Wycena Firm

Kalkulator Wyceny Firm - Sprawdź ile jest warty Twój biznes!

 

Twoje narzędzie kontroli wartości!

Sprawdź, co wpływa na wartość Twojej firmy!

Zyskaj wiedzę, która da Ci przewagę!

Przejdź przez proces wyceny firmy razem z nami i poznaj wartość

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE:

Posiadasz narzędzie wyceny spółek opracowane na podstawie uznanej literatury naukowej
Dzięki algorytmom zaprogramowanym w kalkulatorze proces wyceny jest zrozumiały, a otrzymane wyniki wiarygodne
Znasz wartość biznesu i nie musisz polegać na opiniach innych
Wiesz co wpływa na wartość firmy, dzięki czemu osiągasz swoje cele

Wycena firmy metodą dochodową, porównawczą, majątkową

Metoda dochodowa, porównawcza i majątkowa są głównymi podejściami do wyceny firmy używanymi w świecie biznesu i finansów.

 • Metoda dochodowa opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych generowanych przez firmę. Analizuje się potencjalne zyski, wykorzystując np. metodę kapitalizacji zysków lub dyskontowania przepływów pieniężnych.
 • Metoda porównawcza bazuje na porównaniu wartości firmy z podobnymi przedsiębiorstwami na rynku. Wykorzystuje się ceny akcji, wielokrotności zysków czy też wskaźniki cen do zysków, aby oszacować wartość firmy w porównaniu z innymi graczami na rynku.
 • Metoda majątkowa koncentruje się na wycenie aktywów firmy i subtrakcji jej zobowiązań. Obejmuje wartość wszystkich aktywów materialnych i niematerialnych, takich jak nieruchomości, patenty czy znaki towarowe, oraz odejmuje od nich wszelkie zadłużenia.

Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego często stosuje się kombinację kilku z nich, aby uzyskać bardziej kompleksową i precyzyjną wycenę wartości firmy. Kalkulator wyceny firm wykorzystuję metodą dochodową oraz porównawcza do określania wartości firmy.

Wycena przedsiębiorstwa – oferta

Wycena przedsiębiorstwa to usługa która pozwala na określenie wartości przedsiębiorstwa  na podstawie różnych metod i czynników. Nasz doświadczony zespół przeprowadza szczegółową analizę finansową, operacyjną oraz rynkową, uwzględniając zarówno dane historyczne, jak i przewidywane przepływy pieniężne. W oparciu o dostępne metody wyceny, takie jak metoda dochodowa, metoda porównawcza lub metoda majątkowa, dostarczamy naszym klientom rzetelne szacunki wartości przedsiębiorstwa.

MYŚLĘ, ŻE SIĘ ZGODZISZ….

W dzisiejszym świecie kluczem do sukcesu jest dostęp narzędzi, które stanowią rzetelne źródło informacje oraz dają przewagę….

Kim jest Twórca Kalkulatora Wyceny Firm ?

Mateusz Laska – Założyciel wycenafirm.com.pl

 • Doradca Inwestycyjny nr 570
 • Makler Papierów Wartościowych 2931
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Od 2014 roku Makler Papierów Wartościowych nr 2931. Od 2016 Doradca Inwestycyjny nr 570. Prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego przysługuje osobom, które są wpisane na listę doradców inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Na dzień 31.12.2021 w Polsce ok. 800 Doradców inwestycyjnych (jest to liczba osób która uzyskała licencje od roku 1993). Mateusz Laska swoje doświadczenie zdobywał instytucjach rynku kapitałowego nadzorowanych przez KNF. Odpowiednio na stanowiskach: Makler Papierów Wartościowych, Doradca Inwestycyjny, Zarządzający portfelem inwestycyjnym, Dyrektor departamentu emisji czy Dyrektor ds. inwestycji.

Kompletne narzędzie wyceny firm, dzięki któremu krok po kroku przejdziesz przez proces wyceny biznesu oraz przeprowadzisz aktualizację w przypadku potrzeby.

