Wycena Firm

Kategorie
Finansowanie przedsiebiorstwa Finansowanie Startupu Model Finansowy Modelowanie Finansowe

Model Finansowy – Wycena Przedsiębiorstwa

Dodano: 28 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2023

Model Finansowy - Wycena Przedsiębiorstwa

Model finansowy służy do prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a tym samym do wyceny przedsiębiorstwa. Analiza finansowa oraz biznesowa

Model Finansowy - Definicja

Model finansowy to narzędzie służące do analizy i prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości, najczęściej w celu pozyskania finansowania, wyceny, inwestycji w tym określenia ryzyka biznesowego. Jest on niezwykle ważny dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na efektywne zarządzanie finansami, w tym na planowanie, kontrolę i podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, finansowania i innych aspektów finansowych.

Jednym z najważniejszych celów modelu finansowego jest ocena perspektyw przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można dokładnie oszacować przyszłe dochody, koszty i zyski oraz przewidzieć trendy w danym przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. Dzięki tym prognozom, przedsiębiorstwo może podejmować decyzje dotyczące inwestycji, rozbudowy, rozwoju czy poszerzeniu oferty produktowej lub usługowej.

Przedsiębiorstwa często potrzebują finansowania zewnętrznego, takiego jak kredyty, dotacje czy inwestycje, aby sfinansować swoje działania. Także w tym wypadku pojawia się potrzeba stworzenia modelu finansowego, który posłuży do oceny sytuacji finansowej pod kątem ryzyka udzielenia finansowania, na przykład poprzez analizę zdolności przedsiębiorstwa do spłaty kredytu czy prognozowanie przyszłych zysków. Zatem model finansowy pomaga pozyskać zewnętrzne finansowe, dzięki analizie zobowiązań finansowych w relacji do przewidywanych zysków, zysków ze sprzedaży w odniesieniu do specyfiki branży. Warto również zaznaczyć, że przygotowany model finansowy jest nierzadko wykorzystywany do wyceny spółki, a tym samym do wspomaga proces pozyskania finansowania w formie equity, 

Dobry model finansowy powinien także pozwalać na przeprowadzenie analizy wrażliwości, czyli analizę różnych scenariuszy dotyczących przyszłych dochodów, kosztów i zysków. Daje to możliwość przedsiębiorstwu np. dokładnie oszacować ryzyko kredytowe lub analizować zapotrzebowanie na kapitał pod kątem inwestycji. W zależności od spojrzenia i zapotrzebowania, model może być wykorzystywany do tych samych celów (z różnej perspektywy) zarówno przez samą firmę jak i podmioty zewnętrzne. W uproszczeniu, pozwala on na lepsze podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i finansowania.

Model finansowy Excel

W Excelu pod poniższym linkiem znajduje się prosty przykład modelu finansowego opartego na hipotetycznym małym przedsiębiorstwie, które zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów. Model będzie obejmować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych na okres jednego roku.

W tym przykładzie model finansowy pokazuje, jak przychody, koszty i różne operacje wpływają na wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne firmy w ciągu jednego roku. To tylko uproszczony przykład, ale pokazuje, jak można przedstawić różne elementy finansowe w ramach modelu finansowego.

Wycena | Analiza | Inwestycja | Zewnętrzne finansowanie - W jakim celu tworzy się model finansowy?

Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na okres inwestycji/kredytu:

Model finansowy jest używany do przewidywania wyników finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na określony okres (np. 5 lat) pozwala przedsiębiorstwu na przygotowanie planów działania [biznesplan], jakie należy podjąć, aby osiągnąć zakładane cele. Na przykład, gdy firma będzie chciała uruchomić nowy projekt, może potrzebować kredytu. Model finansowy pozwala na sporządzenie prognozy, czy firma będzie w stanie spłacić kredyt z zysków operacyjnych generowanych przez projekt.

Wspomaganie tworzenia modelu biznesowego:

Model finansowy jest częścią modelu biznesowego i pomaga w jego tworzeniu. Wspiera analizę różnych czynników wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa w tym opłacalność inwestycji dla inwestora.  Chociażby w przypadku, gdy firma planuje rozszerzenie działalności o nową linię produktów, model pozwoli oszacować koszty, prognozę sprzedaży i zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową linię produktów.

