdolności do generowania zysków na poziomie operacyjnym. Niemniej jednak, warto pamiętać, że pomimo swojej użyteczności, EBIT i EBITDA mają swoje ograniczenia, a ich interpretacja powinna być uzupełniona o inne mierniki i analizy finansowe w celu uzyskania pełniejszego obrazu kondycji finansowej firmy.

Wskaźnik
Skrót
Opis
EBIT
Zysk operacyjny
Zysk operacyjny (Earnings Before Interest and Taxes) to miara przed odliczeniem odsetek od zadłużenia i podatków. Obejmuje wszystkie przychody i koszty operacyjne, wykluczając jedynie koszty finansowe i podatki. Jest używany do oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując wpływ czynników finansowych zewnętrznych. Nie uwzględnia kosztów amortyzacji.
EBITDA
Zysk operacyjny przed odpisami
Zysk operacyjny przed odpisami na środki trwałe i wartości niematerialne (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to rozszerzona wersja EBIT, eliminująca także koszty związane z amortyzacją aktywów trwałych i niematerialnych. Pomija te odpisy, co sprawia, że dostarcza szerszej perspektywy na operacyjną kondycję firmy, szczególnie w branżach z dużymi inwestycjami w środki trwałe.

Amortyzacja - definicja

Amortyzacja to proces stopniowego rozłożenia kosztów wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych na określonych zasadach w czasie, co ma na celu odzwierciedlenie stopniowego zużycia tych aktywów. Amortyzacja jest istotnym składnikiem wskaźników finansowych, takich jak EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), który bierze pod uwagę jedynie zyski przed uwzględnieniem odpisów na aktywa trwałe i wartości niematerialne. Metody amortyzacji mogą się różnić w zależności od rodzaju aktywów oraz regulacji rachunkowo-finansowych obowiązujących w danym regionie. 

Wycena na podstawie wskaźnika EBITDA

Wycena firmy na podstawie wskaźnika EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to powszechnie stosowana metoda oceny wartości Amortyzacja wartości firmy a koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.  Wycena EBITDA polega na pomnożeniu tego wskaźnika przez określoną wielokrotność, uzależnioną od specyfiki branży, sytuacji rynkowej oraz innych czynników.

W praktyce, inwestorzy, przedsiębiorcy oraz analitycy rynkowi wykorzystują mnożnik EBITDA do wycena przedsiębiorstwa przed uwzględnieniem kosztów finansowych, podatków, amortyzacji i odpisów na środki trwałe. Wielokrotność, jaką się stosuje, zazwyczaj wynika z rynkowej normy branżowej na podstawie wskaźników spółek giełdowych lub jest dostosowywana do konkretnych warunków transakcji.

Warto jednak pamiętać, że wycena oparta na wskaźniku EBITDA posiada swoje ograniczenia i może nie uwzględniać różnych czynników ryzyka czy specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej. W wycenie firmy zaleca się korzystanie z różnych metod wyceny, aby uzyskać kompleksowy i rzetelny obraz wartości firmy uwzględniający wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, np. w celu sprzedaży firmy.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ działa w branży technologicznej i osiąga roczny EBITDA w wysokości 2 milionów dolarów. Inwestor, który chce ocenić wartość tego przedsiębiorstwa, decyduje się skorzystać z metody wyceny opartej na wskaźniku EBITDA.

Wielokrotność, którą inwestor oblicza, wynosi 6. Oznacza to, że zamierza pomnożyć roczne EBITDA przedsiębiorstwa przez współczynnik 6, aby uzyskać szacowaną wartość firmy.

             Wartość firmy = EBITDA * Wielokrotność EBITDA

             Wartość firmy = 2,000,000 USD * 6 Wartość firmy = 12,000,000 USD

Zatem, według tej metody wyceny, wartość firmy XYZ wynosi 12 milionów dolarów. Jednakże, aby uzyskać bardziej kompleksową ocenę wartości firmy, inwestor powinien uwzględnić inne metody wyceny, biorąc pod uwagę specyfikę branży, sytuację rynkową, ryzyko inwestycji i inne istotne czynniki. Różne metody wyceny dostarczą bardziej kompleksowego obrazu wartości firmy, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy transakcjach.