Dożywotni dostęp

DLA KOGO?

Dla właścicieli firm
Dla Prezesów firm
Dla Członków Zarządu oraz Członków Rad Nadzorczych
Dla Dyrektorów zarządzających
Dla Dyrektorów finansowych
Dla Doradców finansowych
Dla osób zainteresowanych problematyką wyceny

Chcę Ci pomóc wycenić Twój biznes!

Stworzyłem Kalkulator Wyceny Firm – aby Cię wesprzeć!

Kalkulator wraz z przewodnikiem łączy w sobie moją wiedzę o wycenie przedsiębiorstw. To połączenie wszystkiego co jest niezbędne do przeprowadzenia wyceny, a czego nauczyłem się przez lata wyceniając spółki.

Pakiet [kalkulator wyceny firm + przewodnik], który jest teraz dostępny pomoże Ci uzyskać wiedzę o tym ile jest warty biznes. Tylko pomyśl, jak możesz wykorzystać tę wiedzę w rozmowie z inwestorami, właścicielami firm aby zwiększyć swoją przewagę w negocjacjach!

Wykonałem dla Ciebie ciężką pracę…

…nie oznacza to, że Ty nie musisz ciężko pracować aby osiągać swoje cele.
Ale ten pakiet wyceny pozwoli Ci uniknąć wielu problemów, chaosu, nieporozumień, które towarzyszą przy wycenie przedsiębiorstwa.

Zwiększ swoją pewność!
Pewność, która będzie poparta profesjonalnym rozwiązaniem

Oto co znajdziesz w Pakiecie Wyceny:

Pakiet Wyceny to Kalkulator Wyceny Firm oraz praktyczny przewodnik po wycenie, których przerobienie od A-Z zajmie Ci ok. 10h.

To, czego się nauczysz z przewodnika, od razu możesz wykorzystać za pomocą Kalkulatora Wyceny Firm, gdzie zostały zaprogramowane odpowiednie funkcje.

CO POTRAFI KALKULATOR WYCENY FIRM:

Obliczyć średnioważony koszt kapitału oraz stopę dyskontową
Określić wartość firmy metodą mnożnikową
Określić wartość firmy metodą dochodową
Sprawdzić uzyskaną wycenę [odwołanie do zewnętrznych baz danych]
Określić wartość firmy jako mix różnych metod wyceny
Przeprowadzić analizę wrażliwości na przyjęte założenia
Graficznie zaprezentować otrzymane wyniki
Przeprowadzić analizę wskaźnikową

Kalkulator składa się z odrębnych modułów. Każdy moduł to osobna zakładka, dzięki czemu praca jest efektywna i intuicyjna.

Moduły Kalkulatora Wyceny Firm:

MODUŁ 1

INSTRUKCJA

W tym module znajduje się skrócona wersja instrukcji jak przeprowadzić proces wyceny od A do Z.

MODUŁ 2

ZAŁOŻENIA

Moduł umożliwia wprowadzenie podstawowych danych wycenianego podmiotu takich jak: nazwa, forma prawna, data wyceny, liczba akcji lub udziałów, waga modelu wyceny w wycenie końcowej, walutę, sposób prezentacji danych czy pierwszy rok prognozy

MODUŁ 3

PODSUMOWANIE

W tym module zostały zaprezentowane wyniki wyceny z podziałem na wykorzystane metody oraz przypisane wagi końcowe. Użytkownik kalkulatora otrzymuje podsumowanie wyceny w przejrzystej formie, które może wykorzystać do zaprezentowanie wyników odbiorcy końcowemu.

MODUŁ 4

LOGO

W tym module użytkownik kalkulatora może umieścić znak graficzny wycenianego podmiotu. Dzięki czemu w przypadku potrzeby zapisania wyceny w formie PDF lub wydruku, raport z wyceny otrzyma profesjonalny wygląd.

MODUŁ 5

RZIS

Moduł umożliwia wprowadzenie prognoz dla wycenianej spółki.