Weryfikacja założeń / oczekiwanego zwrotu z kapitału:

Model finansowy pozwala na ocenę projektowanego modelu biznesowego pod kątem zapewnienia odpowiedniego zwrotu z kapitału dla inwestora. W przypadku planowania przez firmę inwestycji w nową technologię, pozwala on na oszacowanie kosztów inwestycji i prognozę zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową technologię. Dzięki temu firma może ocenić, czy inwestycja będzie opłacalna i czy zapewni odpowiedni zysk. W tym wymagany poziom zwrotu na aktywa pracujące. 

Narzędzie oszacowania potrzeb finansowych przedsiębiorstwa:

Model finansowy pozwala na oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Pozwala to na zaplanowanie źródeł finansowania i uniknięcie problemów z płynnością finansową. Na przykład, gdy firma planuje ekspansję na nowe rynki, pozwala on na oszacowanie kosztów związanych z ekspansją i potrzeby finansowe, jakie będą się z tym wiązały.

Modelowanie optymalnej struktury finansowania:

Model finansowy pozwala na określenie optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa. Pomaga w analizie różnych źródeł finansowania i wyborze najlepszego rozwiązania, na przykład w momencie zapotrzebowania finansowania na inwestycje.

Struktura modelu finansowego

Struktura modelu finansowego jest ściśle uzależniona od struktury modelu biznesowego oraz celów osiąganych w ramach projektowanego modelu. Model finansowy stanowi jedną z podstawowych części modelu biznesowego i powinien odpowiadać na pytania dotyczące przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego też, sposób w jaki przedsiębiorstwo planuje generować dochody, jakie ma koszty stałe i zmienne, jakie są trendy rynkowe, jakie są cele i wizja przedsiębiorstwa, są kluczowe dla opracowania adekwatnego modelu finansowego. Modelowanie finansowe z aktywnymi formułami najczęściej sporządza się z wykorzystaniem programu excel. 

Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo działa w branży, w której konkurencja jest duża i ciągle rośnie, to musi uwzględnić te czynniki w swoim modelu biznesowym. W takim przypadku, jednym z celów może być maksymalizacja zysków. Wtedy model finansowy musi uwzględniać te cele oraz strukturę kosztów i przychodów, aby dostarczał wyników finansowych, które będą zgodne z założeniami modelu biznesowego.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na strukturę modelu finansowego są założenia na bazie których występuje prognoza kategorii wynikowych. Te założenia dotyczą przewidywanego wzrostu sprzedaży, prognozowanych kosztów, marż, ryzyka rynkowego itp. W przypadku, gdy przyjęte założenia są zbyt optymistyczne lub pesymistyczne, model finansowy może dostarczyć błędnych wyników. Dlatego ważne jest, aby modele finansowe były oparte na rzeczywistych założeniach i były w stanie uwzględniać różne scenariusze, takie jak np. zmiany w rynku lub wzrost kosztów.

Model finansowy powinien być zawsze uzależniony od struktury modelu biznesowego oraz celów przedsiębiorstwa, a także bazować na rzeczywistych założeniach, które pozwalają na przewidywanie przyszłych wyników finansowych twojej firmy.

Czy każdy model wygląda tak samo?

Według E. Bodmera istnieje kilka typów modeli finansowych, które są wykorzystywane w różnych obszarach biznesowych.

Corporate Model

Corporate Model – model finansowy przedsiębiorstwa, który jest używany do oceny perspektyw finansowych całego przedsiębiorstwa. Jest on oparty na prognozowanych wynikach finansowych, takich jak przychody, koszty, zyski, przepływy pieniężne, itp. Ten model jest wykorzystywany do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak rozwój twojego biznesu, restrukturyzacja, czy inwestycje. Używa się go w aspektach takich jak: ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa przed udzieleniem kredytu, prognozowanie przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa na dany okres, analiza kosztów i korzyści w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Project Finance Model

Project Finance Model – model finansowy projektu, który jest używany do oceny rentowności i ryzyka konkretnych projektów. Ten model jest wykorzystywany głównie w projektach infrastrukturalnych i energetycznych, w których finansowanie projektu jest uzależnione od jego zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Zatem model jest w tym przypadku wykorzystywany na potrzeby transakcyjne. 

