Wycena Firm

Kategorie
Wycena Model Finansowy Modelowanie Finansowe

Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Dodano: 1 października 2023
Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024

Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA 

Metoda wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu mnożnika EBITDA  (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) zalicza się do metod porównawczych. Wskaźnik EBITDA to jeden z najpopularniejszych mnożników, które są wykorzystywane do wyceny wartości firmy, przedsiębiorstwa  czy spółek.  Wycena spółki metodą mnożników  wymaga określenia najlepiej odzwierciedlających wartość tej spółki mnożników, które ostatecznie zostaną zastosowane do wyceny. Najczęściej stosowanym mnożnikiem finansowym jest mnożnik EV/EBITDA.

Wycena przedsiębiorstwa  - Oferta

Wycena przedsiębiorstwa z Corporate Mind. Oferujemy specjalistyczną ocenę wartości firm, wspierając naszych klientów w określeniu realnej wartości ich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu ekspertyzom i praktyce, modyfikujemy metody wyceny, aby lepiej dostosować je do charakterystyki otoczenia biznesowego, uwzględniając kluczowe czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Nasz doświadczony zespół przeprowadza analizy lokalnych trendów, konkurencji i warunków rynkowych, co umożliwia nam dostarczanie precyzyjnych i rzetelnych oszacowań wartości firm. Zapewniamy profesjonalne podejście, zachowanie poufności danych oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w obszarze wyceny przedsiębiorstw

EBITDA – Definicja

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

Wskaźnik EBITDA jest miarą rentowność przedsiębiorstwa, która uwzględnia wynik na działalności operacyjnej. Oznacza to, że są brane pod uwagę przychody pomniejszone o koszty, a nie elementy związane z obsługą oprocentowanego długu przedsiębiorstwa, amortyzacją oraz podatkiem. Podatek ma charakter pieniężny, ale może wynikać ze stosowanej polityki podatkowej, co niekoniecznie jest związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy.

Wzór na wycenę przedsiębiorstwa:

Gdzie:

EBIT = zysk operacyjny

EBITDA jest powszechnie stosowana do:

 • uproszczonej analizy rentowności spółki, wykluczając działania finansowe oraz amortyzację,
 • analizy tendencji na przestrzeni lat,
 • pomiaru rozwoju przedsiębiorstw,
 • analizy ryzyka kredytowego oraz wyceny spółek. Jest to znany miernik operacyjny przepływów pieniężnych. Dodatkowo, czasami używana jest dla firm, które generują duże koszty finansowe i nie osiągają zysków netto. W tym przypadku, wzrost EBITDA sygnalizuje poprawę sytuacji i potencjalne wyjście na plus na poziomie wyniku netto.

Wycena w oparciu o EBITDA [wycena metodą mnożnikową]

Wycena mnożnikiem EBITDA należy do metod porównawczych. Metody porównawcze inaczej zwane mnożnikowymi służą do określenie wartości przedsiębiorstwa. Wartość spółki jest szacowana poprzez analizę wycen innych, podobnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie lub działających poza nią.

W celu sporządzenia wyceny porównawczej niezbędne jest określenie spółek o podobnym profilu działalności, które są notowane na aktywnym rynku. Przy wyszukiwaniu spółek porównywalnych należy brać pod uwagę m.in: rodzaj prowadzonej działalności, obszar geograficzny prowadzonej działalności, wielkość spółek porównywalnych, rentowność na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat, strukturę finansowania, tempo rozwoju czy zdarzenia jednorazowe odzwierciedlone w rachunku wyników, które mogą wpłynąć na porównywalność danych. Zaleca się, aby spółki porównawcze, które są uwzględnione przy wyliczaniu mnożników, były jak najbardziej zbliżone pod kątem wyżej wymienionych czynników do wycenianego przedsiębiorstwa, tzn. błędem jest wycenianie spółki, która rozpoczęła działalności kilka miesięcy temu w relacji do przedsiębiorstwa o kapitalizacji kilkaset milionów działającego na rynkach międzynarodowych, gdzie spółka posiada zdywersyfikowany portfel produktów.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa 

Umów się na bezpłatną konsultację!

Wyszukiwanie spółek porównywalnych:

Najlepszym narzędziem do wyszukiwania spółek są wyszukiwarki finansowe np.

gdzie co do zasady spółki są grupowane w sektory lub indeksy pod kątem podobieństw. Drugą metodą jest posłużenie się bazą danych, która pochodzi ze strony Profesora Aswath Damodaran http://www.damodaran.com/ Poniżej wycinek przedsiębiorstw działających w sektorze Financials dla Polski.

Tabela 1 Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy porównawczej

Po wstępnym określeniu spółek porównywalnych możemy przejść do bardziej zaawansowanego wyszukiwania z wykorzystaniem portali finansowych wymienionych na wstępie w celu określenia spółek jak najbardziej podobnych pod kątem takich czynników jak: wielkość, portfel produktów, struktura finansowania, rentowność itp.

Przykładowe portale do szukania spółek o podobnym profilu jak podmiot wyceniany:

Sporządzając wycenę metodą porównawczą należy odwołać się do szeregu danych branżowych, m.in. mnożników wyceny dla określonych sektorów, wskaźników D/E [DEBT/EQUITY RATIO] czy przeciętnego udziału długu w finansowaniu przedsiębiorstwa dla spółek porównawczych. Najbardziej aktualne dane znajdują się w płatnych serwisach jak Bloomberg czy Reuters natomiast większość czytelników niniejszego artykułu prawdopodobnie nie będzie miała dostępu do ww. portali, dlatego też dane dla spółek porównywalnych pochodzą ze strony Profesora Aswath Damodaran http://www.damodaran.com/ . Tam też znajdziemy wartość mnożników EBITDA dla poszczególnych sektorów.

Wycena firmy mnożnikiem EBITDA w wycenie porównawczej 

EBITDA to wielkość ekonomiczna określająca zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji. Wycena w oparciu o ten mnożnik zalicza się do metod porównawczych.

Wzór:

gdzie:

WP – wartość przedsiębiorstwa

m – mnożnik

EBITDA – wartość wskaźnika EBITDA

 

Przykład wyceny z uwzględnieniem wskaźnika EBITDA:

Dane do wyceny:

EBITDA = 1 500 000 PLN

Mnożnik = 5,5

Wycena wartości przedsiębiorstwa

5,5 x 1 500 000 = 8 250 000 PLN -> Wartość przedsiębiorstwa

W ten sposób oszacowana wartość przedsiębiorstwa wynosi 8,25 mln PLN. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe wyliczenia są bardzo uproszczoną kalkulacją wartości przedsiębiorstwa. W praktyce należało by wykonać stosowne korekty zysku operacyjnego w wycenianym przedsiębiorstwie [np. o zdarzenia jednorazowe] oraz prawidłowo dobrać spółki porównywalne lub szeroki indeks reprezentujący branżę w której działa wyceniane przedsiębiorstwo. 

Wybrane korekty wartości mnożnika w celu określenia wartości transakcyjnej:

Korekty należy wykonać, gdy występują istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwem wycenianym, a spółkami porównywalnymi. Poniżej znajduje się lista zmiennych, które powinny być brane pod uwagę przy badaniu czy przedsiębiorstwa są do siebie podobne:

 • wielkość przychodów, aktywów itp.
 • poziom i tempo wzrostu zysków
 • zróżnicowanie oferty produktowej
 • zróżnicowanie i jakość bazy klientów
 • poziom zadłużenia, zwłaszcza jeśli stosowane są mnożniki oparte na zysku lub przychodach
 • lokalizacja (np. jeśli dane spółek porównywalnych, które prowadzą działalności na rynkach rozwiniętych są wykorzystywane do wyceny przedsiębiorstwa prowadzącego działalności na rynkach wschodzących).

