Wycena Firm

Kategorie
Wycena Fundacja rodzinna Wycena przedsiębiorstwa

Najprostsza Wycena Firmy 

Dodano: 16 października 2023
Ostatnia aktualizacja: 16 października 2023

Najprostsza Wycena Firmy 

Najprostsza wycena firmy. Zgodnie ze Standardem Wyceny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, „to wycena której celem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych w pełnej wycenie. W uproszczonej wycenie przedsiębiorstwa powinny zostać wyszczególnione przyjęte ograniczenia i uproszczenia wraz z uzasadnieniem ich zastosowania”. (Patrz punkt 3.1.2 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”)

Uproszczona wycena przedsiębiorstwa – cechy

Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „uproszczona wycena wartości przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Jej wynik może być przedstawiony jako wartość albo przedział wartości.
 • Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
 • Podczas analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury wyceny
 • Wycena oparta jest na podejściach uznanych przez wyceniającego za najbardziej właściwe

Warto również zaznaczyć, że  raport z uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa, podobnie jak raport z wyceny pełnej, sporządza się w formie pisemnej.

Metody wyceny przedsiębiorstw

Zgodnie ze standardem wyceny, w wycenie przedsiębiorstwa wyróżniane są trzy podejścia: majątkowe, dochodowe i porównawcze.

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw koncentrują się na ocenie wartości jej aktywów i pasywów. Ta metoda uwzględnia zarówno wartość rynkową posiadanych aktywów materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań, co pozwala na określenie wartości firmy na podstawie jej wartości bilansowej. Do majątkowych metod wyceny zalicza się:

 • Metoda skorygowanych aktywów
 • Metoda wartości odtworzeniowej
 • Metoda wartości likwidacyjnej
 

Podejście dochodowe opiera się na założeniu prognozowania wartości przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę. Wykorzystuje metody jak np. DCF (Discounted Cash Flow), gdzie prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości obecnej. To podejście pozwala inwestorom ocenić wartość firmy w kontekście jej zdolności do generowania zysków w przyszłości. Do dochodowych metod wyceny zalicza się:

Podejście porównawcze opiera się na porównaniu wartości firmy z wartościami innych porównywalnych firm notowanych na giełdzie. To podejście często wykorzystuje wskaźniki takie jak P/E (Price-to-Earnings) czy EV/EBITDA (Enterprise Value-to-Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), umożliwiając inwestorom ocenę wartości firmy na tle konkurencji i rynkowych trendów.

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację!

Uproszczona Wycena Przedsiębiorstwa - Podsumowanie

Uproszczona wycena przedsiębiorstwa to wycena charakteryzująca się relatywnie dużą wiarygodnością (porównywalną z wyceną pełną). Należy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od wyceny pełnej następuje pewne pominięcie mniej istotnych procedur, czy metod wyceny.

W ramach procedury jej przeprowadzania:

 • pozyskuje się i poddaje analizie istotne informacje jednakże o ograniczonym zakresie 
 • stosuje się podejścia uznane za najbardziej właściwe.

Efektem końcowym wyceny jest pisemny raport z wyceny przedsiębiorstwa, którego najważniejszym elementem jest przedstawienie szacunku wartości. Obok szacunku wartości przedsiębiorstwa w raporcie przedstawia się założenia oraz istotne informacje wpływające na wartość a także zastosowane uproszczenia orz pominięcia informacji 

Niewątpliwą zaletą uproszczonej wyceny jest uzyskanie wysokiej wiarygodności wyceny , przy relatywnie krótkim czasie wyceny oraz mniejszych nakładach finansowych na sporządzenie takiej wyceny. Największą wadą wyceny uproszczonej jest ryzyko pominięcia istotnych informacji, które mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki wyceny wartość.

*Przy opracowaniu odpowiedzi wykorzystano  KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” 

Najczęściej zadawane pytania:

Możliwe jest samodzielne oszacowanie wartości firmy, ale jest to zadanie wymagające odpowiednich umiejętności i dostępu do odpowiednich danych. Dostęp do kompleksowych wyników finansowych firmy, informacji o rynku, umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej oraz znajomość czynników mających wpływ na wycenę Twojej firmy są kluczowe dla dokładnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę, że profesjonaliści, tacy jak doradcy finansowi lub specjaliści ds. wyceny, posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, są oni w stanie dokonać wyceny wartości Twojej firmy w sposób profesjonalny, tak, żebyś mógł otrzymać rzetelną wycenę. Stosunkowo prosta wycena firmy może dać niepotrzebnie niższą wartość, jeżeli nie zostanie przeprowadzona w odpowiedni sposób.