Wycena EBITDA
Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Podsumowanie

Wskaźnik EBITDA, czyli Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, zdefiniowany jako zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji środków trwałych i odpisów na wartości niematerialne, stanowi istotne narzędzie analizy finansowej. Wspomaga on ocenę rentowności i zdolności generowania zysków przez przedsiębiorstwo, eliminując wpływ skomplikowanych kwestii finansowych. Amortyzacja, proces stopniowego rozłożenia kosztów wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych w czasie, jest kluczowym elementem wskaźnika EBITDA. Jednakże, mimo popularności EBITDA, jej stosowanie w wycenie firm wymaga uwzględnienia różnych czynników ryzyka oraz wartości niematerialnych, co podkreśla potrzebę zastosowania różnorodnych metod oceny w celu uzyskania kompleksowego obrazu wartości przedsiębiorstwa.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Wartość firmy Wycena przedsiębiorstwa

Amortyzacja wartości firmy – odpisy amortyzacyjne

Dodano: 29 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Amortyzacja wartości firmy - odpisy amortyzacyjne

W ramach grupy wartości niematerialnych i prawnych, zawartej w sprawozdaniu finansowym, istnieje pozycja zatytułowana “Wartość firmy“. W celu lepszego zrozumienia tego terminu, na wstępie warto skupić się na wyjaśnieniu, co kryje się za tym pojęciem. W dziedzinie rachunkowości wyróżniamy dwie istotne kategorie: wartość firmy wewnętrzną oraz wartość firmy nabytą, która podlega wcześniejszej wycenie. W naszym przypadku koncentrujemy się na wartości nabytej, co oznacza, że przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część staje się obiektem transakcji na rynku kapitałowym, a później jest nabywana w całości lub częściowo przez inne przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji spółka przejmująca uwzględnia nabytą i wycenioną wartość firmy w swoim bilansie. W kontekście amortyzacji wartości firmy, istotnym zagadnieniem jest cena nabycia przedsiębiorstwa, która stanowi kluczowy element procesu oceny aktywów. W przypadku nabywania firmy, cena nabycia uwzględnia różnorodne składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa. To nie tylko mienie materialne, ale również wartości niematerialne, takie jak renoma, know-how czy baza klientów. Warto zauważyć, że odpisy amortyzacyjne odnoszą się do tych składników, które zostały uwzględnione w cenie nabycia, stanowiąc istotną część strategii finansowej przedsiębiorstwa. Proces amortyzacji staje się zatem nie tylko narzędziem rachunkowo-finansowym, ale również kluczowym aspektem uwzględniającym wartość nabytych aktywów i ich stopniowe zużycie w czasie.

Wycena Wartości Firmy

Sprawdź czy to dla Ciebie

Wyślij zapytanie

Wartość firmy - goodwill

Połączenie dwóch spółek podlega rozliczeniu z zastosowaniem metody nabycia, która polega na zsumowaniu wartości godziwej aktywów spółki przejmowanej i wartości księgowej aktywów spółki przejmującej. Choć ten prosty zabieg bilansowy stanowi formalny aspekt fuzji, nie odzwierciedla on w pełni potencjału gospodarczego przejmowanej spółki jako jednostki kompleksowej. W takich sytuacjach pojawia się kluczowe pojęcie, jakim jest “wartość firmy“. Wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa. Jest to element wartości przedsiębiorstwa, który nie jest bezpośrednio wynikiem wyceny jego aktywów netto, lecz wartość ta powstała wówczas, gdy dla nabywcy całość jest na poziomie wyższym niż wartość rynkowa składników. Przyczyną tego zjawiska są wartości, które nie zostały uwzględnione w bilansie spółki przejmowanej, takie jak renoma na rynku, know-how, baza klientów czy struktura organizacyjna.

Wartość firmy umożliwia bilansowe odzwierciedlenie zakupu jednej firmy przez drugą, gdy cena transakcji przewyższa wartość godziwą aktywów. Jednocześnie pozwala na równoważenie aktywów i pasywów w bilansie spółki przejmującej, tworząc pełniejszy obraz skomplikowanej struktury ekonomicznej wynikającej z połączenia obu podmiotów.

Odpisy amortyzacyjne - czym są?

Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, to proces systematycznego i planowego rozkładu początkowej wartości tego środka na określony okres amortyzacji. Kluczowym etapem w rozpoczęciu tego procesu jest moment przyjęcia środka trwałego do użytku, który stanowi warunek inicjacji amortyzacji. Wartość początkową, czyli tę, którą odnotowano w ewidencji, podlega stopniowemu zmniejszaniu w miarę trwania okresu amortyzacji.