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą porównawczą pozwala naszym klientom uzyskać obiektywny i realistyczny szacunek wartości ich biznesu. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, porównujemy kluczowe wskaźniki finansowe i czynniki branżowe z innymi podobnymi przedsiębiorstwami. Wybierając naszą usługę wyceny metodą porównawczą, otrzymujesz narzędzie do optymalizacji wartości swojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Podsumowanie - Wycena Przedsiębiorstwa EBITDA  [metody rynkowe | wskaźniki porównawcze]

Wycena porównawcza oparta o mnożnik EBITDA przeprowadzona w sposób właściwy tzn. z uwzględnieniem korekt zysku operacyjnego w przypadku dobrze zidentyfikowanej grupy porównawczej oraz przy uwzględnieniem właściwych premii oraz dyskonta może odzwierciedlać rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Podsumowując mnożnik oparty na wskaźniku EBITDA eliminuje ze strumienia zysku odsetki, podatki, amortyzację rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzację aktywów niematerialnych. W zależności od okoliczności, wyceniający może uznać mnożniki oparte na EBITDA za bardziej odpowiednie dla wyceny jednostek, których porównywalne spółki mają odmienną strukturę kapitałową, inny stopień wykorzystania aktywów i inne metody amortyzacji aktywów niematerialnych i rzeczowych. Na przykład, mnożnik ten może być użyteczny, jeśli w grupie porównywalnych spółek znajdują się jednostki, które w większości dzierżawią swoje aktywa obrotowe (tzn. są mniej kapitałochłonne), natomiast inne są właścicielami swojego majątku (bardziej kapitałochłonne). Korzystając z tego mnożnika, inwestor musi jednak kierować się osądem i rozważyć wszystkie fakty i okoliczności, ponieważ wskaźnik ten może faworyzować bardziej kapitałochłonne jednostki.

Autor: Mateusz Laska 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Model Finansowy Modelowanie Finansowe

Wycena Wartości Znaku Towarowego

Dodano: 19 września 2023
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2023

Co to jest Znak Towarowy ? Przystępna definicja

W dzisiejszym dynamicznym środowisku rynkowym, gdzie konkurencja stale się zaostrza, stworzenie rozpoznawalnej tożsamości dla produktów i usług jest kluczowym celem dla każdego przedsiębiorstwa. W tym kontekście, pojęcie znaku towarowego odgrywa istotną rolę, stanowiąc kluczowy element budowania marki i odróżnienia się na tle konkurencji. Znak towarowy to nie tylko symbol wizualny, ale także narzędzie prawnie chronione, które umożliwia firmom odróżnienie swoich produktów lub usług od tych oferowanych przez inne podmioty.

Wycena Znaku Towarowego - oferta 

Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnej wycenie znaków towarowych, gwarantując rzetelność i dokładność procesu. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie analizy niematerialnych aktywów marki, wykorzystując różne metody wyceny, takie jak metoda dochodowa, kosztowa i porównawcza. Dzięki naszej ofercie klienci mogą dokładnie określić wartość swoich znaków towarowych, co może być kluczowe w procesach inwestycyjnych, fuzjach, przejęciach lub celach bilansowych.

Znak Towarowy - co to takiego?

Znak towarowy to znacznie więcej niż tylko symbol handlowy – to istotny element budowy marki, który pozwala przedsiębiorstwom wyróżnić się na tle konkurencji. Znak towarowy stanowi kluczowy filar strategii marki, wzbogacając ją o unikalność i rozpoznawalność. Pełniąc rolę zarówno wizualnego symbolu, jak i znaku charakterystycznego dźwięku czy kolorystyki, znak towarowy umożliwia firmom skoncentrowanie uwagi konsumentów na ich ofercie w zatłoczonym świecie produktów. Jest to nie tylko środek identyfikacji, lecz także siła napędzająca zaufanie, lojalność i wybór konsumentów poprzez stworzenie mocnego skojarzenia między znakiem a jakością oraz wartościami reprezentowanymi przez daną markę. W ten sposób, znak towarowy przenosi się poza swoje materialne ramy, stając się nieodłączną częścią relacji między przedsiębiorstwem a jego klientami.

Co może być Znakiem Towarowym ?

Zgodnie z definicją, znak towarowy jest nośnikiem identyfikującym, który umożliwia rozróżnienie towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od analogicznych produktów lub usług innych firm. Może to obejmować różnorodne formy, takie jak wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, a nawet dźwięki czy melodie. Kluczowym celem znaku towarowego jest stworzenie unikalnego wizerunku, który zostanie przypisany konkretnej marce i zyska rozpoznawalność w oczach konsumentów.

Przykład obowiązującego prawa ochronnego na Znak Towarowy

Znak towarowy nie jest jedynie abstrakcyjnym pojęciem – może zostać prawnie zabezpieczony poprzez proces udzielenia praw ochronnych. W większości jurysdykcji, w tym w Rzeczypospolitej Polskiej, to Urząd Patentowy jest odpowiedzialny za rejestrację i nadanie prawnego statusu znakowi towarowemu. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowi formalny akt, którego konsekwencją jest wydanie świadectwa ochronnego. To zaś przypieczętowuje prawo właściciela do korzystania z danego znaku w działalności handlowej. Prawo ochronne na znak towarowy stanowi pewnego rodzaju osłonę przed nieuprawnionym wykorzystaniem czy podrabianiem. To narzędzie umożliwia właścicielowi marki obronę swojego wizerunku przed działaniami innych podmiotów. Warto zaznaczyć, że udzielone prawo ochronne podlega rejestracji w oficjalnym rejestrze znaków towarowych, co przyczynia się do przejrzystości i jawności praw właścicieli.

Prawo ochronne na znak towarowy jest przyznawane na określony czas, zazwyczaj na dziesięć lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Jest to mechanizm, który zabezpiecza interesy właściciela znaku przez określony okres, po którym konieczne jest przedłużenie ochrony.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego 

Umów się na bezpłatną konsultację!

Rodzaje Znaków Towarowych

Znaki towarowe są ważnymi narzędziami w świecie biznesu, służącymi do ochrony i identyfikacji produktów oraz usług. Istnieje kilka rodzajów znaków towarowych, w tym:

Znak Towarowy Przestrzenny

Znaki przestrzenne stanowią jedną z najciekawszych i niestandardowych odmian znaków towarowych. Są to oznaczenia opierające się na kształtach trójwymiarowych lub obejmujące takie kształty, jak pojemniki, opakowania czy wygląd samych produktów. To znaczy, że znaki przestrzenne mogą obejmować nie tylko same kształty, ale także ich kombinacje z elementami słownymi lub graficznymi. Choć przeciętni konsumenci zazwyczaj nie kojarzą produktów z ich kształtem, istnieje możliwość uzyskania ochrony prawa na znaki przestrzenne. W przypadkach, gdy brak dodatkowych wyróżniających elementów słownych lub graficznych, kluczowe jest, aby dany kształt znacząco odbiegał od norm i zwyczajów panujących w danym sektorze. Znaki przestrzenne mogą być podzielone na trzy kategorie: kształty niezwiązane z samymi towarami i usługami, kształty składające się z kształtu samych towarów lub ich części, oraz kształty opakowań lub pojemników.

Znak Towarowy Słowny

Znaki słowne stanowią fundament w dziedzinie znaków towarowych. Tworzą je wyłącznie słowa, litery, cyfry oraz standardowe znaki typograficzne, które można zapisywać. W przypadku, gdy znaki te są przedstawione w niestandardowym układzie lub za pomocą nietypowej czcionki, mogą zostać uznane za znaki słowno-graficzne. Znaki słowne pozostają prostymi, ale niezwykle skutecznymi oznaczeniami, pozwalając na tworzenie silnych skojarzeń między marką a treściami wyrażanymi słownie.

Różnorodność znaków towarowych daje przedsiębiorstwom szerokie pole do popisu w budowaniu marki i identyfikacji. Zarówno znaki przestrzenne, które czerpią z trójwymiarowej formy produktów i opakowań, jak i znaki słowne, opierające się na wyrazach i literach, tworzą bogactwo narzędzi do wyrażania tożsamości marki oraz odróżnienia się na rynku. Każdy rodzaj znaku posiada swoje wyjątkowe cechy, które mogą być wykorzystane w strategii biznesowej i komunikacji z konsumentami.