Wycena firmy potrzebna jest w sytuacjach m. in. takich jak:

 • sprzedaż firmy
 • transakcje kupna
 • potrzeby sprawozdawcze
 • sprawy sądowe
 • likwidacja
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • planowanie sukcesji
 • wyznaczenie kierunku rozwoju

Wybór metody wyceny powinien być dobrze uzasadniony kontekstem przedsiębiorstwa, dostępnością danych oraz celem wyceny. Metoda majątkowa może być preferowana, gdy aktywa fizyczne, takie jak nieruchomości lub maszyny, stanowią znaczącą część wartości przedsiębiorstwa. Metoda dochodowa, zwłaszcza metoda dyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), jest często stosowana dla firm, których wartość wynika głównie z ich zdolności do generowania przyszłych dochodów.  Metoda porównawcza może być stosowana dla firm o podobnym profilu działalności  do spółek notowanych ze względu na dostępność danych.

Wycena wartości firmy to bardziej złożony proces niż jedynie określenie wartości aktywów. Wycena wartości firmy obejmuje szereg czynników, a wartość aktywów stanowi tylko jedną z wielu składowych tej oceny. W procesie wyceny wartości firmy stosuje się różne metody, a wybór metody wyceny zależy od specyfiki branży, dostępności danych i celu wyceny. Wartość aktywów może być jednym z elementów używanych w tych metodach, ale sama w sobie nie jest pełnym odzwierciedleniem wartości firmy.

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Fundacja rodzinna Wycena przedsiębiorstwa

Wycena spółek oraz firm wnoszonych do fundacji rodzinnych  

Dodano: 4 października 2023
Ostatnia aktualizacja: 5 października 2023

Wycena spółek oraz firm wnoszonych do fundacji rodzinnych

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 21.02.2023 r.)  wprowadzona do polskiego systemu prawnego jest utworzonym podmiotem prawnym, mającym na celu zgromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz realizację świadczeń na rzecz beneficjentów. Dzięki fundacji rodzinnej możliwe jest oficjalne odseparowanie firm rodzinnych od życia rodzinnego. Majątek rodziny przechodzi na własność fundacji rodzinnej, która pełni rolę rodzaju skarbca rodowego. Jej zadaniem jest nie tylko zapewnienie rodziny odpowiednich środków finansowych, ale także realizacja wizji fundatora i pielęgnowanie wartości, które przyjął w biznesie. Fundacja rodzinna stanowi zatem strukturę umożliwiającą równowagę pomiędzy aspektami finansowymi a długofalowymi celami i misją biznesu rodzinnego. W kontekście ochrony prowadzenia działalności gospodarczej, celem fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej, szczególnie w sytuacji spadkobrania, gdy nie wszyscy spadkobiercy są zainteresowani kontynuacją tej działalności.

Wycena spółek | firm wnoszonych do fundacji rodzinnych - Oferta

Mając na uwadze potencjalne wniesienie udziałów lub akcji na rzecz funduszu założycielskiego, konieczne jest ustalenie ich wartości, czyli de facto przedstawienie ich ekonomicznego znaczenia, które stanie się podstawą funduszu. Kluczowe jest, aby wartość udziałów/akcji odzwierciedlała ich bieżącą wartość rynkową ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Corporate Mind od lat wspiera klientów w w określeniu realnej wartości ich przedsiębiorstw. Zapewniamy profesjonalne podejście, zachowanie poufności danych oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w obszarze wyceny przedsiębiorstw. Z naszą ofertą można zapoznać się tutaj wycena przedsiębiorstwa. W praktyce możliwe jest skorzystanie z różnych metod wyceny, obejmujących podejście dochodowe, metody majątkowe i rynkowe. Te różnorodne podejścia umożliwiają pełniejsze zrozumienie ekonomicznego wymiaru udziałów lub akcji i pozwalają na adekwatne określenie ich wartości.

Jak założyć fundację rodzinną i wnieść do niej majątek?

Zgodnie z treścią art. 21. Ustawy o fundacji rodzinnej do powstania fundacji rodzinnej jest wymagane:

 

 1. złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie;
 2. ustalenie statutu;
 3. sporządzenie spisu mienia;
 4. ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę̨ lub statut;
 5. wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie;
 6. wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

 

Kiedy powstaje fundacja rodzinna? W momencie sporządzenia w formie aktu notarialnego aktu założycielskiego lub ogłoszenia testamentu powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną.

Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej definiują jej beneficjenta. Zgodnie z treścią art. 30. Ustawy o fundacji rodzinnej beneficjentem może być:

 

 1. osoba fizyczna,
 2. organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego
 3. fundator

Jakie mienie można wnosić do fundacji rodzinnej na fundusz założycielski?

Podczas rejestracji fundacji rodzinnej wymagane jest sfinansowanie przez fundatora funduszu założycielskiego, który, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, określa statut fundacji rodzinnej, ale jego wartość nie może być mniejsza niż 100 000 zł (art. 17 UFR). Ważne jest, aby ta wartość była utrzymywana, co oznacza, że w trakcie istnienia fundacji rodzinnej fundator musi zadbać o to, aby wysokość funduszu założycielskiego nie spadła poniżej minimalnej kwoty. Przedmiotem wkładu do fundacji rodzinnej może również być mienie, a zgodnie z Art. 19 UFR art. 19 ust 1 przez wnoszone mienie rozumie się wartość́ rynkową składników wniesionego mienia w innej postaci niż̇ środki pieniężne, ustaloną na dzień wniesienia mienia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Porozmawiajmy o wycenie majątku wnoszonego do Fundacji Rodzinnej

Umów się na bezpłatną konsultację!

Jak wnieść udziały i akcje spółki do fundacji rodzinnej?

Ze względu na możliwość wniesienia na pokrycie funduszu założycielskiego fundacji akcji lub udziałów, trzeba dokonać ich wyceny, tzn określić wartość rynkową składników mienia wniesionego do fundacji. Istotą staje się wycena przedsiębiorstwa (wycena spółki akcyjnej, wycena spółki z o.o.) i co za tym idzie również wycena akcji bądź udziałów.

Przeprowadzenie wyceny firmy możliwe jest przy zastosowaniu szeregu metod, takich jak między innymi metoda dochodowa, metoda porównawcza bądź metoda majątkowa.

Wycena Przedsiębiorstwa metodą dochodową tzn. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – stosowana jest do wyceny przedsiębiorstwa generujących dochód i dodatnie przepływy pieniężne, o ugruntowanej pozycji rynkowej, pozwalającej zakładać dalszą generację takich dochodów i przepływów. Metoda ta koncentruje się na przyszłych przepływach, a zatem pozwala na uwzględnienie przyszłych korzyści, które zostaną wygenerowane przez przedsiębiorstwo.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą określa wartość rynkową wycenianego podmiotu poprzez porównanie go do podobnych spółek, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych lub będących przedmiotem kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym. Analiza mnożników takich jak cena do zysku, cena do przychodów itp. pozwala określić oczekiwania i percepcję inwestorów, a co za tym idzie wyznaczyć wartość rynkową wycenianego przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową odnosi się szczególnie do przedsiębiorstw, których działalność opiera się w dużym stopniu na rzeczowych składnikach majątkowych, jak nieruchomości , urządzenia czy maszyny. Metody majątkowe wyznaczają wartość przedsiębiorstwa na podstawie oszacowania wartości jego składników majątku. Podstawowe założenie przyjmowane w tej grupie metod stanowi, że wartość przedsiębiorstwa stanowi wartość netto jego majątku.

Podsumowanie

Fundacja rodzinna, zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, stanowi osobę prawną mającą na celu gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz realizację świadczeń na ich rzecz. Umożliwia oficjalne odseparowanie sfery biznesowej od życia rodzinnego poprzez przeniesienie majątku rodziny na własność fundacji. Podczas rejestracji fundacji, fundator wnosi fundusz założycielski, którego wartość musi wynosić co najmniej 100 000 zł. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także sam fundator. Proces wnoszenia udziałów i akcji do fundacji wymaga ich wyceny, która może być dokonana różnymi metodami, takimi jak metoda dochodowa, porównawcza czy majątkowa.

Najczęściej zadawane pytania:

Organy fundacji rodzinnej to zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów. Zarząd fundacji rodzinnej odpowiada za zarządzanie nią, reprezentację oraz wdrożenie celów zapisanych w statucie fundacji. Rada nadzorcza, będąc opcjonalnym organem, może być powołana przez fundatora na mocy postanowień statutu fundacji. Jej głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu. Zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej składa się z beneficjentów fundacji, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do uczestniczenia w nim, zgodnie z postanowieniami statutu.

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!