Wycena Firm

Pobierz artykuł

Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa: Porady

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa krok po kroku

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa to skomplikowany proces, który wymaga przestrzegania określonych kroków:

KROK 1: Ocena i przygotowanie

Zidentyfikuj zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która ma zostać sprzedana, i przygotuj jej dokładną ocenę, uwzględniając aktywa, zobowiązania, wyniki finansowe i potencjalne ryzyka.

KROK 2: Wycena

Przeprowadź profesjonalną wycenę tej części przedsiębiorstwa, aby ustalić jej wartość rynkową.

KROK 3: Dokumentacja

Przygotuj kompletną dokumentację, w tym sprawozdania finansowe, umowy, certyfikaty i inne ważne dokumenty.

KROK 4: Poszukiwanie kupca

Rozpocznij proces poszukiwania potencjalnych kupców, co może obejmować negocjacje z kilkoma stronami

KROK 5: Negocjacje i ustalenia

Prowadź negocjacje z zainteresowanymi stronami, aby ustalić warunki sprzedaży, w tym cenę i warunki płatności

KROK 6: Umowa sprzedaży

Sporządź umowę sprzedaży, określając wszystkie warunki transakcji, prawa i obowiązki obu stron.

KROK 7: Zabezpieczenia prawne

Upewnij się, że transakcja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencji i monopolu.

KROK 8: Przekazanie aktywów

Zorganizuj efektywne i zgodne z prawem przekazanie aktywów, w tym przeniesienie tytułów własności i innych praw.

KROK 9: Zakończenie transakcji

Doprowadź do finalizacji sprzedaży, w tym do wykonania wszystkich płatności i rozliczeń.

KROK 10: Powiadomienia i zmiany formalne

Zawiadom odpowiednie instytucje i zaktualizuj wszelkie rejestracje oraz dokumentacje, aby odzwierciedlić zmianę właściciela tej części przedsiębiorstwa.

Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
Umów się na konsultację

Forma sprzedaży przedsiębiorstwa

Przeniesienie własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części to znaczący krok dla każdego właściciela firmy, a forma, w jakiej zostanie przeprowadzona, może mieć dalekosiężne konsekwencje. Najczęstsze formy to sprzedaż aktywów oraz udziałów. W przypadku sprzedaży aktywów, nabywca przejmuje wybrane składniki majątku firmy, takie jak nieruchomości, wyposażenie czy znaki towarowe.

Druga opcja oznacza przejęcie przez kupującego kontroli nad firmą poprzez nabycie jej udziałów lub akcji. W tym przypadku, nabywca przejmuje firmę wraz z jej aktywami, zobowiązaniami, długami i umowami. Ta forma jest często preferowana w przypadkach, gdy nabywca jest zainteresowany kontynuacją działalności firmy bez konieczności reorganizacji.

Oprócz tych dwóch głównych form, istnieją także inne metody, takie jak fuzja czy przejęcie. Wybór odpowiedniej metody zbycia zależy od wielu czynników, w tym od struktury prawnej i finansowej firmy, celów strategicznych właściciela, a także warunków rynkowych. 

Możliwą opcją jest także zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), czyli wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników, część mienia przedsiębiorstwa, służąca prowadzeniu określonej działalności gospodarczej która mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie. Ta forma pozwala na przeniesienie konkretnego segmentu działalności, wraz z jego aktywami, pracownikami i umowami, bez konieczności zbywania całego przedsiębiorstwa. Transakcja ta jest szczególnie atrakcyjna w sytuacjach, gdy właściciel chce kontynuować działalność w innych obszarach firmy lub gdy nabywca interesuje się tylko pewnym aspektem działalności przedsiębiorstwa. To rozwiązanie umożliwia elastyczność w zarządzaniu składnikami przedsiębiorstwa i może być korzystne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego, szczególnie w kontekście dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych lub strategii biznesowych.