Znaki Towarowe - przykłady

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na świecie jest wizerunek zagryzionego jabłka, symbol firmy Apple. To proste, ale mocne logo stało się synonimem innowacji, designu i zaawansowanej technologii. Swoje miejsce w historii zdobył również znak towarowy firmy Nike – charakterystyczny Swoosh, czyli dynamiczna, odwrócona kreska. To logo stało się symbolem sportu, ruchu i dążenia do osiągnięcia celów. Złote łuki to inny przykład udanego znaku towarowego. Symbolizujący świetlistą M, jest niemal uniwersalnie znany jako znak lokali sieci McDonald’s, utożsamiany z fast foodem i rozpoznawalnym menu. Charakterystyczny zielony robot, który stał się symbolem systemu operacyjnego Android, jest przykładem znaku towarowego w formie postaci, który jest silnie skojarzony z technologią i mobilnością.

Rejestracja Znaku Towarowego - koszt

Proces rejestracji znaku towarowego stanowi ważny krok dla przedsiębiorstwa, dający możliwość ochrony unikalności i wizerunku marki. Warto jednak mieć na uwadze, że rejestracja ta wiąże się z pewnymi kosztami, które zależą od różnych czynników. Informacje dostępne z Urzędu Patentowego podkreślają, że koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce są zróżnicowane, a ich wysokość uzależniona jest od klasyfikacji towarów i usług zgodnie z obowiązującym systemem. Dla przykładu, jeśli zgłaszany znak towarowy jest zaklasyfikowany w jednej klasie towarowej, opłata wynosi 450 PLN.

 Metody wyceny Znaku Towarowego

Określenie wartości znaku towarowego, choć często wymaga subiektywnej oceny, jest istotnym krokiem zarówno dla właścicieli firm, jak i inwestorów. Wycena znaku towarowego odzwierciedla nie tylko estetyczną wartość graficznego oznaczenia, ale także jego moc komercyjną i wpływ na wyniki finansowe. Proces ten uwzględnia różnorodne aspekty, w tym rozpoznawalność, historię marki, lojalność klientów oraz potencjał generowania przychodów w przyszłości. Firma z rozpoznawalnym znakiem towarowym posiada unikalną tożsamość, która może stanowić znaczący atut w negocjacjach biznesowych czy procesach akwizycji.

Wartość znaku towarowego może być mierzona na wiele sposobów, w tym poprzez analizę finansową, badania rynkowe i analizę konkurencji. Jeśli znak towarowy generuje znaczne przychody lub wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, to jego wartość w oczywisty sposób jest wyższa. Z drugiej strony, nowo utworzone znaki towarowe lub te o mniejszym stopniu rozpoznawalności mogą być wyceniane na niższe kwoty. Ważnym aspektem jest również ocena przyszłego potencjału znaku w kontekście rozwoju rynkowego, ekspansji i ewentualnych zmian w strategii firmy.

Warto zaznaczyć, że wycena znaku towarowego może być zarówno wyzwaniem, jak i szansą na bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału biznesowego. Niezależnie od tego, czy służy ona do wewnętrznej oceny wartości marki, czy też ma wpływ na decyzje inwestycyjne, kluczowe jest dostrzeżenie, że wartość znaku towarowego w znaczący sposób przyczynia się do sukcesu firmy, zarówno w wymiarze finansowym, jak i reputacyjnym.

Porozmawiajmy o Wycenie Znaku Towarowego 

Sprawdź naszą ofertę!

Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych - oferta 

Nasza firma specjalizuje się również w kompleksowej wycenie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) dla klientów z różnych branż. Dzięki doświadczeniu ekspertów i wykorzystaniu najnowszych narzędzi i metodologii, jesteśmy w stanie dokładnie określić wartość aktywów niematerialnych, takich jak opisywane  znaki towarowe, patenty, prawa autorskie czy umowy licencyjne. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług w zakresie WNiP, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na efektywne zarządzanie i optymalizację aktywami niematerialnymi.

Podsumowanie - Planowanie oraz Modelowanie Finansowe Aktywów Trwałych

Modelowanie aktywów trwałych zależy od wielu czynników, w tym strategii operacyjnej przedsiębiorstwa, branży i inwestycji dokonanych w celu rozwoju działań. Aktywa trwałe obejmują aktywa materialne i niematerialne, długoterminowe należności, długoterminowe inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W zależności od przedsiębiorstwa istotność danych obszarów może być inna ze względu między innymi na specyfikę obszaru działalności oraz strategię, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Najczęściej zadawane pytania:

Znak towarowy to identyfikujące oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tych oferowanych przez inne.

Koszt rejestracji znaku towarowego zależy od różnych czynników, takich jak klasa towarów/usług, jednak przykładowo w jednej klasie towarowej może wynosić 450 PLN. Aktualne wytyczne najlepiej sprawdzić na stornie urzędu patentowego.

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego może różnić się w zależności od klasyfikacji towarów/usług, również zależy od obszaru ochrony, tj. Polska, Unia Europejska bądź ochrona międzynarodowa. 

Znak towarowy może przyjąć różne formy, takie jak wyraz, rysunek, kształt, dźwięk czy kolorystyka, reprezentując unikalność i tożsamość marki.

Znakiem towarowym nie może być oznaczenie będące obraźliwe dla uczuć religijnych, patriotycznych lub tradycji narodowej bądź naruszające normy moralne lub etyczne.

 • lojalność wobec marki,
 • świadomość nazwy marki,
 • postrzegana jakość,
 • skojarzenia związane z marką,
 • inne własnościowe aktywa marki – patenty, znaki towarowe, relacje z kanałami dystrybucji itp.

Proces wyceny marki jest ważnym etapem dla firm i inwestorów, ponieważ pomaga określić wartość tego niematerialnego aktywa. Oto kilka kroków, które można uwzględnić w procesie wyceny marki m.in :


•    Zdefiniowanie celu wyceny 
•    Wybór metody wyceny 
•    Zbieranie danych i informacji 
•    Ocena ekonomicznej roli marki 
•    Obliczenie wartości marki 
•    Dokładne sprawdzenie i analiza 
•    Prezentacja wyników wyceny 
•    Monitorowanie i aktualizacja 

Wartość marki może mieć istotny wpływ na strategię biznesową i decyzje inwestycyjne, dlatego dokładność i rzetelność tego procesu są kluczowe.

 

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Wycena Model Finansowy Modelowanie Finansowe

Modelowanie Aktywów Trwałych – Model Finansowy

Dodano: 22 maja 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2023

Modelowanie Aktywów Trwałych - Model Finansowy

Modelowanie Aktywów Trwałych Jak Element Modelu Finansowego, Prognozowania I Zrozumienia Wartości Przedsiębiorstwa, Planowanie Biznesy I Wartości
Prognozowanie oraz właściwy model finansowy jest niezwykle ważny dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.  Konieczne jest odpowiednie modelowanie aktywów trwałych  w celu zrozumienia ich wartości oraz  identyfikowanie czynników, które wpływają na ich wartość. Aktywa trwałe to aktywa, które służą przedsiębiorstwu na dłuższy czas i nie są przeznaczone do odsprzedaży. Zaliczają się do nich: Złożoność i struktura aktywów trwałych zależy od wielu czynników, w tym od strategii działania przedsiębiorstwa, rodzaju i specyfiki branży, a także od inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwo w celu rozwijania swojej działalności.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe to jedna z najważniejszych kategorii aktywów trwałych. Są to m.in. nieruchomości (grunty, budynki, lokale), maszyny, urządzenia, pojazdy, a także inwentarz żywy. Zaliczają się do nich również środki trwałe w budowie.

Warto zaznaczyć, że nie tylko nieruchomości stanowią główną część rzeczowych aktywów trwałych. Wszelkie przedmioty wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, które mają długie okresy użytkowania, mogą być zaliczane do tej kategorii. Przykładowo, maszyny i urządzenia, które służą w firmie przez kilka lub kilkanaście lat, również stanowią rzeczowe aktywa trwałe.
Kolejną kategorią aktywów trwałych są środki trwałe w budowie. Są to środki, które nie zostały jeszcze oddane do użytku, ale już powstały w wyniku realizacji inwestycji. Należy do nich również montaż lub ulepszenia w obecnie posiadanych środkach trwałych. Zaliczki na środki trwałe w budowie to jeszcze jedna kategoria aktywów trwałych. Są to środki pieniężne, które przedsiębiorstwo wpłaciło dostawcom na poczet przyszłych dostaw środków trwałych, w tym tych w budowie. Wszystkie wymienione kategorie aktywów trwałych są bardzo istotne dla przedsiębiorstwa, gdyż ich wartość wpływa na kondycję finansową firmy.