Acquisition Model

Acquisition Model – model finansowy przejęcia, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstwa, które planuje przejęcie innego przedsiębiorstwa. Ten model opiera się na prognozach przepływów pieniężnych, kosztów i korzyści związanych z przejęciem oraz na analizie synergii między dwoma przedsiębiorstwami. Używa się go do aspektów takich jak: ocena wartości przedsiębiorstwa przed przejęciem, oszacowanie potencjalnych synergii połączonych przedsiębiorstw, analiza kosztów i korzyści związanych z przejęciem. 

Merger Model

Merger Model – model finansowy fuzji, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstw, które planują połączenie. Ten model jest podobny do Acquisition Model, ale jest bardziej skomplikowany ze względu na fakt, że obejmuje analizę finansową dwóch przedsiębiorstw, które planują połączenie. Więcej o typach modeli pod linkiem tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą modelowania finansowego i biznesplanu

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Model Finansowy - budowa 

Zasady tworzenia modeli finansowych mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania tych narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1. Model powinien obejmować istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne jak i w przyszłość – odzwierciedlać całą działalność firmy i uwzględniać zarówno jego obecną sytuację jak i przyszłe cele biznesowe. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie nowej linii biznesowej, model finansowy powinien uwzględniać koszty i przychody związane z tą inwestycją.

2. Horyzont czasowy powinien wynosić kilka lat. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło wcześniej zidentyfikować potencjalne problemy finansowe oraz podjąć odpowiednie działania korygujące.

3. Okres bazowy modelu finansowego powinien wynosić miesiąc, ponieważ pozwala to na dokładne monitorowanie kosztów i przychodów w każdym miesiącu, a także umożliwia dokładne porównanie wyników miesięcznych.

4. Powinien generować bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – te dokumenty są kluczowe dla monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

5. Powinien funkcjonować w sposób dynamiczny, czyli umożliwiać zmianę założeń, co pozwala na dostosowanie modelu do zmieniających się warunków rynkowych. Na przykład, jeśli występują zmiany w regulacjach podatkowych lub w kosztach surowców, model finansowy powinien umożliwiać uwzględnienie tych zmian w celu uzyskania dokładniejszej prognozy.

6. Powinien uwzględniać zależności i trendy w historycznej działalności, co umożliwia uzyskanie bardziej dokładnych prognoz. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo notuje regularne wzrosty sprzedaży w okresie przedświątecznym, model finansowy powinien uwzględniać ten trend w swoich prognozach. Mogłoby to oznaczać zwiększenie przychodów ze sprzedaży w okresie przedświątecznym, a także zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, zakupem większej ilości surowców czy materiałów eksploatacyjnych itp.

7. Przy tworzeniu modelu finansowego należy uwzględnić wiele czynników, w tym strukturę modelu biznesowego, cele projektowanego modelu oraz założenia dotyczące prognoz kategorii wynikowych. Modele finansowe są użyteczne w różnych obszarach, takich jak ocena perspektyw w przyszłości, oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i określenie optymalnej struktury finansowania. Tworzenie modeli finansowych wymaga odpowiedniego podejścia i narzędzi, a modele powinny uwzględniać istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne, jak i przyszłe.

Model finansowy - przykład

W Corporate Mind zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem modeli finansowych w programie Excel. Nasza wiedza z zakresu finansów oraz umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych pozwalają nam dostarczać dokładne, elastyczne i czytelne narzędzia do prognozowania wyników finansowych, analizy scenariuszy biznesowych oraz podejmowania trafnych decyzji. Każdy model jest starannie dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając wartość i klarowność w analizie finansowej. Poniżej w PDF zrzuty ekranu z naszych wybranych modeli finansowych, które realizowaliśmy dla naszych Klientów.

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Finansowanie przedsiebiorstwa Finansowanie Startupu Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Wycena Wycena startupu

Finansowanie oraz Wycena Startupu – Jak Wycenić Startup

Dodano: 3 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2023

Finansowanie oraz Wycena Startupu - Jak Wycenić Startup

Finansowanie oraz Wycena Startupu. Wyjaśnimy wycenę przedsiębiorstwa - [start-up ] z punktu finansowana przez inwestora. Pozyskania finansowania.

W artykule wyjaśnimy specyfikę przedsiębiorstwa w poszczególnych fazach rozwoju. Wyjaśnimy wycenę przedsiębiorstwa – [start-up ] z punktu finansowana przez inwestora. Wyjaśnimy też jak wycena może wpłynąć na zdolność spółki do pozyskania finansowania w kolejnych rundach.

