Wycena Firm

Kategorie
Finansowanie przedsiebiorstwa Finansowanie Startupu Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Wycena Wycena startupu

Finansowanie oraz Wycena Startupu – Jak Wycenić Startup

Dodano: 3 lutego 2023
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2023

Finansowanie oraz Wycena Startupu - Jak Wycenić Startup

Finansowanie oraz Wycena Startupu. Wyjaśnimy wycenę przedsiębiorstwa - [start-up ] z punktu finansowana przez inwestora. Pozyskania finansowania.

W artykule wyjaśnimy specyfikę przedsiębiorstwa w poszczególnych fazach rozwoju. Wyjaśnimy wycenę przedsiębiorstwa – [start-up ] z punktu finansowana przez inwestora. Wyjaśnimy też jak wycena może wpłynąć na zdolność spółki do pozyskania finansowania w kolejnych rundach.

Od startupu do dojrzałej spółki

Startup – definicja W odpowiedzi na zapotrzebowanie i rosnącą liczbę startupów, definicję tego typu przedsiębiorstwa (jedną z wielu) przedstawił w ostatnim czasie Seve Blank (Stanford University): „Startup jest tymczasową organizacją stworzoną w celu znalezienie powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego”. Dla porównania, definiuje on firmę jako: „Permanentną organizację stworzoną w celu egzekwowania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego”. Mając na uwadze powyższe, ciężko jest zaklasyfikować nowopowstałą włoską restaurację jako startup. Jakie są więc cechy istotnie odróżniające firmy tego typu od innych funkcjonujących na rynku?
 • Skalowalność działalności
 • Unikalna technologia
 • Prekursorskie rozwiązania (zarówno w kwestii produktów, jak i usług)
 • Brak rentownego modelu biznesowego
 • Brak stałego pozyskiwania środków na kontynuację działalności
Ostatni z elementów, finansowanie przedsiębiorstwa, mający również istotny wpływ na wycenę, zostanie rozwinięty w dalszej części artykułu. Sposób jego pozyskiwania oraz wykorzystywania jest nieodłącznie związany z fazą rozwoju, na której startup lub dojrzała firma się znajduje.

Fazy rozwoju startupu

 • faza zalążkowa (seed stage)
 • wczesna faza wzrostu (early stage)
 • faza wzrostu (growth stage)
 • faza ekspansji (expansion stage)
 • faza dojrzałości (exit stage)

Łuczak K., Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem startup (w): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 830. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 70 (2014), s. 85

Każda z nich cechuje się właściwym dla niej elementami.

Faza seed

Co dzieje się w fazie seed? Testowanie pomysłu. Założyciele mają już pewien pomysł na produkt i działalność, ale jeszcze nie wiedzą czy odpowiadają na potrzeby rynku. W tej fazie powstają prototypy, sprawdzany jest potencjał produktu i jak sama nawa fazy wskazuje… siane jest ziarno. Per analogiam, żeby z ziarna powstało drzewo, potrzeba chociażby dobrego modelu biznesowego czy finansowania. Na tym etapie większość firm dokonuje finansowania poprzez:

 • wkłady pieniężne od założycieli  
 • aniołów biznesu
 • crowdfunding

Startupom w tej fazie rozwoju daleko do firm z ugruntowaną pozycją rynkową czy zbudowanym modelem biznesowym. Ich wartość oparta jest w głównej mierze na koncepcji założycieli, a pozyskane finansowanie, jeżeli jest, to często od założycieli, znajomych, rodziny czy aniołów biznesu. To wszystko, jak i wzięcie pod uwagę życzeniowego myślenia założycieli co do oczekiwanej wewnętrznej stopy zwrotu, ma istotny wpływ na wycenę danego startupu.

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

Metody wyceny przedsiębiorstwa na etapie seed:

Faza wczesnego wzrostu

Kolejny etap, czyli faza wczesnego wzrostu. W tym momencie spółka znajduje się już na etapie definiowania swojego modelu biznesowego i wkraczania w testowanie i ulepszanie produktu odpowiadając na potrzeby klienta. Co do zasady na tym etapie funkcjonuje już zespół, który ma stworzony projekt strategii gotowy do przedstawienia kolejnym inwestorom, tj.

– fundusze venture capital [vc]

Dlaczego to ważny krok? Wejście do portfela funduszu wiąże się dla startupu z wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. VC może zapewnić wsparcie pod kątem skalowania biznesu, pozyskiwania nowych klientów, prawnym czy też marketingowym [w zależności od strategii danego funduszu]. Wymiana jest w teorii prosta – spółka dostaje finansowanie i wsparcie eksperckie, VC osiąga znaczący ROI w funduszu. Oczywiście tylko w teorii. Jednak uwzględnienie kapitału dostarczonego przez fundusz odgrywa istotną rolę w procesie wyceny startupu.

Metody wyceny przedsiębiorstwa na etapie wczesnego wzrostu:

Faza ekspansji

Przechodzimy więc do fazy ekspansji, która w bardzo duży stopniu skupia się na przekształceniu startupu w dojrzałą firmę. Może dochodzić do zwiększonego finansowania, powodującego agresywny wzrost oraz przejęcia innych spółek, produktów czy rozwiązań technologicznych. Istotne jest tu również pozyskiwanie know-how z rynku poprzez między innymi zatrudnianie coraz większej ilości specjalistów. Finansowanie na tym etapie to również

– fundusze private equity

Fundusze te zapewniają, podobnie jak VC wsparcie zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Zyski realizowane przez nie skupiają się na wyjściu z danej inwestycji lub dywidendach. Podejście może być bardzo różne w tego typu inwestycjach, od finansowania przejęć, po optymalizację funkcjonowania firmy, aż do finansowania mezzanine. Oczywiście w standardowym procesie fundusze private equity inwestują w spółki nienotowane na giełdzie.

Metody wyceny przedsiębiorstwa na etapie ekspansji:

Faza dojrzałości

Przechodzimy do fazy dojrzałości. W tej fazie przedsiębiorstwo ma już ukształtowana pozycje rynkową. Przychody cały czas wzrastają ale już nie tak dynamicznie jak w poprzednich fazach. Z perspektywy właścicieli w taj fazie przedsiębiorstwo jest najbardziej dochodowe. Właściciel chcą aby przedsiębiorstwo było jak najdłużej w taj fazie, dalszej losy rozwoju zależą od decyzji podjętych przez zarząd w tej fazie. Jedną z form finansowania może być przeprowadzenie procesu: – IPO [ang. Initial Public Offering] Nie jest to oczywiście koniec rozwoju spółki, wręcz przeciwnie. Jest to możliwość dalszej ekspansji przedsiębiorstwa i pozyskania nowych środków na rozwój.

Jak wyceniać przedsiębiorstwa na etapie dojrzałości

 • Metoda dochodowa [prognoza zdyskontowanych przepływów pieniężnych – metoda DCF]
 • Metoda porównawcza [metoda mnożnikowa / wskaźnikowa na podstawie spółek porównywalnych na rynku kapitałowym]

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Podsumowanie finansowanie oraz wycena startupu

Finansowanie oraz oszacowanie wartości startupu na różnych etapach jego rozwoju różni się znacząco. W artykule zostały zaprezentowane tylko niektóre z form finansowania oraz metody, które można wykorzystać do wyceny w zależności od etapu rozwoju spółki.

Wycena firmy, a kapitał od funduszu vc?

Najczęściej na potrzeby pozyskania dodatkowego finansowania czy to w formie equity czy to w formie długu. Warto też przeprowadzić symulację ile będzie warty biznes przy spełnieniu określonych założeń w przyszłości.

Jak zostało rozpisane w artykule wycenę można przeprowadzić na wiele sposobów. Od metody Scorecard Valuation, venture capital aż do metod porównawczych czy metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W praktyce cześć vc wypracowała swoje własne metody wyceny gdzie ocenie podlega: zespół, innowacyjność, produkt, potencjał rynku czy perspektywy monetyzacji. Inni korzystają z metod opisanych w literaturze jeszcze inni posługują się cenami z ostatnich transakcji czy różnego rodzaju estymacjami mnożników. To na co należy zwrócić uwagę podczas wyceny startup to, że w przypadku zawyżenia wyceny startupu spółka może mieć problemy z kolejnymi rundami finansowania. W Polsce oczekuje się, że kolejne rundy finansowania odbywają się przy wyższych wycenach oznacza to, że jeżeli początkowa wycena jest ambitna, a spółka nie zrealizuje zapisów z biznesplanu bardzo ciężko jest uzasadnić jeszcze wyższą wartość spółki. W praktyce może to oznaczać, że inwestorzy profesjonalni [np. fundusze vc] nie będą skłonne uczestniczyć w podwyższeniu kapitału, a tym samym spółka będzie szukała kapitału wśród inwestorów niewykwalifikowanych. Teoretycznie możliwe jest pozyskanie kapitału w kolejnych rundach przy niższej wycenie natomiast może doprowadzić to do niezadowolenie inwestorów którzy nabywali udziały / akcje przy wyższej wycenie a tym samym mogą zablokować wejście nowego kapitału.

Przeprowadzając zatem wycenę startupu należy być świadomym konsekwencji jakie niesie za sobą określona wycena, jak to wpływa na rynek czy zdolność do pozyskania kapitału w przyszłości. Ostatecznie mamy wolny rynek, gdzie relacja pomiędzy podażą, a popytem kształtuje ceny nie inaczej jest w przypadku popytu na akcje / udziały startupów. Wycena w tym przypadku ma charakter inwestycyjny [więcej w artykule standardy wartości].

Kategorie
Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Wycena

Wycena Przedsiębiorstwa – Przykład metody dochodowe 

Dodano: 30 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024

Wycena Przedsiębiorstwa - Przykład metody dochodowe 

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową przykład. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF z uwzględnieniem założeń oraz niezbędnych korekt.

Wycena - przykład

W niniejszym artykule została przedstawiona wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową oraz porównawczą. Wycena spółki metodą DCF z uwzględnieniem założeń oraz niezbędnych korekt. Wycena została sporządzona z wykorzystaniem profesjonalnego kalkulatora do wycen spółek „Kalkulator Wyceny Firm”. Wyceniana spółka prowadzi działalność w sektorze Software (System & Application). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług IT. Za ostatni rok obrotowy spółka wypracowała 6,3 mln PLN zysku netto przy przychodach na poziomie 31,7 mln PLN. Kapitały własne wynoszą 9 mln PLN przy zobowiązaniach ogółem na poziomie 5,2 mln. W kolejnych latach zakładany jest dynamiczny rozwój spółki w wyniku przyspieszenia transformacji cyfrowej gospodarki.
 
Wycena została sporządzona z wykorzystaniem dwóch metod:
W niniejszym artykule zostały przedstawione wszystkie elementy, które odnajdziemy w modelu finansowym „Kalkulator Wyceny Firm”:
 • wycenę DCF,
 • wycenę mnożnikową,
 • sposób kalkulacji WACC,
 • sposób kalkulacji stopy dyskontowej,
 • opis przyjętych założeń,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • rachunek zysków i strat,
 • obliczenia wskaźników finansowych,
 • graficzną prezentację wskaźników finansowych,
 • prezentację analizy wrażliwości na przyjęte założenia w modelu.
Do wyliczeń przyjęto fikcyjne dane. Niniejsza wycena ma jedynie na celu przedstawienie możliwości jakie daje „Kalkulator Wyceny Firm”. Czyli na podstawie formuł zaszytych w Excelu użytkownik kalkulatora samodzielnie może oszacować wartość spółki. Zapraszam do zapoznania się z wyceną.


TECH S.A. W poszukiwaniu wartości godziwej na dzień 30.07.2022r.

Wprowadzenie

Celem niniejszej wyceny jest oszacowanie wartości godziwej 100% udziałów spółki TECH S.A. Wycena została przeprowadzona w formule pre – money na dzień 30.07.2022r. za pomocą metody dochodowej oraz mnożnikowej. Otrzymana wartość została zdyskontowana stopą procentową na poziomie 27,6%. Z przeprowadzonej analizy wynika oszacowanie wartości godziwej spółki TECH S.A. na poziomie 97 481 569 PLN.

Cel wyceny

Celem niniejszej wyceny jest kontrola wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela mniejszościowego na dzień 30.07.2022.

Niezależność

Niniejsza wycena została przygotowana w sposób niezależny i obiektywny. Autor wyceny nie ma żadnego konfliktu interesów, a wynagrodzenie za przygotowanie wyceny nie jest w żadnym stopniu powiązane z wynikiem końcowym czy ze sposobem wykorzystania wyceny.

Standard wartości

Godziwa wartość rynkowa (ang. Fair Market Value) – to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział typowy hipotetyczny kupujący i typowy hipotetyczny sprzedający, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji i niedziałający pod przymusem.

Założenia wyceny dla spółki

Założenia kontynuacji działalności – przyjmuje się, że wyceniane przedsiębiorstwo dysponuje zorganizowanym, zdolnym do generowania dochodu zespołem aktywów, zasobów ludzkich oraz nie występuje bezpośrednie zagrożenie zaprzestania działalności.

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Zastosowane podejście i metoda wyceny

 • podejście dochodowe – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wersji FCFF
 • podejście mnożnikowe – przyjęcie mnożników dla okresu 2022-2024 na podstawie mediany C/P; C/EBIT oraz EV/EBITDA spółek notowanych na GPW oraz NC (z dnia 30.07.2022r.), które mają w swoim zakresie działalność zbliżoną do spółki wycenianej. Implikowaną EV zdyskontowano stopą 27,6% (jak w metodzie DCF).

Zakres działalności spółki [PKD]

PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.

Wycena i podsumowanie

W niniejszym rozdziale została przedstawiona wycena spółki TECH S.A. Wycena została przeprowadzona w formule pre – money na dzień 30.07.2022. za pomocą metody dochodowej oraz mnożnikowej. Wycena metodą dochodową określa wartość na poziomie 94 697 811 PLN. Wycena porównawcza z kolei wyznacza wartość spółki na poziomie 105 832 843PLN. Do wyceny końcowej autor przyjął wagę DCF na poziome 75% natomiast dla metody mnożnikowej 25%. Wynika to z braku pełnej porównywalności spółki wycenianej z grupą porównawczą m.in. z powodu: struktury finansowania, dynamiki wzrostów czy nierynkowego charakteru spółki wycenianej. Zastosowana stopa dyskontowa do oszacowania wartości końcowej wynosi 27,6%.

                                             Podsumowanie: wycena TECH S.A., Źrodło: Opracowanie własne

Wycena końcowa spółki TECH S.A. została ustalona na poziomie: 97 481 569 PLN.

Zastosowana metodologia

Dokonując wyboru metody oszacowania wartości przedsiębiorstwa wzięto pod uwagę szereg czynników m.in:
 
 • Cel wyceny
Określenie wartości przedsiębiorstwa jest dokonane w celach informacyjnych dla właściciela mniejszościowego. W związku z powyższym autor zakłada, że kluczowa dla właścicieli jest wartość przyszłych korzyści możliwych do wygenerowania w oparciu o posiadane przez Spółkę aktywa i kompetencje.
 