Podatki przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Jednym z obszarów zainteresowania w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części jest podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych, zależny od formy prawnej przedsiębiorstwa i sposobu sprzedaży. W przypadku zbycia aktywów, obliczany jest on od zysku ze sprzedaży każdego aktywu, czyli różnicy między ceną sprzedaży a wartością początkową aktywu. Natomiast przy udziałach naliczany jest od zysku kapitałowego, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia udziałów. Warto zauważyć, że w niektórych jurysdykcjach istnieją ulgi podatkowe lub specjalne stawki podatkowe dla transakcji sprzedaży przedsiębiorstw, co może wpłynąć na wybór metody sprzedaży. Dodatkowo, w przypadku transgranicznych transakcji, należy uwzględnić międzynarodowe aspekty podatkowe, takie jak podwójne opodatkowanie. Ze względu na złożoność i różnorodność przepisów podatkowych, istotne jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym, aby zoptymalizować obciążenia podatkowe i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatek dochodowy

W kontekście podatkowym, ZCP jest traktowana jako sprzedaż poszczególnych składników majątku , co oznacza, że podatek dochodowy jest naliczany od zysku uzyskanego z ich zbycia. Zysk ten jest różnicą między ceną sprzedaży a wartością początkową aktywów wchodzących w skład ZCP. Ważne jest, aby pamiętać, że specyfika obliczania podatku dochodowego od sprzedaży ZCP może się różnić w zależności od przepisów podatkowych obowiązujących w danym kraju. W niektórych jurysdykcjach istnieją specjalne ulgi podatkowe lub wyjątki dla takich transakcji, które mogą zmniejszyć obciążenie podatkowe. Ponadto, w przypadku firm działających w wielu krajach, sprzedaż ZCP może rodzić dodatkowe skomplikowania na gruncie podatku związane z międzynarodowymi przepisami podatkowymi. 

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatek VAT

Zasadniczo, w wielu jurysdykcjach, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie VAT może być traktowane jako transfer ‘przedsiębiorstwa jako całości’ lub transfer biznesu, co oznacza, że transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT kwalifikując się do zwolnienia z podatku od towarów i usług na gruncie przepisów ustawy o VAT. Oznacza to, że sprzedający nie musi naliczać VAT od wartości sprzedawanej ZCP, co jest istotne z punktu widzenia kosztów transakcyjnych dla nabywcy. Jednakże, aby transakcja została wyłączona z opodatkowania VAT, ustawa o VAT wymaga, aby ZCP była w stanie kontynuować samodzielną działalność gospodarczą. Interpretacja tych warunków może się różnić w zależności od kraju, dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć lokalne przepisy.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a PCC

W Polsce, podatek PCC dotyczy m.in. umów sprzedaży niektórych składników majątkowych, w tym również ZCP podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Kluczowym aspektem jest to, czy transakcja obejmuje przeniesienie praw do nieruchomości, ponieważ w takich przypadkach zazwyczaj wymagana jest zapłata PCC. Stawka PCC zależy od rodzaju przenoszonych poszczególnych składników majątku i może się różnić, ale np. w przypadku nieruchomości wynosi 2%.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa — obowiązki umowne

Na pierwszym miejscu stoi sporządzenie umowy sprzedaży, która musi szczegółowo określać, które elementy przedsiębiorstwa są przedmiotem transakcji. Należy tu uwzględnić aktywa materialne i niematerialne, w tym nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu, urządzenia, patenty, marki, a także zobowiązania, takie jak umowy z dostawcami czy zobowiązania wobec pracowników wchodzące w skład przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby umowa zawierała precyzyjne postanowienia dotyczące przejęcia przez kupującego tych zobowiązań, a także regulacje dotyczące odpowiedzialności prawnej za ewentualne zobowiązania nieujawnione.

Kolejnym istotnym elementem są gwarancje i oświadczenia sprzedającego dotyczące stanu prawnego i faktycznego sprzedawanej ZCP. Sprzedający zazwyczaj zobowiązany jest do zapewnienia, że ma pełne prawo do dysponowania aktywami ZCP oraz że informacje przekazane kupującemu są kompletne i prawdziwe. Dodatkowo, sprzedający może być zobowiązany do zapewnienia wsparcia w procesie przekazywania ZCP, na przykład poprzez pomoc w transferze umów czy wdrożeniu pracowników w nową strukturę organizacyjną.

Warto również pamiętać o konieczności uzyskania zgód trzecich stron, na przykład w przypadku, gdy w ramach ZCP przenoszone są umowy, które wymagają zgody kontrahentów na zmianę stron umowy. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, mogą również występować dodatkowe wymogi, jak na przykład zgody regulatorów branżowych.