Prognozowanie, analiza  oraz modelowanie rzeczowych aktywów trwałych

Prognozowanie rzeczowych aktywów trwałych w firmie może być oparte na wskaźnikach obrotowości aktywami trwałymi. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży i informuje o zdolności majątku firmy do generowania tych przychodów. Wskaźnik pokazuje również, ile cykli przekształcania całkowitego majątku w przychody ze sprzedaży jest realizowanych w ciągu roku obrotowego. Przykładowo, mając wskaźnik obrotu aktywami ogółem równy 5, możemy powiedzieć, że przedsiębiorstwo jest w stanie przekształcić swoje aktywa pięć razy w przychody ze sprzedaży w ciągu jednego roku obrotowego. Innymi słowy, każdy cykl przekształcania majątku w przychody ze sprzedaży trwa około 2 miesięcy. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepiej zarządzany jest majątek przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika powinna być porównywana z wynikami innych okresów tego samego przedsiębiorstwa oraz z wynikami innych podmiotów działających w branży. Można również porównać wyniki z wartościami średnimi dla całej gospodarki lub sektora przemysłu. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie, wzrost wartości jest oceniany pozytywnie, ale tylko jeśli jest on wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży, a nie spadku wartości aktywów. Spadek wartości wskaźnika jest natomiast oceniany negatywnie.

Jednakże, prognozowanie wartości aktywów trwałych na podstawie wskaźników aktywności nie jest jedynym sposobem. Przedsiębiorstwo powinno uwzględnić również swoją strategię biznesową, kondycję finansową, trendy rynkowe i regulacje branżowe, ponieważ mogą one wpłynąć na wartość aktywów trwałych w przyszłości.

 

Prognoza Wartości Niematerialne i Prawne excel

Wartości niematerialne i prawne są kolejnym ważnym elementem aktywów trwałych, a ich wartość jest zależna od czynników takich jak rozbudowana sieć kontaktów handlowych, kadra kierownicza, sieć dystrybucji czy marka firmy. Składają się na nie między innymi:

 • nabyta wartość firmy (ang. goodwill), czyli pozycja bilansowa, która odzwierciedla wartość, jaką firma zapłaciła za przejęcie innego przedsiębiorstwa lub jego części, a która przekracza wartość godziwą aktywów netto przejętej firmy (czyli aktywów pomniejszonych o zobowiązania),
 • koszty zakończonych prac rozwojowych,
 • inne wartości niematerialne i prawne – autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, know-how

  Prognozowanie wartości niematerialnych i prawnych jest złożonym procesem – są one trudne do zmierzenia i wartość tych aktywów może być bardzo subiektywna. Co więcej, wartości te są zwykle związane z konkretnymi okolicznościami, takimi jak umowy licencyjne lub prawa własności intelektualnej, co oznacza, że ​​ich wartość może się zmienić wraz z tymi okolicznościami. Księgowe metody są niedokładne i opierają się na wartości księgowej oraz zasadzie wzmożonej ostrożności. Wiele branż, w których generowany jest wzrost, nie posiada opatentowanych produktów lub pomysłów, co dodatkowo utrudnia wycenę.

W przypadku firm farmaceutycznych czy biotechnologicznych, gdzie wyniki prac badawczych zostają opatentowane, konwencja księgowa nie oddaje w pełni ich wartości. Jeśli firma wygenerowała patent we własnym zakresie, jego wartość nie jest wykazywana w bilansie. Prace badawcze nie są również zaliczane do wartości bilansu (w przeciwieństwie do prac rozwojowych), co oznacza, że ich wartość nie ma odzwierciedlenia w bilansie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prognozowania i modelowania aktywów trwałych 

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Model Finansowy, a Inne Aktywa Trwałe w Biznesie

Należności długoterminowe – należności, których termin wymagalności wynosi dłużej niż 12 miesięcy i nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Warto zauważyć, że termin wymagalności należności długoterminowych może się różnić w zależności od konkretnej firmy i branży, w której działa. Niektóre firmy mogą posiadać należności z terminem spłaty wynoszącym kilka lat, podczas gdy inne będą miały krótsze okresy spłaty. Prognozowanie tej kategorii może pomóc przedsiębiorstwu zidentyfikować ryzyko niespłacalności i podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze, takie jak zmiana warunków umowy lub podejmowanie działań windykacyjnych.

Inwestycje długoterminowe – aktywa, które firma posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci przyrostu wartości tych inwestycji, takich jak odsetki, dywidendy lub zyski z transakcji handlowych. Przykładami takich inwestycji są np. udziały w spółkach. Inwestycje długoterminowe dzielimy na inwestycje w aktywa finansowe, nieruchomości oraz na inne, takie jak dzieła sztuki czy eksponaty muzealne.
W kontekście modelowania wartości inwestycji długoterminowych, ważne jest także, aby wziąć pod uwagę potencjalne ryzyka związane z takimi inwestycjami, takie jak zmiany regulacyjne, niestabilność rynku, a także niemożność realizacji zysków z inwestycji. Chociażby w przypadku inwestycji w nieruchomości, wartość tych aktywów może zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja, kondycja rynku nieruchomości, koszty utrzymania i remontu, a także szacunkowa wartość rynkowa.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – opłacone usługi, których skuteczność rozciąga się powyżej 12 miesięcy. Przy modelowaniu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych należy uwzględnić ich wpływ na przyszłe wyniki finansowe firmy oraz oszacować ryzyko związanego. Często są to usługi, które są realizowane stopniowo przez dłuższy czas, a ich wpływ na wyniki finansowe jest zauważalny w kolejnych okresach. Każdy przypadek długoterminowych rozliczeń międzyokresowych jest inny, ponieważ zależy od konkretnych umów i warunków, na jakich zostały one zawarte, dlatego ważne jest określenie ich istotności w aktywach trwałych oraz potencjalnych fluktuacji w przyszłości.

Podsumowanie - Planowanie oraz Modelowanie Finansowe Aktywów Trwałych

Modelowanie aktywów trwałych zależy od wielu czynników, w tym strategii operacyjnej przedsiębiorstwa, branży i inwestycji dokonanych w celu rozwoju działań. Aktywa trwałe obejmują aktywa materialne i niematerialne, długoterminowe należności, długoterminowe inwestycje oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W zależności od przedsiębiorstwa istotność danych obszarów może być inna ze względu między innymi na specyfikę obszaru działalności oraz strategię, dlatego każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Model Finansowy Modelowanie Finansowe Wycena

Modelowanie Przychodów – Symulacja | Analiza Monte Carlo excel

Dodano: 3 maja 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2023

Modelowanie Przychodów - Symulacja | Analiza Monte Carlo excel

Symulacja Monte Carlo - Model finansowy wykorzystuje do prognoz finansowych losowanie do generowania zmiennych właściwych dla procesu sprzedaży.

Tematyka prognozowania przychodów została poruszona w artykule “Modelowanie Finansowe – Prognoza przychodów Excel“, dzisiaj zostanie opisana jedna z technik modelowania przychodów tzn.  Monte Carlo. Model finansowy z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo  może zwiększyć prawdopodobieństwo sporządzania lepszych prognoz finansowych szczególnie prognozowania przyszłych przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Symulacja Monte Carlo wykorzystuje losowanie do generowania przypadkowych wartości charakteryzujących proces. Przypadkowe wartości są generowane w celu symulowania różnych możliwych wyników procesu, które mogą wystąpić w przyszłości, np. wolumen sprzedaży czy cena jednostkowa. Losowanie tych wartości pozwala nam na stworzenie wielu możliwych scenariuszy sprzedaży, a tym samym na uzyskanie wielu  możliwych wartości przychodów. Stworzenie wielu możliwości wyników sprzedaży poprzez losowanie wartości zmiennych charakteryzujących dany proces jest istotne, ponieważ pozwala na oszacowanie zakresu możliwych wyników i ich prawdopodobieństwa w sposób bardziej realistyczny niż w przypadku analitycznego podejścia. W ten sposób można lepiej zrozumieć ryzyko związane z danym procesem i podjąć decyzje biznesowe na podstawie szerszego spektrum możliwych scenariuszy. Ponadto, Monte Carlo pozwala na uwzględnienie niestabilności i braków w danych wejściowych, co jest szczególnie ważne w przypadku modelowania złożonych systemów, gdzie istnieje wiele zmiennych i czynników wpływających na wynik końcowy.