Od startupu do dojrzałej spółki

Startup – definicja W odpowiedzi na zapotrzebowanie i rosnącą liczbę startupów, definicję tego typu przedsiębiorstwa (jedną z wielu) przedstawił w ostatnim czasie Seve Blank (Stanford University): „Startup jest tymczasową organizacją stworzoną w celu znalezienie powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego”. Dla porównania, definiuje on firmę jako: „Permanentną organizację stworzoną w celu egzekwowania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego”. Mając na uwadze powyższe, ciężko jest zaklasyfikować nowopowstałą włoską restaurację jako startup. Jakie są więc cechy istotnie odróżniające firmy tego typu od innych funkcjonujących na rynku?
 • Skalowalność działalności
 • Unikalna technologia
 • Prekursorskie rozwiązania (zarówno w kwestii produktów, jak i usług)
 • Brak rentownego modelu biznesowego
 • Brak stałego pozyskiwania środków na kontynuację działalności
Ostatni z elementów, finansowanie przedsiębiorstwa, mający również istotny wpływ na wycenę, zostanie rozwinięty w dalszej części artykułu. Sposób jego pozyskiwania oraz wykorzystywania jest nieodłącznie związany z fazą rozwoju, na której startup lub dojrzała firma się znajduje.

Fazy rozwoju startupu

 • faza zalążkowa (seed stage)
 • wczesna faza wzrostu (early stage)
 • faza wzrostu (growth stage)
 • faza ekspansji (expansion stage)
 • faza dojrzałości (exit stage)

Łuczak K., Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem startup (w): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 830. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 70 (2014), s. 85

Każda z nich cechuje się właściwym dla niej elementami.

Faza seed

Co dzieje się w fazie seed? Testowanie pomysłu. Założyciele mają już pewien pomysł na produkt i działalność, ale jeszcze nie wiedzą czy odpowiadają na potrzeby rynku. W tej fazie powstają prototypy, sprawdzany jest potencjał produktu i jak sama nawa fazy wskazuje… siane jest ziarno. Per analogiam, żeby z ziarna powstało drzewo, potrzeba chociażby dobrego modelu biznesowego czy finansowania. Na tym etapie większość firm dokonuje finansowania poprzez:

 • wkłady pieniężne od założycieli  
 • aniołów biznesu
 • crowdfunding

Startupom w tej fazie rozwoju daleko do firm z ugruntowaną pozycją rynkową czy zbudowanym modelem biznesowym. Ich wartość oparta jest w głównej mierze na koncepcji założycieli, a pozyskane finansowanie, jeżeli jest, to często od założycieli, znajomych, rodziny czy aniołów biznesu. To wszystko, jak i wzięcie pod uwagę życzeniowego myślenia założycieli co do oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu, ma istotny wpływ na wycenę danego startupu.

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

Metody wyceny przedsiębiorstwa na etapie seed:

Faza wczesnego wzrostu

Kolejny etap, czyli faza wczesnego wzrostu. W tym momencie spółka znajduje się już na etapie definiowania swojego modelu biznesowego i wkraczania w testowanie i ulepszanie produktu odpowiadając na potrzeby klienta. Co do zasady na tym etapie funkcjonuje już zespół, który ma stworzony projekt strategii gotowy do przedstawienia kolejnym inwestorom, tj.

– fundusze venture capital [vc]

Dlaczego to ważny krok? Wejście do portfela funduszu wiąże się dla startupu z wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. VC może zapewnić wsparcie pod kątem skalowania biznesu, pozyskiwania nowych klientów, prawnym czy też marketingowym [w zależności od strategii danego funduszu]. Wymiana jest w teorii prosta – spółka dostaje finansowanie i wsparcie eksperckie, VC osiąga znaczący ROI w funduszu. Oczywiście tylko w teorii. Jednak uwzględnienie kapitału dostarczonego przez fundusz odgrywa istotną rolę w procesie wyceny startupu.