Złożoność tych obowiązków umownych podkreśla znaczenie dokładnego przygotowania do transakcji, w tym korzystania z profesjonalnego wsparcia prawnego, aby zapewnić, że wszystkie aspekty umowy są odpowiednio adresowane i chronią interesy zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a składka zdrowotna

Transakcja może mieć wpływ na kwestie związane ze składką zdrowotną w kontekście obowiązków podatkowych sprzedającego. W Polsce, przychód ze sprzedaży ZCP może być uwzględniany przy obliczaniu podstawy do naliczenia składki zdrowotnej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wartość tej składki zdrowotnej jest zazwyczaj proporcjonalna do dochodu, co oznacza, że wysoki przychód ze sprzedaży ZCP może skutkować wzrostem należnej składki.

Jednakże, sposób obliczania składki zdrowotnej zależy od wielu czynników, w tym od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od szczegółowych przepisów podatkowych obowiązujących w danym okresie. 

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a pracownicy

Najważniejszym aspektem jest tutaj przejście pracowników w ramach transakcji. Zgodnie z przepisami prawa pracy, w wielu jurysdykcjach, w tym w Polsce, w przypadku sprzedaży ZCP dochodzi do automatycznego przejścia pracowników związanych z tą częścią przedsiębiorstwa do nowego pracodawcy. To oznacza, że ich dotychczasowe warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie, staż pracy oraz inne prawa i obowiązki, pozostają niezmienione.

Jednakże, ważne jest, aby zarówno sprzedający, jak i kupujący przedsiębiorstwo dokładnie zrozumieli swoje obowiązki wobec pracowników w kontekście tej transakcji. Należy poinformować pracowników o planowanej zmianie i zapewnić im wsparcie w okresie przejściowym. W zależności od specyfiki firmy i ZCP, może to wymagać skoordynowania działań z działami HR, prawnymi oraz związkami zawodowymi.

Ponadto, sprzedające przedsiębiorstwo powinno również wziąć pod uwagę potencjalne koszty związane z odprawami lub innymi świadczeniami dla pracowników, którzy nie zostaną przejęci przez nabywcę. Odpowiednie zarządzanie tymi kwestiami nie tylko jest wymogiem prawnym, ale również przyczynia się do utrzymania dobrych relacji z pracownikami i może pomóc w zapewnieniu płynnego przejścia operacyjnego po sprzedaży ZCP.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wzór

Przygotowanie wzoru dokumentu dotyczącego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wymaga precyzji i uwzględnienia wszystkich kluczowych elementów. Taki dokument powinien zaczynać się od identyfikacji stron transakcji, czyli sprzedającego i kupującego, z pełnymi danymi prawno-handlowymi. Następnie, należy dokładnie opisać przedmiot sprzedaży, wskazując, które elementy przedsiębiorstwa (aktywa, zobowiązania, umowy, licencje, pracownicy itp.) wchodzą w skład ZCP. Ważne jest, aby zawrzeć szczegółowe informacje finansowe, w tym cenę sprzedaży oraz warunki płatności.

Wzór umowy powinien także obejmować gwarancje i oświadczenia obu stron, szczególnie dotyczące prawa do dysponowania ZCP przez sprzedającego oraz zobowiązań wynikających z nieujawnionych praw lub zobowiązań. Klauzule dotyczące przejścia praw i obowiązków związanych z pracownikami ZCP są również niezbędne.

Dodatkowo, konieczne jest uwzględnienie postanowień dotyczących rozstrzygania ewentualnych sporów, poufności informacji oraz warunków, które mogą doprowadzić do zmiany lub rozwiązania umowy. Na koniec, dokument powinien zawierać miejsce i datę zawarcia umowy oraz podpisy upoważnionych przedstawicieli obu stron.

Ze względu na złożoność i specyfikę takiej transakcji, zaleca się, aby wzór umowy został przygotowany lub zweryfikowany przez prawnika specjalizującego się w prawie handlowym, co zapewni, że wszystkie aspekty prawne i biznesowe są odpowiednio adresowane.

Sekcja Umowy
Zawartość
Identyfikacja Stron Transakcji
Pełne dane prawno-handlowe sprzedającego i kupującego.
Opis Przedmiotu Sprzedaży
Szczegółowy opis elementów ZCP: aktywa, zobowiązania, umowy, licencje, pracownicy itp.
Informacje Finansowe
Cena sprzedaży, warunki płatności.
Gwarancje i Oświadczenia
Prawo do dysponowania ZCP przez sprzedającego, zobowiązania z nieujawnionych praw.
Klauzule Pracownicze
Postanowienia dotyczące przejścia praw i obowiązków związanych z pracownikami.
Postanowienia Dotyczące Sporów i Poufności
Klauzule dotyczące rozstrzygania sporów, poufności informacji.
Warunki Zmiany lub Rozwiązania Umowy
Warunki, które mogą wpływać na zmianę lub rozwiązanie umowy.
Miejsce, Data i Podpisy
Miejsce i data zawarcia umowy, podpisy upoważnionych przedstawicieli.