 • Rodzaj wycenianych aktywów
Przeprowadzając proces wyceny dla przedsiębiorstw należy uwzględnić czynniki, które wpływają na zdolność do generowania przyszłych wyników. Wskazywane czynniki dotyczą zarówno aktywów identyfikowalnych jak i tych nieuwzględnionych w danych finansowych. Należy mieć również na uwadze czynniki zewnętrzne.
 
 • Faza cyklu życia działalności
Podejście do sposobu wyceny przedsiębiorstwa zależne jest od wiarygodności i dostępności danych. Dla podmiotów charakteryzujących się istotną dynamiką zmiany wyników finansowych, autor zwraca uwagę na wrażliwość wyceny na przyjęte założenia.
 
 • Porównywalność z innymi podmiotami
Z uwagi na brak możliwości jednoznacznego wybrania podmiotów o tożsamym modelu biznesowym, istnieje ryzyko niedopasowania podmiotów przyjętych jako grupa porównawcza dla analizowanej spółki. Dobór grupy porównawczej oraz referencyjnych wskaźników jest więc obarczony subiektywizmem.
 
 • Dostępności danych
Bazując na powyższych kryteriach autor niniejszego raportu zdecydował się na wycenę przy wykorzystaniu dwóch metod przy założeniu różnych udziałów w końcowej wycenie Spółki:
 

Model dochodowy DCF

Metoda DCF (FCFF) polega na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych (zaktualizowanych średnim ważonym kosztem kapitału). Ustalono, że istnieją przesłanki pozwalające założyć generowanie przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych na dzień sporządzania wyceny.

Metoda porównawcza

Podejście porównawcze obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych w warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych).

Wycena spółki metodą DCF

Do wyceny wykorzystano fikcyjne dane stworzone na potrzeby zaprezentowania funkcjonalności profesjonalnego kalkulatora do wycen przedsiębiorstw „Kalkulator Wyceny Firm”.
 
Kluczowe informacje, które mają wpływ na wycenę:
 • Spółka prowadzi działalność w sektorze Software (System & Application)
 • Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług IT
 • Spółka za ostatni rok obrotowy osiągnęła 6,3 mln PLN zysku netto przy przychodach na poziomie 31,7 mln PLN
 • Podstawowym kosztem w spółce są koszty pracy zarówno w formule B2B jak i na umowie o pracę
 • Spółka finansuje swoją działalność przede wszystkim kapitałami własnymi oraz leasingiem
 • FCF po okresie szczegółowej prognozy został ustalony jako wartość z ostatniego okresu szczegółowej prognozy razy współczynnik wzrostu w okresie rezydualnym
 • Wzrost FCFF w okresie rezydualnym został założony na poziomie 2,5%.
 • Kurs USD/PLN = 4,6
 • W wycenie został uwzględniony dług netto na dzień 31.12.2021
 • Do obliczeń przyjęto 500 tys. akcji
 • Wycena została sporządzona na dzień 30.07.2022

Koszt kapitału [WACC]

                                               WACC, Źródło: Opracowanie własne

 • W związku z niepublicznym charakterem spółki do modelu wykorzystano wskaźnik Beta ustalony metodą ekspercką
 • Koszt długu został przyjęty jako suma WIBOR 6M + marża
 • W związku z nierynkowym charakterem spółki wycenianej do obliczeń rynkowej wartości kapitału własnego wykorzystany został mnożnik P/BV dla grupy porównawczej

Premia | Dyskonto

Wyceniający zdecydował o zastosowaniu trzech dyskont oraz braku zastosowania premii. Dyskonta uwzględnione w wycenie:
 • Dyskonto z tytułu nierynkowego charakteru przedsiębiorstwa, a tym samym brakiem możliwości sprzedaży/ kupna akcji na aktywnym rynku
 • Dyskonto z tytułu wielkości
 • Dyskonto z tyt. koncentracji klientów. Spółka osiąga 50% przychodów na podstawie umowy z 3 klientami. W ocenie sporządzającego wycenę stanowi to istotne ryzyko, które powinno być odzwierciedlone w wycenie spółki
Sporządzający wycenę zdecydował o zastosowaniu 27,6% dyskonta. Pomimo, że poziom dyskonta jest istotny w ocenie autora niniejszej wyceny jest również zasadny  tzw. premia za ryzyko.

Wycena DCF - prognoza przepływów pieniężnych [FCFF]

TECH SA: wycena akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF] w [PLN] dane w [TYS], Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z metodą DCF spółka jest warta 94 697 811 PLN. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 500 tys. akcji co oznacza wartość jednej akcji na poziomie 195,0 PLN.

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Wycena porównawcza

Założenia:
 
 1. Do wyceny końcowej została użyta mediana następujących wskaźników C/P; C/EBIT; EV/EBITDA za ostatnie 4 kwartały.
 2. Zastosowano konserwatywne podejście w wycenie porównawczej, mianowicie przyjęto stopę dyskontowa na poziomie 27,6%. W ocenie sporządzającego raport tak wysoka stopa dyskontowa właściwie odzwierciedla ryzyka związane ze spółką. Przede wszystkim:
 • Nierynkowy charakter przedsiębiorstwa
 • Wielkość spółki
 • Koncentrację na odbiorcach
Wycena porównawcza została wykonana w oparciu o prognozy oraz założenia finansowe spółki 2022-2024. Jako grupa porównawcza zostały przyjęte spółki notowane na GPW i NewConnect operujące w szeroko rozumianym segmencie Software. Obliczenia bazują na kursach i danych dostępnych na 30 lipca 2022r. Waluację Spółki oparto na trzech wskaźnikach: C/P; C/EBIT; EV/EBITDA.
 
Dla grupy porównawczej przyjęto dane dostępne na dzień wyceny [suma czterech kwartałów]. Brak porównywalności danych wynika z braku wystarczającego pokrycia analitycznego dla spółek porównawczych. Z uwagi na istotną zmienność wskaźników finansowych oszacowanie wartości Spółki zostało przeprowadzone w oparciu o medianę wartości.
Nr
Nazwa
Kapitalizacja
dane w PLN
Raport
C/P
C/EBIT
EV/EBITDA
Spółki
porównawcze
1
ABC
124 986 500
2022/2Q
4,0
13,0
14,0
2
ABCD
224 635 760
2022/2Q
3,8
16,5
17,0
3
EFG
58 173 925
2022/2Q
2,5
14,5
12,0
4
ASD
75 907 365
2022/2Q
2,4
17,5
13,5
5
BFG
41 962 500
2022/2Q
1,8
20,0
14,9
6
ATR
382 970 000
2022/2Q
4,2
10,5
16,0
7
ADE
70 411 775
2022/2Q
2,5
21,0
12,5
8
AVU
55 115 320
2022/2Q
5,0
20,9
9,8
9
ASC
179 233 242
2022/2Q
3,5
14,3
8,1
10
XXX
287 374 168
2022/2Q
5,0
17,0
12,6
Mediana
100 446 932
3,7
16,7
13,1

                                              Spółki z grupy porównawczej, Źródło: Opracowanie własne

Mediana oraz wagi użyte do wyceny:

 • C/P = 3,7 | waga 0,25
 • C/EBIT = 16,7 | waga 0,25
 • EV/EBITDA= 13,1 | waga 0,5

                                                Wycena metodą porównawczą, Źródło: Opracowanie własne

Stopa dyskontowa wykorzystana w wycenie porównawczej wynosi 27,6% i jest tożsama ze stopą dyskonta wykorzystaną w metodzie DCF.

Sprawdzenie wyceny

Autor wyceny w celu sprawdzenia otrzymanych wyników z wyceny porównawczej wycenił spółkę TECH S.A. mnożnikami raportowanymi dla spółek z sektora Software (System & Application) dla Europy Zachodniej. W tym celu posłużono się prognozami dla wycenianej spółki w okresie 2022- 2024 [identycznie jak przy mnożnikach dla spółek krajowych] oraz wartością mnożnika EV/EBITDA. Wyniki zostały zaprezentowane poniżej.

                                                    Wycena spółki TECH S.A. na podstawie mnożników dla spółek z Europy Zachodniej, Źródło: Opracowanie własne

Wycena spółki TECH S.A. na podstawie mnożników dla spółek z Europy Zachodniej wynosi 214 217 363,4 PLN. Oznacza to, że w Europie Zachodniej spółki z sektora Software są wyceniane wyżej w porównaniu do spółek krajowych. W związku z powyższym autor nie wnosi zastrzeżeń co do wartości wskaźników dla spółek krajowych [wartość wskaźników mogłaby być zaburzona w związku z niską płynnością spółek notowanych na NewConnect].

Podsumowując:
Metoda porównawcza dała wartość spółki na poziomie 105 832 842,6 PLN

                                              Wycena końcowa, Źródło: Opracowanie własne

Wycena spółki TECH S.A. została sporządzona z wykorzystaniem dwóch metod: DCF oraz metody porównawczej. Wycena DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 94 697 811 PLN. Wycena porównawcza określa wartość na poziomie 105 832 843 PLN. Do wyceny końcowej autor przyjął wagę DCF na poziome 75% natomiast dla metody porównawczej 25%. Wynika to z braku bezpośredniej porównywalności spółki wycenianej z grupą porównawczą m.in. z powodu: struktury finansowania, dynamiki wzrostów czy nierynkowego charakteru spółki wycenianej. Wycena końcowa spółki TECH S.A. została ustalona na poziomie: 97 481 569 PLN.

Analiza wrażliwości

W niniejszej sekcji została przedstawiona analiza wrażliwości wyceny na przyjęte założenia. Dla zachowania przejrzystości autor wyceny przedstawił trzy niezależne analizy wrażliwości:
 
Analiza Wrażliwości [ Beta | Struktura finansowania [udział kapitału obcego]

 

                                                Analiza Wrażliwości [ Beta | Struktura finansowania [udział kapitału obcego], Źródło: Opracowanie własne

                                                        Analiza wrażliwości: Struktura finansowania i Beta, Źródło: Opracowanie własne

Komentarz:
 
Scenariusz bazowy zakłada współczynnik Beta na poziomie 1,2 oraz udział długu wynoszący niecałe 3%. Wraz ze wzrostem zadłużenia oraz spadkiem współczynnika Beta wartość przedsiębiorstwa rośnie do poziomu 182,5 mln PLN. Po przeciwnej stronie jest współczynnik Beta = 1,5 przy tożsamym udziale długu co przekłada się na wartość przedsiębiorstwa na poziomie 80,3 mln PLN.
 
Analiza Wrażliwości [ Koszt długu | Stopa podatkowa ]

 

                                                 Analiza Wrażliwości [ Koszt długu | Stopa podatkowa ], Źródło: Opracowanie własne

                                                Analiza wrażliwości: Stopa podatkowa i Koszt długu, Źródło: Opracowanie własne

Komentarz:
Kolejną analizą wrażliwości jest badanie wpływu zmiany efektywnej stopy podatkowej [podatek] w spółce oraz kosztu długu. W zależności od kształtowania się ww. parametrów wartość przedsiębiorstwa wynosi od 94,4 mln PLN do 96,7 mln PLN. Na podstawie wyżej zaprezentowanej analizy możemy przedstawić wpływ podwyżek / obniżek stóp procentowych na wartość przedsiębiorstwa. W prezentowanym przykładzie wpływ jest relatywnie niewielki co wynika z niskiego zadłużenia w spółce.
 
Analiza Wrażliwości [ WACC | Dyskonto/Premia ]

                                                  Analiza Wrażliwości [ WACC | Dyskonto/Premia ], Źródło: Opracowanie własne

                                             Analiza wrażliwości: Dyskonto | Premia i WACC, Źródło: Opracowanie własne

Komentarz:
W niniejszej sekcji została przedstawiona kalkulacja wartości przedsiębiorstwa przy zmianie WACC oraz dyskonta/premii. W scenariuszu bazowym WACC = 11,5% oraz dyskonto = -27,6%, a przedsiębiorstwo jest wyceniane na 94,7 mln PLN. W zależności od przyjętych wartości dla ww. zmiennych wartość przedsiębiorstwa może kształtować się w przedziale od 70,3 mln PLN do 1 097,2 mln PLN. Oznacza to, że model jest bardzo wrażliwy na zmianę przedstawionych zmiennych, które to są kluczowe do oszacowania wartości końcowej.

Dane finansowe

                                             Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe [BILANS], Źródło: Opracowanie własne

                                             Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe [RZIS], Źródło: Opracowanie własne

Rachunek zysków i strat
2021-12-31
2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31
2025-12-31
2026-12-31
A. Przychody netto
31 762 331
40 466 475
45 312 977
67 410 967
80 330 099
100 137 665
B. Koszty działalności operacyjnej
24 041 386
32 191 337
38 203 579
50 987 574
60 524 037
78 036 873
I. Amortyzacja
961 655
1 352 036
1 604 550
2 804 317
3 207 774
3 667 733
II. Zużycie materiałów i energii
288 497
402 392
496 647
688 332
847 337
1 131 535
III. Usługi obce
16 348 142
21 568 196
25 978 434
34 926 488
41 156 345
53 455 258
IV. Podatki i opłaty
24 041
32 191
38 204
50 988
60 524
78 037
V. Wynagrodzenia
3 365 794
4 571 170
5 119 280
7 138 260
8 957 557
11 705 531
VI. Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
721 242
997 931
1 222 515
1 529 627
2 057 817
2 731 291
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
649 117
676 018
687 664
764 814
907 861
624 295
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1 682 897
2 575 307
3 056 286
3 059 254
3 328 822
4 604 176
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
7 720 945
8 275 138
7 109 398
16 423 393
19 806 062
22 100 792
D. Pozostałe przychody operacyjne
450 000
55 000
250 000
85 000
1 253 000
0
E. Pozostałe koszty operacyjne
112 500
13 750
62 500
21 250
313 250
0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8 058 445
8 316 388
7 296 898
16 487 143
20 745 812
22 100 792
G. Przychody finansowe
8 500
16 150
30 685
58 302
110 773
150 000
H. Koszty finansowe
290 286
406 393
429 917
462 999
510 307
573 362
J. Zysk (strata) z działalności
gospodarczej
7 776 659
7 926 145
6 897 666
16 082 445
20 346 278
21 677 430
K. Odpis wartości firmy
0
0
0
0
0
0
L. Odpis ujemnej wartości firmy
0
0
0
0
0
0
M. Zysk (strata) brutto
7 776 659
7 926 145
6 897 666
16 082 445
20 346 278
21 677 430
N. Podatek dochodowy
1 477 565
1 505 968
1 310 557
3 055 665
3 865 793
4 118 712
R. Zysk (strata) netto
6 299 094
6 420 178
5 587 110
13 026 781
16 480 485
17 558 718

                                              Rachunek zysków i strat, Źródło: Opracowanie własne

Dane finansowe – wykresy

                                            Dane finansowe – Przychody, Rentowność brutto [%], Źródło: Opracowanie własne

                                             Dane finansowe – EBIT, Rentowność EBIT [%], Źródło: Opracowanie własne

                                             Dane finansowe- Zysk Netto, Rentowność NETTO [%], Źródło: Opracowanie własne

                                              Dane finansowe- CAPEX/Przychody [%], Zmiana KON/Przychody [%], Źródło: Opracowanie własne

                                                Struktura kosztów operacyjnych, Źródło: Opracowanie własne

                                            Dane finansowe- Aktywa trwałe i obrotowe, Kapitał własny | Zobowiązania ogółem, Źródło: Opracowanie własne

                                               Dane finansowe- Aktywa trwałe i obrotowe, Kapitał własny | Zobowiązania ogółem, Źródło: Opracowanie własne

                                                 Dane finansowe – Wskaźniki Zadłużenia, ROE | ROA, Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie wycena wartości przedsiębiorstwa

Efektem przeprowadzonej wyceny jest rekomendacja wartości. Rekomendowana wartość może być podana w formie kwoty lub przedziału wartości. W sytuacji, gdy wycena różnymi metodami prowadzi do istotnie zróżnicowanych wyników, wyceniający powinien zidentyfikować i wyjaśnić przyczyny tych różnic oraz zaprezentować czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa.
 