Monte Carlo - narzędzie generowania losowych zmiennych  


Jak zostało wspomniane, symulacja Monte Carlo polega na generowaniu losowych wartości dla różnych zmiennych, które charakteryzują dany proces. Wyniki symulacji opierają się na wielokrotnym powtórzeniu tego procesu dla dużej liczby przypadków. Liczba przypadków ma kluczowe znaczenie dla dokładności wyników. Im więcej losowań, tym dokładniejsze wyniki uzyskujemy. Do generowania losowych wartości w symulacji Monte Carlo używa się generatorów liczb pseudolosowych. Są to programy, które na podstawie określonego algorytmu generują ciągi liczb, które wydają się być losowe. Jednakże, te liczby nie są całkowicie losowe, lecz wykorzystują określony algorytm i ziarno (ang. seed) do ich generowania. Dlatego, korzystając z tego samego algorytmu i ziarna, można uzyskać ten sam ciąg liczb pseudolosowych, a jakość użytego generatora liczb pseudolosowych ma duże znaczenie dla dokładności wyników w symulacji Monte Carlo. Jednak możliwość powtarzalności wyników pozwala na łatwiejsze badanie wpływu poszczególnych zmiennych wejściowych na wynik końcowy i odkrywanie, które zmienne mają największy wpływ na modelowany proces.

Wykorzystanie metody Monte Carlo w modelowaniu 

Symulacja Monte Carlo może być wykorzystywana do wielu aspektów, np.:
 • ocena projektów inwestycyjnych
 • prognozowanie przychodów ze sprzedaży
 • ocena ryzyka
Symulacja Monte Carlo może być użyta do zbadania prawdopodobieństwa sukcesu pojedynczego projektu, na przykład poprzez ocenę jego zdolności do generowania wartości NPV (wartości bieżącej netto). Pozwala ona na generowanie wielu losowych scenariuszy dla różnych wartości wejściowych (np. sprzedaży, kosztów, stóp procentowych itp.) i obliczanie wyniku końcowego (w tym przypadku NPV) dla każdego z tych scenariuszy. Dzięki temu możemy uzyskać rozkład prawdopodobieństwa dla NPV i oszacować, jakie jest prawdopodobieństwo, że projekt będzie przynosił zyski, straty, dodatnie przepływy pieniężne czy szacowany koszt kapitału w zależności od zmiennych. W ten sposób możemy dokonać bardziej rzetelnej oceny ryzyka i szans na sukces projektu niż w przypadku prostego obliczenia NPV dla jednego scenariusza wejściowego. Przykładem projektu, dla którego można zastosować symulację Monte Carlo, jest np. budowa nowego hotelu. W takim przypadku, aby oszacować jego zdolność do generowania wartości NPV, należałoby uwzględnić wiele czynników, takich jak koszty budowy, koszty utrzymania, stopy procentowe, sezonowość popytu na pokoje hotelowe, konkurencję w okolicy itp. Wykorzystując symulację Monte Carlo, można wygenerować wiele losowych scenariuszy dla tych czynników i obliczyć wartość NPV dla każdego z nich. Dzięki temu można oszacować prawdopodobieństwo, że projekt będzie rentowny, a także oszacować ryzyko straty w przypadku niepowodzenia projektu. Symulacja Monte Carlo może być również użyta do prognozowania przychodów ze sprzedaży spółki. Pozwala ona na generowanie wielu losowych scenariuszy dla różnych wartości wejściowych, takich jak ilość sprzedanych produktów, ceny, koszty produkcji, konkurencja na rynku itp., a następnie obliczanie przychodów dla każdego z tych scenariuszy. Dzięki temu można uzyskać rozkład prawdopodobieństwa dla przychodów i oszacować, jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia określonej wartości przychodów. Przykładowo, firma może użyć symulacji Monte Carlo do oszacowania, jakie jest prawdopodobieństwo, że osiągnie określony poziom przychodów w danym okresie. Dzięki temu można dokonać bardziej rzetelnej oceny ryzyka i szans na osiągnięcie celów finansowych niż w przypadku prostego obliczenia przychodów dla jednego scenariusza wejściowego. Tym samym symulacja Monte Carlo jest wykorzystywana do modelowania finansowego, obliczania odchyleń standardowych czy wyceny przedsiębiorstwa / projektu. Załóżmy, że chcemy przewidzieć przychody ze sprzedaży w następnym roku. Możemy przeprowadzić tradycyjne podejście analityczne, gdzie obliczymy średnią wartość sprzedaży i przyjmujemy ją jako naszą prognozę. Jednakże, takie podejście nie uwzględnia zmienności i ryzyka, które zawsze towarzyszą przewidywaniom finansowym. Dlatego też, stosując symulację Monte Carlo, generujemy wiele różnych scenariuszy sprzedaży i na tej podstawie otrzymujemy szerszy zakres możliwych wartości przychodów, wraz z informacją o ich prawdopodobieństwie. Dzięki temu, menedżerowie biznesowi mają lepszą wiedzę na temat różnych możliwych scenariuszy i związanych z nimi ryzyk. Symulacja Monte Carlo może być również użyta do prognozowania ryzyka związanego z przychodami ze sprzedaży spółki, wyrażanego w postaci wartości Value at Risk (VaR). Value at Risk (VaR) to narzędzie służące do oceny ryzyka finansowego, które pozwala na określenie maksymalnej potencjalnej straty związanej z inwestycją lub portfelem inwestycyjnym w określonym przedziale czasowym i przy określonym poziomie ufności. VaR wyraża się w jednostkach waluty, na przykład w dolarach lub euro, i określa maksymalną wartość, jaką można stracić w ciągu określonego czasu z określonym prawdopodobieństwem. Na przykład, jeśli VaR wynosi 1 mln dolarów na 99% poziomie ufności, oznacza to, że z prawdopodobieństwem 99% maksymalna możliwa strata wynosi 1 mln dolarów w ciągu określonego przedziału czasowego. Tradycyjne podejście analityczne do przewidywania ryzyka skupia się na prognozowaniu jednego scenariusza i oszacowaniu maksymalnej potencjalnej straty dla tego scenariusza. Jednakże, symulacja Monte Carlo umożliwia wygenerowanie wielu różnych scenariuszy, co pozwala na uzyskanie szerszego i bardziej realistycznego obrazu ryzyka związanego z przychodami ze sprzedaży. Przykładowo, inwestor chce zainwestować w akcje spółki X, która działa w branży technologicznej. Aby oszacować ryzyko związane z inwestycją, inwestor może przeprowadzić tradycyjną analizę finansową i oszacować potencjalne zyski lub straty na podstawie prognozowanej ceny akcji. Jednakże, stosując symulację Monte Carlo, inwestor może wygenerować wiele losowych scenariuszy dla różnych wartości wejściowych, takich jak wzrost lub spadek sprzedaży, zmiany w polityce regulacyjnej, konkurencja itp. Na podstawie tych scenariuszy, inwestor może oszacować rozkład prawdopodobieństwa dla potencjalnych zwrotów z inwestycji. Dzięki temu, będzie miał lepsze zrozumienie różnych możliwych scenariuszy i związanych z nimi ryzyk, co pozwoli mu podjąć lepiej poinformowane decyzje inwestycyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą modelowania przychodów 

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Podsumowanie - Symulacja Monte Carlo

Monte Carlo jest bardzo ważną i popularną metodą symulacyjną, wykorzystywaną w różnych dziedzinach nauki i inżynierii. Metoda ta pozwala na modelowanie procesów zbyt złożonych, aby można było je zaprognozować za pomocą podejścia analitycznego. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy dane wejściowe są niestabilne lub brakuje dokładnych informacji o systemie. Dzięki generowaniu losowych próbek można analizować zachowanie systemu w różnych warunkach i uzyskać wyniki, które odzwierciedlają różne możliwe scenariusze. To pozwala na uzyskanie bardziej realistycznych wyników i lepsze zrozumienie działania systemu, nawet w przypadkach, gdy brakuje dokładnych danych. Warto również zaznaczyć, że symulacje Monte Carlo możemy przeprowadzić z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego ms excel.  Zatem model finansowy z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo powinien na stałe wspierać osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa gdyż kalkulacja przeprowadzona w ten sposób może przyczynić się do poprawy jakość podejmowanych decyzji. 