MODUŁ 6

BILANS

Moduł w swojej budowie jest identyczny do modułu „RZIS”. W komórkach podświetlonych na żółto użytkownik kalkulatora może wprowadzić prognozy dla wycenianej spółki ale tym razem dla pozycji bilansowych.

Bilans
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
Aktywa
A. Aktywa trwałe
4 422 252
4 272 732
4 214 100
4 239 849
4 345 480
4 528 290
I. Wartości niematerialne i prawne
2 429 251
2 040 570
1 714 079
1 439 827
1 209 454
1 015 942
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
0
0
0
0
0
0
III. Rzeczowe aktywa trwałe
1 993 001
2 232 161
2 500 020
2 800 023
3 136 026
3 512 349
IV. Należności długoterminowe
0
0
0
0
0
0
V. Inwestycje długoterminowe
0
0
0
0
0
0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0
0
0
0
0
0
B. Aktywa obrotowe
9 837 323
11 156 306
10 817 395
22 644 601
28 291 302
33 053 464
I. Zapasy
0
0
0
0
0
0
II. Należności krótkoterminowe
7 555 336
9 307 289
10 421 985
15 504 524
18 475 926
23 031 667
III. Inwestycje krótkoterminowe
2 281 986
1 849 017
395 410
7 140 077
9 815 377
10 021 797
Aktywa razem
14 259 574
15 429 038
15 031 495
26 884 451
32 636 782
37 581 754
Bilans
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
8 998 792
9 509 831
9 825 210
17 380 597
21 127 373
22 887 640
B. Kapitał mniejszości
0
0
0
0
0
0
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
0
0
0
0
0
0
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5 260 782
5 919 207
5 206 285
9 503 854
11 509 409
14 694 114
I. Rezerwy na zobowiązania
1 283 362
1 388 613
1 352 835
2 419 601
2 937 310
3 382 358
II. Zobowiązania długoterminowe
375 638
420 715
471 200
1 116 501
591 074
662 003
III. Zobowiązania krótkoterminowe
2 220 332
2 765 654
2 396 992
3 972 915
5 223 769
7 978 677
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1 381 450
1 344 226
985 258
1 994 837
2 757 256
2 671 077
Pasywa razem
14 259 574
15 429 038
15 031 495
26 884 451
32 636 782
37 581 754

MODUŁ 7

WYKRESY

W module zostały zaprezentowane wskaźniki finansowe zarówno w formie tabeli jak i graficznej. Wszystko dla jeszcze lepszej prezentacji danych dla odbiorcy raportu z wyceny.

MODUŁ 8

CAPEX_KON

Moduł, w którym użytkownik określa kolejne parametry niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa. Wszystko opatrzone komentarzami oraz rekomendacjami dotyczącymi wyboru optymalnych metod definiowania zmiennych.

MODUŁ 9

DCF

W tym module została zaprezentowana metoda DCF. W tym module zobaczysz ile jest warta wyceniana spółka w zależności od przyjętych założeń.

MODUŁ 10

RFR

W module zdefiniujesz stopę wolną od ryzyka. Jednocześnie autor podaje najczęściej używaną metodę oraz wskazuje źródła danych

MODUŁ 11

WACC

W module zdefiniujesz średnioważony koszt kapitału. Jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień w teorii wycen zostało rozbite na etapy, dzięki czemu ryzyko błędu spada niemal do zera [uwaga zaszyte funkcje sprawdzające].

MODUŁ 12

Dyskonto za wielkość

W module zdefiniujesz dyskonto lub premię z tyt. wielkości wycenianego podmiotu. Dowiesz się jak zmienia się dyskonto wraz ze zmianą wartości spółki oraz dowiesz się gdzie szukać danych.

MODUŁ 13

Analiza wrażliwości

W module przeprowadzisz analizę wrażliwości na zmienne, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Dowiesz się ile warty byłby biznes w przypadku wzrostu stóp procentowych, zmniejszenia efektywnej stopy podatkowej czy zwiększenia długu w spółce.