Rekomendowana wartość powinna uwzględniać:
 • przedmiot i cel wyceny,
 • założenia szacowanej wartości,
 • przyjęty standard wartości,
 • ewentualne premie i dyskonta.
Zgodnie z neoklasyczną teorią finansów celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest doprowadzenie do wzrostu wartości majątku jego właścicieli. Do jego pomiaru można posłużyć się wieloma metodami, m.in. takimi jak metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda porównawcza, które w sposób praktyczny zostały zaprezentowane w niniejszym artykule.
Kategorie
Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Wycena

Wycena Firmy Na Sprzedaż – jak wycenić Firmę?

Dodano: 28 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2023

Wycena Firmy Na Sprzedaż - jak wycenić Firmę?

Profesjonalna wycena firmy jest niezbędnym elementem gdy przedsiębiorstwo jest sprzedawane. Wycena wartości firmy na sprzedaż w procesie sprzedaży

Przygotowanie profesjonalnej wyceny firmy jest niezbędnym elementem gdy przedsiębiorstwo jest sprzedawane. Wycena firmy na sprzedaż najlepiej zacząć od zapoznania się z procesem sprzedaży firmy. Dzięki wycenie każda ze stron posiada obiektywnie wyznaczoną wartość przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem sprzedaży. Często jest to punkt startowy w negocjacjach. Zgodnie z prawami ekonomii, że sprzedający chce sprzedać jak najdrożej, a kupujący chce kupić jak najtaniej.

Sprzedaż firmy - od czego zacząć ?

Zanim rozważymy sprzedaż firmy powinniśmy dowiedzieć się jak wygląda proces sprzedaży, a przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie ile jest warta nasza firma. To znajomość wartości przedsiębiorstwa daje możliwość podjęcia optymalnej decyzji. Sama wycena jest wartością zmienną w czasie, otóż wartość firmy zmienia się w zależności od czynników wewnątrz firmy np.: wysokość sprzedaż, marża, ilość gotówki na rachunkach  jak i pod wpływem czynników zewnętrznych np. stopy procentowe, sentyment rynkowy. Warto zatem wiedzieć jaka jest aktualna wartość firmy oraz co wpływa na tą oszacowaną wartość aby zdecydować czy teraz jest dobry moment na sprzedaż czy może lepiej poczekać lub skupić się na podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją VBM.  Dlaczego właściciele firm decydują się na sprzedaż:
 • Powody osobiste [np. wypalenie zawodowe, problemy zdrowotne, chęć posiadania większej ilości czasu]
 • Przejście na emeryturę [np. problemy z sukcesją]
 • Nowe pomysły biznesowe właściciela
 • Przedsiębiorstwo musi zostać sprzedane aby było w stanie realizować obraną wcześniej strategię
 • Rosnąca konkurencja
Powyższa lista nie wyczerpuje listy powodów, natomiast w naszym odczuciu są to najczęstsze powody sprzedaży firmy. Oczywiście poszczególne powody mogą się przenikać, wpływać na siebie nawzajem oraz zmieniać się w czasie.

Wycena firmy - w transakcji sprzedaży

Powodów do sprzedaży firmy nie brakuje a każdy właściciel biznesu ma swóje. Nie zmienia to faktu, że przed rozpoczęciem procesu sprzedaży trzeba wycenić przedsiębiorstwo. Jakie zatem mamy dostępne metody wyceny? Na co zwrócić uwagę? Jakie są zalety i wady poszczególnych metod? W klasycznym ujęciu metody wyceny można podzielić na:

Metody majątkowe

W podejściu majątkowym wycenę wartość przedsiębiorstwa ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych [aktywa minus zobowiązania]. Oznacza to, że firma jest warta tyle ile są warte jej aktywa netto.

Zalety:

 • Prostota wykonania
 • Wycena opera się na danych księgowych, które co do zasady powinny być wiarygodne

Wady:

 • Metody majątkowe najczęściej zaniżają wartość przedsiębiorstwa
 • Brak uwzględnienia składników niematerialnych takich jak: Know-how,  patenty, relacje z klientami
 • Brak uwzględnienia wartości pieniądza w czasie
 • Brak uwzględnienia perspektyw rozwoju

Więcej informacji tutaj

Metody porównawcze

Metod porównawcza zwana również metodą mnożnikową. Zgodnie z tym podejściem wartość firmy wyznacza się na podstawie efektów generowanych przez dany podmiot [np. zysk netto, zysk operacyjny, przychody] w porównaniu do firm o zbliżonych parametrach oraz działających w tej samej branży.

Zalety:

 • Jeżeli mamy dostęp do danych to wycenę przeprowadza się szybko
 • Wycena odnosi się do aktualnych realiów rynkowych

Wady:

 • Czasami jest bardzo trudno znaleźć podmioty porównywalne
 • Nie zawsze rynki kapitałowe są efektywne [np. krachy rynkowe] oznacza to, że w pewnych okresach rynkowych trzeba być szczególnie czujnym ponieważ można nie doszacować lub przeszacować wartość wycenianej firmy

Więcej informacji tutaj

Metody dochodowe

W podejściu dochodowym przedsiębiorstwo jest traktowane jako narzędzie do generowania przyszłych przepływów pieniężnych. Zatem wycena odbywa się poprzez zdyskontowanie do wartości obecnych przepływów pieniężnych najczęściej w wersji FCFF.  Według tego podejścia spółka jest warta dokładnie tyle ile w przyszłości przyniesie dochodów.

Zalety:

 • Wycena referuje do potencjału biznesowego firmy
 • Wycena uwzględnia wartość pieniądza w czasie

Wady:

 • Wycena wymaga przyjęcia wielu założeń, które dla mniej doświadczonych osób mogą okazać się trudne
 • Wycena opera się na wartościach prognozowanych, oznacza to że jakość wyceny jest uzależniona od jakości sporządzonych prognoz
 • Wykonanie wyceny jest czasochłonne co wpływa na wyższe koszty sporządzenia takiej wyceny przez wyspecjalizowane podmioty

Więcej informacji tutaj

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Co warto wiedzieć przed sprzedażą firmy ?

W trakcie procesu negocjacji sprzedaży przedsiębiorstwa strona kupując chce dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnym przedmiocie kupna. Dlatego sprzedający powinien być przygotowany do prezentacji swojego biznesu, poniżej w kilku punktach najważniejsze aspekty dla inwestora oraz kupujących.

Co tak naprawdę podlega sprzedaży?

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.  Przejdziemy do mniej oficjalnych definicji, co tak naprawdę podlega sprzedaży?

 • Składniki materialne czyli: budynki, maszyny, środki transportu
 • Dobra opinia klientów, lojalność a tym samym powtarzalne przychody od klientów
 • Marka, logo czyli znak graficzny zapamiętany przez naszych klientów
 • Patent, wiedza techniczna, wypracowane procedury
 • Lokalizacja przedsiębiorstwa [w przypadku hotelu, pensjonatu itp]
 • Dostęp do surowców

Każda firma jest inna oraz posiada specyficzne zasoby materialne i niematerialne przed rozpoczęciem negocjacji o sprzedaży warto wiedzieć jakie mocne oraz słabe strony ma spółka

 

Jak zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa ?

Wartość przedsiębiorstwa jest zmienna w czasie, może się okazać, że wycena firmy na podstawie profesjonalnego raportu z wyceny nie będzie satysfakcjonująca dla właściciela. Dlatego właściciele firm powinni wiedzieć jakie czynniki wpływają na wartość ich biznesu, zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Dzięki czemu poprzez odpowiednie zarządzanie można uzyskać wzrost wartości przedsiębiorstwa. Przez dziesiątki lat, w różnych częściach świata starano się jednoznacznie zdefiniować czym jest wartość, która tworzona przez przedsiębiorstwa sprawiała, że są one więcej warte niż kontrolowane przez nie aktywa. Jak zostało zaznaczone wcześniej, na wartość przedsiębiorstwa wpływają zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne samej organizacji. W literaturze przedstawiono wiele interesujących porównań źródeł wartości firmy. Jednym z takich zestawień jest zaproponowana przez M. Marcinkowską mapa czynnikowa (Marcinkowska, 2000: 38):

Co stanowi o wartości danej firmy ?

Sprzedając lub kupując firmę warto być świadomym jakie czynniki wpływają na wartość przedsiębiorstwa w powszechnie wykorzystywanych modelach wyceny. Dlatego też poniżej lista najbardziej istotnych czynników:

 • Dynamika oraz poziom  przychodów i zysków operacyjnych
 • Poziom powtarzalnych wyników operacyjnych [EBIT]
 • Amortyzacja
 • Poziom kapitału obrotowego netto [zapasy, należności handlowe oraz zobowiązania handlowe]
 • Poziom nakładów inwestycyjnych
 • Wysokość stóp procentowych w gospodarce
 • Koszt kapitału obcego
 • Struktura finansowania w spółce
 • Poziom mnożników dla spółek porównywalnych
 • Wartość majątku w spółce
 • Poziom zadłużenia

Powyższa lista nie wyczerpuje czynników, które maja wpływ na wartość przedsiębiorstwa, należy również pamiętać, że poszczególne czynniki wpływają w różnym stopniu na oszacowanie wartości firmy.

Jakie zyski przynosi firma ?

Często właściciel firm uważają ze wszystko idzie świetnie, a firma jest rentowna. Dopiero gdy zewnętrzny podmiot zaczyna przeglądać księgi rachunkowe okazuje się, że spółka osiąga straty, na rachunku bankowym za dużo środków pieniężnych nie ma, a w dodatku cykliczność osiąganych przychodów jest znaczna. Warto wiedzieć na co firma wydaje środki pieniężne, jaki jest cykl konwersji gotówki, jak wygląda sezonowość tak aby nie być zaskoczonym pytaniami od potencjalnych kupujących.

Podsumowanie określić wartość firmy – jak wycenić przedsiębiorstwo na sprzedaż   

Sprzedaż firmy to dosyć specyficzny rodzaj transakcji, który nie przeprowadza się często.  Przed aktywnym poszukiwaniem kupca warto się solidnie przygotować z procesu sprzedaży, a przede wszystkim dowiedzieć się ile jest warta spółka. W tym celu warto zainteresować się ofertami wyspecjalizowanych firm które sporządzają profesjonalne raporty z wyceny.

Profesjonalny oraz rzetelny raport z wyceny przygotowany przez niezależny podmiot ułatwi oraz przyśpieszy proces negocjacji ceny, a tym samym ułatwi znalezienie konsensusu. Warto również pamiętać, że wycena przedsiębiorstwa nie jest stała. Jak zostało poruszone w artykule jest wiele czynników, które wpływają na wynik końcowy dlatego w przypadku zmiany kluczowych czynników biznesowych lub w otoczeniu przedsiębiorstwa należy dokonać aktualizacji wyceny.

Zakończeniem procesu wyceny jest przekazanie raportu z wyceny, raport końcowy zawiera m.in takie elementy jak:

 • Opis przyjętej metodologii
 • Opis modelu biznesowego
 • Analizę konkurencji / rynku
 • Prognozy RZIS oraz Bilansu
 • Wycenę przedsiębiorstwa dwoma uznanymi metodami
 • Analizę scenariuszową
 • Analizę wrażliwości
 • Analizę wskaźnikową

Więcej informacji można odnaleźć tutaj. Warto pamiętać, że raport z wyceny wywołuje określone skutki prawne, a tym sam odpowiedzialność zarówno po stronie podmiotów sporządzających jak zleceniodawców.

Kategorie
Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Wycena

Wycena udziałów w spółce z o.o. – jak wycenić?

Dodano: 27 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2024

Wycena udziałów w spółce z o.o. - jak wycenić?

W przypadku wyceny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | sp. z o.o. Wycenia podlegają udziały wspólników podmiotu gospodarczego.
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest popularna formą prowadzenia działalności w Polsce oznacza to, że jest częstym przedmiotem wyceny przez wyspecjalizowane podmioty. W przypadku spółki z o.o. wycenia podlegają udziały czyli prawa majątkowe właścicieli podmiotu gospodarczego. Jak wycenić kapitał wspólników czyli wycena udziałów w spółce. Sprawdzimy zatem jakie mamy rodzaje udziałów, kiedy należy wycenić udziały w spółce oraz jaką metodę wyceny wybrać.

Rodzaje udziałów w spółce

W praktyce w zależności od stosowanego podziału wyróżniamy:

 • udziały zwykłe i uprzywilejowane
 • udziały otrzymane za wkłady niepieniężne, pieniężne oraz mieszane
 • udziały założycielskie i nowe które powstały w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
 • udziały podzielne i niepodzielne
 • udziały równe i nierówne
 • udziały własne
 • udziały objęte na wspólność i zwykłe
 • udziały z przypisanymi obowiązkami oraz z przypisanymi prawami

W praktyce powyższy podział oznacza, że wspólnicy którzy mają udziały o takiej samej wartości nominalnej będą inaczej wycenione dotyczy to w szczególności udziałów uprzywilejowanych w porównaniu do udziałów nieuprzywilejowanych

 

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Kiedy sporządzić wycenę spółki z o.o.?

Wartość spółki nie jest kwestią wziętą z powietrza, lecz ustalenie wartość udziałów w spółce musi wynikać z stanu faktycznego. Wycenę przeprowadza się na podstawie wielu dokumentów finansowych [wykorzystujemy do tego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych], na podstawie wielu założeń, znajomości modelu biznesowego spółki, branży w której działa spółka czy otoczenia makroekonomicznego.

Wycenę spółki najczęściej jest sporządzana w przypadku:

 • Transakcji kupna lub transakcji sprzedaż udziałów
 • Umorzenia udziałów lub przymusowy wykup
 • Podwyższenia kapitału zakładowego
 • Fuzji, przejęcia lub dezinwestycji
 • Wniesienia spółki w formie aportu
 • W celach informacyjnych dla zarządu, rady nadzorczej lub właścicieli
 • Wyceny w ramach testu prywatnego inwestora
 • Planowanej sukcesji
 • Restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Spraw sądowych
 • Likwidacji

Oznacza to, że raport z wyceny spółki jest najczęściej wykorzystywany do:

 • Pozyskania inwestora [na każdym etapie rozwoju firmy]
 • Oszacowania wartości spółki która będzie przedmiotem inwestycji
 • Bieżącej analizy odchyleń [rzeczywistość vs plany] parametrów przyjętych w modelu wyceny parametrów, które wpływają na kreowanie wartości firmy [np. przychody, zysk operacyjny, koszt kapitału]
 • Przeprowadzenia analizy wrażliwości oraz analizy scenariuszowej

Wartość udziałów spółki - metody wyceny

 

W wycenie spółki wyróżniamy trzy główne podejścia: majątkowe, dochodowe oraz porównawcze.