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Model Finansowy Modelowanie Finansowe

Modelowanie Finansowe – Prognoza przychodów Excel

Dodano: 10 kwietnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2023

Modelowanie Finansowe - Prognoza przychodów Excel

Prognoza przychodów jest kluczowa w planowaniu strategicznym. Przychody są wskaźnikiem finansowym w modelowania finansowym – excel

Prognozowanie przychodów jest jednym z kluczowych aspektów planowania strategicznego w spółkach. Przychody są kluczowym wskaźnikiem finansowym w procesie modelowania finansowego [excel], który stanowi podstawę do obliczenia wielu innych wskaźników finansowych, takich jak zysk netto, zysk brutto, marża zysku, wskaźnik zysku na akcję, itp. Dlatego dokładne i skuteczne prognozowanie przychodów jest ważne dla sporządzenia kompletnego modelu finansowego przedsiębiorstwa, który obejmuje: rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,  bilans, analizę płynności, analizę finansową, analizę opłacalności czy zapotrzebowanie na kapitał od inwestora zewnętrznego celem finansowania zaprognozowanych nakładów inwestycyjnych. Zatem prawidłowa prognoza przychodów w procesie modelowania finansowego jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. 

W poniższym artykule zostaną przedstawione niektóre z metod prognozowania przychodów ze sprzedaży, takie jak:

– stałego wzrostu
– regresja liniowa
– regresja wykładnicza

Metoda stałego wzrostu - modelowanie finansowe 

Metoda stałego wzrostu jest jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych metod prognozowania przychodów. Polega ona na założeniu, że przychody będą rosły o stały procent w każdym roku. Stały wzrost procentowy wskazuje, że firma będzie stale rozwijać swoją sprzedaż, co wpłynie pozytywnie na jej przychody i wyniki finansowe. Na przykład, jeśli firma osiągnęła w 2022 roku przychody w wysokości 1 miliona złotych, a na podstawie analizy rynku i trendów branżowych, przewiduje się stały roczny wzrost sprzedaży na poziomie 5%, to w kolejnych latach przychody będą rosły według następującego schematu:

2023 rok: 1 milion złotych x 1,05 = 1,05 miliona złotych

2024 rok: 1,05 miliona złotych x 1,05 = 1,1025 miliona złotych

2025 rok: 1,1025 miliona złotych x 1,05 = 1,1576 miliona złotych

W tym przypadku firma zakłada stały roczny wzrost sprzedaży na poziomie 5%, co pozwala na przewidywanie przyszłych przychodów i umożliwia planowanie działań związanych z rozwojem firmy.

Aby zastosować metodę stałego wzrostu, należy najpierw określić bazowy poziom przychodów. Można to zrobić na podstawie historii sprzedaży lub prognoz na bieżący rok. Następnie należy określić tempo wzrostu przychodów. Można to zrobić poprzez analizę trendów w branży, sytuacji na rynku oraz prognoz makroekonomicznych. Można również wykorzystać jako dynamikę wzrostu średnią geometryczną lub średnią ruchomą, dla wybranego okresu, który najlepiej odzwierciedla dynamikę zmian.

Średnia ruchoma to narzędzie statystyczne, które pozwala na obliczenie średniej wartości w określonym przedziale czasowym. Średnia geometryczna natomiast to średnia wartość geometryczna (nawet wszystkich) danych. Oba te wskaźniki pozwalają na określenie tempa wzrostu przychodów i są szczególnie przydatne w przypadku, gdy firma ma stabilny poziom przychodów ze sprzedaży. Wykorzystanie tych wskaźników pozwala na określenie tempa wzrostu przychodów, co z kolei ułatwia prognozowanie przyszłych wyników finansowych firmy, z reguły na okres 5 lat.

Metoda stałego wzrostu może być dobrą metodą prognozowania przychodów ze sprzedaży dla firm, które mają stabilny i przewidywalny wzrost sprzedaży w dłuższym okresie czasu. W takich przypadkach możliwe jest określenie stałego tempa wzrostu przychodów, co ułatwia prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

Warto jednak pamiętać, że metoda stałego wzrostu ma swoje ograniczenia. Nie uwzględnia ona niuansów związanych z branżą, konkurencją, sytuacją na rynku czy czynnikami makroekonomicznymi, które mogą wpłynąć na wzrost przychodów. Dlatego należy stosować ją z umiarem i w połączeniu z innymi metodami prognozowania.

Metoda regresji liniowej - modelowanie finansowe MS Excel

Metoda regresji liniowej to kolejna metoda prognozowania przychodów ze sprzedaży, która opiera się na średniej dynamice wzrostów przychodów. Dzięki tej metodzie możemy prognozować / wyznaczyć wzrost przychodów na podstawie przeciętnego wzrostu w dłuższym okresie czasu.

Metoda regresji to technika matematyczna, która pozwala na znalezienie zależności między dwoma lub więcej zmiennymi. W przypadku regresji liniowej, jedna zmienna jest nazywana zmienną niezależną, a druga zmienną zależną. Celem regresji jest znalezienie linii lub krzywej, która najlepiej pasuje do danych, a co za tym idzie, pozwala na przewidywanie wartości jednej zmiennej na podstawie wartości innej zmiennej. Jeżeli chcemy prognozować przyszłe przychody na podstawie trendów historycznych, to jako zmienną zależną ujmiemy przychody ze sprzedaży, a jako zmienną niezależną, kolejne okresy.

 

Metoda regresji liniowej może być dobrą metodą w prognozowaniu przychodów ze sprzedaży w spółkach, które mają stabilną sytuację finansową i stabilny wzrost przychodów. Metoda ta jest oparta na założeniu, że zależność między dwoma zmiennymi jest stała w czasie i liniowa, czyli każda zmiana wartości jednej zmiennej wiąże się z proporcjonalną zmianą wartości drugiej zmiennej.

Przykładowo, spółka o ustabilizowanej pozycji na rynku, regularnych przychodach ze sprzedaży i niewielkiej zmienności w działalności może być dobrym kandydatem do zastosowania tej metody. W takim przypadku, regresja liniowa może pozwolić na dokładne oszacowanie przyszłych przychodów i umożliwić podjęcie odpowiednich decyzji biznesowych.

Ostatecznie, wybór odpowiedniej metody prognozowania przychodów ze sprzedaży zależy od indywidualnych cech i sytuacji finansowej danej spółki.

Metoda regresji liniowej jest bardziej elastyczna i może uwzględniać szerszy zakres zmiennych wpływających na przychody ze sprzedaży niż metoda stałego wzrostu. Metoda stałego wzrostu zakłada, że wpływ zmiennych niezależnych na przychody jest stały i niezależny od innych zmiennych. Z kolei metoda regresji liniowej może uwzględniać interakcje między zmiennymi, co oznacza, że wpływ jednej zmiennej może zależeć od poziomu innej zmiennej. Dzięki temu może być stosowana w przypadku bardziej złożonych modeli biznesowych i zmiennych wpływających na sprzedaż, prognozy finansowe, cash flow czy rentowność.

Metoda regresji wykładniczej - model finansowy prognoza | planowanie

Regresja wykładnicza to metoda analizy regresji, która jest stosowana do modelowania zależności między dwiema zmiennymi, przy czym zmienna zależna rośnie wykładniczo, a zmienna niezależna jest liniowo z nią związana. W tym przypadku wykładniczo rosły będą przychody ze sprzedaży. Regresja wykładnicza jest stosowana w przypadku, gdy dane w zestawie są charakteryzowane przez bardzo szybki wzrost. W takim przypadku regresja liniowa może być niewystarczająca do opisania związku między zmiennymi.