MODUŁ 14

Analiza porównawcza

W module dowiesz się ile jest warta spółka wyceniona metodą mnożnikową. Wszystko zaprogramowane tak aby zachować spójność pomiędzy metodą mnożnikową, a dochodową.

Pozostałe moduły:

1. Industry Averages

2. Comparable company

3. EV to EBITDA Europe

4. Price to PE Europe

5. Price to PB Europe

6. ERPs 2022

JAK PRACOWAĆ Z KALKULATOREM?

Myślisz, że praca z Kalkulatorem jest skomplikowana ? Nic bardziej mylnego. W każdym module znajdują się podświetlone komórki, które wypełnia użytkownik Kalkulatora Wyceny Firm. W panelu użytkownika zawsze znajdują się komentarze wraz z instrukcją.

Nie zapominaj, że oprócz Kalkulatora Wyceny Firm otrzymujesz Przewodnik po Wycenie.

Przewodnik to ponad 120 stron materiałów podzielony na część praktyczną oraz teoretyczną.


PRZEWODNIK PO WYCENIE

W przewodniku dostaniesz ponad 120 stron sprawdzonej wiedzy, która powstała na bazie doświadczeń z rynku polskiego. Przewodnik został podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną.

Z przewodnika dowiesz się między innymi:

MODUŁ 1
Przykładowa wycena z wykorzystaniem Kalkulatora Wyceny Firm

 • Wprowadzenie
 • Zastosowana metodologia
 • Wycena DCF
 • WACC
 • Premia | Dyskonto
 • Wycena porównawcza
 • Sprawdzenie
 • Analiza wrażliwości
 • Dane finansowe
 • Dane finansowe – wykresy

MODUŁ 2
Instrukcja pracy z Kalkulatorem Wyceny Firm

Arkusz: Założenia Arkusz: LOGO
Arkusz: RZIS.
Arkusz: Bilans.
Arkusz: Capex_Kon
Arkusz: DCF
Arkusz: RFR
Arkusz: WACC
Arkusz: Dyskonto za wielkość
Arkusz: Analiza wrażliwości
Arkusz: Wycena porównawcza

MODUŁ 3
Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw

Funkcja wyceny
Cel wyceny
Przedmiot wyceny
Założenia wyceny
Standardy wartości
Przygotowanie do wyceny
Metody wyceny przedsiębiorstwa
Jaką metodę wyceny wybrać ?
Wynik wyceny

MODUŁ 4
Metoda DCF

Istota metody dochodowej
Etapy wyceny
[Etap 1] Prognoza RZIS

 • [Etap 1.1], [Etap 1.2,[Etap 1.3], [Etap 1.4],[Etap 1.5], [Etap 1.6]
[Etap 2] Sformułowanie założeń do wyceny
 • [Etap 2.1], [Etap 2.2],[Etap 2.3], [Etap 2.4], [Etap 2.5], [Etap 2.6], [Etap 2.7]

MODUŁ 4
Metoda DCF cd.

[Etap 3] Średni ważony koszt kapitału (WACC)

 • [Etap 3.1], [Etap 3.2
[Etap 4] Zdyskontowane przepływy pieniężne
 • [Etap 4.1], [Etap 4.2]
[Etap 5] Wartość rezydualna
[Etap 6] Wartość przedsiębiorstwa

MODUŁ 5
Metoda porównawcza

Etapy wyceny metodą porównawczą
Najczęściej stosowane mnożniki
Wady / zalety poszczególnych mnożników
Wybór spółek porównywalnych
Podsumowanie

MODUŁ 6
Dyskonto i Premia

Premia/ dyskonto w teorii wyceny
Korekty systematyczne
Korekty niesystematyczne
Kilka korekt jednocześnie
Premia/ dyskonto, a metoda wyceny

   •  

MODUŁ 7
Najczęściej popełniane błędy

Metoda Dochodowa
Metoda Porównawcza

MODUŁ 8
Bonus

Wzory
Bibliografia
Rekomendowana literatura
Podstawowe Pojęcia

W Pakiecie Wyceny pokażę Ci, jak sporządzić wiarygodną wycenę, dzięki której poznasz wartość biznesu:

Nauczę Cię co wpływa na wartości spółki, jak wycenić biznes oraz dam profesjonalne narzędzie, które wpłynie na Twoją przewagę informacyjną.