 

Podejście majątkowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych. Nie uwzględniają synergii pomiędzy poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.

W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania. Wycenę w metodach majątkowych sporządza się w oparciu o sprawozdanie finansowe gdzie bierze się pod uwagę majątek spółki. Do majątkowych metod wyceny zalicza się:

 • Metodę wartości księgowej
 • Metodę wartości skorygowanych aktywów netto  
 • Metodę wartości likwidacyjnej  
 • Metodę wartości odtworzeniowej  

Metoda w sposób szczegółowy opisana w tutaj

Podejście dochodowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Do dochodowych metod wyceny zalicza się :

 • Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, która może opierać się na przepływach przynależnych właścicielom – FCFE lub przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF
 • Metodę zdyskontowanych zysków
 • Metodę zdyskontowanych dywidend

Metoda w sposób szczegółowy opisana w tutaj

Podejście porównawcze obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach z transakcji obowiązujących w warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych). Dobór przedsiębiorstw porównywalnych powinien zostać uzasadniony. Przedsiębiorstwa porównywalne powinny należeć do tego samego sektora lub jego części. W szczególnych przypadkach można odnieść się do przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych, uzasadniając dokonany wybór. Mnożniki porównawcze wykorzystywane w wycenie opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Wyróżnić można następujące rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu:

 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych; np. P/E, P/BV.
 • Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu; np. EV/EBIT), EV/EBITDA
 • Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach; np. EV/liczby hektolitrów piwa, EV/liczby subskrybentów, EV/liczby aktywnych codziennie użytkowników portalu (ang. unique users).

Wycena oparta na mnożnikach sektorowych nie może stanowić jedynej metody wyceny. Metoda w sposób szczegółowy opisana w tutaj

Wycena udziałów uprzywilejowanych

Co do zasady wszyscy wspólnicy w spółce z o. o mają takie same prawa i obowiązki. W umowie spółki można jednak zawrzeć zapisy co do uprzywilejowania pewnych udziałów. Uprzywilejowanie może dotyczyć:

 • Prawa głosu
 • Prawa do dywidendy
 • Prawa do majątku spółki w przypadku likwidacji / udział w masie likwidacyjnej 

W zależności od rodzaju uprzywilejowania inaczej będzie przebiegał proces wyceny spółki, a wartość poszczególnych udziałów będzie inna. Wyceniając udziały uprzywilejowane należy zastosować odpowiednie premie lub dyskonta oznacza to, że udziały uprzywilejowane będą warte więcej od udziałów nieuprzywilejowanych.

Podsumowanie wycena udziałów w spółce z o.o. - wartość spółki

Zanim przystąpimy do sporządzenia wyceny firmy  niezbędne jest określenie celu wyceny który wpływa na wybór standardu wartości. Należy również pamiętać, że cel wyceny jest ściśle powiązany z funkcją jaką ma spełniać wycena. Temat standardu wartości był poruszany na łamach naszego bloga tutaj. Gdy już ustalimy cel wyceny oraz określimy standard wartości w którym się poruszamy wycenę możemy przeprowadzić na podstawie niżej wymienionych metod:

Powyższe metody należą do klasycznych metod wyceny, pamiętajmy jednak o pozostałych metodach wyceny takich jak:

Na wybór odpowiedniej wyceny wpływa wiele czynników m.in. forma prawna prowadzonej działalności. Nie jest to jednak jedyny, a tym bardziej kluczowy czynnik.

Wycena przedsiębiorstwa to czasochłonny i nierzadko skomplikowany proces dlatego warto się zastanowić czy nie delegować tego zadania do wyspecjalizowanego podmiotu w tym obszarze. Należy jednak pamiętać aby przed wyborem wyceniającego sprawdzić jakie doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia mają osoby odpowiedzialne za sporządzanie wyceny lub nadzorowanie takiego podmiotu.

Najczęściej zadawane pytania:

Wycena firmy to proces oszacowania jej wartości finansowej, opierający się na analizie aktywów, zobowiązań, zdolności do generowania zysków, ryzyka rynkowego oraz perspektyw rozwoju. Wykorzystuje się do tego różne metody, takie jak dochodowa, porównawcza czy majątkowa.

Wycena firmy metodą dochodową opiera się na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych i ich dyskontowaniu do wartości obecnej, uwzględniając ryzyko inwestycyjne i stopę zwrotu. Idealna metoda wyceny dla firm z przewidywalnymi dochodami. Więcej w artykule: Wycena spółki metodą dochodową.

Kategorie
Metoda Mnożnikowa Wycena

Wycena Przedsiębiorstwa Metodą Porównawczą

Dodano: 25 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2023

Wycena Przedsiębiorstwa Metodą Porównawczą  

Wycena Przedsiębiorstwa Metodą Porównawczą jest wykorzystywana do wyceny spółki notowanej na giełdzie Przedsiębiorstwo jest porównywane do innych.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą to nasza specjalizacja. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy rynkowej, pomagamy naszym klientom oszacować wartość ich biznesu, porównując go z podobnymi firmami na rynku. Nasz zespół dokładnie analizuje dane finansowe, trendy branżowe i czynniki ryzyka, aby dostarczyć obiektywną i rzetelną wycenę.
Gwarantujemy profesjonalne podejście, indywidualne podejście do każdego przypadku oraz poufność danych. Wybierając naszą firmę, zyskujesz niezbędne narzędzia do podejmowania świadomych decyzji biznesowych opartych na rzetelnej wycenie przedsiębiorstwa metodą porównawczą.

Istota wyceny przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Metoda porównawcza zwana jest również metodą mnożnikową. Zgodnie z podejściem porównawczym (mnożnikowym) wartość podmiotu gospodarczego (lub jego kapitałów) wyznaczana jest jako wielokrotność efektów generowanych przez ten podmiot. Przez efekt należy rozumieć skutek gospodarczy działalności firmy wyrażony w jednostkach pieniężnych.

Efektem gospodarczym mogą być:

 • przychody ze sprzedaży [S],
 • zyski operacyjne [EBIT],
 • zyski operacyjne powiększone o amortyzację [EBITDA],
 • zysk netto [ZN]

Efekty te mogą być adresowane do wszystkich dostawców kapitałów spółki [S, EBIT, EBITDA] lub jedynie do dostawców kapitału własnego [ZN]. Im wyższy efekt, tym wartość podmiotu [lub jego kapitałów] jest większa.

Metoda mnożnikowa jest bardzo popularna, ponieważ:

 • dokonać wyceny można bardzo szybko i z mniejszą liczbą skomplikowanych założeń niż w przypadku metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF],
 • metoda jest prosta do zrozumienia i zaakceptowania przez potencjalnych odbiorców wyceny,
 • metoda uwzględnia bieżącą sytuację na rynku, mierzy wartość spółki poprzez porównanie. Zatem metoda mnożnikowa w silniejszy sposób wiąże wyniki wyceny z aktualnymi trendami na rynku [cenami rynkowymi spółek porównywalnych],
 • wycena ta pozwala w sposób całościowy popatrzeć na spółkę, ocenić jej perspektywy i ocenić efektywność decyzji inwestycyjnych,
 • jest wygodną metodą stosowaną do szacowania wartości przez menedżerów, którzy są oceniani na podstawie decyzji, których skutki rozpatrywane są w kontekście alternatywnych inwestycji możliwych do podjęcia w tym samym czasie.

Zgodnie z podejściem mnożnikowym wartość wycenianego przedsiębiorstwa wyraża formuła:

Wzór:

Gdzie:

 • V – wartość całej spółki [EV] lub jest kapitału własnego [EQ]
 • Efekt – efekt gospodarczy wyrażony liczbowo
 • Mnożnik – relacja wartości porównywalnych spółek do efektu generowanego przez wyceniany podmiot

Mnożnik ten ma wartość względną równą wartości wycenianych aktywów (kapitałów) przypadających na jednostkę korzyści należnych finansującym podmiotom (por. Szczepankowski, 2007, s. 234). Można go wyrazić formułą:

Wzór na wartość całej spółki [EV] lub jej kapitałów własnych [E] można przedstawić w sposób nieznacznie zmodyfikowany jako:

Gdzie:
 • Vi- wartość całej spółki [EV] lub jest kapitału własnego [EQ]
W metodzie mnożnikowej zakłada się, że:
 • nośnikiem wartości przedsiębiorstwa (jego kapitałów) jest „efekt generowany przez wyceniany podmiot”,
 • między wartością podmiotu (aktywów, kapitałów), a „efektem” istnieje stała zależność liniowa.
Mnożnik wyznacza się na podstawie analizy porównywalnych jednostek, na podstawie zależności między wartością porównywanego podmiotu, a efektem generowanym przez ten podmiot. Zakłada się, że w wycenianej spółce wartość będzie generowana w podobny sposób, według podobnego mechanizmu, jak w spółkach porównywanych. W metodach mnożnikowych, wyceniając parametry rachunku, przyjmuje się bardzo istotne upraszczające założenie, że wyniki ekonomiczne uzyskiwane w porównywanych jednostkach i w wycenianym podmiocie będą powtarzalne w kolejnych okresach w podobny sposób. Do najczęściej wykorzystywanych wielkości bazowych (nośników wartości) można zaliczyć:
 • sprzedaż [S],
 • zysk operacyjny [EBIT],
 • zysk operacyjny powiększony o amortyzację [EBITDA],
 • zysk netto na akcję [EPS – Earnings per Share],
 • cena/wartość księgowa [P/BV – Price to Book Value].
Mnożniki sprzedaży [S], zysku operacyjnego [EBIT], zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację [EBITDA] pozwalają bezpośrednio wyznaczyć wartość całej spółki, natomiast mnożnik zysku netto na akcję [EPS] oraz cena/wartość księgowa [P/BV] umożliwiają wycenę kapitału własnego. Zgodnie z tym podejściem, wartość całej spółki lub jej kapitałów własnych ustala się, mnożąc jedną z wymienionych wielkości przez właściwy mnożnik ustalony empirycznie na podstawie próby porównywalnych jednostek. Każdy z wymienionych mnożników charakteryzuje się różną przydatnością w konkretnych branżach. Inne są bowiem źródła kreowania wartości (nośniki wartości). Badania empiryczne wskazują na różną praktyczną użyteczność i trafność wycen z wykorzystaniem poszczególnych grup mnożników (Lie i Lie, 2002). Goedhart, Koller i Wessels (2005) sugerują wykorzystanie w pierwszej kolejności mierników wartości całej firmy, a nie mierników efektów osiągalnych jedynie dla właściciela (np. zysk netto na akcję). Ich zdaniem mierniki liczone w oparciu o zysk zależą od zmiennej struktury kapitałowej spółki. Ponadto na ich wielkość wpływa bardzo wiele czynników nieoperacyjnych, często o incydentalnym charakterze. Proponują oni ponadto, aby mnożniki wyznaczać na podstawie wielkości prognozowanych. Zapewni to większą spójność między nośnikami wartości a wartością spółki. Wartość w większym stopniu wiąże się z przyszłymi osiągalnymi korzyściami, a nie z wynikami historycznymi. Aby za pomocą metody porównawczej właściwie wycenić wartość danej spółki, należy założyć, że spółki porównawcze są prawidłowo wyceniane na rynku kapitałowym. Oznacza to, że rynek jest efektywny. Ewentualna nieprawidłowa wycena spółek odniesienia prowadzi do niewłaściwej wyceny analizowanego podmiotu. Przyjęcie założenia o efektywności rynku kapitałowego oznacza, że uczestnicy rynku mają równy dostęp do wszystkich istotnych informacji. Ponadto w cenach obracanych na rynku aktywów mają odzwierciedlenie informacje historyczne o firmach, wszelkie publiczne informacje o firmie, np. plany rozwojowe, strategiczne zamierzenia. Metoda mnożnikowa pozwala wycenić wartość rynkową spółki, a nie jej wartość wewnętrzną. Według Janiszewskiego (2011) w wycenie znajdują odzwierciedlenie bieżące nastroje panujące na rynku kapitałowym.

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

Etapy wyceny metodą porównawczą

Wycenę konkretnej spółki z wykorzystaniem konkretnego mnożnika można przedstawić jako trzyetapowy proces:

 1. Wybranie porównywalnych firm, które są najbardziej podobne do wycenianej spółki. Grupa porównywalnych firm powinna być odpowiednio duża, aby wyniki jednej z analizowanych firm nie zakłóciły wyników analizy. Jednocześnie przypadkowo wybrane firmy, które nie są wystarczająco podobne, mogą zdeformować wyniki wyceny. Dlatego też przy obliczaniu wartości często bierze się do obliczeń wartość centralna w grupie dla danego wskaźnika [np. mediana].
 2. Określenie przeciętnych wielkości mnożnika dla branży. Wartości wskaźników liczy się dla poszczególnych firm, a następnie wyznacza się ich wartość średnią (z wykorzystaniem mediany lub średniej arytmetycznej).
 3. Wycena firmy sprowadza się do pomnożenia średniej wartości mnożnika przez prognozowaną wartość bazowego parametru. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że wyceny przygotowywane z wykorzystaniem wielkości prognozowanych charakteryzują się zdecydowanie większą trafnością niż wyceny opracowane na podstawie wielkości historycznych (Liu i Nissim, 2002).

Najczęściej stosowane mnożniki

Wskaźniki oparte o kapitały własne:

 • P/E – [price earnings ratio] – odzwierciedla stosunek ceny akcji spółki do zysków na akcję przez nią osiąganych. Ceną akcji spółki porównawczej jest kurs zamknięcia na dzień wyceny. Zysk jest określany jako rozwodniony zysk netto na akcję osiągnięty przez spółkę w ostatnich czterech pełnych kwartałów. Rozwodniony zysk na akcję uwzględnia teoretyczną zamianę instrumentów dających prawa do akcji zwykłych.
 • P/S – [price to sales ratio] – odzwierciedla stosunek ceny akcji spółki do przychodów ze sprzedaży. Ceną akcji spółki porównawczej jest kurs zamknięcia jej akcji na dzień wyceny. Sprzedaż jest określana jako przychody ze sprzedaży uzyskane przez spółkę w ostatnich czterech pełnych kwartałach.
 • P/BV – [price to book value ratio] – odzwierciedla stosunek ceny akcji spółki do jej wartości księgowej. Ceną spółki porównawczej jest kurs zamknięcia jej akcji na dzień wyceny.

Wskaźniki oparte o wartość przedsiębiorstwa:

 • EV/EBITDA – [enterprise value to earnings before interest taxes depreciation and amortization ratio] – odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa w stosunku do jego dochodów operacyjnych powiększonych o amortyzację.
 • EV/EBIT – [enterprise value to earnings before interest and taxes ratio] – w odróżnieniu od EV/EBITDA w mianowniku tego wskaźnika nie dodaje się wartości amortyzacji. Jest on stosowany, gdy wydatki amortyzacyjne są nieistotnie niskie, np. w firmach które nie są kapitałochłonne.
 • EV/S – [enterprise value to sales ratio] – odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa do przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż jest określana jako przychody ze sprzedaży uzyskane przez spółkę w ostatnich czterech pełnych kwartałach
 • EV/FCF – [enterprise value to free cash flow ratio] – porównuje całkowitą wartość przedsiębiorstwa do jej możliwości generowania gotówki. Uwzględnia wygenerowaną gotówkę przedsiębiorstwa w ostatnich czterech pełnych kwartałach.