W regresji wykładniczej poszukujemy krzywej najlepszego dopasowania, która przewiduje wartości zmiennej zależnej dla różnych wartości zmiennej niezależnej.

Podobnie jak w regresji liniowej, regresja wykładnicza może być stosowana do prognozowania przyszłych wartości zmiennej. Jednakże, z uwagi na charakterystykę wzrostu opisywaną przez funkcję wykładniczą, regresja ta może być bardziej skomplikowana w interpretacji niż regresja liniowa. Po pierwsze, w przypadku regresji wykładniczej, zmienna zależna i niektóre zmienne niezależne będą wykazywać zmienność w tempie wykładniczym, co może być trudne do zrozumienia i interpretacji. To oznacza, że wzrost wartości zmiennej zależnej będzie wykładniczy, a nie liniowy. Po drugie, regresja wykładnicza może generować prognozy, które są bardziej podatne na błędy niż regresja liniowa. Wynika to z faktu, że zmienność w tempie wykładniczym może prowadzić do większych błędów prognozowania w dalszej przyszłości. Po trzecie, interpretacja wyników regresji wykładniczej może być skomplikowana z powodu istnienia efektu nieliniowości. Oznacza to, że efekt jednej zmiennej na wartość zmiennej zależnej może się zmieniać w zależności od wartości innych zmiennych niezależnych. Dlatego też, regresja wykładnicza wymaga uważniejszej interpretacji i analizy wyników niż regresja liniowa.

Przykładem spółek, które mogą stosować regresję wykładniczą, są firmy technologiczne, które obecnie rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Regresja wykładnicza może pomóc im w prognozowaniu, jak szybko będą się rozwijać i jakie będą długoterminowe trendy. Są to spółki, które w relatywnie krótkim czasie osiągają wysokie przychody ze sprzedaży np. w wyniku sukcesu danego produktu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą modelowania finansowego i biznesplanu

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Podsumowanie - Metody Prognozowania Przychodów w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Podczas prognozowania przyszłych przychodów ze sprzedaży dla danej spółki istnieją różne metody, które można zastosować. Jedną z podstawowych metod jest metoda stałego wzrostu, która opiera się na założeniu, że przychody będą rosły o stały procent w każdym roku. Inną popularną metodą jest regresja liniowa, która opiera się na średniej dynamice wzrostów przychodów ze sprzedaży. Wybór między różnymi metodami prognozowania zależy od wielu czynników, takich jak charakterystyka danej spółki, branży, stabilność przychodów oraz dostępność danych historycznych. Dlatego ważne jest, aby zastosować kilka różnych metod i porównać wyniki w celu uzyskania bardziej wiarygodnych prognoz. Istnieją różne metody prognozowania, a ich wybór zależy od charakterystyki danej spółki i dostępności danych. Prognozę przychodów należy wykonać możliwie z dużą dokładnością ponieważ ta zmienna ma kluczowe znaczenie w tworzeniu modeli finansowych w tym:  tworzeniu prognoz sprawozdań finansowych, zarządzania płynnością, oceną opłacalności przedsięwzięcia, planowania / prognozowaniu kosztów stałych [np. wynagrodzenia pracowników],  zmiennych [koszów marketingowych, kosztu kapitału,], a tym samym prognoza przychodów wpływa na ocenę opłacalności inwestycji, decyzję inwestycyjne o zaangażowaniu kapitału własnego / kapitału obcego w dane przedsiębiorstwo lub projekt. 

PS.

W przypadku trudniejszych do zinterpretowania wyników, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym doradcą inwestycyjnym 😉

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!

Kategorie
Finansowanie przedsiebiorstwa Finansowanie Startupu Model Finansowy Modelowanie Finansowe

Model Finansowy – Wycena Przedsiębiorstwa

Dodano: 28 marca 2023
Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2023

Model Finansowy - Wycena Przedsiębiorstwa

Model finansowy służy do prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a tym samym do wyceny przedsiębiorstwa. Analiza finansowa oraz biznesowa

Model Finansowy - Definicja

Model finansowy to narzędzie służące do analizy i prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłości, najczęściej w celu pozyskania finansowania, wyceny, inwestycji w tym określenia ryzyka biznesowego. Jest on niezwykle ważny dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na efektywne zarządzanie finansami, w tym na planowanie, kontrolę i podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji, finansowania i innych aspektów finansowych.

Jednym z najważniejszych celów modelu finansowego jest ocena perspektyw przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można dokładnie oszacować przyszłe dochody, koszty i zyski oraz przewidzieć trendy w danym przedsiębiorstwie, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. Dzięki tym prognozom, przedsiębiorstwo może podejmować decyzje dotyczące inwestycji, rozbudowy, rozwoju czy poszerzeniu oferty produktowej lub usługowej.

Przedsiębiorstwa często potrzebują finansowania zewnętrznego, takiego jak kredyty, dotacje czy inwestycje, aby sfinansować swoje działania. Także w tym wypadku pojawia się potrzeba stworzenia modelu finansowego, który posłuży do oceny sytuacji finansowej pod kątem ryzyka udzielenia finansowania, na przykład poprzez analizę zdolności przedsiębiorstwa do spłaty kredytu czy prognozowanie przyszłych zysków. Zatem model finansowy pomaga pozyskać zewnętrzne finansowe, dzięki analizie zobowiązań finansowych w relacji do przewidywanych zysków, zysków ze sprzedaży w odniesieniu do specyfiki branży. Warto również zaznaczyć, że przygotowany model finansowy jest nierzadko wykorzystywany do wyceny spółki, a tym samym do wspomaga proces pozyskania finansowania w formie equity, 

Dobry model finansowy powinien także pozwalać na przeprowadzenie analizy wrażliwości, czyli analizę różnych scenariuszy dotyczących przyszłych dochodów, kosztów i zysków. Daje to możliwość przedsiębiorstwu np. dokładnie oszacować ryzyko kredytowe lub analizować zapotrzebowanie na kapitał pod kątem inwestycji. W zależności od spojrzenia i zapotrzebowania, model może być wykorzystywany do tych samych celów (z różnej perspektywy) zarówno przez samą firmę jak i podmioty zewnętrzne. W uproszczeniu, pozwala on na lepsze podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji i finansowania.

Model finansowy Excel

W Excelu pod poniższym linkiem znajduje się prosty przykład modelu finansowego opartego na hipotetycznym małym przedsiębiorstwie, które zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów. Model będzie obejmować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych na okres jednego roku.

W tym przykładzie model finansowy pokazuje, jak przychody, koszty i różne operacje wpływają na wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne firmy w ciągu jednego roku. To tylko uproszczony przykład, ale pokazuje, jak można przedstawić różne elementy finansowe w ramach modelu finansowego.

Wycena | Analiza | Inwestycja | Zewnętrzne finansowanie - W jakim celu tworzy się model finansowy?

Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na okres inwestycji/kredytu:

Model finansowy jest używany do przewidywania wyników finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych na określony okres (np. 5 lat) pozwala przedsiębiorstwu na przygotowanie planów działania [biznesplan], jakie należy podjąć, aby osiągnąć zakładane cele. Na przykład, gdy firma będzie chciała uruchomić nowy projekt, może potrzebować kredytu. Model finansowy pozwala na sporządzenie prognozy, czy firma będzie w stanie spłacić kredyt z zysków operacyjnych generowanych przez projekt.

Wspomaganie tworzenia modelu biznesowego:

Model finansowy jest częścią modelu biznesowego i pomaga w jego tworzeniu. Wspiera analizę różnych czynników wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa w tym opłacalność inwestycji dla inwestora.  Chociażby w przypadku, gdy firma planuje rozszerzenie działalności o nową linię produktów, model pozwoli oszacować koszty, prognozę sprzedaży i zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową linię produktów.