Czy naprawdę potrzebuję Kalkulatora Wyceny Firm ?
Może da się zrobić wycenę samemu?

Oczywiście, że się da!

OTO LISTA RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ, ZAMIAST zdecydować się na profesjonalny raport:
Samemu wycenić biznes, popełniając po drodze masę błędów
Samemu stworzyć raport z wyceny wartości, którego wiarygodność może zostać podważona przez odbiorcę
Przeczytać kilkadziesiąt książek o tym jak zrobić wycenę działalności gospodarczej
Możesz nabyć inne kalkulatory, które zazwyczaj kosztują 2-3x więcej
Szukać i eksperymentować z darmowymi narzędziami do wyceny, których użyjesz do wyceny biznesu budowanego przez lata
Wreszcie nie musisz przeprowadzać wyceny na podstawie uznanej literatury naukowej, a możesz to zrobić na „czucie”

Kalkulator Wyceny Firm + Przewodnik po Wycenie da Ci odpowiedź na pytania: ile jest warty biznes, co wpływa na wartość biznesu, jakie parametry ekonomiczne muszę poprawić aby zbudować zakładaną wartość.

Produkt jest odpowiedni dla każdego kto chce podejść profesjonalnie do tematu wyceny.

TO NIE WSZYSTKO….

Chcę, aby każdy wyciągnął jak najwięcej z Pakietu Wyceny, więc dodatkowo otrzymasz coś jeszcze!

BONUS #1*

Konsultacje 1 h w pakiecie
*brak konsultacji w przypadku ceny poniżej
1 000 zł

BONUS #2

20% zniżki na kolejne konsultacje.
Sprawdź ofertę!

BONUS #3

• Zewnętrzne bazy danych
• Lista rekomendowanych książek
• Lista wzorów

   •  

Oto co otrzymujesz, kiedy pobierzesz Kalkulator Wyceny Firm

Profesjonalny Kalkulator Wyceny Firm

Kalkulator to 20 modułowy Excel. Moduły znajdują się w oddzielnych arkuszach dzięki czemu praca jest przyjemna oraz efektywna.

Przewodnik po wycenie

To ponad 120 stron praktycznej wiedzy. Całość została opracowana w taki sposób abyś nie musiał szukać dodatkowych informacji w Internecie tracąc niepotrzebnie czas.

Dokładny proces od A do Z

Nauczę Cię krok po kroku jak wycenić spółkę. Od wprowadzenia założeń, poprzez określenie metod wyceny, a skończywszy na analizie wrażliwości.

Bonus 1 | Konsultacje 1 h w pakiecie

Potrzebujesz skonsultować jak działa kalkulator lub otrzymane wyniki? Mamy dla Ciebie godzinną konsultację na której odpowiemy na Twoje pytania. Uwaga! Brak konsultacji w przypadku ceny poniżej 1 000 zł

Bonus 2 | 20% zniżki na kolejne konsultacje

W podziękowaniu za otrzymane zaufanie mam dla Ciebie niższe ceny.

Bonus 3 | Dodatkowe materiały

Wycena przedsiębiorstw jest bardzo szerokim zagadnieniem. Zdając sobie z tego sprawę dla dociekliwych zostały przygotowane dodatkowe źródła wiedzy: • Lista rekomendowanych książek • Lista wzorów • Zewnętrzne bazy danych

Dostęp dożywotni (materiały są aktualizowane)

Płacisz tylko raz i masz dostęp na zawsze. Dodatkowo korzystasz z aktualizacji tak długo jak będzie istnieć Wycenafirm.com.pl.