Metody wyceny przedsiębiorstwa na etapie wczesnego wzrostu:

Faza ekspansji

Przechodzimy więc do fazy ekspansji, która w bardzo duży stopniu skupia się na przekształceniu startupu w dojrzałą firmę. Może dochodzić do zwiększonego finansowania, powodującego agresywny wzrost oraz przejęcia innych spółek, produktów czy rozwiązań technologicznych. Istotne jest tu również pozyskiwanie know-how z rynku poprzez między innymi zatrudnianie coraz większej ilości specjalistów. Finansowanie na tym etapie to również

– fundusze private equity

Fundusze te zapewniają, podobnie jak VC wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Zyski realizowane przez nie skupiają się na wyjściu z danej inwestycji lub dywidendach. Podejście może być bardzo różne w tego typu inwestycjach, od finansowania przejęć, po optymalizację funkcjonowania firmy, aż do finansowania mezzanine. Oczywiście w standardowym procesie fundusze private equity inwestują w spółki nienotowane na giełdzie.

Metody wyceny przedsiębiorstwa na etapie ekspansji:

Faza dojrzałości

Przechodzimy do fazy dojrzałości. W tej fazie przedsiębiorstwo ma już ukształtowana pozycje rynkową. Przychody cały czas wzrastają ale już nie tak dynamicznie jak w poprzednich fazach. Z perspektywy właścicieli w taj fazie przedsiębiorstwo jest najbardziej dochodowe. Właściciel chcą aby przedsiębiorstwo było jak najdłużej w taj fazie, dalszej losy rozwoju zależą od decyzji podjętych przez zarząd w tej fazie. Jedną z form finansowania może być przeprowadzenie procesu: – IPO [ang. Initial Public Offering] Nie jest to oczywiście koniec rozwoju spółki, wręcz przeciwnie. Jest to możliwość dalszej ekspansji przedsiębiorstwa i pozyskania nowych środków na rozwój.

Jak wyceniać przedsiębiorstwa na etapie dojrzałości

 • Metoda dochodowa [prognoza zdyskontowanych przepływów pieniężnych – metoda DCF]
 • Metoda porównawcza [metoda mnożnikowa / wskaźnikowa na podstawie spółek porównywalnych na rynku kapitałowym]

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Podsumowanie finansowanie oraz wycena startupu

Finansowanie oraz oszacowanie wartości startupu na różnych etapach jego rozwoju różni się znacząco. W artykule zostały zaprezentowane tylko niektóre z form finansowania oraz metody, które można wykorzystać do wyceny w zależności od etapu rozwoju spółki.

Wycena firmy, a kapitał od funduszu vc?

Najczęściej na potrzeby pozyskania dodatkowego finansowania czy to w formie equity czy to w formie długu. Warto też przeprowadzić symulację ile będzie warty biznes przy spełnieniu określonych założeń w przyszłości.

Jak zostało rozpisane w artykule wycenę można przeprowadzić na wiele sposobów. Od metody Scorecard Valuation, venture capital aż do metod porównawczych czy metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W praktyce cześć vc wypracowała swoje własne metody wyceny gdzie ocenie podlega: zespół, innowacyjność, produkt, potencjał rynku czy perspektywy monetyzacji. Inni korzystają z metod opisanych w literaturze jeszcze inni posługują się cenami z ostatnich transakcji czy różnego rodzaju estymacjami mnożników. To na co należy zwrócić uwagę podczas wyceny startup to, że w przypadku zawyżenia wyceny startupu spółka może mieć problemy z kolejnymi rundami finansowania. W Polsce oczekuje się, że kolejne rundy finansowania odbywają się przy wyższych wycenach oznacza to, że jeżeli początkowa wycena jest ambitna, a spółka nie zrealizuje zapisów z biznesplanu bardzo ciężko jest uzasadnić jeszcze wyższą wartość spółki. W praktyce może to oznaczać, że inwestorzy profesjonalni [np. fundusze vc] nie będą skłonne uczestniczyć w podwyższeniu kapitału, a tym samym spółka będzie szukała kapitału wśród inwestorów niewykwalifikowanych. Teoretycznie możliwe jest pozyskanie kapitału w kolejnych rundach przy niższej wycenie natomiast może doprowadzić to do niezadowolenie inwestorów którzy nabywali udziały / akcje przy wyższej wycenie a tym samym mogą zablokować wejście nowego kapitału.

Przeprowadzając zatem wycenę startupu należy być świadomym konsekwencji jakie niesie za sobą określona wycena, jak to wpływa na rynek czy zdolność do pozyskania kapitału w przyszłości. Ostatecznie mamy wolny rynek, gdzie relacja pomiędzy podażą, a popytem kształtuje ceny nie inaczej jest w przypadku popytu na akcje / udziały startupów. Wycena w tym przypadku ma charakter inwestycyjny [więcej w artykule standardy wartości].