Proces amortyzacji nie może rozpocząć się przed momentem oddania środka trwałego do użytku, co zapewnia rzetelność odzwierciedlenia stopniowego zużycia wartości tego składnika majątkowego. Zakończenie procesu amortyzacji następuje najpóźniej w chwili, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych osiąga równowartość początkowej wartości środka trwałego, co oznacza całkowite zamortyzowanie do wartości 0. Alternatywnie, proces amortyzacji może zakończyć się w przypadku przeznaczenia środka trwałego do likwidacji lub sprzedaży.

Dzięki procesowi amortyzacji możliwe jest realistyczne odzwierciedlenie stopniowego zużycia wartości środka trwałego w czasie, a jednocześnie uwzględnienie potencjalnego zakończenia jego eksploatacji, co jest istotne dla skrupulatnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ nabywa nową maszynę za 100 000 złotych, która zostaje odnotowana jako środek trwały w jego ewidencji. Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, proces amortyzacji tej maszyny zostaje zainicjowany dopiero w momencie, gdy zostaje ona oficjalnie przyjęta do użytku, co ma miejsce na początku roku finansowego.

Wartość początkową maszyny, czyli tę, która została wprowadzona do ewidencji, wynosi 100 000 złotych. Przyjmijmy, że okres amortyzacji dla tej maszyny został ustalony na 5 lat. Proces amortyzacji rozpoczyna się w pierwszym roku użytkowania, a każdego roku przedsiębiorstwo dokonuje odpisu amortyzacyjnego, rozkładając wartość początkową maszyny na równych częściach.

Przez kolejne pięć lat przedsiębiorstwo XYZ systematycznie dokonuje odpisów amortyzacyjnych w wysokości 20 000 złotych rocznie (100 000 złotych / 5 lat). Proces ten pozwala na realistyczne odzwierciedlenie stopniowego zużycia wartości maszyny w czasie, a jednocześnie uwzględnienie potencjalnego zakończenia jej eksploatacji.

W chwili, gdy suma odpisów amortyzacyjnych osiągnie równowartość początkowej wartości maszyny (czyli 100 000 złotych), proces amortyzacji dobiegnie końca. Alternatywnie, jeśli maszyna zostanie przeznaczona do likwidacji lub sprzedaży przed upływem pięciu lat, proces amortyzacji również może zostać zakończony. Proces ten jest kluczowy dla skrupulatnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa, pozwalając na równomierne uwzględnienie ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Jak amortyzować wartości firmy ?

Zgodnie z postanowieniami art. 44b ust. 10 ustawy o rachunkowości, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powinien być dostosowany do przewidywanego okresu jej ekonomicznej użyteczności. W sytuacji, gdy jest niemożliwe oszacowanie tego okresu, wartość firmy może być odpisywana jako koszt w ciągu maksymalnie pięciu lat. Należy podkreślić, że w kontekście celów podatkowych okres amortyzacji nie może być krótszy niż pięć lat. Jeśli istnieje uzasadniona wartość firmy, można zastosować proces jej amortyzacji, jednak należy pamiętać, że wartość firmy podlega amortyzacji metodą liniową, a odpisy amortyzacyjne są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych. Rozpoczęcie procesu amortyzacji jest możliwe dopiero po przyjęciu przedmiotu amortyzacji do użytkowania, a zakończenie następuje w momencie, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych równa się wartości początkowej.

W celu wyznaczenia wartości początkowej firmy (goodwill) w kontekście procesu amortyzacji, możemy skorzystać z poniższego wzoru:

             G=N−A

gdzie:

 • G – wartość firmy (goodwill),
 • N – cena nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • A – wartość aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zakładamy, że przedsiębiorstwo ABC nabywa konkurencyjne przedsiębiorstwo XYZ za kwotę 1 000 000 złotych. Po przeprowadzeniu transakcji przedsiębiorstwo ABC musi dokonać oceny wartości firmy (goodwill), która stanowi różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością aktywów.

 • Cena nabycia przedsiębiorstwa (N): 1 000 000 złotych
 • Wartość aktywów (A): 800 000 złotych

Wartość firmy (goodwill) będzie wynosić:

             G = N – A G = 1 000 000 zł – 800 000 zł G = 200 000 zł

Zatem wartość firmy (goodwill) dla przedsiębiorstwa ABC wynosi 200 000 złotych. Proces amortyzacji tej wartości rozpocznie się dopiero po przyjęciu przedmiotu amortyzacji do użytkowania. Załóżmy, że przedsiębiorstwo ABC szacuje, że okres ekonomicznej użyteczności tej wartości wynosi 10 lat. W takim przypadku, przedsiębiorstwo dokona rocznego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 20 000 złotych (200 000 zł / 10 lat).