ZACZNIJ JUŻ TERAZ!

Darmowa próbka produktu!

Nie jesteś pewny czy obsługa kalkulatora jest wystarczająco prosta? Ściągnij wersje próbną Przewodnika Wyceny i sam sprawdź jakie to proste.

Rezultat jest najważniejszy!

Wiemy, że Kalkulator Wyceny Firm działa! Właśnie dlatego gwarantujemy Ci, że będziesz w stanie wycenić swój biznes. Gdybyś potrzebował pomocy jesteśmy do twojej dyspozycji.
Po prostu napisz do nas maila: biuro@wycenafirm.com.pl

Wartość firmy wzór

Poniżej przedstawiamy wzory wykorzystywane przy wycenie firmy z zastosowaniem różnych metod w formie tabeli:

Metoda
Wzór
Dochodowa
Wartość firmy = Przyszłe przepływy pieniężne w okresie t / (1+Stopa dyskontowa) ^t
Porównawcza
Wartość firmy = Efekt ekonomiczny generowany przez wycenianą firmę x mnożnik właściwy dla spółek porównywalnych
Np. C/Z; C/WK; EV/EBITDA
Majątkowa
Wartość firmy = Wartość Aktywów – Wartość Zobowiązań

Najprostsza wycena firmy

Poniżej przedstawiamy wzory wykorzystywane przy wycenie firmy z zastosowaniem różnych metod w formie tabeli:

Metoda Majątkowa
Wartość Firmy = Wartość Aktywów - Zobowiązania
 • Wartość Aktywów: Wartość wszystkich aktywów firmy, takich jak nieruchomości, patenty, znaki towarowe.
 • Zobowiązania: Zadłużenie i inne zobowiązania firmy.

Ten prosty wzór zakłada, że wartość firmy wynika z różnicy pomiędzy wartością jej aktywów a zobowiązaniami, bez uwzględnienia przyszłych przepływów pieniężnych czy aspektów rynkowych.

Wycena firmy przykłady

Wycena przedsiębiorstwa przykład. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczeniami dla metody dochodowej i porównawczej jako uproszczony przykład.

Metoda Wyceny
Wyliczenia
Wartość Firmy
Dochodowa
$613 824
Przepływy pieniężne (rok 1): $200,000
Przepływy pieniężne (rok 2): $250,000
Przepływy pieniężne (rok 3): $300,000
Stopa dyskontowa: 10%
Liczba lat (n): 3
Porównawcza
Wartość firmy = Efekt ekonomiczny x mnożnik
$ 1 000 000
Efekt ekonomiczny: $200,000
Mnożnik: 5 (C/EBITDA)

Metoda Dochodowa: Wartość firmy, uwzględniająca dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych, wynosi $613 824. Przedstawione są również szczegółowe przepływy pieniężne dla kolejnych lat oraz wykorzystana stopa dyskontowa i liczba lat.

Metoda Porównawcza: Wartość firmy, oparta na porównaniu z cenami akcji innych firm lub wielokrotnościach zysków, oszacowana na $1 000 000. Podane są również konkretne wartości EBITDA oraz stosowany mnożnik.

Wycena udziałów w spółce z o. o. przykład

Oto przykładowa wycena udziałów w spółce z o.o. przy użyciu metody majątkowej w formie tabeli, uwzględniająca obliczenia i założenia

METODA MAJĄTKOWA
OBLICZENIA
WARTOŚĆ AKTYWÓW
1 000 000
WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA
500 000
LICZBA UDZIAŁÓW
50
WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW
500 000
WARTOŚĆ NA 1 UDZIAŁ (WARTOŚĆ NETTO AKTYWÓW / LICZBA UDZIAŁÓW)
10 000

Więcej o wycenie udziałów w spółce zoo w naszym wpisie: „Wycena udziałów w spółce z o.o. – jak wycenić?”