Weryfikacja założeń / oczekiwanego zwrotu z kapitału:

Model finansowy pozwala na ocenę projektowanego modelu biznesowego pod kątem zapewnienia odpowiedniego zwrotu z kapitału dla inwestora. W przypadku planowania przez firmę inwestycji w nową technologię, pozwala on na oszacowanie kosztów inwestycji i prognozę zysków, jakie mogą zostać wygenerowane przez nową technologię. Dzięki temu firma może ocenić, czy inwestycja będzie opłacalna i czy zapewni odpowiedni zysk. W tym wymagany poziom zwrotu na aktywa pracujące. 

Narzędzie oszacowania potrzeb finansowych przedsiębiorstwa:

Model finansowy pozwala na oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa w przyszłości. Pozwala to na zaplanowanie źródeł finansowania i uniknięcie problemów z płynnością finansową. Na przykład, gdy firma planuje ekspansję na nowe rynki, pozwala on na oszacowanie kosztów związanych z ekspansją i potrzeby finansowe, jakie będą się z tym wiązały.

Modelowanie optymalnej struktury finansowania:

Model finansowy pozwala na określenie optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa. Pomaga w analizie różnych źródeł finansowania i wyborze najlepszego rozwiązania, na przykład w momencie zapotrzebowania finansowania na inwestycje.

Struktura modelu finansowego

Struktura modelu finansowego jest ściśle uzależniona od struktury modelu biznesowego oraz celów osiąganych w ramach projektowanego modelu. Model finansowy stanowi jedną z podstawowych części modelu biznesowego i powinien odpowiadać na pytania dotyczące przyszłych wyników finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego też, sposób w jaki przedsiębiorstwo planuje generować dochody, jakie ma koszty stałe i zmienne, jakie są trendy rynkowe, jakie są cele i wizja przedsiębiorstwa, są kluczowe dla opracowania adekwatnego modelu finansowego. Modelowanie finansowe z aktywnymi formułami najczęściej sporządza się z wykorzystaniem programu excel. 

Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo działa w branży, w której konkurencja jest duża i ciągle rośnie, to musi uwzględnić te czynniki w swoim modelu biznesowym. W takim przypadku, jednym z celów może być maksymalizacja zysków. Wtedy model finansowy musi uwzględniać te cele oraz strukturę kosztów i przychodów, aby dostarczał wyników finansowych, które będą zgodne z założeniami modelu biznesowego.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na strukturę modelu finansowego są założenia na bazie których występuje prognoza kategorii wynikowych. Te założenia dotyczą przewidywanego wzrostu sprzedaży, prognozowanych kosztów, marż, ryzyka rynkowego itp. W przypadku, gdy przyjęte założenia są zbyt optymistyczne lub pesymistyczne, model finansowy może dostarczyć błędnych wyników. Dlatego ważne jest, aby modele finansowe były oparte na rzeczywistych założeniach i były w stanie uwzględniać różne scenariusze, takie jak np. zmiany w rynku lub wzrost kosztów.

Model finansowy powinien być zawsze uzależniony od struktury modelu biznesowego oraz celów przedsiębiorstwa, a także bazować na rzeczywistych założeniach, które pozwalają na przewidywanie przyszłych wyników finansowych twojej firmy.

Czy każdy model wygląda tak samo?

Według E. Bodmera istnieje kilka typów modeli finansowych, które są wykorzystywane w różnych obszarach biznesowych.

Corporate Model

Corporate Model – model finansowy przedsiębiorstwa, który jest używany do oceny perspektyw finansowych całego przedsiębiorstwa. Jest on oparty na prognozowanych wynikach finansowych, takich jak przychody, koszty, zyski, przepływy pieniężne, itp. Ten model jest wykorzystywany do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak rozwój twojego biznesu, restrukturyzacja, czy inwestycje. Używa się go w aspektach takich jak: ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa przed udzieleniem kredytu, prognozowanie przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa na dany okres, analiza kosztów i korzyści w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Project Finance Model

Project Finance Model – model finansowy projektu, który jest używany do oceny rentowności i ryzyka konkretnych projektów. Ten model jest wykorzystywany głównie w projektach infrastrukturalnych i energetycznych, w których finansowanie projektu jest uzależnione od jego zdolności do generowania przepływów pieniężnych. Zatem model jest w tym przypadku wykorzystywany na potrzeby transakcyjne. 

Acquisition Model

Acquisition Model – model finansowy przejęcia, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstwa, które planuje przejęcie innego przedsiębiorstwa. Ten model opiera się na prognozach przepływów pieniężnych, kosztów i korzyści związanych z przejęciem oraz na analizie synergii między dwoma przedsiębiorstwami. Używa się go do aspektów takich jak: ocena wartości przedsiębiorstwa przed przejęciem, oszacowanie potencjalnych synergii połączonych przedsiębiorstw, analiza kosztów i korzyści związanych z przejęciem. 

Merger Model

Merger Model – model finansowy fuzji, który jest wykorzystywany do oceny perspektyw finansowych przedsiębiorstw, które planują połączenie. Ten model jest podobny do Acquisition Model, ale jest bardziej skomplikowany ze względu na fakt, że obejmuje analizę finansową dwóch przedsiębiorstw, które planują połączenie. Więcej o typach modeli pod linkiem tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą modelowania finansowego i biznesplanu

Odwiedź nas i dowiedz się więcej !

Model Finansowy - budowa 

Zasady tworzenia modeli finansowych mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania tych narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1. Model powinien obejmować istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne jak i w przyszłość – odzwierciedlać całą działalność firmy i uwzględniać zarówno jego obecną sytuację jak i przyszłe cele biznesowe. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie nowej linii biznesowej, model finansowy powinien uwzględniać koszty i przychody związane z tą inwestycją.

2. Horyzont czasowy powinien wynosić kilka lat. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło wcześniej zidentyfikować potencjalne problemy finansowe oraz podjąć odpowiednie działania korygujące.

3. Okres bazowy modelu finansowego powinien wynosić miesiąc, ponieważ pozwala to na dokładne monitorowanie kosztów i przychodów w każdym miesiącu, a także umożliwia dokładne porównanie wyników miesięcznych.

4. Powinien generować bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – te dokumenty są kluczowe dla monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

5. Powinien funkcjonować w sposób dynamiczny, czyli umożliwiać zmianę założeń, co pozwala na dostosowanie modelu do zmieniających się warunków rynkowych. Na przykład, jeśli występują zmiany w regulacjach podatkowych lub w kosztach surowców, model finansowy powinien umożliwiać uwzględnienie tych zmian w celu uzyskania dokładniejszej prognozy.

6. Powinien uwzględniać zależności i trendy w historycznej działalności, co umożliwia uzyskanie bardziej dokładnych prognoz. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo notuje regularne wzrosty sprzedaży w okresie przedświątecznym, model finansowy powinien uwzględniać ten trend w swoich prognozach. Mogłoby to oznaczać zwiększenie przychodów ze sprzedaży w okresie przedświątecznym, a także zwiększenie kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, zakupem większej ilości surowców czy materiałów eksploatacyjnych itp.

7. Przy tworzeniu modelu finansowego należy uwzględnić wiele czynników, w tym strukturę modelu biznesowego, cele projektowanego modelu oraz założenia dotyczące prognoz kategorii wynikowych. Modele finansowe są użyteczne w różnych obszarach, takich jak ocena perspektyw w przyszłości, oszacowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i określenie optymalnej struktury finansowania. Tworzenie modeli finansowych wymaga odpowiedniego podejścia i narzędzi, a modele powinny uwzględniać istotne aspekty działalności przedsiębiorstwa zarówno obecne, jak i przyszłe.

Model finansowy - przykład

W Corporate Mind zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem modeli finansowych w programie Excel. Nasza wiedza z zakresu finansów oraz umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych pozwalają nam dostarczać dokładne, elastyczne i czytelne narzędzia do prognozowania wyników finansowych, analizy scenariuszy biznesowych oraz podejmowania trafnych decyzji. Każdy model jest starannie dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając wartość i klarowność w analizie finansowej. Poniżej w PDF zrzuty ekranu z naszych wybranych modeli finansowych, które realizowaliśmy dla naszych Klientów.

Autor: Katarzyna Wróbel 

Znajdź mnie na Linkedin!