Proces ten będzie trwał przez kolejne 10 lat, a wartość odpisów amortyzacyjnych równa się wartości początkowej, czyli 200 000 złotych, po upływie tego okresu. Warto zauważyć, że proces amortyzacji wartości firmy (goodwill) umożliwia przedsiębiorstwu ABC równomierne uwzględnienie ekonomicznej użyteczności tej wartości w czasie.

Amortyzacja wartości firmy a koszt uzyskania przychodu

Wartość firmy podlega amortyzacji. Amortyzacja wynikająca z dodatniej wartości firmy, zastosowana zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów w kontekście celów podatkowych. Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, jedynie amortyzacja zgodna z przepisami, szczególnie odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będzie traktowana jako koszt uzyskania przychodów.

Art 15 ust 6 ustawy o CIT:
Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a–16m. Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

Żródło: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Aktualność cytowanych ustaw należy każdorazowo sprawdzić u źródła. 

Kiedy występuje wartość firmy ?

Wartość przedsiębiorstwa nie wystąpi w sytuacji, gdy cena nabycia pokrywa się dokładnie z wartością rynkową przejmowanego podmiotu, pomniejszoną o jego zobowiązania. W takim przypadku, suma bilansowa podmiotu przejmującego będzie prostym połączeniem jego sumy bilansowej oraz wartości bilansowej przejętego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, dokonane zostanie usunięcie kapitału spółki przejętej z pasywów, jednocześnie wprowadzając zobowiązanie z tytułu jej przejęcia.

Poprawnie obliczona wartość firmy pozwala na rzeczywiste odzwierciedlenie aktywów przedsiębiorstwa. Wartość rynkowa firmy nie ogranicza się jedynie do elementów wprost wskazanych w bilansie, ale obejmuje także czynniki niematerialne, takie jak doświadczona kadra, renoma czy baza klientów, które znacząco wpływają na jej sukces.

Dodatnia i ujemna wartość firmy w przedsiębiorstwie

Dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości – wartość firmy nabyta w wyniku transakcji jest definiowana jako różnica między ceną nabycia aktywów netto przedsiębiorstwa a wartością godziwą tych aktywów. Określenie wartości godziwej jest możliwe poprzez zastosowanie standardowych metod wykorzystywanych do wyceny spółek. W sytuacji, gdy tzw. cena przejęcia przewyższa wartość godziwą aktywów netto, mówimy o nabytej dodatniej wartości firmy. W przeciwnym przypadku, kiedy cena przejęcia jest niższa niż wartość godziwa aktywów netto, występuje nabyta ujemna wartość firmy. Ważne jest zauważenie, że ujemna wartość firmy nie jest ujmowana w księgach rachunkowych jako składnik niematerialny i prawny, ale jest odpowiednio rozliczana jako przychód.

Stan wartości firmy
Opis
Dodatnia
Cena nabycia aktywów netto przedsiębiorstwa przewyższa wartość godziwą tych aktywów.
Ujemna
Cena nabycia aktywów netto przedsiębiorstwa jest niższa niż ich wartość godziwa. Ujemna wartość firmy nie jest ujmowana jako składnik niematerialny i prawny, lecz jest odpowiednio rozliczana jako przychód.
Zerowa
Cena nabycia dokładnie pokrywa się z wartością rynkową przejmowanego podmiotu, pomniejszoną o jego zobowiązania. Suma bilansowa podmiotu przejmującego jest prostym połączeniem jego sumy bilansowej oraz wartości bilansowej przejętego przedsiębiorstwa.
Wycena Wartości Firmy

Sprawdź czy to dla Ciebie

Wyślij zapytanie

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

 1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
 2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
 3. Modelowanie Finansowe
 4. Badanie Due Diligence Finansowe
 5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
 6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Podsumowanie

Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia aktywów netto, a ich wartością godziwą. Nabytą wartość firmy można podzielić na wartość dodatnią i ujemną, zależnie od tego, czy cena nabycia przewyższa wartość godziwą aktywów netto (dodatnia), czy też jest niższa (ujemna).  Wartość firmy powstaje w wyniku oceny, gdzie całość przedsiębiorstwa jest dla nabywcy bardziej wartościowa niż suma jego składników. To element strategii finansowej, a jej bilansowe odzwierciedlenie następuje po zastosowaniu metody nabycia. Wartość firmy należy amortyzować a odpisy amortyzacyjne dokonywane są od ustalonej wartości początkowej firmy.

Autor: Katarzyna Wróbel

Znajdź mnie na Linkedin!