Wybór najbardziej odpowiedniego miernika efektywności będzie zależeć od profilu działalności, danego sektora, rodzaju wycenianej działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo [m.in. od aktywów i struktury kapitałowej w porównaniu z podobnymi spółkami]. Należy jednak pamiętać, że nie ma wzorcowego wskaźnika, który zawsze będzie się sprawdzał.

Korekta mnożników

Korekty należy wykonać, gdy występują istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwem wycenianym, a spółkami porównywalnymi. Poniżej znajduje się lista zmiennych, które powinny być brane pod uwagę przy badaniu czy przedsiębiorstwa są do siebie podobne.

 • wielkość przychodów, aktywów [w tym: aktywa netto itp.],
 • poziom i tempo wzrostu zysków,
 • zróżnicowanie oferty produktowej,
 • zróżnicowanie i jakość bazy klientów,
 • poziom zadłużenia, zwłaszcza jeśli stosowane są mnożniki oparte na zysku lub przychodach,
 • lokalizacja (np. jeśli dane spółek porównywalnych, które prowadzą działalności na rynkach rozwiniętych są wykorzystywane do wyceny przedsiębiorstwa prowadzącego działalności na rynkach wschodzących).

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą porównawczą  pozwala naszym klientom uzyskać obiektywny i realistyczny szacunek wartości ich biznesu. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, porównujemy kluczowe wskaźniki finansowe i czynniki branżowe z innymi podobnymi przedsiębiorstwami. Wybierając naszą usługę wyceny metodą porównawczą, otrzymujesz narzędzie do optymalizacji wartości swojego przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Podsumowanie - metoda porównawcza

Metody porównawcze są powszechnie wykorzystywane do wyceny wartości spółek notowanych na giełdzie. Wycena przedsiębiorstw notowanych na giełdzie jest relatywnie szybka z racji publicznie dostępnych danych. Wycena przeprowadzana jest poprzez porównanie wycenianej spółki do grupy spółek notowanych na giełdzie dlatego też wycenę porównawczą [mnożnikową] często nazywano analizą porównawczą.

Poprawne stosowanie metod porównawczych wymaga poniesienia znaczących nakładów czasowych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór spółek porównywalnych, możliwie w pełni porównywalnych z wycenianą spółkę. Warunek ten jest trudny do spełnienia w sytuacji stosunkowo niedużej ogółem liczby spółek notowanych i jednocześnie małej liczby jednorodnych spółek w poszczególnych branżach. Ponadto rynek kapitałowy nie w każdym okresie jest dostatecznie efektywny. Poprawne stosowanie metody porównawczej wymaga użycia odpowiedniego mnożnika dopasowanego do specyfiki danego przedsiębiorstwa czy warunków na rynku kapitałowym. W wielu przypadkach określenie wartość tego mnożnika należy w sposób zindywidualizowany skorygować, dopasować do konkretnej sytuacji. Oczywiście metoda porównawcza wyceny tak jak i inne metody określania wartości [np. metody dochodowe] posiada zalety i wady, których wyceniający musi być świadomy przystępując do procesu wyceny.

Kategorie
Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Wycena

Wycena przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju – faza seed | start-up |

Dodano: 9 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2023

Wycena przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju - faza seed | start-up |

Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju | seed | start - up | Jak inwestor powinien oszacować potencjał biznesowy ?

 Niniejszy artykuł stanowi 3 z 3 artykułów „Jak podejść do wyceny firmy na wczesnym etapie rozwoju ?”

Poruszamy w nich zagadnienie metod wyceny przedsiębiorstw w zależności od etapu rozwoju, na którym się znajdują. W pierwszym artykule zostały przedstawione tradycyjne metody wyceny przedsiębiorstw z podziałem na metody:

Drugi artykuł to tradycyjne metody i ich modyfikacje, gdzie zostały opisane:

 1. Zmodyfikowane metody porównawcze
 2. Zmodyfikowane metody dochodowe
 • Skorygowany współczynnik beta
 • Metoda First Chicago
 • Metoda drzew decyzyjnych
 • Metoda stosowana przez A. Damodarana3

Plan na dzisiaj to alternatywne sposoby oszacowania wartości młodych przedsiębiorstw:

Metoda Venture Capital

Metoda wieloetapowa (multi-stage)

Metoda Dave’a Berkusa

Metoda Risk Factor Summation

Metoda Scorecard Valuation

Metoda opcji realnych

Pozostałe metody

Metoda Venture Capital

Opisana w 1987 roku przez prof. Sahlmana z Harvard Business School

Metoda wyceny przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju opiera się na perspektywie inwestora (Sahlman i Scherlis, 1987). Metoda łączy podejście zarówno metody DCF oraz metody mnożnikowej, ustalając wartość firmy na podstawie:

 • wartości rezydualnej
 • określeniu oczekiwanego ROI [zwrot z inwestycji] oraz
 • wielkości środków do zainwestowania.

Wzór:

Gdzie:

 • Wycena pre – money oznacza: wartość przedsiębiorstwa przed emisją akcji/ udziałów nowej serii
 • TV oznacza: Terminal value
 • ROI oznacza: return on investment

Wartość TV można określić za pomocą modelu DCF czy mnożników na wyjściu z inwestycji. Wartość wymaganego zwrotu z inwestycji jest uzależniona od konkretnego inwestora tak samo jak kwota inwestycji. Zatem w zależności od tego kto wycenia przedsiębiorstwo z wykorzystaniem niniejszej metody, wyniki prawdopodobnie będą różne [mamy tutaj odczynienia z klasycznym przykładem metody wyceny w standardzie wartości inwestycyjnej].

Warto również zaznaczyć, że ROI w przypadku metody venture capital jest zazwyczaj wysokie, co wynika z dużego ryzyka inwestycyjnego spółek na wczesnym etapie rozwoju.

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

Metoda wieloetapowa

Podejście to polega na podzieleniu rozwoju przedsiębiorstwa na etapy oraz przypisaniu poszczególnym etapom prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki oraz niezbędne nakłady inwestycyjne, które należy ponieść na danym etapie (Van de Schootbrugge, Wong, 2013). Zdyskontowane przepływy pieniężne są generowane po tym, gdy każdy z etapów zostanie zakończony sukcesem i są one dyskontowane po niskiej stopie dyskonta (odpowiadającej rentowności obligacji skarbowych). Na tej podstawie wyliczane są skorygowane o ryzyko wypływu środków pieniężnych na każdym etapie inwestycji.

Metoda Dave’a Berkusa

Metoda zaproponowana przez Dave’a Berkusa (2009) do wyceny spółek, które nie generują jeszcze przychodów.

Wycena zaczyna się od odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwo ma potencjał do osiągnięcia przychodów na poziomie 20 mln USD w przeciągu pięciu lat? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, wycena odbywa się zgodnie z 5  poniższymi kryteriami

 • ciekawy pomysł [podstawa kreowania wartości] 
 • prototyp [ogranicza ryzyko technologiczne]
 • zespół zarządzający [sukces lub porażka spółki na wczesnym etapie jest bardzo często pochodną możliwości kadry zarządzającej]
 • alianse strategiczne
 • wdrożenie lub sprzedaż [przygotowany do sprzedaży produkt lub usługa do wdrożenia pozwala na zmniejszenie ryzyko]

Powyższym kryteriom przypisuje się wartość od 0 do -0,5 mln USD. Od razu rzuca się w oczy, że metoda jest mocno subiektywna, narzuca maksymalną wartość wycenianego podmiotu oraz jest niedostosowana do polskich warunków. Jak wskazuje twórca metody w momencie, gdy przedsiębiorstwo zacznie generować przychody, dalsze aktualizacje wartości powinny być wykonywane z wykorzystaniem innych metod.

Metoda Risk Factor Summation

Zaproponowana przez Ohio TechAngels (zrzeszenie funduszy aniołów biznesu) technika wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie. Technika ta opiera się na 12 czynnikach ryzyka korygujących średnią wartość, która zostaje ustalona na podstawie spółek znajdujących się na podobnym etapie rozwoju w danym regionie (Payne, 2011a):

Źródło: Opracowanie na podstawie Payne B. (2011a), Valuation 101: The Risk Factor Summation Method, dostęp: http://blog.gust.com/valuations-101-the-risk-factor-summation-method.

 1. Zespół zarządzający,
 2. Etap rozwoju przedsiębiorstwa,
 3. Ryzyko prawne,
 4. Ryzyko związane z produkcją,
 5. Ryzyko związane ze sprzedażą i marketingiem,
 6. Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania i jego kosztem,
 7. Ryzyko konkurencji,
 8. Ryzyko związane ze sporami sądowymi,
 9. Ryzyko technologiczne,
 10. Ryzyko międzynarodowe,
 11. Ryzyko reputacyjne,
 12. Potencjał wyjścia z inwestycji.

Wymienionym czynnikom przypisuje się zgodnie z wyżej przedstawioną tabelą wartość od -2 do +2. Następnie szacuje się wartości jako skorygowanie średniej wartości przedsiębiorstwa na początkowym etapie, które działa w danym kraju lub regionie o sumę korekt zgodnie z powyższą tabelą.

Metoda Scorecard Valuation

Podobnie jak poprzednio, opisana metoda autorstwa B. Payna (2011b), opiera się na zastosowaniu korekt dla początkowej wartości przedsiębiorstwa (obliczanej na podstawie średniej wartości firm znajdujących się w początkowej fazie, które działają w danym kraju lub regionie). Poniżej znajdują się zaproponowane przez autora metody wagi dla poszczególnych kryteriów.

Źródło: Opracowanie na podstawie Payne B. (2011b), Valuations 101: Scorecard Valuation Methodology, dostęp: http://blog.gust.com/valuations-101-scorecard-valuation-methodology/.

Jednym z elementów tej metody jest określenie wyznaczenia oceny porównawczej czyli procentowego ujęcia danego kryterium w stosunku do konkurencji. W powyższym przykładzie zespół zarządzający otrzymał 150 proc., co oznacza pełny i kompetentny zespół oraz 70 proc. dla środowiska konkurencyjnego (duża konkurencja) – parametry te korygują wartości znajdujące się w kolumnie zakres. Następnie sumuje się korekty (stanowiące iloczyn zakresu oraz oceny porównawczej), które w przykładzie wynoszą 117 proc. Finalnym etapem jest iloczyn sumy korekt oraz średniej wartości przedsiębiorstwa lokalnego/regionalnego o podobnym stopniu rozwoju.

Metoda opcji realnych

Analiza opcji realnych umożliwia formalną metodą wycenę czynników związanych z możliwością dynamicznej reakcji przedsiębiorstwa na zmienność otoczenia. W przypadku zastosowania tej metody rozpatruje się przedsiębiorstwo niczym projekt, którego wartość oblicza się na podstawie NPV wraz z wartością opcji realnej. Metoda opcji realnych najlepiej sprawdzi się w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka przy jednocześnie dużym poziomie elastyczności. Zatem przedsiębiorca musi mieć możliwość reagowania na zmieniające się otoczenia.  W praktyce zastosowanie opcji realnych jest relatywnie skomplikowane w porównaniu do innych metod wyceny, dlatego też nie jest to metoda pierwszego wyboru. Nie mniej metodę można wykorzystać do wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju.

Pozostałe metody

Do oszacowanie wartości przedsiębiorstw szczególnie na wczesnym etapie rozwoju, zostały stworzone różnego rodzaju „narzędzia”, które z reguły składają się z listy pytań, dzięki którym szacowana jest wartość przedsiębiorstwa. Wątpliwości z zastosowaniem ów metod wynikają z pewnego subiektywizmu odpowiedzi co do poszczególnych aspektów działania przedsiębiorstwa, jego potencjału czy perspektyw dla rynku. Do tej grupy możemy zaliczyć takie metody jak:

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Podsumowanie - sztuka wyceny przedsiębiorstw we wczesnej fazie

Niniejszy artykuł jest trzecim z serii poświęconych „Jak podejść do wyceny firmy na wczesnym etapie rozwoju”. W ramach całej serii zostały zaprezentowane metody jak ustalić wartość spółki w zależności od etapu rozwoju.

Główne metody wyceny [link]

 1. Wycena przedsiębiorstwa metody dochodowe
 2. Wycena przedsiębiorstwa metody majątkowe
 3. Metody mieszane
 4. Wycena przedsiębiorstwa metody porównawcze (rynkowe)
 5. Metody niekonwencjonalne

 Modyfikacje oraz alternatywne sposoby oszacowania wartości  [link]

 1. Zmodyfikowane metody porównawcze
 2. Zmodyfikowane metody dochodowe
 • Skorygowany współczynnik beta
 • Metoda First Chicago
 • Metoda drzew decyzyjnych
 • Metoda stosowana przez A. Damodarana

Pozostałe metody  

 1. Metoda Venture Capital
 2. Metoda wieloetapowa (multi-stage)
 3. Metoda Dave’a Berkusa
 4. Metoda Risk Factor Summation
 5. Metoda Scorecard Valuation
 6. Metoda opcji realnych
 7. Pozostałe metody

Już w pierwszym artykule zaznaczaliśmy, że wycena przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju należy do wymagających oraz skomplikowanych procesów. Proces ten jest tym trudniejszy, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem na etapie seed lub pre-seed. Wynika to z faktu, że nie mamy jeszcze danych historycznych, a nasze wyliczenia w pewnym sensie operają się na wierze, że założyciele zrealizują postawione przed nimi cele biznesowe.

Wycenę startupu najczęściej dokonuje się ze względów transakcyjnych [private equity, seed capital, fundusze vc]. Taki cel wyceny wpływa na standard wartości w którym musi się poruszać podmiot wyceniający aby określić wartość inwestycji. Jednocześnie ilość danych jest mocno ograniczona [ograniczony zakres lub brak danych finansowych].

Jak zostało przedstawione w 3 artykułach, nie brakuje metod wyceny przedsiębiorstw na etapie seed, startup czy później fazie rozwoju/ stabilizacji. Wybór metody uzależniony jest m.in. od odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy przedsiębiorstwo:

 • osiąga przychody ?
 • osiąga zyski ?
 • realizuje swój docelowy  model biznesowy ?
 • czy produkt lub usługa jest już gotowa ?
 • czy rozpoczęła się już komercjalizacja produktu lub usługi ?

Wycena przedsiębiorstwa w fazie seed

Wycena przedsiębiorstwa w fazie pre- seed [brak produktu, brak kompletnego zespołu, brak docelowego modelu biznesowego] najczęściej stosuje się podejście majątkowe, czyli wycenia się jakie zasoby finansowe są potrzebne aby zrealizować cele biznesowe np. dokończyć produkt, osiągnąć docelowy model biznesowy lub zbudować zespół sprzedażowy. Metoda ta często nazywa się metodą skorygowanej ceny transakcyjnej ponieważ początkowe nakłady inwestycyjne, które ponieśli założyciel są oceniane pod kątem wykorzystania tzn. czy poszczególne kroki milowe zostały zrealizowane zgodnie z planem i czy nie nastąpiła utrata wartości np. w wyniki złych decyzji biznesowych.