Jak obliczyć wartość firmy z bilansu

Przyjrzyjmy się jak można obliczyć wartość firmy z wykorzystaniem danych z bilansu firmy. Poniżej znajduje się przykładowa rozbudowana tabela uwzględniająca te obliczenia:

Aktywa
Wartość (w tys. zł)
Nieruchomości i budynki
500
Wyposażenie i maszyny
300
Zapasy
100
Inne aktywa trwałe
200
Inwestycje finansowe
150
Długoterminowe należności
50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
80
Razem aktywa
1380
Zobowiązania
Wartość (w tys. zł)
Kapitał własny
880
Razem zobowiązania
500
Zobowiązania krótkoterminowe
200
Zobowiązania długoterminowe
300
Teraz, aby obliczyć wartość firmy, możemy zastosować metodę majątkową, gdzie wartość firmy (dla właścicieli)  jest równa wartości netto aktywów, czyli różnicy między aktywami a zobowiązaniami:

 Wartość Firmy (dla właścicieli) = 1380 – 500 = 880 tys. zł

Z wartością netto aktywów równej zero, w tym przypadku firma nie ma wartości netto z punktu widzenia bilansowego, ale to może być wynik różnych uwarunkowań, np. rozpoczęcia działalności, restrukturyzacji czy też problemów finansowych.

Jak wyliczyć wartość firmy

Poniżej został podany przykład jak obliczyć wartość firmy z wykorzystaniem metody mieszanej tzn. metody dochodowej oraz mnożnikowej (kalkulator wyceny firm umożliwia takie obliczenia)

Metoda
Obliczona Wartość Firmy (w tys. zł)
Dochodowa
500
Porównawcza
550
Średnia Wartość
525

Średnia wartość obliczona jest poprzez zastosowanie metod dochodowej i porównawczej, przy założeniu, że obie metody mają równe wagi (w praktyce waga zależy do specyfiki danego przedsiębiorstwa). Wartość średnia wynosi 525 tys. zł. Tabela prezentuje wyniki obu metod oraz ich średnią wartość jako wynik końcowy.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Kalkulator wyceny przedsiębiorstwa jest dla każdego, kto jest zainteresowany tematyką wyceny przedsiębiorstw i chciałby nauczyć się w sposób praktyczny wyceniać przedsiębiorstwa. Nawet jeśli na dzień dzisiejszy nie wie nic lub wie niewiele o metodach wyceny przedsiębiorstwa.

Nie jest. Możesz samemu wyceniać firmy. Dasz radę. Będzie Ci jednak zdecydowanie łatwiej z Kalkulatorem Wyceny Firm. Wycena przedsiębiorstwa nie jest łatwa i nie uczą tego w szkołach. Zamiast tracić czas na poszukiwanie informacji i eksperymentowanie, zdecyduj się na pewne rozwiązanie.

Nazywam się Mateusz Laska i jestem licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych, Doradcą Inwestycyjnym oraz biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Zawodowo zajmuje się wyceną przedsiębiorstw i pomagam właścicielom wycenić ich biznes. Finanse to moja pasja, którą rozwijam od 14 lat. Ciągle zdobywam nową wiedzę, którą wykorzystuje w praktyce.

Nauczę Cię wyceniać spółki. Pokażę Ci proces wyceny od A do Z, który wypracowałem po zrobieniu kilkudziesięciu analiz, raportów, wycen.

W zależności od metody wyceny, celu, terminu czy dostępności danych koszty sporządzenia wyceny zaczynają się od 10 tys. netto. Nie każdy jest w stanie [szczególnie na początku drogi z biznesem] wydać takie pieniądze. Kalkulator Wyceny Firm powstał właśnie dlatego, że każdy powinien poznać bieżącą lub przyszłą wartość swojego biznesu. [Wartość, która zostanie wygenerowana pod warunkiem zrealizowania określonych celów biznesowych]

Cały proces skalibrowania Kalkulatora Wyceny Firm pod konkretne przedsiębiorstwo nie powinno zająć więcej niż 1h. Pakiet wyceny [Kalkulator + przewodnik] zawierają szczegółową instrukcję krok po kroku co należy zrobić aby sporządzić wycenę.