Nasze specjalizacje:

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy obsługę przedsiębiorstw. Poniżej najważniejsze informacje:

  1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
  2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
  3. Modelowanie Finansowe
  4. Badanie Due Diligence Finansowe
  5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
  6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprawdzimy razem z Toba czy wyżej wymienione usługi są dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu.

Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
Umów się na konsultację

Najczęściej zadawane pytania:

Można sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co jest znane jako sprzedaż (ZCP). Proces ten umożliwia przeniesienie określonych składników majątkowych, takich jak aktywa, zobowiązania, prawa do marki czy umowy, do innego podmiotu gospodarczego. Ważne jest, aby ZCP była w stanie kontynuować samodzielną działalność gospodarczą po transakcji. Procedura sprzedaży wymaga starannego przygotowania dokumentacji i umów, a także może podlegać regulacjom prawnym i podatkowym.

Podatek od sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) zależy od konkretnych przepisów danego kraju. W Polsce, taka transakcja może podlegać podatkowi dochodowemu, gdzie naliczany jest od zysku uzyskanego ze sprzedaży ZCP. Możliwe jest także wystąpienie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ważne jest, aby skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dokładnie zrozumieć i prawidłowo rozliczyć wszelkie należności podatkowe wynikające z tej transakcji.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) może być traktowana jako transakcja niepodlegająca opodatkowaniu VAT, jeśli spełnia kryteria sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim przypadku, sprzedaż ZCP jest uznawana za transfer biznesu, co zwalnia ją z VAT. Jednakże, dokładne warunki i zasady mogą się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. 

Aby sprzedać część firmy najpierw należy dokładnie zdefiniować, którą zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) chce się sprzedać, uwzględniając składniki majątku przedsiębiorstwa, przypisane należności i zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Następnie, ważne jest przeprowadzenie wyceny tej części firmy, najlepiej z pomocą ekspertów finansowych, aby określić jej wartość rynkową. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji prawnej, w tym umowy sprzedaży, która szczegółowo określi warunki transakcji. Na koniec, warto skonsultować się z doradcami prawnymi i podatkowymi, aby upewnić się, że transakcja jest przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i jest optymalna pod względem finansowym i podatkowym.

Księgowanie ZCP wymaga zidentyfikowania i oddzielenia poszczególnych składników przedsiębiorstwa – majątkowych i zobowiązań, które są przedmiotem transakcji. W księgach rachunkowych firmy sprzedającej należy dokonać wyksięgowania przekazanych aktywów i zobowiązań, odzwierciedlając ich wartość sprzedaży. W wyniku tej operacji powstaje zysk lub strata ze sprzedaży, który jest różnicą między ceną sprzedaży a wartością księgową sprzedawanych aktywów, co również należy odpowiednio zaksięgować. Istotne jest również uwzględnienie wszelkich aspektów podatkowych transakcji, takich jak ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające ze sprzedaży i odpowiednie ich odzwierciedlenie w dokumentacji księgowej.

Sprzedam firme | sprzedam Biznes

Sprzedam firme | sprzedam biznes , Zajmujemy się profesjonalną sprzedażą firm. Dzięki naszej pomocy, będziesz miał dostęp do kompleksowego wsparcia doświadczonych konsultantów na każdym etapie procesu sprzedaży. Nasza forma współpracy zostanie dostosowana do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa. Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania firmy do sprzedaży, wsparcie przy dokumentacji, kontakt z potencjalnymi inwestorami, negocjacje oraz doradztwo prawne. 

Zbycie przedsiębiorstwa – korzyści

Zbycie przedsiębiorstwa oferuje jednorazowy zysk, umożliwia relokację kapitału i skupienie na nowych projektach. Idealne dla właścicieli dążących do zmiany kierunku biznesowego lub przejścia na emeryturę. Zapewnia kontynuację działalności firmy pod nowym zarządem, zachowując jej wartość i markę.

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!
Kliknij gwiazdki aby dokonać oceny !
Scroll to Top