Wycena przedsiębiorstwa w fazie wczesnego wzrostu

Wycena przedsiębiorstwa gdy produkt jest już gotowy, a w firmie pojawiły się pierwsze przychody, funkcjonuje też konkretny plan skalowania przychodów, możemy zacząć tworzyć scenariusze rozwoju / scenariusze prognoz – od pesymistycznego do optymistycznego. Na podstawie tak określonych scenariuszy możemy zacząć wyceniać spółkę metodami dochodowymi. Oczywiście prognozy te są obarczone bardzo dużym ryzykiem dlatego należy zastosować odpowiednie dyskonta oraz wagi [prawdopodobieństwo] dla każdego scenariusza do wyceny końcowej. Oprócz metody dochodowej [metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF] druga najpopularniejsza metoda wyceny to wycena metodą porównawczą [na podstawie mnożników uzyskanych w transakcjach rynkowych dla porównywalnych spółek np. wskaźnik: EV/Sales, EV/EBITDA ]. W naszej ocenie wyniki otrzymane metodą dochodową powinny być porównane metodami porównawczymi. W przypadku dużych rozbieżności należy wyjaśnić co jest przyczyną dużych odchyleń.

Zastosowanie przedstawionych metod wyceny przedsiębiorstw wymaga bardzo dobrej znajomości zarówno metodologii, wad, zalet czy pułapek/ błędów których należy unikać, jak i bardzo dobrej znajomości specyfiki branży w której działa wyceniane przedsiębiorstwo oraz dogłębnej wiedzy o samym przedsiębiorstwie. Nie mniej jak zostało zaznaczone w poprzednim artykule nawet najbardziej zaawansowane modyfikacje już istniejących metod czy nowe metody wyceny przedsiębiorstw, które dopiero powstaną nie gwarantują nieomylności w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Uzyskanie racjonalnych wyników wyceny uzależnione jest przede wszystkim od MYŚLENIA…

Należy pamiętać, że wycena przedsiębiorstw to czasochłonny i skomplikowany proces, a to co powinno cechować wyceniającego to racjonalność na każdym z etapów wyceny.

Warto na sam koniec zaznaczyć, że dane przedsiębiorstwo jest warte tyle ile ktoś chce za to zapłacić w warunkach transakcji rynkowych czyli strony transakcji są tak samo dobrze poinformowane oraz nie są ze sobą powiązane [standard wartości godziwej]. 

Kategorie
Metoda Dochodowa Metoda Mnożnikowa Wycena Wycena startupu

Metody wyceny przedsiębiorstw – wycena startupu

Dodano: 6 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2023

Metody wyceny przedsiębiorstw - Wycena Startupu

Wycena przedsiębiorstwa - wycena startupu. Jak fundusze venture capital | inwestor wyceniają spółki w zależności od etapu rozwoju.

 

Wycena przedsiębiorstwa – wycena startupu. Jak fundusze venture capital oraz inwestor wyceniają spółki w zależności od etapu rozwoju. Jakie metody wyceny należy użyć? W dzisiejszym artykule, który stanowi drugi opisujący „Metody wyceny przedsiębiorstw – na wczesnym etapie ”, w którym poruszamy aspekt metod wyceny przedsiębiorstw w zależności od etapu rozwoju na którym się znajdują spółki. W pierwszym artykule dostępnym pod linkiem zostały klasyczne metody wyceny przedsiębiorstw z podziałem na metody:

 • Metody dochodowe
 • Metody majątkowe
 • Metody mieszane
 • Metody porównawcze (rynkowe)
 • Metody niekonwencjonalne

W artykule tym zostaną przedstawione modyfikacje klasycznych metod oraz zupełnie niestandardowe podejścia do wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie. Plan na dzisiaj wygląda następująco:

1.    Zmodyfikowane metody porównawcze

2.    Zmodyfikowane metody dochodowe

 • Skorygowany współczynnik beta
 • Metoda First Chicago
 • Metoda drzew decyzyjnych
 • Metoda stosowana przez A. Damodarana

Zanim przejdziemy do samych metod kilka zdań wprowadzenia.

 

Definicja Start-up:

Tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne przedsiębiorstwo  poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu zyskowny wzrost.

 Najczęściej wskazywanymi cechami takich podmiotów na tym etapie rozwoju są:

 • wykorzystywanie przez nie nowoczesnych technologii [aktywa niematerialne]
 • krótki okres działalności
 • poszukiwanie lub posiadanie powtarzalnego, skalowanego i rentownego modelu biznesowego,
 • działalność w warunkach dużego ryzyka,
 • dążenie do szybkiego wzrostu [budowanie pozycji na rynku]

I w tym miejscu należy zadać pytanie po co wyceniać start-up, jaki jest cel oraz funkcja wyceny. Zazwyczaj wycena przeprowadzana jest aby pozyskiwać kolejne finansowanie na rozwój. Co do zasady finansowanie działalności startupów odbywa się najczęściej z wykorzystaniem środków ich założycieli, aniołów biznesu i funduszy venture capital. Nie mniej z czasem gdy spółka się rozrasta i ma coraz większe potrzeby kapitałowe potrzebna jest kolejna runda finansowania skierowana do inwestorów zewnętrznych [podwyższenie kapitału zakładowego]. Właśnie w tym celu najczęściej określa się wartość firmy, która stanowi punkt startowy do negocjacji pomiędzy założycielami, a funduszami vc [potencjalny inwestor]. Inwestycyjny charakter wyceny może powodować pewne wyzwanie przed wyceniającym, o których można przeczytać tutaj.

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Zmodyfikowane metody porównawcze - wycena startupu

W klasycznym rozumieniu wartość przedsiębiorstwa wg. metody porównawczej jest wyznaczana jako wielokrotność efektów ekonomicznych generowanych przez to przedsiębiorstwo. Przez efekt ekonomiczny należy rozumieć m.in: przychody ze sprzedaży, zyski operacyjne, zyski operacyjne powiększone o amortyzację czy zysk netto.

Jak natomiast wycenić przedsiębiorstwo, które nie ma jeszcze przychodów, nie mówiąc już o zyskach ?

Standardowe mnożniki jak: cena/przychody, cena/zysk, cena/wartość księgowa czy EV/EBITDA nie jesteśmy tutaj w stanie zastosować. To co możemy natomiast zrobić to określić wartość na podstawie specyficznych parametrów właściwych dla danego sektora/ przedsiębiorstwa. Do mniej standardowych wskaźników możemy zaliczyć:

 • liczbę aktywnych użytkowników,
 • liczbę pobranych aplikacji
 • liczbę złożonych patentów

Sporym ograniczeniem w przypadku tego wariantu metody porównawczej jest dostępność danych porównywalnych. Szczególnie na mniej rozwiniętych rynkach, gdyż większość spółek jest nienotowanych w gospodarce.

Zmodyfikowane metody wyceny - metody dochodowe

Skorygowany współczynnik beta

Metoda First Chicago

Metoda drzew decyzyjnych

Metoda stosowana przez A. Damodarana

Zastosowanie metody dochodowej w praktyce oznacza zbudowanie modelu finansowego, w którym jest przyjęty szereg założeń dzięki czemu możliwe jest oszacowanie przepływów pieniężnych w okresie szczegółowej prognozy. Następnie dodajemy wartość rezydualną przedsiębiorstwa, którą wyliczamy przy założeniu, że przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało w nieskończoność. Wyznaczone przepływy pieniężne są dyskontowane WACC [średnio ważonym kosztem kapitału]

Zatem na czym polegają modyfikacje metody dochodowej w przypadku przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju?

Skorygowany współczynnik beta

Jednym z kluczowych założeń dla przeprowadzenia wyceny opartej o DCF jest kalkulacja stopy dyskontowej. Najczęściej wykorzystuje się do tego średni ważony koszt kapitału [WACC] w przypadku metody DCF w wersji FCFF [czyli wartość dla wszystkich dawców kapitału]. Jak zostało wspomniane w poprzednim artykule [tutaj] przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju charakteryzują się zazwyczaj jedynie finansowaniem ze środków własnych, przez co koszt kapitału równy jest kosztowi kapitału własnego, który najczęściej oblicza się z wykorzystaniem modelu CAPM.

Festel, Wuermseher i Cattaneo (2013) wskazali na nieadekwatność przyjmowania „standardowego” wskaźnika bety do szacowania kosztu kapitału własnego dla technologicznych startupów. Wykorzystali oni model CAPM do obliczenia bazowej bety, do której zostały przyjęte rynkowe wartości stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko rynkowe wraz ze średnią oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji w startupy na poziomie 39,5 proc.

Przy takich założeniach, wskaźnik bazowej bety został obliczony na poziomie 6,4 co odpowiada w opinii autorów ryzyku jakim charakteryzują się młode, technologiczne przedsiębiorstwa (Beta powinna być odpowiednio skorygowana w dół w przypadku przedsiębiorstw o niższym ryzyku). Końcowym etapem jest uwzględnienie korekt modyfikujących bazową betę na podstawie kwestionariusza zawierającego łącznie 20 kategorii (przyznawane są następujące wartości: od -1 do +1 [co 0,5 pkt]). Które są powiązane z ryzykiem danego przedsiębiorstwa w ramach 5 kategorii:

 • technologia,
 • produkt,
 • implementacja,
 • organizacja
 • finanse

Metoda First Chicago

Jest to rozwinięcie metody DCF, polegające na zastosowaniu scenariuszy oraz przypisaniu im prawdopodobieństwa realizacji. Metoda wymaga opracowania trzech prognozowanych scenariuszy najczęściej:

 • Bazowego
 • Optymistycznego
 • Pesymistycznego

Dla poszczególnych scenariuszy budowane są określone zestawy założeń. Końcowa wartość przedsiębiorstwa jest równa sumie ważonej poszczególnych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa.

Metoda drzew decyzyjnych

Wycena oparta o drzewa decyzyjne polega an określeniu scenariuszy przyszłych zdarzeń, które będą mieć wpływ na wartość przedsiębiorstwa. W pewnym sensie proces wyceny jest podobny do metody First Chicago, przy czym scenariuszy rozwoju sytuacji może być znacznie więcej niż trzy. Dla każdego scenariusza należy określić prawdopodobieństwo oraz obliczyć NPV.   

Metoda stosowana przez A. Damodarana  

Profesor Aswath Damodaran uważny za eksperta w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw zaproponował pewne modyfikacje klasycznych metod dochodowych w przypadku wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie. Poniżej krótka lista:

 • odmienny sposób kalkulacji bety
 • pomniejszenie zdyskontowanych przepływów pieniężnych o prawdopodobieństwo bankructwa przedsiębiorstwa w danym okresie,
 • dyskonto z tytułu odejścia kluczowego personelu,
 • uwzględnienie roszczeń w wycenie
 • dyskonto z tytułu braku płynności.

Podsumowanie - wycena firmy oraz wycena przedsiębiorstwa na początkowym etapie

W artykule zostały przedstawione modyfikacje dwóch najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw czyli metod porównawczych oraz metod dochodowych. Wycena przedsiębiorstwa z zastosowaniem klasycznych metod może dostarczyć wyzwań, a jak zostało wspomniane w niniejszym artykule modyfikacja ww. metod tylko potęguje trudności, z którymi musi sobie poradzić wyceniający. Aby w sposób prawidłowy przeprowadzić wycenę startupu należy uwzględniać otoczenie biznesowe spółki oraz specyfikę wycenianej firmy.

Zastosowanie modyfikacji metod mnożnikowych oraz metod dochodowych wymaga bardzo dobrzej znajomości branży, w której działa wyceniane przedsiębiorstwo jak i dogłębnej wiedzy o samym przedsiębiorstwie. Nie mniej nawet najbardziej zaawansowane modyfikacje już istniejących metod czy nowe metody wyceny przedsiębiorstw, które powstają nie gwarantują nieomylności.

Uzyskanie racjonalnych wyników wyceny uzależnione jest przede wszystkim od MYŚLENIA……… Należy pamiętać, że wycena przedsiębiorstw to czasochłonny i skomplikowany proces, a to co powinno cechować wyceniającego to racjonalność na każdym z etapów wyceny. Wartość startupu zazwyczaj opiera się na wartościach niematerialnych i prawnych, ponieważ majątek przedsiębiorstwa jest znikomy w stosunku do potencjału rozwoju danej spółki. Należy również pamiętać, że wyceniając startup, wyceniający musi zachować obiektywizm, a jednocześnie zachować ekspercki osąd możliwych do uzyskania przyszłych wolnych przepływów tak aby kolejni inwestorzy [np. typu venture capital] nie zaniżali wartości spółki, a założyciele nie zawyżali.

PS. Wartość startupu może być określona również z wykorzystaniem innych metod, które zostaną przedstawione w następnym artykule m.in.:

 • Metoda Venture Capital
 • Metoda wieloetapowa (multi-stage)
 • Metoda Dave’a Berkusa
 • Metoda Risk Factor Summation
 • Metoda Scorecard Valuation
 • Metoda opcji realnych
 • Pozostałe metody

 

Kategorie
Wycena Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Standard Wartości

Metody wyceny przedsiębiorstw – na wczesnym etapie

Dodano: 2 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2023

Pobierz artykuł

Metody wyceny przedsiębiorstw — kompleksowy poradnik

Metody wyceny przedsiębiorstw . Jak poznać wartość, jakie są podstawowe metody, jak kupujący może określać wartość przedsiębiorstwa, udziałów ?

Jeżeli ktoś nie czytał jeszcze artykułu ” Wycena przedsiębiorstwa lub firmy – jak ustalić wartość, od czego zacząć?” to jest odpowiednim moment gdyż niniejszy artykuł jest kontynuacją oraz porusza bardziej zaawansowane aspekty wyceny. W poprzednim artykule zostały poruszone absolutne podstawy jak np.: czym jest wycena firmy, czy funkcje wyceny przedsiębiorstwa. 

Wycena przedsiębiorstwa zanim rozpoczniemy proces  musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań oraz przyjąć szereg założeń. Określenie ów założeń nierzadko jest wyzwaniem z pogranicza nauki oraz sztuki. Gdy dodamy do tego czasy w których obecnie przyszło nam żyć [m.in pandemia wirusa covid-19, kryzys energetyczny, polityka monetarna, polityka fiskalna czy zmiany geopolityczne] zadanie wydaje się wyjątkowo trudne, ale to nie wszystko. Wyobraźmy sobie, że musimy określić szereg założeń dla przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju czyli dla spółki bez historii, która jest dopiero na etapie budowania oraz testowania swojej oferty produktowej. Czy w ogóle jesteśmy w stanie wycenić takie przedsiębiorstwo ? A jeżeli tak to jakich metod użyć ? Czy należy prognozować przyszłe wyniki, może lepiej oprzeć się na majątku przedsiębiorstwa? Co jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze majątku? Jaki mam zatem wachlarz różnych metod, które możemy wykorzystać ?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie zdefiniujmy elementy wspólne dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie.