Wartość firmy jest często obliczana przez dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych lub przez porównanie z podobnymi firmami na rynku, uwzględniając zyski lub aktywa. Metody te mogą być kombinowane z uwzględnieniem ryzyka i perspektyw rozwoju, co prowadzi do oszacowania wartości przedsiębiorstwa

Wycena firmy to proces oszacowania jej wartości, wykorzystujący różne metody, takie jak dochodowa, porównawcza czy majątkowa. Opiera się na analizie przyszłych zysków, aktywów, rynkowych wskaźników oraz prognozach, co pozwala określić wartość przedsiębiorstwa. Celem jest wyznaczenie adekwatnej ceny, uwzględniającej aspekty finansowe i rynkowe.

Wartość majątku spółki oblicza się przez odjęcie zobowiązań od wartości aktywów. Sumuje się wartość nieruchomości, wyposażenia, zapasów i innych aktywów, odejmując zadłużenie i zobowiązania. To prosta metoda, pozwalająca określić wartość netto majątku, stanowiącą różnicę pomiędzy aktywami a zobowiązaniami spółki.

Wartość rynkowa spółki jest określana przez rynek poprzez cenę jej akcji lub wartość całkowitą transakcji. Może być obliczana przez pomnożenie liczby akcji przez ich cenę rynkową. Inną metodą jest używanie wskaźników, takich jak P/E ratio, porównujących cenę akcji do zysków, co pozwala określić wartość rynkową spółki na podstawie analizy jej wyników finansowych.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej opiera się na analizie dochodów, aktywów i wskaźników rynkowych. Można uwzględnić średnie miesięczne dochody, wartość posiadanych aktywów, a także użyć metod porównawczych względem podobnych przedsiębiorstw. Ocena może być również oparta na przyszłych perspektywach rozwoju i potencjalnych zyskach, prowadząc do oszacowania wartości działalności.

Tak Mateusz !
Pobieram Kalkulator Wyceny Firm!

Zapłacisz 1495 PLN za profesjonalny Kalkulator Wyceny Firm. Nauczę Cię jak wyceniać biznes. 

Jeśli dzięki wycenie sporządzonej za pomocą kalkulatora zdobędziesz przewagę informacyjną:

Wycenisz swój biznes
Będziesz w stanie ocenić jakość wyceny, którą otrzymujesz

Byłoby warto?

W Pakiecie Wyceny [kalkulator + przewodnik] otrzymasz wszystko co niezbędne! Teraz czas na Ciebie. Zwiększ swoja szansę na sukces.

Wycena przedsiębiorstwa – Wycenafirm.com.pl

Wycena przedsiębiorstwa jeżeli uważasz, że kalkulator nie spełni Twoich oczekiwań lub wymaga za dużego zaangażowania czasowego po Twojej stronie zapoznaj się z naszą usługą wyceny przedsiębiorstwa. Zapewniamy kompleksową usługę wyceny firm, która pomoże Ci poznać prawdziwą wartość Twojego biznesu. Niezależnie od tego, czy planujesz sprzedaż, poszukujesz inwestora czy potrzebujesz informacji strategicznych, nasz doświadczony zespół ekspertów pomoże Ci osiągnąć Twój cel.

Poniższe bonusy otrzymasz GRATIS!
Jeśli tylko pobierzesz Kalkulator Wyceny Firm
BONUS 1

Konsultacje 1 h w pakiecie

BONUS 2

20% zniżki na kolejne konsultacje. Sprawdź ofertę !

BONUS 3

• Zewnętrzne bazy danych
• Lista rekomendowanych książek
• Lista wzorów

Kalkulator Wyceny Firm

Standardowo 1495 PLN

Zacznij już teraz!

Scroll to Top