Przedsiębiorstwo we wczesnym etapie - elementy wspólne

 • Brak lub krótka historia – oznacza to bardzo ograniczony dostęp do danych finansowych oraz operacyjnych
Definicja: European Startup Monitor (ESM) (2016), startup oznacza przedsiębiorstwo działające poniżej 10 lat.
 • Innowacyjność – oferowanie nowych produktów i usług które dostarczają wartość klientom
 • Brak lub niewielkie przychody [jeżeli już są przychody to najczęściej jednorazowe]
 • Wysokie prawdopodobieństwo bankructwa – statystyki nie pozostawiają złudzeń. Poniżej pierwszy wynik w wyszukiwarce google dla rynku polskiego „Wskaźnik przeżycia przedsiębiorstwa”:
„Spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2020 r., do roku 2021 aktywnych pozostało 161 048 jednostek, tj. 67,1%. Najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (79,6%).”źródło
 • Podmioty prywatne – podmioty te działają w domenie prywatnej i kontrolowane są co do zasady przez osoby fizyczne.
Uzależnienie od środków prywatnych. Najpopularniejszą metodą finansowania przedsiębiorstw na początkowy etapie są środki założycieli, rodziny oraz znajomych

 

Porozmawiajmy o wycenie Twojej firmy

Umów się na bezpłatną konsultację

 

Metody Wyceny Przedsiębiorstw - klasyfikacja

Przyjrzyjmy się jakie są metody oszacowania wartości przedsiębiorstwa i zastanówmy się czy jesteśmy w stanie użyć daną metodę aby uzyskać wycenę przedsiębiorstwa na wczesnym etapie.

 

W klasycznym rozumieniu metody wyceny można podzielić na: dochodowe, majątkowe, mieszane, porównawcze oraz metody niekonwencjonalne. Wybór metody uzależniony jest od profilu działalności, charakterystyki, specyfiki danego przedsiębiorstwa ale też od wielkości danej firmy. To co będzie właściwie w przypadku małych firm okaże się nieskuteczne w przypadku konglomeratów i odwrotnie więcej na ten temat będzie w podsumowaniu. Teraz spójrzmy na klasyczny podział metod wyceny:

Metody wyceny przedsiębiorstw

Dochodowe
Majątkowe
Mieszane
Porównawcze
(rynkowe)
Niekonwencjonalne
zdyskontowanych dywidend
wartości księgowej
szwajcarska
transakcji porównywalnych
oparte na teorii opcji
zdyskontowanych zysków
wartości odtworzeniowej
berlińska
spółek porównywalnych
z opóźnieniem czasowym
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF):
*przynależnych wszystkim stronom finansującym
*przynależnych właścicielom
skorygowanych aktywów netto
nadwyżki i zysków
inne metody niekonwencjonalne
wartości likwidacyjnej
stuttgarcka
inne metody mieszane

Źródło: Opracowanie na podstawie: Miciuła I. (2014), Współczesna metodyka wyceny przedsiębiorstw i jej wyzwania w przyszłości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2(300).

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

Metoda dochodowa stanowi grupę metod, które opierają się na założeniu, że wartość to funkcja przyszłych strumieni dochodów [tzw. wolne przepływy pieniężne]. Metody dochodowe są oparte o koncepcje NPV [net present Value] czyli – wartość firmy równa jest sumie zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy czym dyskonto stanowi oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału. Zatem istotą jest przygotowanie wiarygodnych prognoz na, których opiera się cała wycena firmy.

W ramach metody dochodowej możemy wyróżnić między innymi:

 • Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows), która może opierać się na przepływach przynależnych właścicielom – FCFE (ang. Free Cash Flows to Equity) lub przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (ang. Free Cash Flows to Firm).
 • Metodę zdyskontowanych zysków (ang. Discounted Future Earnings Method).
 • Metodę zdyskontowanych dywidend (ang. Discounted Dividends Method).

Zastosowanie:

Metoda właściwa zarówno dla dojrzałych jak i przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. W przypadku zastosowania metody dla spółki na wczesnym etapie muszą istnieć racjonalne przesłanki, że firma posiada zdolność do generowania przyszłych przepływów pieniężnych dla właścicieli.  

Metoda majątkowa

Fundamentem tej grupy metod jest ustalenie wartości przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku netto, czyli wartości majątku pomniejszonego o sumę zobowiązań. Dużą rolę w ustalaniu wartości spółki dla metod majątkowych mają aktywa oraz pasywa wg. wartości księgowej po uwzględnieniu specyficznych korekt.

Do majątkowych metod wyceny zalicza się między innymi:

 • Metodę wartości skorygowanych aktywów netto (ang. Adjusted Net Asset Method).
 • Metodę wartości likwidacyjnej (ang. Liqudation Value Metod).
 • Metodę wartości odtworzeniowej (ang. Replacement Value Metod).

Zastosowanie:

Metoda właściwa dla dojrzałych przedsiębiorstw często działających w branżach kapitałochłonnych. Metody majątkowej wyceny przedsiębiorstw praktycznie nie da się zastosować dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie ponieważ przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju nie posiadają istotnych składników materialnych. Cała wartość bazuje na składnikach niematerialnych prawnych, które nie są odzwierciedlone w księgach rachunkowych spółki. [więcej na ten temat można odnaleźć w ebooku „jak podnieść wartość przedsiębiorstwa” dostępnego pod linkiem]

Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw

Grupa metod mieszanych sprowadza się do łączenia podejścia majątkowego oraz dochodowego. W praktyce oznacza to przypisanie wag do poszczególnych metod dzięki czemu uzyskujemy wartość finalną wycenianego przedsiębiorstwa. Wycena przy wykorzystaniu metod mieszanych opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa z jednej strony określa wartość posiadanego majątku oraz z drugiej strony determinuje ją zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych.

Zastosowanie:

Metoda właściwa dla spółek z odpowiednio długą historią najczęściej działającą w kapitałochłonnej branży. Z racji braku możliwości zastosowania metody majątkowej do wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie metoda mieszana [połącznie metody majątkowej oraz dochodowej] również nie jest właściwa dla tego typy spółek.

Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

Zgodnie z podejściem porównawczym (mnożnikowym) wycena przedsiębiorstwa wyznaczana jest jako wielokrotność efektów ekonomicznych generowanych przez to przedsiębiorstwo. Przez efekt ekonomiczny należy rozumieć skutek gospodarczy działalności wyrażony w jednostkach pieniężnych np.:

 • przychody ze sprzedaży,
 • zyski operacyjne,
 • zyski operacyjne powiększone o amortyzację ,
 • zysk netto,

Wyróżnić można trzy rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu:

 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych; np. P/E, P/BV.
 • Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu; np. EV/EBIT (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest and Taxes), EV/EBITDA (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).
 • Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach; np. EV/liczby hektolitrów piwa, EV/liczby subskrybentów, EV/liczby aktywnych codziennie
 • użytkowników portalu (ang. unique users).

Jednym z głównych wyzwań przy wykorzystaniu metod porównawczych jest dobór i selekcja zbliżonych spółek lub transakcji porównywalnych.

Zastosowanie:

Metoda właściwa dla spółek dojrzałych jak i na wczesnym etapie rozwoju pod warunkiem zidentyfikowania odpowiedniej grupy spółek lub transakcji porównywalnych. Należy jednak zaznaczyć, że zidentyfikowanie spółek porównywalnych może być niezwykle trudne szczególnie na mniej rozwiniętych rynkach. W zdecydowanej większości przedsiębiorstwa na wczesnym etapie funkcjonują w sferze prywatnej co utrudnia dobór próby porównawczej

Niekonwencjonalne - metody wyceny

Niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw stosuje się w uzasadnionych przypadkach, kiedy bardziej konwencjonalne narzędzia zawodzą. Jedna z podstawowych metod w tej kategorii jest metoda opcji realnych. Metoda opcji realnych bazuje na założeniu, że przedsiębiorca ma prawo (lecz nie obowiązek) do zmiany decyzji w zakresie projektu inwestycyjnego w czasie jego trwania.

Zastosowanie:

Metoda właściwa dla spółek dojrzałych jak i na wczesnym etapie rozwoju

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw to podejście koncentrujące się na wartości aktywów firmy. Kluczowym aspektem jest ocena realnej wartości aktywów netto, które odzwierciedlają różnicę między wartością aktywów a zobowiązaniami. Te metody są często stosowane w przypadkach likwidacji firmy lub gdy przedsiębiorstwo ma znaczne aktywa materialne. Dwa podstawowe podejścia to wycena według wartości księgowej i wycena likwidacyjna.

 • Wycena według wartości księgowej polega na ocenie aktywów i zobowiązań według ich wartości ujętej w księgach rachunkowych.
 • Wycena likwidacyjna natomiast zakłada, ile firma mogłaby uzyskać ze sprzedaży swoich aktywów w przypadku likwidacji.

Wartość majątkowa jest jednak często krytykowana za ignorowanie zdolności generowania przyszłych zysków i innych niematerialnych wartości, takich jak marka czy relacje z klientami. Metody te najlepiej sprawdzają się w branżach, gdzie dominują aktywa materialne, jak nieruchomości czy produkcja.

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa opiera się na wartości aktywów i zobowiązań ujętych w księgach rachunkowych. Wartość przedsiębiorstwa jest obliczana przez odjęcie wartości zobowiązań od wartości aktywów. Ta metoda skupia się na aspektach finansowych widocznych w sprawozdaniach finansowych, pomijając niematerialne wartości takie jak marka czy potencjał rynkowy. Jest szczególnie przydatna w branżach z dominującymi aktywami materialnymi, ale może nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości rynkowej w dynamicznie zmieniających się sektorach.

Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa

Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstwa polega na oszacowaniu kosztów odtworzenia firmy od podstaw. Obejmuje to koszty związane z nabyciem aktywów, infrastruktury, technologii oraz pozyskaniem kapitału ludzkiego i klientów. Metoda ta kładzie nacisk na bieżącą wartość zastępczą aktywów, nie uwzględniając amortyzacji. Jest szczególnie przydatna w wycenie firm z unikatowymi aktywami lub specjalistyczną wiedzą, ale może nie uwzględniać przyszłych zysków czy wartości niematerialnych, jak marka czy pozycja rynkowa.

Podsumowanie - metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

W artykule został przedstawiony klasyczny podział metod wyceny przedsiębiorstw oraz możliwość zastosowania w zależności od etapu na którym znajduje się przedsiębiorstwo, zatem możemy wyróżnić:

 • dochodowe metody wyceny
 • majątkowe metody wyceny
 • mieszane metody wyceny
 • porównawcze metody wyceny
 • niekonwencjonalne metody wyceny

Przy wyborze odpowiedniej metody wyceny, oprócz etapu rozwoju danego przedsiębiorstwa należy uwzględnić cele i funkcje wyceny, które zostały omówione w poprzednim artykule. Nierzadko określenie parametrów, które wpływają na wycenę jest czynnością z pogranicza nauki i sztuki. Nie dziwi zatem fakt, że to samo przedsiębiorstwo będzie inaczej wycenione przez różnych wyceniających.

Należy pamiętać o utrudnieniach, które stoją przed wyceniającym niezależnie od zastosowanej metody. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku przedsiębiorstw na wczesnym etapie, gdzie praktycznie niemożliwe jest skwantyfikowanie pewnych parametrów [np. prawdopodobieństwo materializacji pewnych specyficznych ryzyk dla danego przedsiębiorstwa]. W konsekwencji wybór właściwej metody wyceny przedsiębiorstwa na wczesnym etapie przypomina bardziej sztukę opartą na doświadczeniu oraz szczęściu niż twardą naukę. W pewnym sensie jest to pochodna definicji przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju gdyż jak wiadomo, jedyną stałą rzeczą w życiu, jak i w biznesie jest zmiana.

PS. W Następnym artykule zostaną przedstawione zmodyfikowane metody wyceny przedsiębiorstw na wczesnym etapie m.in.:

Najczęściej zadawane pytania

Metody wyceny przedsiębiorstw obejmują: metodę dochodową (DCF), analizującą przyszłe przepływy pieniężne; metodę porównawczą rynkową, bazującą na porównaniu z podobnymi firmami; metodę majątkową, skupiającą się na wartości aktywów netto; oraz metodę transakcyjną, opierającą się na cenach rzeczywistych transakcji podobnych firm.

Wycena spółki metodą DCF (Discounted Cash Flow) polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych firmy i dyskontowaniu ich do obecnej wartości przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej. Metoda ta skupia się na wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa, analizując jego zdolność do generowania zysków w przyszłości, i dostosowuje te przepływy do obecnej sytuacji ekonomicznej.

Metoda szwajcarska to hybrydowa metoda wyceny przedsiębiorstw, łącząca elementy metody dochodowej i majątkowej. Polega na obliczeniu średniej ważonej z dwóch wartości: wartości substancyjnej firmy (opartej na wartości aktywów netto) i wartości opartej na zysku (dochodowej). W tej metodzie zysk przedsiębiorstwa jest najpierw normalizowany, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik kapitalizacji. Wynik jest następnie łączony z wartością substancyjną, dając całościową ocenę wartości firmy. Metoda szwajcarska jest ceniona za połączenie perspektywy majątkowej i zyskowej, co jest przydatne w wielu scenariuszach wyceny.

Wycena spółek obejmuje metody dochodowa (DCF), analizująca przyszłe przepływy pieniężne; metody porównawcze, porównującą z podobnymi firmami na rynku; metody majątkowe, opierającą się na wartości aktywów netto; oraz metodę transakcyjną, bazującą na cenach rzeczywistych transakcji podobnych firm. Wybór metody zależy od specyfiki i celu wyceny.

Metody wyceny aktywów i pasywów obejmują: wycenę rynkową, opartą na obecnych cenach rynkowych; kosztową, bazującą na kosztach reprodukcji lub zastąpienia; dochodową, oceniającą przyszłe przepływy pieniężne generowane przez aktywa; oraz księgową, opierającą się na wartościach zapisanych w księgach rachunkowych firmy.

Metoda odtworzeniowa w kontekście wyceny przedsiębiorstwa polega na ocenie kosztu, jaki byłby konieczny do odtworzenia całej firmy od podstaw. Obejmuje to koszty związane z nabyciem wszystkich aktywów firmy, takich jak nieruchomości, sprzęt, technologie, a także niematerialne wartości, jak reputacja czy know-how. Ta metoda skupia się na określeniu, ile by kosztowało zbudowanie podobnej firmy w obecnych warunkach rynkowych.

Kategorie
Metoda Dochodowa Metoda Majątkowa Metoda Mnożnikowa Standard Wartości Wycena

Wycena Przedsiębiorstwa lub Firmy – Jak Ustalić Wartość, Od Czego Zacząć?

Dodano: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 18 października 2023

Wycena przedsiębiorstwa lub firmy - jak ustalić wartość, od czego zacząć?

Wycena wartości przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Od czego zacząć wycenę przedsiębiorstwa lub firmy?

Wycena przedsiębiorstwa lub firmy – Oferta

Wycena przedsiębiorstwa lub firmy –  jesteśmy źródłem rzetelnych informacji gospodarczych dla właścicieli, współwłaścicieli, inwestorów oraz przedsiębiorstw w zakresie wyceny przedsiębiorstwa. Zapewniamy indywidualne i wysokiej jakości usługi dostosowane do konkretnych celów i potrzeb klienta. Przygotujemy profesjonalny raport z wyceny oraz omówimy go  z Tobą. Poznaj wartość przedsiębiorstwa i umów się na bezpłatną konsultację.

Zanim przejdziemy do opisu najważniejszych punktów dotyczących wyceny przedsiębiorstwa, zastanówmy się przez chwilę co chcemy wycenić czyli: czym jest przedsiębiorstwo? Według klasycznej definicji przedsiębiorstwo jest zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenie działalności gospodarczej. Czy taka definicja jest precyzyjna ? Co dokładnie kryje się pod składnikami materialnymi oraz niematerialnymi ? Co ma większe znaczenie dla wycenianego podmiotu w zakresie generowania wartości dla właścicieli ? Skoro przedsiębiorstwo to aktywa materialne i niematerialne to czy wycena wartości można oszacować jako sumę wartości poszczególnych aktywów materialnych oraz niematerialnych ? Kto powinien sporządzać wycenę ? Biegły sądowy, biegły rewident, a może właściciel firmy ? Jak widać pytań jest bardzo dużo w tym i kolejnych artykułach odpowiemy przynajmniej na te najbardziej kluczowe pytania w kontekście wyceny.

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa ?

Wycena przedsiębiorstwa to proces ustalania wartości za pomocą określonych metod wyceny, którego rezultatem końcowym jest rekomendacja wartość przedsiębiorstwa wyrażona w jednostce pieniężnej. Wycena przedsiębiorstwa może być trudna i czasochłonna, ale jest to konieczny krok w celu określenia wartości przedsiębiorstw szczególnie tych nie notowanych na giełdzie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie czynniki wpływające na wartość wycenianego / badanego przedsiębiorstwa, takie jak jej wartości niematerialne i prawne, wartości składników majątkowych, wartość przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę czy wartość zobowiązań. Oczywiście nie można pominąć analizy sprawozdania finansowego.

Kiedy potrzebujemy wyceny przedsiębiorstwa ?

  W 2 przypadkach!

 

Gdy wymagają tego przepisy prawa

Gdy znajomość wyceny jest niezbędna do podjęcia właściwych decyzji gospodarczych 

 

Wymogi prawne

Wymienienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa kiedy należy podać wartość spółki może wprowadzić przerażenie. Dlatego poniżej najczęściej występujące sytuacje.

Przekształcenie przedsiębiorstwa

Zgodnie z KSH [Kodeksu Spółek Handlowych] w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, plan przekształcenia musi obejmować, określenie wartości godziwej akcji lub udziałów.

Uwaga!

Bardzo częstym błędem jest określenie wartości przedsiębiorstwa metodą bilansową (aktywa – zobowiązania). Niestety w ten sposób uzyskany wynik nie spełnia definicje wartości godziwej.

Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w formie aportu do innej jednostki

Zgodnie z KSH [Kodeksu Spółek Handlowych] jeżeli objęcie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej następuję na skutek wniesienia aportu to umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Dodatkowo wartość aportu zgodnie z art. 312 KSH powinna być zbadana przez biegłego. Oznacza to, że wartość aportu musi być wyznaczona prawidłowo.

Ogłoszenie upadłości

W przypadku postępowania sądowego, syndyk masy upadłości musi dokonać wyceny majątku przedsiębiorstwa, żeby doprowadzić do jego sprzedaży po cenie rynkowej i podzielić środki z masy upadłości.

Odpowiedzialność!

Należy pamiętać, że obowiązek należytego udokumentowania prawidłowej wartości, ciąży na kierowniku jednostki. To od kierownika jednostki [np. członek zarządu] wymagane będzie udowodnienie, że wycena faktycznie została wykonana. W szczególności ma to znaczenia, gdy wyznaczona wartość stanowi podstawę do naliczenia podatku

Decyzje biznesowe

Zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa [ w tym: fuzje i przejęcia - m&a]

Wycena spółki w tym przypadku jest ważna zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej. Każda ze stron dąży do uzyskania jak najlepszej ceny. Sprzedający, chce uzyskać jak najwyższą ofertę kupna, dlatego stara się przedstawić firmę w jak najkorzystniejszym świetle. Kupujący dąży do zakupu firmy po jak najniższej cenie dlatego stara się uwzględnić wszystkie możliwe ryzyka, a tym samym dyskonta w wycenie.

Emisja nowych udziałów lub akcji w celu pozyskania nowego wspólnika

Na poszczególnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa szukają inwestorów, którzy w zamian za akcje lub udziały dostarczą kapitała na dalszy rozwój [np. poprzez emisję papierów wartościowych]. Wycena pozwala określić punkt wyjściowy w negocjacjach cenowych. Jednocześnie wycena może posłużyć jako narzędzie  kontroli czy przedstawione prognozy są realizowane w kolejnych okresach. 

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki

W przypadku zaciągania zobowiązań finansowych o znacznej wartości, bank lub inny podmiot finansujący dokonuje weryfikacji zdolności kredytowej, na którą wpływa m.in wartość posiadanego zabezpieczenia. Wycena może służyć do określenia wartości posiadanych aktywów, jak również do określenia rentowności przedsiębiorstwa w przyszłości, a tym samym do weryfikacji czy przepływy pieniężne wystarczające do spłaty zaciągniętych zobowiązań

Wycena przedsiębiorstwa krok po kroku

 

KROK 1: Określ cel wyceny
KROK 2: Określ standard wartości
KROK 3: Wybierz metodę wyceny
KROK 4: Przygotuj dane oraz…
KROK 5: Wykonaj obliczenia
KROK 6: Sprawdź otrzymany wynik

 

Krok 1 : Określ cel wyceny

Zanim przystąpimy do sporządzenia wyceny niezbędne jest określenie celu wyceny, który wpływa na wybór standardu wartości. Należy również pamiętać, że cel wyceny jest ściśle powiązany z funkcją jaką ma spełniać wycena. W praktyce gospodarczej najczęściej wycena ma charakter: informacyjny, doradczy lub zabezpieczający.

Krok 2 : Określ standard wartości

Standard wartości uzależniony jest od celu wyceny. Standardy wyceny wykorzystywane w praktyce:

 • Godziwa wartość rynkowa
 • Wartość sprawiedliwa
 • Wartość inwestycyjna
 • Wartość wewnętrzna

Więcej na temat standardu wartości można przeczytać we wpisie tutaj oraz w powszechnych krajowych zasadach wyceny znanych jako “nota interpretacyjna nr 5″ gdzie również odnajdziemy spisane dobre praktyki, którymi powinny kierować się niezależne podmioty wyceniające.

Krok 3 : Wybierz metodę wyceny

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej metody wyceny. Wybór metody powinien być spójny z celem wyceny oraz dostępnością wiarygodnych danych. Do najczęściej wykorzystywanych metod wyceny należą:

 1. Metody majątkowe
 2. Metody dochodowe
 3. Metody porównawcze

Oczywiście do oszacowania wartości możemy wykorzystać znacznie więcej metod, które zostaną opisane w kolejnych artykułach.

Krok 4 : Przygotuj dane oraz….

W celu przeprowadzenia obliczeń należy przygotować dane niezbędne do przeprowadzenia wyliczeń zgodnie z wybraną metodą dla danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo aby uzyskać wiarygodne rezultaty wyceny przed przystąpieniem do procesu, należy zebrać i przeanalizować:

 • Historyczne wyniki
 • Działalność operacyjną
 • Dostępność danych [w tym danych finansowych]
 • Możliwość generowania przyszłych przepływów pieniężnych
 • Stanu aktywów i pasywów [składniki majątku]
 • Warunków funkcjonowania sektorów/rynków, na których działa
 • Historycznych transakcji udziałami/akcjami wycenianego przedsiębiorstwa.
 • Dane z rynku kapitałowego
 • Inne dane i informacje, które zostaną uznane za istotne w procesie wyceny.

Krok 5 : Wykonaj obliczenia

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wyliczeń zgodnie ze sztuką wyceny oraz zasadami matematycznymi. Najlepiej wykorzystać do tego Excel, który minimalizuje ryzyko błędu oraz umożliwia przedstawienie wyceny w sposób przejrzysty dla odbiorcy.

Krok 6 : Sprawdź otrzymany wynik

Efektem przeprowadzonej wyceny jest rekomendacja wartości. Rekomendowana wartość może być podana w formie kwoty lub przedziału wartości. Zgodnie ze sztuką wyceny otrzymane wyniki za pomocą jednej metody powinny być porównane z otrzymanymi wynikami uzyskanymi z innej metody wyceny. Dla przykładu wyceniając przedsiębiorstwo metodą DCF powinniśmy zweryfikować otrzymane rezultaty za pomocą metody mnożnikowej.

Uwaga:

W sytuacji, gdy wycena różnymi metodami prowadzi do istotnie zróżnicowanych wyników, wyceniający powinien zidentyfikować i wyjaśnić przyczyny tych różnic oraz zaprezentować czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa.

Wycena Przedsiębiorstwa – Wycenafirm.com.pl

Wycena przedsiębiorstwa już od 5 000 PLN. Sporządzamy wyceny zarówno metodami majątkowymi, metodami dochodowymi, metodami porównawczymi jak i niekonwencjonalnymi. Osoby odpowiedzialne za prace nad raportem posiadają m.in. licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz licencje Maklera Papierów Wartościowych. Więcej informacji w zakładce O Nas. Poznaj opinię klientów, którzy nam zaufali.

Metody Wyceny Przedsiębiorstw

 

Metoda majątkowa

Metoda dochodowa

Metoda porównawcza

 

W wycenie przedsiębiorstwa wyróżniamy trzy główne podejścia: majątkowe, dochodowe i porównawcze.

Metoda majątkowa

Wycena firmy podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) polega na określeniu wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa. Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów obcych. Nie uwzględniają synergii pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.

W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe. Do majątkowych metod wyceny zalicza się w szczególności:

 • Metodę wartości skorygowanych aktywów netto (ang. Adjusted Net Asset Method).
 • Metodę wartości likwidacyjnej (ang. Liqudation Value Metod).
 • Metodę wartości odtworzeniowej (ang. Replacement Value Metod).

Metoda dochodowa

Wycena firmy podejście dochodowe (ang. Income Approach) obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).

Do dochodowych metod wyceny zalicza się między innymi:

 • Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows), która może opierać się na przepływach przynależnych właścicielom – FCFE ( Free Cash Flows to Equity) lub przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (ang. Free Cash Flows to Firm).
 • Metodę zdyskontowanych zysków (ang. Discounted Future Earnings Method).
 • Metodę zdyskontowanych dywidend (ang. Discounted Dividends Method).

Metoda porównawcza

Wycena firmy podejście porównawcze (ang. Market Approach) polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (wycena przedsiębiorstwa tzw. metodą mnożników). Dobór przedsiębiorstw porównywalnych powinien zostać uzasadniony. Przedsiębiorstwa porównywalne powinny należeć do tego samego sektora lub jego części. W szczególnych przypadkach można odnieść się do przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych, uzasadniając dokonany wybór.

Mnożniki porównawcze wykorzystywane w wycenie opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Wyróżnić można trzy rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu:

 • Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych; np. P/E, P/BV.
 • Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu; np. EV/EBIT (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest and Taxes), EV/EBITDA (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).
 • Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach; np. EV/liczby hektolitrów piwa, EV/liczby subskrybentów, EV/liczby aktywnych codziennie użytkowników portalu (ang. unique users).

 Więcej w artykule: tutaj

Jaką metodę wyceny wybrać ?

Wg MSSF 13, który reguluje pojęcie wartości godziwej [jeden ze standardów wartości] przyznaje, że w określonych okolicznościach pewne techniki mogą być bardziej odpowiednie niż inne. Niektóre spośród czynników, które musi wziąć pod uwagę wyceniający przy wyborze najbardziej odpowiedniej techniki/technik wyceny to między innymi:

 • informacje racjonalnie dostępne
 • warunki rynkowe (dobra lub zła koniunktura rynkowa może skłonić wyceniającego do rozważenia różnych technik wyceny)
 • horyzont inwestycyjny i typ inwestycji (na przykład nastawienie rynku przy ustalaniu wartości godziwej krótkoterminowej inwestycji finansowej może być łatwiejsze do uwzględnienia w ramach    pewnych technik wyceny niż w innych);
 • cykl życia jednostki (tzn. czynniki determinujące wartość jednostki, w której dokonano inwestycji, na różnych etapach jej istnienia mogą być łatwiej odzwierciedlone przez pewne techniki wyceny);
 • charakter działalności jednostki (np., zmienność lub cykliczność działalności jednostki, w której dokonano inwestycji może być odzwierciedlona przez pewne techniki wyceny lepiej niż przez inne);
 • branża, w której działa jednostka

Zatem nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, która technika jest najlepsza. W tym przypadku jest to zależne m.in. od czynników wymienionych wyżej.
W praktyce wycen zaleca się stosowanie m.in. dwóch metod wyceny.

Podsumowanie

   Efektem przeprowadzonej wyceny wartości przedsiębiorstwa wyceny jest rekomendacja wartości przedstawiona najczęściej w formie raportu z wyceny [raport z wyceny powinien zawierać m.in tutaj]. Rekomendowana wartość może być podana w formie kwoty lub przedziału wartości. Każda z wymienionych metod może dać skrajnie różne wyniki. Dlatego do wyceny końcowej często przypisuje się wagi poszczególnym metodom [tzw. metody mieszane, które najczęściej są wynikiem połączenia metody dochodowej i porównawczej]. Czy istnieje klucz w jaki sposób przypisywać wagi ?

NIE

Jak zatem podejść do przypisywania wag? To specyfika danej spółki, branży, dostępności oraz wiarygodności danych determinuje wagi końcowe. Jeżeli wyceniamy kapitałochłonną spółkę produkcyjną, która operuje na niskich marżach to prawdopodobnie przypiszemy większą wagę metodom majątkowym. Jeżeli spółka działa w stabilnej branży, od wielu lat osiąga zyski,  regularnie realizuje prognozy, nie zmienia modelu biznesowego w takich przypadkach prawdopodobnie większą wagę przypiszemy metodom dochodowym. Z kolei jeżeli wycenianą spółkę jesteśmy w stanie porównać do spółek notowanych giełdzie to większą wagę przypiszemy metodzie porównawczej/ mnożnikowej. Jak widać wszystko zależy

Należy pamiętać, że wycena przedsiębiorstw to czasochłonny i skomplikowany proces. Uzyskanie racjonalnych wyników uzależnione jest przede wszystkim od MYŚLENIA………

Poniżej przykład tylko kilku pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć w trakcie procesu wyceny:

 • Czy metoda wyceny jest właściwa ?
 • Czy przypisane wagi do wyceny końcowej są właściwe?
 • Czy przyjęty horyzont wyceny jest właściwy?
 • Czy prognozy są racjonalne?
 • Czy spółka ma finanse na nakłady inwestycyjne, które musi ponieść aby zrealizować prognozy?
 • Czy jesteśmy świadomi ryzyka kredytowego w spółce ?
 • Czy anomalie rynkowe nie zaburzyły parametrów rynkowych uwzględnionych w wycenie?
 • Czy spółki porównywalne zostały właściwie dobrane ?
 • Czy zastosowane dyskonta / premie są właściwe ? 

Nie mniej uwzględniając metody i procedury niezbędne w procesie wyceny jesteśmy w stanie uzyskać wartość firmy, którą jest bardzo trudno podważyć czy to przez organy podatkowe czy przez nowych wspólników, akcjonariuszy, udziałowców.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wycenafirm.com.pl